Dato for udgivelse
26 Oct 2007 13:59
SKM-nummer
SKM2007.766.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-164770
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst
Emneord
Genoptagelse, ændring af praksis, befordring, flybilletter, fly er benyttet, ID-billetter
Resumé

Landsskatteretten har underkendt SKATs praksis i en afgørelse af 15. september 2006, idet Landsskatteretten fandt, at en person som havde købt ID-billetter hos sin arbejdsgiver, og anvendt billetterne i forbindelse med transport mellem bopælen og arbejdspladsen, kunne anses for berettiget til fradrag for befordring bopæl/arbejdsplads i henhold til ligningslovens § 9 C, stk. 1-3, på dage, hvor fly var benyttet.

Landsskatteretten fandt, at ID-billetten var markant ringere end andre billetter, men dermed også billigere. Den pris, der var betalt for ID-billetterne, blev anset for at være markedsprisen under hensyn til den helt særegne karakter af ID-billetterne med de meget betydelige begrænsninger, de indeholdt.

Kendelsen har taget stillingen til indkomstårene 1997-1999. Der vil derfor kunne ske genoptagelse af skatteansættelser fra og med indkomståret 1997.

Reference(r)

Ligningsloven § 9 C, stk. 1-3 og 7
Ligningsloven § 16, stk. 3

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 A.F.3.

Tidligere har SKAT ikke anerkendt fradrag for befordring mellem bopæl og arbejdsplads i henhold til ligningslovens § 9 C, stk. 1-3 uden at der samtidig skulle ske beskatning af værdi af delvis fri befordring, når skatteyderen havde benyttet fly, og flybilletten var en rabatbillet, der var købt af arbejdsgiveren, såkaldte ID-billetter.

Praksis har tidligere været, at ID-billetterne blev anset for at være købt til en værdi, der var lavere end markedsprisen. Blev ID-billetten anvendt til befordring mellem bopæl og arbejdsplads, forelå der derfor delvis fri befordring, jf. TfS1995.439.SKM. Værdien af den delvis frie befordring blev sat til befordringsfradraget, jf. ligningslovens § 9C, stk. 7. Undlod den skattepligtige at tage befordringsfradrag, blev den delvis frie befordring beskattet ved bortfald af fradragsretten for befordringen.

Som følge af Landsskatteretskendelsen fra 15. september 2006 (SKM2007.127.LSR) vil der efter anmodning kunne tillades genoptagelse af skatteansættelser hvor SKAT tidligere har underkendt fradrag for befordring fordi befordringen er sket med fly, og der er anvendt de såkaldte ID-billetter.

Der vil endvidere kunne tillades genoptagelse af skatteansættelser hvor SKAT tidligere har ansat værdi, efter ligningslovens § 16, stk. 3, af de såkaldte ID-billetter med en kostpris på 50% af salgsprisen for den billigste billet, i de tilfælde hvor billetter er anvendt til private formål, som for eksempel ferierejser.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 kan der ske genoptagelse af skatteansættelser, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af de pågældende indkomstår.

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, endvidere efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 5 år forud for underkendelsen af praksis.

Kendelsen har taget stilling til indkomstårene 1997 til 1999. Der vil derfor kunne ske genoptagelse af skatteansættelser fra og med indkomståret 1997.

Efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, skal anmodning om genoptagelse efter skattestyrelseslovens § 27, stk. 1, nr. 7, fremsættes senest 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i § 26.

Fristen regnes fra offentliggørelsen af denne SKAT-meddelelse på SKATs hjemmeside.

Genoptagelse kan ske efter anmodning fra en skattepligtig. Anmodning indgives til SKAT (et skattecenter), jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 3. Hvis et skattecenter umiddelbart har kendskab til sager, der ikke er afgjort i overensstemmelse med Landsskatteretskendelse af 15. september 2006, skal skattecentret af egen drift iværksætte genoptagelse af sagen.

Denne SKAT-meddelelse bortfalder den 1. maj 2008.