Dato for udgivelse
06 Feb 2007 09:20
SKM-nummer
SKM2007.98.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-8-1751-0030
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Indberetning, regulering og efterangivelse + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Erindring og rykker + Renter og gebyrer + Eftergivelse og gældssanering
Emneord
Fritagelse, pålagte, morarenter, for sent, indbetaling, momstilsvar
Resumé
Renter af for sent indbetalt momstilsvar blev eftergivet, da SKAT ikke have godtgjort, at virksomheden var underrettet om ændring af afregningsperioden.
Reference(r)

Opkrævningsloven §§ 8 og 15, stk. 6
Bekendtgørelse nr. 503 af 15. juni 2003 § 4
Momsloven § 57

Klagen skyldes, at BetalingsCentret ikke fuldt ud har imødekommet selskabets anmodning om fritagelse for pålagte morarenter ved for sent indbetalt momstilsvar.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten ændrer BetalingsCentrets afgørelse.

Sagens oplysninger

BetalingsCentret har oplyst, at SKAT ultimo 2005 udsendte et følgebrev til selskabet om, at afregningsformen for moms pr. 1. januar 2006 var ændret fra kvartalsvis afregning til månedsvis afregning. Ændringen skyldtes, at selskabets momspligtige salg oversteg 15 mio. kr. om året. Selskabet har bestridt at have modtaget dette brev.

Landsskatteretten har anmodet BetalingsCentret om at indsende kopi af det brev til selskabet, hvori det meddeles, at afregningsformen er ændret. BetalingsCentret har besvaret denne henvendelse ved at indsende kopi af det paradigma, der benyttes til udsendelse af sådanne breve.

Betalingsfristen for januar måneds momstilsvar på 744.764 kr. var den 27. februar 2006.

Selskabet er tilmeldt TastSelv ordningen, og den 28. februar 2006 sendte SKAT en e-mail til selskabet for at erindre om angivelse og afregning af moms.

Ifølge SKATs hjemmeside TastSelv Erhverv sendes en "rykker" e-mail dagen efter sidste angivelsesfrist vedrørende moms m.v., hvis ikke der er modtaget en angivelse via TastSelv Erhverv.

Selskabets repræsentant har oplyst, at selskabet efter modtagelsen af denne e-mail kontaktede SKAT, der oplyste, at selskabet ikke havde forfaldne angivelser. SKAT oplyste endvidere, at der ofte var fejl i disse e-mails, hvorfor selskabet kunne se bort fra henvendelsen. SKAT har oplyst, at der ikke er registreret en sådan henvendelse fra selskabet.

Ultimo marts 2006 sendte SKAT igen en e-mail til selskabet og erindrede om angivelse og afregning af moms.

Den 29. marts 2006 indbetalte selskabet 744.769 kr. til dækning af momstilsvaret for januar 2006. Da momstilsvaret for januar måned var indbetalt for sent, blev selskabet pålagt renter af momstilsvaret for 2 måneder med i alt 12.944 kr.

Selskabet har anmodet om fritagelse for betaling af disse renter.

SKATs afgørelse

Anmodningen er imødekommet for så vidt angår 1 måneds rente men fastholdt for så vidt angår den anden måneds rente.

Renterne er pålagt efter § 7 i opkrævningsloven. Fritagelsesbestemmelserne i opkrævningslovens § 8, jf. § 4 i bekendtgørelsen til opkrævningsloven skal ifølge forarbejderne til loven administreres restriktivt.

Efter praksis på området kan forsinkelsen ikke fritage selskabet for betaling af renter. BetalingsCentret har imidlertid pr. kulance imødekommet at slette 1 måneds rente på 6.472 kr., da selskabet er blevet fejlinformeret efter modtagelsen af e-mail den 28. februar 2006.

Forfaldstidspunktet for momstilsvaret for januar måned var 1. februar 2006 og med sidste rettidige indbetalingsdag den 27. februar 2006, ville selskabet under alle omstændigheder være blevet pålagt at betale 1 måneds rente. Selskabet har endvidere haft rådighed over pengebeløbet en måned ekstra.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har fremsat påstand om, at anmodningen om fritagelse for påløbne renter ved for sen betaling af moms for januar 2006 fuldt ud imødekommes.

Selskabet var ikke vidende om, at det var blevet omregistreret til månedsafregning med virkning fra 1. januar 2006, og at omregistreringen blev foretaget automatisk ved årsskiftet på grund af omsætningens størrelse.

Ifølge BetalingsCentret skal fritagelsesbetingelserne i bekendtgørelsens § 4 administreres restriktivt. BetalingsCentrets afgørelse om, at selskabet fritages for betaling af morarenter for den ene af de to måneder, må derfor være en tilkendegivelse om, at betingelserne for fritagelse af samtlige påløbne renter er opfyldt.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I opkrævningslovens § 8 hedder det:

"De statslige told- og skattemyndigheder kan, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt, meddele fritagelse for betaling af

(...)

3) renter efter § 7.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om anvendelsen af stk. 1.

Af § 4 i bekendtgørelse nr. 503 af 15. juni 2003 fremgår det:

" De statslige told og skattemyndigheder kan fritage en virksomhed for betaling af afgift for foreløbige fastsættelser, gebyrer og renter, som nævnt i opkrævningslovens § 8, stk. 1, såfremt

1)   overskridelse af angivelses- og/eller betalingsfristen skyldes pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør indgiver angivelse og/eller indbetaler tilsvaret, eller

2)   overskridelse af angivelses- og/eller betalingsfristen er på få dage, og der er tale om et førstegangstilfælde og/eller der foreligger undskyldelige forhold.

Stk. 2. Told- og Skattestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for anvendelsen af stk. 1."

Uanset om en ændring af en virksomheds afregningsperiode efter reglerne i momslovens § 57 er at anse som en afgørelse i forvaltningsretlig forstand eller ej, må det antages, at det påhviler SKAT at foretage underretning af virksomheden om en sådan ændring. Det er ikke med det for Landsskatteretten fremlagte materiale godtgjort, at der er foretaget sådan underretning.

Den standard-e-mail af 28. februar 2006, hvori der blev erindret om angivelse og betaling af moms, og som selskabet ubestridt har modtaget, kan som udgangspunkt ikke antages at erstatte en egentlig underretning om ændring af afregningsperioden. Det må endvidere lægges til grund, at selskabet ved den telefoniske henvendelse til SKAT fik meddelelse om, at der kunne bortses fra denne e-mail. SKAT har således i den påklagede afgørelse anerkendt, at selskabet er blevet fejlinformeret. Der er derfor intet grundlag for at sidestille denne e-mail med en underretning om afregningsformen.

Et tilfælde som det foreliggende kan ikke anses for omfattet af de fritagelsesgrunde, der er angivet i bekendtgørelsens § 4.

Efter opkrævningslovens § 15, stk. 6, kan der imidlertid ske eftergivelse af bl.a. renter, når forholdene i ganske særlig grad taler derfor. Bestemmelsen må antages at finde anvendelse, bl.a. når der er begået myndighedsfejl.

Den manglende underretning af selskabet om ændret afregningsperiode må anses som en myndighedsfejl. Der er derfor forhold, der i ganske særlig grad taler for eftergivelse af rentebeløbet.

De opkrævede renter eftergives derfor fuldt ud.