Dato for udgivelse
22 okt 2007 09:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 sep 2007 10:12
SKM-nummer
SKM2007.745.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1842-0868
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsværdiskat + Om kommunikation og information samt kampagner
Emneord
Forholdsmæssig beregning, bindende svar
Resumé
Ved behandlingen af en klage over et bindende svar vedrørende den forholdsmæssige beregning efter ejendomsværdiskattelovens § 11, stk. 2, kunne der ikke ændres på hverken spørgsmål eller grundlaget for anmodningen. På baggrund af det oprindelige grundlag blev svaret herefter stadfæstet.
Reference(r)
Ejendomsværdiskatteloven § 11, stk. 2

Klagen vedrører hvorledes den forholdsmæssige beregning skal foretages efter ejendomsværdiskattelovens § 11, stk. 2

Landsskatterettens afgørelse

Bindende svar

Er det korrekt, at ejendomsværdiskatten for 2007 udgør 24.442,46 kr., når ejendommens samlede bygningsareal andrager 982 m2, hvoraf 695 m2 er udlejet.

Skattecenteret har svaret nej

Landsskatteretten stadfæster skattecenterets afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren har den 7. juli 2003 erhvervet ejendommen X. Ejendommen er vurderet som en enfamilieejendom med et grundtilliggende på 4.105 m2. Det vægtede areal udgør i alt 461 m2. Heraf er boligareal 273 m2 og erhvervsareal 188 m2. Der er ikke tvist om, hvorledes vægtningen af arealet mellem bolig og erhverv skal fordeles.

SKAT's afgørelse

SKAT har svaret nej til det stillede spørgsmål.

Ejendomsværdiskat for ejendommen X er opgjort til 82.525 kr. inden fradrag for erhvervsmæssig anvendelse.  Når en ejendom helt eller delvis udlejes, kan ejendomsværdiskatten nedsættes. Nedsættelsen sker efter forholdet mellem værdien af hele ejendommen og værdien af det udlejede, jf. ejendomsværdiskattelovens § 11, stk. 2 og TfS 1999.572 Ø. Nedsættelsen sker således på grundlag af fordelingen af den vægtede værdi. Som følge af at vurderingen - beregningsgrundlaget - er fastsat ud fra en udnyttelse af 1. salen på 126 m2, som udelukkende er privat anvendt, og fordi fordelingen skal foretages på grundlag af vægtede værdier, altså hvor de 461 m2 indgår som nævneren i fordelingsnøglen, må spørgsmålet besvares benægtende.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har fremsat påstand om at ejendomsværdiskat ansættes til 25.761 kr., og at der ved beregningen af ejendomsværdiskat skal anvendes nedennævnte metode II.

Ejendomsværdiskatten kan for skattepligtige, der udøver erhvervsvirksomhed i egen ejendom i et omfang, der ikke berettiger til vurderingsfordeling efter ejendomsværdiskattelovens § 4 nr. 5, fradrage en til den erhvervsmæssige anvendelse svarende del af ejendomsværdiskatten jf. ejendomsværdiskattelovens § 11 stk. 2. Tilsvarende regler gælder

skattepligtige, der udlejer lokaler til erhverv, når den erhvervsmæssige benyttelse ikke berettiger til vurderingsfordeling efter ejendomsværdiskattelovens § 4 stk. l nr. 5.


Ejendomsværdiskatten kan herefter opgøres forholdsmæssigt efter en af følgende to beregningsmetoder:

Metode I

Ejendomsværdi 3.040.000 x 1 %              

30.400 kr.

Do.  1.737.000 x 3 %                               

52.125 kr.

Ejendomsværdiskat brutto

82.525 kr.

Forholdsmæssig andel heraf kr. 82.525 : 510 x 275

44.498 kr.

Metode II

Ejendomsværdi 4.777.500: 510 x 275

2.576.103 kr.

Do. afrundet 2.576.100 kr.


Ejendomsværdiskat 1 % heraf

25.761 kr.


Som det ses, giver det en difference på 18.737 kr., om metode I eller II benyttes.


Til ovennævnte gøres i øvrigt gældende:

Såfremt ovennævnte samlede areal var opdelt enten matrikulært eller i eksempelvis ejerlejligheder, ville der ske beregning, der nogenlunde svarer til metode II. Hvis der fastsættes en vurdering i henhold til vurderingslovens § 33 stk. 5, vil der også blive fastsat en ejendomsværdiskat nogenlunde svarende til metode II. Hvis erhvervsarealet forøges, eksempelvis ved tilbygning eller udnyttelse af en uudnyttet tagetage, vil ejendomsværdiskatten på boligen, jf. metode I, blive større uagtet at boligarealet ikke ændres, medens ejendomsværdiskatten i henhold til metode II må være nogenlunde identisk.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ved klagebehandlingen af et bindende svar kan der alene træffes afgørelse på det grundlag, der forelå på tidspunktet for svarets afgivelse. Der kan således ikke efterfølgende, ændres på formuleringen af anmodningen om bindende svar gennem klagebehandlingen. Da Landsskatteretten på det foreliggende grundlag er enig i, at ejendomsværdiskatten 2007 ikke kan opgøres til 24.442,46 kr. under de givne forudsætninger, stadfæstes svaret "nej" derfor.