Dato for udgivelse
27 Apr 2007 12:14
SKM-nummer
SKM2007.290.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-8-1705-0037
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Modregning og transport
Emneord
Inddrivelse, modregning
Resumé
Der kunne foretages modregning i tilgodehavende registreringsafgift for forskudsvis udbetalt børnebidrag. Kravene var gensidige. Kravet vedrørende forskudsvis udbetalt børnebidrag tilkom staten, der også var debitor for klagerens krav på tilbagebetaling af registreringsafgift. 
Reference(r)
Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag §§ 11, stk. 1, 22, stk. 1 og 25

Klagen vedrører modregning i tilgodehavende vedrørende registreringsafgift for krav på forskudsvis udbetalt børnebidrag.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.

Sagens oplysninger

Ved brev af 30. november 2006 afkrævede X Kommune klageren forskudsvis udbetalt børnebidrag for december måned 2006 med 5.190 kr. Det fremgik af brevet, at overskydende skat samt tilbagebetaling efter kildeskattelovens § 55, kunne anvendes til dækning af ikke betalte bidrag, jf. § 18, stk. 3, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Endvidere fremgik det af brevet, at klagerens samlede skyldige børnebidrag udgjorde 77.294 kr.

SKAT regulerede registreringsafgiften på klagerens bil den 21. september 2006, således at i alt 42.791 kr. skulle udbetales til klageren.

Klageren har oplyst, at han modtager kontanthjælp med 5.190 kr. pr. måned.

Skattecentrets afgørelse

Skattecentret har den 27. november 2006 foretaget modregning i klagerens tilgodehavende vedrørende registreringsafgift.

Modregningen blev foretaget til dækning af skyldigt børnebidrag.

I en udtalelse til Landsskatteretten har skattecentret anført, at modregningen er sket i overensstemmelse med dansk rets almindelige modregningsregler, der hviler på retspraksis og sædvane.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har fremsat påstand om, at modregningen i tilgodehavende registreringsafgift ophæves.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det antages, at tilgodehavender hos det offentlige kan have en sådan karakter, at modregning heri er udelukket, jf. således Inddrivelsesvejledningen 2007, afsnit K.6. Tilgodehavender i form af registreringsafgift har ikke en sådan karakter.

Der gælder ikke særlige modregningsregler vedrørende krav på forskudsvis udbetalt børnebidrag. Modregning kan derfor kun gennemføres, hvis visse betingelser er opfyldt.

Det er en betingelse, at der foreligger gensidighed mellem de to fordringer, dvs. at fordringerne består mellem de samme personer eller myndigheder.

Kravene skal endvidere være udjævnelige. Det betyder, at modfordringen, dvs. modregnerens krav, kan benyttes til rigtig opfyldelse af hovedfordringen, dvs. modpartens krav. Betingelsen er opfyldt, hvis begge fordringer er pengefordringer.

Modfordringen skal endvidere være retskraftig. Modfordringen må således ikke være bortfaldet, f.eks. ved akkord, forældelse, præklusion eller gældssanering.

Endvidere skal modfordringen være forfalden til betaling, og frigørelsestiden, dvs. det tidspunkt, hvor debitor kan frigøre sig for sin gæld, skal være indtrådt for hovedfordringen.

Af § 11, stk. 1, § 22, stk. 1, og § 25, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004) fremgår følgende:

"§ 11. Et bidrag til et barns underhold, der er fastsat efter lov om børns forsørgelse, kan, når det ikke betales på forfaldsdagen, udbetales af det offentlige til den person, der er berettiget til at kræve bidraget fastsat efter § 18, stk. 2, i lov om børns forsørgelse.

§ 22. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen varetager administrationen af denne lov, jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 25. Udgifter til ydelser efter loven afholdes af statskassen."

Kravet på forskudsvis udbetalt børnebidrag tilkommer således staten. Da klagerens krav på tilgodehavende registreringsafgift er krav mod staten, er der således gensidighed mellem de to fordringer.

Både kravet på børnebidrag og klagerens krav på tilgodehavende registreringsafgift er pengekrav. Fordringerne er derfor udjævnelige.

Kravet på børnebidrag er endvidere retskraftigt, da det ikke er bortfaldet.

Kravet på børnebidrag var endvidere forfalden til betaling, da modregningen blev foretaget. Endvidere var frigørelsestiden for klagerens krav på tilgodehavende registreringsafgift indtruffet på dette tidspunkt.

Betingelserne for at foretage modregning til dækning af klagerens gæld vedrørende børnebidrag var således opfyldt.

Skattecentrets afgørelse stadfæstes herved.