Dato for udgivelse
17 jul 2007 11:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 maj 2007 10:31
SKM-nummer
SKM2007.507.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-114626
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold
Emneord
Andelsselskaber, elforsyningsvirksomheder, sammenlægning, skattefri
Resumé

To andelsselskaber driver gennem datterselskaber elforsyningsvirksomhed. Det planlægges at sammenlægge de 2 selskaber via etablering et nyt andelsselskab som moderselskab i en nye, fælles koncern. Sammenlægningen gennemføres ved at de 2 selskaber indskyder alle aktiver i det nystiftede andelsselskab. Efterfølgende planlægges omstruktureringer (skattepligtige/skattefri fusioner) imellem de underliggende driftsselskaber.

Skatterådet bekræfter, at sammenlægningen kan ske uden skattemæssige konsekvenser for andelshaverne i de 2 selskaber, for de 2 andelsselskaber og for det nystiftede  andelsselskab.
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 S.C.6.1.4

A Holding A.m.b.a. og B A.m.b.a. driver - gennem datterselskaber - virksomhed med el-forsyning og har ialt 40.000 forsyningsmodtagere. Selskaberne har tilsammen ca. 43.000 andelshavere.

Det er besluttet at sammenlægge de to koncerner.

A Holding A. m. b. a. er A-koncernens moderselskab. Ifølge vedtægterne fremgår det at andelshaverne alene hæfter med deres indskud for selskabets forpligtelser, at  selskabets indtægter eller overskud udelukkende må anvendes til selskabets formål, og at det årlige overskud ingensinde kan udbetales til andelshaverne samt at et eventuelt overskud ved selskabets opløsning indbetales til det selskab, der viderefører elforsyningen. Et eventuelt underskud dækkes af det selskab, der viderefører elforsyningen i henhold til bevilling efter elforsyningsloven.

A Holding A.m.b.a. ejer det selskab, som driver koncernens distributionsnet, samt andre selskaber, der driver virksomhed i tilknytning hertil. A Holding A.m.b.a beskattes efter bestemmelsen i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

B A.m.b.a. er B-koncernens moderselskab. Efter vedtægterne er det slået fast, at andelshaverne ikke hæfter for selskabets forpligtelser, at kun selskabet med sin formue hæfter for selskabets forpligtelser, at en udtrædende andelshaver ikke har krav på nogen del af selskabets formue, at selskabets indtægter, overskud og kapital udelukkende må anvendes til selskabets formål  og at selskabets kapital og driftsoverskud ingensinde kan udbetales til andelshaverne.

Ved opløsning af selskabet er det vedtægtsmæssigt lagt fast, at et eventuelt likvidationsoverskud ikke kan udbetales til andelshaverne eller stifterne, men skal anvendes til videreførelse og udbygning af elforsyningen i selskabets område.

Koncernens el-aktiviteter er placeret i en række datterselskaber. B A.m.b.a. beskattes efter bestemmelsen i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.  

Sammenlægningen af de to koncerner ønskes gennemført med et andelsselskab som øverste selskab i den fælles koncern. Sammenlægning ønskes gennemført således:

  1. Sammenlægningen af  A Holding A.m.b.a. og B A.m.b.a. gennemføres ved, at de to selskaber indskyder alle deres aktiver og aktiviteter i et nyt A/B A.m.b.a., som alle de omfattede andelshavere herefter bliver andelshavere i.
  2. Andelshaverne i de to gamle selskaber udtræder i den sammenhæng som andelshavere i deres hidtidige selskab, og indtræder i stedet som andelshavere i A/B A.m.b.a. 
  3. A/B A.m.b.a. bliver herefter eneejer af A Holding A/S og B Holding A/S med underliggende selskaber.

Det er ikke hensigten, at der skal være el-aktivitet i andelsselskabet, og der forventes efterfølgende gennemført en række omstruktureringer af koncernen, således at der opnås en hensigtsmæssig koncernstruktur.

Vedtægterne for A/B A.m.b.a. vil videreføre de bestemmelser, der i dag gælder for begge selskaber, herunder at andelshaverne ikke har ret til andelsselskabets formue, dvs at andelshaverne efter vedtægterne ikke har ret til at modtage nogen del af andelsselskabets formue.

Andelshaverne i selskabet vil fortsat være alle forbrugere tilsluttet elforsyningsnettet ejet og administreret direkte/indirekte af A/B A.m.b.a.

Der anmodes om bindende svar på om sammenlægningen kan ske uden skattemæssige konsekvenser for andelshaverne i de 2 selskaber (sp. 1), for de 2 andelsselskaber (sp. 2) og for det nystiftede  andelsselskab (sp. 3).

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Sammenlægning af A Holding A.m.b.a. og B A.m.b.a. medfører, at andelshaverne i de to koncerner udtræder som andelshavere i deres hidtidige selskab og indtræder som andelshavere i det nye A/B A.m.b.a.

A Holding A.m.b.a. og B A.m.b.a beskattes efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, det vil sige som foreninger. Ydelser af økonomisk værdi, som et medlem modtager fra en forening i kraft af sit medlemskab, er skattepligtige.

Det fremgår af vedtægterne i A Holding A.m.b.a. og B A.m.b.a, at andelshavere er aftagere af el inden for selskabernes bevillingsområde.

Selskabernes indtægter kan i henhold til vedtægterne alene anvendes til selskabernes formål, og andelshaverne kan ikke få del i selskabets formue hverken ved udtræden eller likvidation af selskaberne. Et eventuelt overskud ved selskaberne opløsning indbetales til det selskab, som viderefører elforsyningen. Andelene er således ikke omsættelige.

På baggrund af ovenstående må det lægges til grund, at andelshaverne i A Holding A.m.b.a. og B A.m.b.a. ikke har en egentlig andelsret og følgelig heller ikke krav på ydelser af økonomisk værdi ved udtræden af selskaberne.

Andelshaverne vil efter det oplyste have samme rettigheder og forpligtelser ved indtræden i det nye A/B A.m.b.a. og SKAT finder derfor, at sammenlægning af de to koncerner kan ske uden beskatning af andelshaverne i A Holding A.m.b.a. og B A.m.b.a.

Ad spørgsmål 2 og 3

Enheder omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 er subjektivt fuldt skattepligtige. Den objektive skattepligt omfatter ifølge bestemmelsen alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed.

Som indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed for de i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 omhandlede enheder betragtes indtægt fra nærings- eller anden forretningsvirksomhed, herunder indtægt fra drift, udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, jf selskabsskattelovens § 1, stk. 4, 1. pkt. Indtægter, der ikke er erhvervsmæssige, er ikke skattepligtige for enheder omfattet af selskabsskatteloven § 1, stk. 1 nr. 6.

A Holding A.m.b.a. og B A.m.b.a

Ved besvarelsen af spørgsmål 2 er det alene et spørgsmål, om aktiviteten i de to indskydende andelsselskaber, A Holding A.m.b.a. og B A.m.b.a., er erhvervsmæssig virksomhed jf. definitionen heraf i selskabsskatteloven § 1, stk. 4, 1. pkt., eller om der er tale om afhændelse m.v. af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed. 

De 2 andelsselskabers eneste aktivitet er besiddelse af aktier i de underliggende aktieselskaber. I ligningsvejledningen for Selskaber og aktionærer 2007, afsnit S.C.6.1.4, anføres, at "udbytte af aktier og anparter m.v. er skattefri for de i Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr.6 omhandlede foreninger m.v. Dette gælder dog ikke udbytte af aktier og anparter m.v., som ved salg m.v. ville være omfattet af [næringsbestemmelsen i] aktieavancebeskatningsloven, d.v.s aktier og anparter m.v., der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6., 2. pkt."

I en afgørelse fra 2001 (j nr. 99/01-4314-0xxxx) har Ligningsrådet i en sag om evt beskatning af et nystiftet andelsselskab, som fik overført datterselskabsaktier  fra tre ophørende andelsselskaber (elselskaber), konkluderet, "at andelsselskabets aktier i elselskaber ikke betragtes som erhvervsmæssig virksomhed i relation til selskabsskattelovens § 1, stk. 1 nr. 6."

Det er således SKATs opfattelse, at besiddelse af aktier m.v. uden for næringsøjemed - som i nærværende sag - ikke kan henføres til erhvervsmæssig virksomhed for andelsselskaberne.

Da besiddelse af aktier i underliggende datterselskaber er de to andelsselskabers  eneste aktivitet, følger heraf, at de omhandlede transaktioner - indskud af aktier m.v. i A/B A.m.b.a. - ej er dispositioner omfattet af  Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6., 2. pkt. og dermed ikke skattepligtige.

A/B A.m.b.a

I ovenfor omtalte afgørelse fra Ligningsrådet konkluderede rådet, at "det nystiftede andelsselskab ikke [er] skattepligtig af overførsel af datterselskabsaktier fra de tre ophørende andelsselskaber." Det følger heraf, at ej heller det nystiftede, modtagende andelsselskab -  hvis eneste påtænkte aktivitet vil være besiddelse af aktier m.v. i underliggende aktieselskaber m.v. - kan være omfattet af  selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, 2. pkt. og dermed ej heller skattepligtig.    

SKAT indstillede at besvare alle 3 spørgsmål med "Ja".

Skatterådet tiltrådte indstillingen.