Dato for udgivelse
28 mar 2007 14:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 mar 2007 13:57
SKM-nummer
SKM2007.233.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-055116
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Medarbejderobligationsordning, kontantlønsnedgang
Resumé

Skatterådet bekræfter, at den beskrevne medarbejderobligationsordning opfylder betingelserne i ligningslovens § 7 A, og at kontantlønsnedgangen er i overensstemmelse med praksis på området, således at medarbejderne ikke skal beskattes af værdien af obligationerne som en del af den løbende løn.

Reference(r)
Ligningsloven § 7 A, stk. 1, nr. 3

Spørgsmål

  1. Vil den beskrevne aftale medføre, at kontantlønsnedgangen anses for effektiv, således at værdien af de modtagne obligationer samt den af arbejdsgiveren betalte afgift ikke beskattes som en del af den løbende løn?
  2. Vil den beskrevne medarbejderobligationsordning være omfattet af ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3?
  3. Vil det ændre besvarelsen af spørgsmål 1, hvis lønafhængige ydelser som f.eks. feriepenge, overtidsbetaling og pensionsbidrag efter aftale beregnes på baggrund af lønnen før bruttotrækket?
  4. Vil det ændre besvarelsen af spørgsmål 1 og 2, såfremt selskabet ved nyansættelser udviser løntilbageholdenhed i stedet for at indgå aftale om en kontant lønnedgang, således at medarbejderen indgå i ordningen med max 10 % af den aftalte løn efter 3 måneders prøvetid?

Svar

  1. Ja.
  2. Ja.
  3. Se sagsfremstilling og begrundelse.
  4. Nej.
Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S ønsker at tildele medarbejderne obligationer i selskabet efter reglerne i ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3. Obligationerne ønskes ikke beskattet hos medarbejderne, men selskabet erlægger en afgift på 45 % for den del af værdien, der overstiger kr. 4.700.

Ordningen vil blive tilbudt de medarbejdere, der ved etablering har en anciennitet på minimum 3 måneder, en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 8 timer, og som er i uopsagt stilling på aftaletidspunktet.

Ordningen ønskes af hensyn til administrative besværligheder ikke at omfatte ansatte i udenlandske datterselskaber. 

Ordningen medfører, at lønrammen for den faste del af medarbejderens løn omfordeles.

Ordningen vil i relation til den faste del blive lagt til grund i alle henseender, således at feriepenge, overarbejdsbetaling og pension beregnes på baggrund af den nedsatte løn.

Dog overvejes det, at indgå aftale om, at beregningen af feriepenge mv. baseres på den oprindelige bruttoløn.

Medarbejderen modtager medarbejderobligationer med en hovedstol, der med tillæg af afgift, maksimalt udgør 10 % af medarbejderens årsløn.

Medarbejderne kan frit vælge, om de ønsker at deltage i ordningen, som løber over en 12 måneders periode.

Retten til obligationer bortfalder ved opsigelse.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Ligningsrådet har i SKM2004.200.LR, godkendt, at en aftale om kontantlønsnedgang kombineres med en medarbejderobligationsordning omfattet af ligningslovens § 7 A.

Der stilles efter praksis følgende betingelser for, at skattemyndighederne ikke tilsidesætter ændringer af en allerede eksisterende vederlagsaftale, der indebærer en fremtidig lavere kontant løn samtidig med at den ansatte får stillet et personalegode til rådighed af arbejdsgiveren:

Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn.

Overenskomster som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede vederlagsaftale.

Den aftalte lønreduktion skal som udgangspunkt løbe over hele overenskomstperioden.

Et allerede erhvervet krav på kontantløn kan ikke konverteres til en naturalieydelse uden at være i strid med kildeskattelovens § 46, stk. 3.

Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer, at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af naturaliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed.

Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for de ansatte. Arbejdsgiveren skal således enten være ejer af godet eller være kontraktspart i forhold til den eksterne leverandør af godet.

Se SKM2006.185.SR.

Det er SKATs opfattelse, at den beskrevne aftale opfylder ovenstående betingelser, når det lægges til grund, at den ændrede vederlagsaftale kan rummes inden for gældende overenskomster.

Der er tale om en reel fremadrettet lønnedgang.

Den aftalte lønreduktion løber over en 12 måneders periode og udgør et på forhånd fast beløb, der ikke afhænger af arbejdstagerens forbrug af naturalgodet eller udviklingen i omkostningerne for arbejdsgiveren.

Det er SKATs vurdering, at den beskrevne ordning opfylder kravet om økonomisk risiko for arbejdsgiveren, idet lønnedgangen aftales for en 12 måneders periode.

SKAT indstiller, at der svares ja til spørgsmål 1.

Ad spørgsmål 2

Det følger af ligningslovens § 7 A stk. 1 nr. 3, at værdien af udbytteandele og lignende som udloddes til den ansatte i form af obligationer udstedt af virksomheden, ikke skal medregnes i den ansattes skattepligtige indkomst.

Det er en betingelse for skattefriheden, at adgangen til at erhverve obligationer står åben for alle i virksomheden, dog kan der fastsættes begrænsninger ud fra almene kriterier. jf. ligningslovens § 7 A, stk. 2.

A A/S tilbyder obligationsordningen til samtlige medarbejdere i uopsagt stilling, der har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 8 timer, og som har minimum 3 måneders anciennitet.

Ordningen tilbydes dog ikke til selskabets ansatte i udenlandske datterselskaber.

Det er SKATs opfattelse, at den skitserede medarbejderobligationsordning opfylder betingelserne i ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3 og stk. 2.

Ordningen tilbydes alene medarbejdere i uopsagt stilling.

Ordningen tilbydes alle medarbejdere med undtagelse af medarbejderne udenlandske datterselskaber.

De af selskabet fastsatte begrænsninger; kravet om minimum 8 timers ugentlig arbejdstid, samt kravet om 3 måneders ansættelse er i overensstemmelse med praksis på området.

Skatterådet har i SKM2006.514.SR, fastslået, at selskaber frit kan vælge, om de vil inddrage udenlandske datterselskaber i en ordning omfattet af ligningslovens § 7 A.

Obligationers værdi inklusiv afgift overstiger efter det oplyste ikke 10 % af medarbejderens løn, og obligationerne båndlægges i 5 år. SKAT henleder opmærksomheden på, at vurderingen af om 10 % 's grænsen er overholdt, skal foretages med udgangspunkt i lønnen efter bruttotrækket.

SKAT finder som følge af ovenstående, at betingelserne i ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3 og stk. 2 er opfyldt.

SKAT indstiller, at der svares ja til spørgsmål 2.

Ad spørgsmål 3

Der stilles efter praksis ikke længere krav om, at kontantlønsnedgangen skal have virkning for feriepenge og pension, jf. SKM2005.356DEP.

SKAT finder heller ikke, at der kan stilles krav om, at overarbejdsbetaling skal beregnes på baggrund af den nedsatte kontantløn, idet det står parterne frit at aftale honoraret for medarbejdernes overarbejde.

Overenskomster som parterne er bundet af, skal dog overholdes og der skal i øvrigt være overensstemmelse mellem formalia og realia, jf. Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser fra december 2006.

Fremgår det eksempelvis af overenskomsten, at der ydes 15 % i feriepenge, kan parterne ikke aftale, at de 15 % beregnes af den oprindelige bruttoløn.

SKAT indstiller derfor, at der svares nej til spørgsmål 3 under forudsætning af at ovennævnte betingelser er overholdt..

Ad spørgsmål 4

Det er SKATs opfattelse, at vurderingen af om den beskrevne ordning opfylder betingelserne i ligningslovens § 7 A og praksis for aftaler om kontantlønsnedgang, ikke påvirkes af, at nye medarbejdere tilbydes obligationer mod at udvise løntilbageholdenhed.

Det indstilles, at der svares nej til spørgsmål 4.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.