Dato for udgivelse
09 nov 2007 15:25
SKM-nummer
SKM2007.794.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-171572
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat + Straf + Told
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner + Kontrolbestemmelser
Emneord
Klage, videregivelse af oplysninger, brud på tavshedspligten
Resumé

Klager over brud på tavshedspligten anses som alt overvejende hovedregel for klager over afgørelser om videregivelse af oplysninger, og sådanne klager er derfor omfattet af det almindelige rekurssystem efter de i meddelelsen angivne regler.

Videregivelse af fortrolige oplysninger, der klart er foretaget uden for den pågældende medarbejders myndighedsudøvelse, dvs. uden tilknytning til medarbejderens varetagelse af sit arbejde, anses dog ikke for en myndighedsafgørelse. Klage over videregivelse i disse særlige tilfælde vil derfor være omfattet af Retningslinier for behandling af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv., jf. SKAT-meddelelse af samme dato.

Reference(r)
Skatteforvaltningslovens § 17 om særlig tavshedspligt.
Henvisning
Procesvejledningen 2007-4 M.3.2
Henvisning
Procesvejledningen 2007-4 H.1.1
Redaktionelle noter
Ophævet ved SKM2008.782.SKAT

Efter skatteforvaltningslovens § 17 om særlig tavshedspligt skal skattemyndighederne under ansvar efter straffelovens §§ 152, 152 a og §§ 152 c - 152 f iagttage ubetinget tavshed overfor uvedkommende med hensyn til oplysninger om en fysisk eller en juridisk persons økonomiske, erhvervsmæssige eller privatlivet tilhørende forhold, som de under varetagelsen af deres arbejde bliver bekendt med.

Den særlige tavshedspligt omfatter oplysninger af den nævnte art vedrørende hele ministerområdets lovgivning bortset fra lovgivning, der ikke er lovgivning om skatter i bred forstand. Den særlige tavshedspligt omfatter således alle oplysninger af den nævnte art, som myndighederne bliver bekendt med i forbindelse med deres arbejde på indkomst- og ejendomsværdiskatteområdet samt afgifts-, told-, ejendomsvurderings- og inddrivelsesområdet, jf. Processuelle regler på SKATs område, afsnit M.3.2.

Hvis den, som en fortrolig oplysning vedrører, er uenig i, at SKAT træffer afgørelse om at videregive oplysningen til en privat, til en anden forvaltningsmyndighed eller inden for SKAT, er den pågældende berettiget til at påklage en sådan afgørelse. Klageberettiget er endvidere den, der har modtaget en fortrolig oplysning om tredjemand, og som anser videregivelsen for en overtrædelse af tavshedspligten.

Fortrolige oplysninger, der er videregivet efter anmodning

Er afgørelsen om at videregive oplysningen til en privat truffet efter anmodning, vil den klageberettigede kunne påklage en sådan videregivelse til den myndighed, der er klageinstans i forhold til et afslag på anmodning om aktindsigt i den pågældende oplysning.

Indgår oplysningen i en afgørelsessag, kan videregivelsen således påklages efter samme regler, som gælder for klage over afgørelsen i denne sag/den underliggende sag, jf. skatteforvaltningslovens §§ 5, 8 og 11. Indgår oplysningen i en sag, der ikke er en afgørelsessag, eksempelvis en sag om vejledning eller anden administrativ sagsbehandling/faktisk forvaltningsvirksomhed, vil videregivelsen kunne påklages til Landsskatteretten, jf. Processuelle regler på SKATs område, afsnit H.1.1.

Er afgørelsen om at videregive oplysningen til en anden forvaltningsmyndighed eller inden for SKAT truffet efter anmodning, vil den klageberettigede tilsvarende kunne påklage en sådan videregivelse til den myndighed, der er klageinstans i forhold til et afslag på anmodning om videregivelse fra en anden forvaltningsmyndighed eller et afslag på anmodning om videregivelse inden for SKAT. Klageinstans er i begge tilfælde Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, nr. 1.

Fortrolige oplysninger, der er videregivet af egen drift

Er afgørelsen om at videregive oplysningen truffet af egen drift, dvs. uden der foreligger en anmodning som grundlag for videregivelsen, kan den klageberettigede påklage en sådan videregivelse til Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, nr. 1.

Dette gælder uanset om oplysningerne er videregivet til en privat, til en anden forvaltningsmyndighed eller inden for SKAT.

Videregivelse af fortrolige oplysninger, der klart er foretaget uden for den pågældende medarbejders myndighedsudøvelse, dvs. uden tilknytning til medarbejderens varetagelse af sit arbejde, kan dog ikke anses for en myndighedsafgørelse. Indsigelse over videregivelse i disse særlige tilfælde vil derfor være omfattet af Retningslinier for behandling af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv.