Dato for udgivelse
18 Sep 2007 11:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Apr 2007 12:23
SKM-nummer
SKM2007.621.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-083183
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Genanbringelse, avance, byggeret, færdigbyggeri, fraflytning, Holland
Resumé

Skatterådet tog stilling til forskellige spørgsmål i forbindelse med anvendelse af genanbringelsesreglerne i §§ 6 A - 6 C i ejendomsavancebeskatningsloven i udenlandsk ejendom ved efterfølgende fraflytning fra Danmark.

Hjemmel
06-082406
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 B
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 C
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 E.J.2.6
Spørgsmål
  1. Kan der genanbringes ejendomsavance fra salg i Danmark i køb af landbrugsejendom i Holland, hvis salg i Danmark og køb i Holland sker inden 31. december 2006 med overtagelse f.eks. 1. maj 2007, og indlevering af selvangivelse sker samtidig med fraflytning fra Danmark f.eks. 1. maj 2007?
  2. Kan der genanbringes ejendomsavance fra salg i Danmark i køb af landbrugsejendom med byggeret i Holland, hvor jorden f.eks. koster euro 1.275.000, der skal investeres ca. euro 1.000.000 i bygninger og ca. euro 1.000.000 i kvote, såfremt bygningerne ikke er færdigbyggede den 31. december 2006?
  3. Hvis spørgsmål 2 besvares benægtende, ønskes oplyst, om det vil det gøre en forskel i svaret, såfremt der er indgået endelig aftale om færdigbyggeri inden den 31. december 2006, hvor bygningerne står færdige inden overtagelse f.eks. 1. maj 2007?
  4. Såfremt der svares benægtende på ovenstående spørgsmål, ønskes SKATs opfattelse af, om en afvisning af ovenstående spørgsmål ikke er i strid med Traktaten om Det Europæiske Fællesskabsartikel 43 om den frie etableringsret.
Svar
  1. Ja, se dog indstilling og begrundelse.
  2. Ja, se dog indstilling og begrundelse.
  3. Bortfalder.
  4. Bortfalder.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejer ejendommen matr. nr. x beliggende i V. Der er tale om en landbrugsejendom med 1 lejlighed til beboelse og et jordtilliggende på y  ha. Herudover ejer spørger et ubebygget landbrugsareal på z ha.

Spørger overvejer at sælge begge ejendomme, idet den forventede fortjeneste på ca. P mio kr. påtænkes genbragt i en personlig drevet landbrugsejendom i Holland.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Efter § 6 A i ejendomsavancebeskatningsloven kan en skattepligtig dog i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

Det er bl.a. en betingelse for anvendelse af reglerne om genanbringelse, at den skattepligtige enten erhverver fast ejendom i samme indkomstår, hvori den skattepligtige afstår fast ejendom, eller erhverver fast ejendom senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret, eller erhverver fast ejendom i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret.

Det er endvidere en betingelse, at den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer nedsættelsesreglen anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse eller, såfremt erhvervelsen af fast ejendom finder sted i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret, begærer reglen anvendt senest ved indsendelse af rettidig selvangivelse for afståelsesåret.

Der gælder særlige regler for genanbringelse i fast ejendom i udlandet. Genanbringelse i udenlandsk ejendom er således yderligere betinget af, at ejeren, når denne er en fysisk person, på nedsættelsestidspunktet er skattepligtig til Danmark efter § 1 i kildeskatteloven uden at være hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland i henhold til bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Skatterådet har i SKM2006.730.SR tiltrådt, at en fortolkning af nedsættelsestidspunktet ikke er ensbetydende med, at der kan stilles krav om, at en skatteyder skal forblive fuld skattepligtig til Danmark uden at være hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland i henhold til bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst helt frem til udløbet af den formelle selvangivelsesfrist for det pågældende indkomstår, jf. § 4 i skattekontrolloven.

Det er herefter tilstrækkeligt for anvendelse af genanbringelsesreglerne i forbindelse med erhvervelse af en ejendom i udlandet, at en skatteyder, der opfylder skattepligtskravene, ved fraflytning begærer fortjeneste ved afståelsen af den danske ejendom genanbragt i den udenlandske ejendom.

Det er dog en betingelse for anvendelse af genanbringelsesreglerne, at skatteyder i forbindelse med begæringen afgiver de nødvendige oplysninger om de implicerede ejendomme, således at skattemyndighederne kan konstatere, om det formelle og reelle grundlag for genanbringelse efter §§ 6 A-6 C i ejendomsavancebeskatningsloven er opfyldt.  

Det er fortsat en betingelse for genanbringelse, at der indgives rettidig selvangivelse for det pågældende indkomstår, jf. § 6 A, stk. 2, i ejendomsavancebeskatningsloven. 

Ad spørgsmål 1

Det fremgår af ovenstående, at det bl.a. er en betingelse for genanbringelse af ejendomsavance i anskaffelsessummen ved køb af en ejendom i udlandet, at ejeren på nedsættelsestidspunktet er skattepligtig til Danmark efter § 1 i kildeskatteloven uden at være hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland i henhold til bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Det fremgår endvidere, at Skatterådet i SKM2006.730.SR har tiltrådt, at det er tilstrækkeligt for anvendelse af genanbringelsesreglerne i forbindelse med en ejendom i udlandet, at en skatteyder, der opfylder skattepligtskravene, ved fraflytning begærer fortjeneste ved afståelsen af den danske ejendom genanbragt i den udenlandske ejendom.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med et ja, idet det er forudsat, at spørger på nedsættelsestidspunktet er fuld skattepligtig til Danmark og har skattemæssigt hjemsted her. Det er endvidere forudsat, at spørger inden fraflytningen anmoder skattemyndighederne om tilladelse til genanbringelse af avance i den erhvervede udenlandske ejendom efter § 6 A i ejendomsavancebeskatningsloven og afgiver de nødvendige oplysninger om de implicerede ejendomme.

Herudover skal de øvrige betingelser for genanbringelse som nævnt i § 6 A i ejendomsavancebeskatningsloven være opfyldt, for at reglerne kan finde anvendelse.

Spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne for genanbringelse er opfyldt på nedsættelsestidspunktet, tager SKAT ikke stilling til på nuværende tidspunkt. Først på det tidspunkt, hvor den skattemæssig disposition skal selvangives, har SKAT mulighed for at tage stilling til, om de pågældende betingelser er opfyldt. Alternativt kan der anmodes om et nyt bindende svar, allerede på det tidspunkt, hvor de pågældende betingelser anses for opfyldt.

Ad spørgsmål 2

Som det fremgår af ovenstående, gælder der bl.a. visse tidsmæssige betingelser for anvendelse af genanbringelsesreglerne.

Det fremgår således af § 6 A, stk. 2, i ejendomsavancebeskatningsloven, at det er betingelse at den skattepligtige

- erhverver fast ejendom i samme indkomstår, hvori den skattepligtige afstår fast ejendom, eller

- erhverver fast ejendom senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret, eller

- erhverver fast ejendom i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret.

Disse tidsfrister gælder også i den situation, hvor der er tale om nybygning på et allerede erhvervet jordareal, jf. § 6 C i ejendomsavancebeskatningsloven.

Det følger derimod ikke af bestemmelsen, om hvorvidt det er en betingelse, at nybygningen skal være påbegyndt eller færdiggjort inden for de angivne frister.

Dette spørgsmål er der imidlertid taget stilling til i skatteministerens besvarelse af spørgsmål 11 af 17. juni 1998 fra Folketingets Skatteudvalg (L 103-bilag 21). Heraf fremgår, at det er tilstrækkeligt, at nybygningen er påbegyndt, men at det ikke er noget krav, at den er afsluttet, jf. også SKM2006.690.SR.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med et ja, idet det er forudsat, at der er indgået en endelig bindende aftale om byggeriet inden for de angivne frister, og at opførelsen af bygningen er påbegyndt inden udgangen af det pågældende indkomstår. Det er herved forudsat, at betingelserne for genanbringelse i §§ 6 A-6 C ejendomsavancebeskatningsloven i øvrigt er opfyldt.

SKAT skal bemærke, at der ikke kan ske genanbringelse i en nyerhvervet kvote, da en sådan kvote ikke er omfattet af reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne for genanbringelse rent faktisk er opfyldt på nedsættelsestidspunktet, afgøres enten ved anmodning om et nyt bindende svar efter dette tidspunkt eller ved ligningen af selvangivelsen for det pågældende indkomstår.

Ad spørgsmål 3

Spørgsmålet bortfalder, jf. besvarelsen af spørgsmål 2.

Ad spørgsmål 4

Bortfalder, jf. besvarelsen af spørgsmål 1 og 2.

SKAT skal bemærke, at der alene kan ske genanbringelse af den del af fortjenesten, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, dvs. den skattepligtige del af fortjenesten. Endvidere kan fortjenesten kun anvendes til at nedsætte anskaffelsessummen for den del af den erhvervede ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles virksomhed.

SKAT skal tillige bemærke, at reglerne om genanbringelse i §§ 6 A-6 C i ejendomsavancebeskatningsloven ikke omfatter udskydelse af beskatning af genvundne afskrivninger på erhvervsmæssige ejendomme, jf. afskrivningslovens § 21.

Endelig skal SKAT bemærke, at der ikke ved ovenstående er taget stilling til, hvorledes den fortjeneste, der kan genanbringes, nærmere skal opgøres.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet er enig i indstillingerne og begrundelserne.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år fra afgørelsens dato.