Dato for udgivelse
30 jan 2007 10:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 jan 2007 10:10
SKM-nummer
SKM2007.76.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-014944
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Medarbejderaktier, LL § 7 A, ledende medarbejdere
Resumé

Skatterådet bekræfter, at betingelsen i ligningslovens § 7 A, stk. 2, om, at adgangen til at erhverve aktier mv. står åben for alle ansatte i virksomheden er opfyldt, selvom den konkrete ordning ikke står åben for en nærmere defineret direktørgruppe, da de deltager i en særskilt incitamentsordning for direktørgruppen. Skatterådet bekræfter endvidere, at betingelsen ligeledes er opfyldt såfremt direktørgruppen tilbydes et mindre antal aktier end de øvrige medarbejdere, da de deltager i en særskilt incitamentsordning for direktørgruppen.

Reference(r)

Ligningsloven § 7 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 A.B.1.10
Spørgsmål
  1. Vil en medarbejderaktieordning kunne omfattes af Ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 2 (gratisaktier) når: direktørgruppen i selskabet ikke tilbydes at deltage i medarbejderaktieordningen efter Ligningslovens § 7A, fordi de alternativt tilbydes at deltage i en særskilt incitamentsordning baseret på køberetter, og betingelserne i Ligningslovens § 7A i øvrigt er opfyldt med den virkning, at kursværdien af aktierne tildelt i henhold til Ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 2 fortsat er skattefri for de medarbejdere, der ikke er i opsagt stilling på tidspunktet for fastsættelsen af den årlige tildeling?
  2. Vil en medarbejderaktieordning kunne omfattes af Ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 2 (gratisaktier) når:  direktørgruppen tilbydes et mindre antal aktier end de øvrige medarbejdere efter Ligningslovens § 7A, fordi de alternativt tilbydes at deltage i en særskilt incitamentsordning baseret på køberetter, og betingelserne i Ligningslovens § 7A i øvrigt er opfyldt med den virkning, at kursværdien af aktierne tildelt i henhold til Ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 2 fortsat er skattefri for de medarbejdere, der ikke er i opsagt stilling på tidspunktet for fastsættelsen af den årlige tildeling?

Svar

1. Ja.

2. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabet har iværksat et medarbejderaktieprogram efter Ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 2.

Selskabet har tillige iværksat et incitamentsprogram for direktørgruppen i henhold til Ligningslovens § 7H.

Selskabet har således to sideløbende ordninger.

Tildelinger for 2006 har fundet sted i henhold til disse to sideløbende ordninger. Grundet usikkerhed om retstilstanden vedrørende udeholdelse af ledende medarbejdere fra ordninger omfattet af Ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 2 besluttede selskabet at inkludere direktørgruppen i ordningen efter Ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 2 i 2006.   

Selskabet ønsker med denne anmodning om bindende svar en afklaring af, om de kan udeholde direktørgruppen fra ordningen efter Ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 2 i forbindelse med tildelinger i 2007. Spørgsmålet vedrører således et fremtidigt forhold, nemlig medarbejderaktietildelingen for næste år.

Oplysninger om dispositionen

Medarbejderaktieordningen

Medarbejderne tildeles aktier i selskabet for et beløb på op til 8.000 kr., jf. Ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 2.

Udlodningstidspunktet er det tidspunkt, hvor bestyrelsen offentliggør årsrapporten. Årsrapporten offentliggøres i februar hvert år. 

For tildelingerne i 2006 er aktierne blevet overført til depot ultimo maj i år. 

Aktierne har samme rettigheder som selskabets øvrige aktier.

Der tildeles aktier i selskabet til ca. 1.200 medarbejdere. 

Ledelsens ordning

Ledelsen er defineret på baggrund af stilling i koncernen. Deltagerkredsen kaldes samlet for direktørgruppen. Dette dækker over direktionen, forretningsområdeansvarlige direktører, øvrige direktører samt stabschefer.

Kommende direktører kan indtræde i ordningen fra det tidspunkt, den pågældende bliver ansat som direktør eller stabschef.

Der er tale om tildeling af køberetter efter Ligningslovens § 7H.

Der er tale om køberetter til aktier i selskabet.

Det ny incitamentsprogram omfatter op til 4.9 % af den samlede aktiekapital i selskabet.

Der sker tildeling af 3 gange.

  • Efter offentliggørelse af årsrapport for 2005 (tildeling er sket)
  • Efter offentliggørelse af årsrapport for 2006
  • Efter offentliggørelse af årsrapport for 2007

Årsrapporten offentliggøres i februar hvert år.

De tildelte køberetter kan tidligst udnyttes 3 år efter tildelingen. 

Tildelingen er individuel og afhængig af performance, således at visse mål skal opfyldes. Vurderingen af om målene er opfyldt sker hvert år. Der bliver lagt vægt på økonomiske mål (egenkapitalforrentning, vækst i basisindtægter, tab og hensættelser), effektivitet (bidrag og omkostninger), kunder (kundeloyalitet og vækst i kundeantal) og kompetence (ildsjæle). Målopfyldelse på mere end 75 % vedrørende de økonomiske mål er en betingelse for tildeling af optioner for den pågældende periode. 

I princippet er der således en optjeningsperiode på et år, hvorefter der vurderes om målene er opfyldt.

46 personer fik tildelt optioner i 2006 på baggrund af regnskabet for 2005.

47 personer er pt. omfattet af direktørgruppen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgsmål 1

Efter Ligningslovens § 7A, stk. 2 er det en betingelse for skattefritagelse ved tildelingen, at alle medarbejdere i selskabet har mulighed for at deltage i ordningen, således at ingen gruppe af medarbejdere få bedre ret end de øvrige medarbejdere. 

Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, kan dog anerkendes.

Vurderingen af, hvilke begrænsninger der kan fastsættes, er konkret.

Det væsentlige moment i vurderingen er, at ordningen ikke mister sin karakter af almen ordning, således at ingen gruppe i virksomheden favoriseres i forhold til eller på bekostning af en anden gruppe eller andre grupper i selskabet. 

Følgende passus fremgår af rapport fra arbejdsgruppen om medarbejderaktier 18. december 2001:

"Eksempelvis kan en ledergruppe afskæres, idet omfang de er omfattet af et andet incitamentsprogram og på den måde får del i det ved fælles indsats opnåede resultat. Se f.eks. SKM2001.560.LR."

I SKM2001.560.LR (TfS 2001.968 LR) tiltrådte Ligningsrådet, at ledende medarbejdere i den konkrete sag kunne udelukkes fra en ordning omfattet af Ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 2.

I afgørelsen lægges der vægt på, at alle medarbejdere, både ansatte omfattet af medarbejderaktieordningen og ledere efter ledelsesincitamentsordningen, efter de respektive ordninger blev tildelt tegningsretter. At der i nærværende sag er tale om gratisaktier og køberetter kan ikke ændre på resultatet i forhold til SKM2001.560.LR idet, det er adgangen til at blive aktionær i arbejdsgiverselskabet, der er afgørende for, om man kan sige, at direktørgruppen og medarbejderne har et sammenligneligt grundlag i relation til de respektive incitamentsordninger.

Det kan endvidere anføres, at de skattemæssige konsekvenser for medarbejderne og direktørgruppen efter henholdsvis Ligningslovens § 7A og Ligningslovens § 7H i begge tilfælde betyder, at beskatningen udskydes til aktierne sælges samt avancen beskattes som aktieindkomst.

Det er således vores opfattelse, ingen gruppe i virksomheden favoriseres i forhold til eller på bekostning af en anden gruppe eller andre grupper i selskabet ved at udeholde direktørgruppen fra medarbejderaktieordningen. 

Det er rådgivers opfattelse, at det på baggrund af ovenstående er muligt, at en direktørgruppe kan afskæres deltagelse i en aktieordning efter ligningslovens § 7A, så længe denne gruppe har mulighed for, at erhverve aktier i henhold til en anden ordning.

Spørgsmål 2

Det er rådgivers opfattelse, at direktørgruppen er en alment angivet gruppe, således der i henhold til praksis, jf. udtrykkeligt SKM2001.560.LR, og forarbejderne til Ligningslovens § 7A er mulighed for at variere tildelingen til en sådan alment angivet gruppe. Dermed kan direktørgruppen tildeles et mindre antal aktier end de øvrige medarbejdere i selskabet A/S.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det er en betingelse for skattefritagelse efter ligningslovens § 7 A , at adgangen til at erhverve aktier eller obligationer mv. står åben for alle ansatte i virksomheden, jf. ligningslovens § 7 A, stk. 2.

Begrænsninger der er fastsat efter almene kriterier, kan dog anerkendes.

Det hensyn der ligger bag betingelsen om, at adgangen til at erhverve aktier eller obligationer mv. står åben for alle ansatte i virksomheden er, at ingen gruppe af ansatte bliver favoriseret, jf. cirkulære nr. 72 af 17. april 1996 om ligningsloven, pkt. 3.4.

I SKM2001.560.LR (TfS 2001.968 LR) har Ligningsrådet bekræftet, at et medarbejderaktieprogram, der udelukker ledende medarbejdere kan anses for etableret i overensstemmelse med Ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 2.

I afgørelsen fra 2001 er det anført, at "en ledergruppe, som beskrevet i sagsfremstillingen, må antages generelt at være tilstrækkeligt alment angivet til, at tildelingen af tegningsretter kan varieres, således at denne gruppe kan få et mindre antal aktier end øvrige medarbejdere. Derimod må det antages, at der skal mere til for at kunne tiltræde, at ledergruppen helt kan undtages fra deltagelse i en medarbejderaktieordning."

Den konkret definerede ledergruppe var omfattet af et særligt ledelsesincatamentsprogram, ligeledes baseret på tegningsretter og delvis på det opnåede resultat og på baggrund heraf konkluderes det i afgørelsen, at der ved udelukkelse af ledergruppen fra medarbejderaktieordningen ikke sker en favorisering af den resterende medarbejdergruppe og at det "ud fra en samlet vurdering af de konkrete forhold findes det herefter acceptabelt at udelukke ledergruppen fra medarbejderaktieordningen."

I den foreliggende sag er direktørgruppen defineret på baggrund af stilling i koncernen og dækker over direktionen, forretningsområdeansvarlige direktører, øvrige direktører samt stabschefer.

Direktørgruppen er omfattet af et særligt incitamentsprogram i henhold til Ligningslovens § 7H, som beskrevet ovenfor.

Det er SKAT's vurdering, at hensynet bag betingelsen ikke tilsidesættes, selvom den konkrete ordning efter ligningslovens § 7 A ikke står åben for direktørgruppen, da de deltager i en særskilt incitamentsordning for direktørgruppen.

Der indstilles at spørgsmålet besvares med ja.

Spørgsmål 2

Der henvises til bemærkningerne under spørgsmål 1.

Det er SKAT's vurdering, at hensynet bag betingelsen ikke tilsidesættes, selvom direktørgruppen tilbydes et mindre antal aktier end de øvrige medarbejdere, da de deltager i en særskilt incitamentsordning for direktørgruppen.

Der indstilles at spørgsmålet besvares med ja.

Det skal bemærkes, at der ikke i øvrigt er taget stilling til den påtænkte medarbejderaktieordning.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen og begrundelsen.