Dato for udgivelse
02 Oct 2007 15:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Sep 2007 11:17
SKM-nummer
SKM2007.690.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-150324
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Medarbejderobligationer kontantlønsnedgang
Resumé

Et selskab ønskede at tilbyde sine medarbejdere, herunder medarbejdere i udvalgte danske datterselskaber, en medarbjederobligationsordning mod kontantlønsnedgang. Skatterådet fandt dels, at ordningen opfyldte samtlige betingelser i ligningslovens § 7 A, dels at der var tale om en fremadrettet, reel kontantlønsnedgang. Medarbejderne vil derfor ikke skulle beskattes i forbindelse med tildeling af de omhandlede medarbejderobligationer.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006

07-095477

Reference(r)
Ligningsloven § 7 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3, afsnit A.B.1.15.

Spørgsmål

1. Kan SKAT bekræfte, at den påtænkte medarbejderobligationsordning er omfattet af ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 3 og dermed skattefri for medarbejderne?

2. Kan SKAT bekræfte, at den påtænkte aftale om ændring i medarbejdernes fremadrettede kontante løn anses for reel og således ikke medfører, at den påtænkte medarbejderobligationsordning bliver skattepligtig for medarbejderne?

Svar

 1. Ja.
 2. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A påtænker at tilbyde alle ansatte i A og A's udvalgte danske datterselskaber at deltage i en medarbejderobligationsordning. Medarbejderobligationsordningen finansieres via en aftalt nedgang i medarbejdernes kontante løn.

Det bindende svar ønskes, fordi medarbejderobligationsordningen kombineret med nedgang i den kontante løn berører ca. et stort antal medarbejdere i A og udvalgte datterselskaber i Danmark.

Beskrivelse af medarbejderobligationsordningen efter ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 3

Medarbejdere ansat i A og udvalgte danske datterselskaber med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer tildeles medarbejderobligationer med en værdi afhængig af medarbejdernes bruttoløn. Medarbejdere i følgende danske datterselskaber kan deltage: B A/S, C A/S, D A/S og E A/S.

Datterselskaberne er 100 % ejet af A og er tæt knyttet til A såvel organisatorisk som ledelsesmæssigt.

I de øvrige delvist ejede selskaber i A-koncernen tilbydes der ligeledes en medarbejderobligationsordning på lignende vilkår som den heri skitserede. Obligationen vil dog blive udstedt af de enkelte datterselskaber.

De medarbejdere, der tilbydes at deltage i medarbejderobligationsordningen skal senest den 15.9.2007 meddele, om de ønsker at deltage i første ordning. Aftalegrundlaget omfatter perioden pr. 1.10.2007-30.11.2008. Medarbejderobligationsordningen tilbydes medarbejderne mod en kontantlønsnedgang, der fuldt ud modsvarer værdien af medarbejderobligationer inkl. afgiften heraf.

Medarbejderobligationerne tildeles ad to gange. Første gang primo december 2007 og anden gang primo december 2008. Første runde løber således over 14 måneder. Derefter er det tanken, at ordningen følger perioden 1. december - 30. november. Medarbejderne skal selv framelde sig anden runde, hvis de ikke ønsker at deltage.

Renten på obligationerne fastsættes til mindsterenten, pt. 4 %, på tildelingstidspunktet. Kursen er således pt. 95 beregnet i henhold til cirkulære nr. 181,1995, pkt. 2.2.2.

I det omfang den årlige tildeling overstiger 4.900 kr. (2007-tal), betales der en afgift på 45 % til staten.

Deltagende medarbejdere

Alle medarbejdere i koncernen, der opfylder følgende betingelser, kan deltage:

Medarbejdere, der er ansat i uopsagt stilling pr. 5. september 2007,

Medarbejdere, der er i uopsagt stilling på tildelingstidspunktet,

Medarbejdere på barselsorlov, forældreorlov, fædreorlov og anden lovbestemt orlov,

Medarbejdere, der er i opsagt stilling med henblik på alderspensionering,

Medarbejdere i tidsbegrænsede ansættelser er ligeledes omfattet af ordningen, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Følgende medarbejdere kan ikke deltage

Medarbejdere, der er på frivillig orlov,

Medarbejdere, der er ansat eller tiltrådt efter den 5. september 2007,

Medarbejdere, der enten er opsagt eller har sagt deres stilling op på tidspunktet for tildelingen af A-Obligationen,

Medarbejdere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindre end 8 timer,

Medarbejdere udstationeret til A's udenlandske datterselskaber og filialer,

Medarbejdere der er ansat i udenlandske datterselskaber.

Maksimal tildeling

Obligationstildelingen pr. år med tillæg af afgiften udgør maksimalt 10 % af medarbejderens årsløn efter bruttolønsnedgang. Obligationstildelingen beregnes således som en procentdel svarende til 1-9 % af medarbejdernes nuværende årsløn.

Årslønnen defineres således

Timelønnet/akkordlønnet:

Den faktiske akkordløn

Den faktiske timeløn efter eventuel aftalt lønnedgang for øvrige personalegoder (ADSL mv.)

Håndværkere (timelønnede eller funktionærlignende):

Den faktiske timeløn

Eventuelt kvalifikationstillæg

Efter eventuel aftalt lønnedgang for øvrige personalegoder (ADSL mv.)

Funktionær/direktion:

Pensionsgivende løn

Tillæg 40 timers uge

Årslønnen reduceres ikke med fradrag for medarbejdernes eget bidrag til pension. Bonus og andre løntillæg og værdi af personalegoder indgår ikke i årslønnen.

Værdien af tildelte medarbejderobligationer inkl. afgift fastsættes på ens vilkår, da værdien direkte afhænger af den af medarbejderne valgte procent for deltagelse.

Båndlæggelse

Medarbejderobligationerne båndlægges i nyoprettede depoter hos X Bank. Medarbejderobligationer tildelt henholdsvis december 2007 og december 2008 båndlægges i 5 kalenderår. Medarbejderobligationerne indfries henholdsvis den 3.1.2013 og den 3.1.2014.

Beskrivelse af ordningen vedrørende kontantlønnedgang

Som nævnt ovenfor finansieres tildelingen af medarbejderobligationer via en procentvis nedgang i medarbejdernes kontante løn. Værdien af tildelte medarbejderobligationer inkl. afgift er således direkte afhængig af nedgangen i medarbejdernes kontante løn.

Koncernen har følgende medarbejderkategorier

Månedslønnede funktionærer,

Timelønnede eller funktionærlignende håndværkere,

Timelønnede/akkordlønnede,

Direktionen.

Nedgangen i bruttolønnen beregnes som en forud fastsat procentdel på mellem 1 % og 9 % af medarbejdernes nuværende løn efter øvrige aftalte kontantlønsnedgange vedrørende f.eks. medarbejderbredbånd.

Kontantlønsnedgangen har virkning fra 1.10.2007 og frem. Medarbejderen kan vælge ikke at deltage i anden runde inden 1.11.2008. For uge/14-dages lønnede træder aftalen om bruttolønsnedgang i kraft fra og med uge 40, 2007. Det aftales, at kontantlønnen automatisk reguleres tilbage til den nuværende kontantløn, hvis medarbejderen positivt tilkendegiver, at medarbejderen ikke ønsker at deltage i anden runde (1.12.2008-30.11.2009).

Medarbejdere, der opsiges eller siger op i aftaleperioden, får udbetalt en kontant kompensation svarende til den akkumulerede kontantlønsnedgang ved fratræden. Kompensationen udbetales efter indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag sammen med lønnen for den sidste lønperiode.

A opsiger i gentagne tilfælde medarbejdere kortvarigt for herefter at genansætte disse. Det kan være som følge af produktionsstop af konkrete årsager. For at undgå at disse medarbejdere skal have udbetalt den akkumulerede kontantlønnedgang og derefter starte forfra med at gå ned i løn ved genansættelsen er der lavet følgende tilføjelse i ansættelseskontrakten "Medarbejdere, der opsiges kortvarigt maksimalt op til 14 dage og herefter genansættes, får ikke udbetalt kontantlønsnedgangen. Ordningen fortsætter uændret." Det er dog fortsat en betingelse, at medarbejderne er ansat i uopsagt stilling pr. 5. september 2007 og stadig er uopsagt på tildelingstidspunktet.

Kontantlønsnedgangen har ikke indflydelse på beregningen af arbejdsgivers bidrag til pension og feriepenge/feriegodtgørelse. Kontantlønsnedgangen får betydning for beregning af akkord- og timeløn, da den beregnes som en procentdel af lønnen.

Kontantlønsnedgangen for perioderne henholdsvis 1.10-30.11.2007 og 1.12.2007-30.11.2008 finansierer værdien af tildelte medarbejderobligationer inkl. afgift henholdsvis primo december 2007 og primo december 2008. Kontantlønsnedgangen udgør den samme procent indtil medarbejderen eventuelt ændrer denne før anden runde.

A har drøftet ordningen med relevante fagforbund for at sikre, at aftalegrundlaget ikke strider mod gældende overenskomster.

Eksempel

Nedenfor vises eksempler på de løndele, der indgår i beregningsgrundlaget for tildeling af medarbejderobligation/lønnedgang for henholdsvis en månedslønnet funktionær og en akkordlønnet medarbejder. Medarbejderne har i eksemplet valgt at deltage med en tildelingsprocent/lønnedgang på 2 %.

 

Funktionær

 
Arbejdsgivers pensionsbidrag                         

2.000 

Pensionsberettiget løn

30.000 

Lønnedgang, (2 %)

 (600)

Ny månedsløn

 29.400

Tildeling af medarbejderobligationer pr. december 2007 (kurs 95)

 1.200

Tildeling af medarbejderobligationer 2008 (kurs 95)

 6.486

Akkordlønnet (ugelønnet)  
Arbejdsgivers pensionsbidrag

 500

Akkordløn

 7.500

Lønnedgang (2 %)

 (150)

Ny ugeløn

 7.350

Tildeling (9 uger) af medarbejderobligationer pr. december 2007 (kurs 95)

 1.350

Tildeling (52 uger) af medarbejderobligationer pr. december 2008 (kurs 95)

 6.900

Det skal bemærkes, at ugelønnen for de akkordlønnede medarbejdere typisk varierer over de 14 måneder. Den endelige størrelse af obligationen, kan således først fastsættes umiddelbart før tildelingen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgsmål 1

Medarbejderobligationsordningen står åben for alle medarbejdere i de nævnte selskaber, med mere end 8 timers ugentlig arbejdstid, og ordningen må derfor anses at opfylde kravet om en generel ordning, jf. ligningslovens § 7A, stk. 2.

Dog kan medarbejdere ansat i eller udstationeret til A's udenlandske datterselskaber samt udenlandske filialer ikke deltage. Dette er i overensstemmelse med bl.a. SKM2006.768.SR (omfatter en medarbejderaktieordning). Begrundelsen herfor er, at skattereglerne i udlandet ofte medfører, at deltagelse i de generelle ordninger ikke er særlig gunstig.

Det er endvidere indarbejdet i ordningen, at der kun kan tildeles obligationer til medarbejdere, som på tildelingstidspunkterne (første runde) henholdsvis primo december 2007 og primo december 2008 er ansat i uopsagt stilling i koncernen. Betingelsen i ligningslovens § 7A, stk. 2 om at være ansat i uopsagt stilling på tildelingstidspunktet er dermed også opfyldt.

Værdien af tildelte medarbejderobligationer inkl. afgift holder sig inden for 10 % af medarbejdernes årsløn. Endvidere sker der båndlæggelse i et dansk pengeinstitut i mindst 5 år efter de regler, som også fremgår af LL § 7A.

Den påtænkte medarbejderobligationsordning hos A opfylder således samtlige betingelser for, at tildelingen af medarbejderobligationer kan ske skattefrit, jf. ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 3.

Spørgsmål 2

Ligningsrådet har i adskillige bindende svar godkendt en ordning om kontantlønnedgang kombineret med henholdsvis medarbejderaktier og medarbejderobligationer, når følgende betingelser er opfyldte:

 1. Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn.
 2. Overenskomster, som parterne er bundet af, skal rumme den ændrede vederlagsaftale.
 3. Den aftalte lønnedgang skal som udgangspunkt løbe over hele overenskomstperioden eller 12 måneder.
 4. Et allerede erhvervet krav på kontantløn kan ikke konverteres til en naturalieydelse uden at være i strid med kildeskattelovens § 46, stk. 3.
 5. Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer, at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af naturaliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed.
 6. Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for den ansatte. Arbejdsgiveren skal således enten være ejer af godet eller være kontraktspart i forhold til den eksterne leverandør af godet.

Den beskrevne aftale om nedgang i medarbejdernes kontante løn opfylder efter vores opfattelse ovennævnte betingelser.

Aftalerne er fremadrettede og kontantlønsnedgangen omfatter således ikke et lønkrav, hvortil der allerede er erhvervet ret som følge af, at aftalerne indgås for enkelte medarbejdere senest 1.09.2007 og har virkning for perioden 1.10.2007 og frem. Medarbejderen kan dog framelde sig obligationsordningens anden runde inden 1.11.2008, hvorefter lønnen tilbagereguleres. De nye lønaftaler kan efter det oplyste indeholdes i gældende overenskomster. Det er vores opfattelse, at parterne frit kan aftale en fremadrettet lavere løn for en periode, der overstiger 12 måneder.

Det er planlagt, at kontantlønnedgangen ikke skal have virkning for beregningen af arbejdsgivers bidrag til pension og feriepenge/feriegodtgørelse, hvilket ifølge praksis er godkendt, når blot dette aftales specifikt, jf. bl.a. SKM2005.356.DEP.

Endvidere er det ifølge praksis godkendt, at medarbejdere kan få udbetalt den akkumulerede kontantlønsnedgang ved fratræden i anledning af medarbejderens egen opsigelse i løbet af aftaleperioden, jf. bl.a. SKM2006.747.SR

Endelig har Skatterådet godkendt en medarbejderobligationsordning, hvor værdien af obligationen inkl. afgift direkte afhang af medarbejdernes procentvise kontantlønsnedgang, jf. SKM2006.657.SR. Efter dette bindende svar er det således muligt at aftale en kontantlønsnedgang, der ikke omfatter et fast beløb men derimod en fast procentdel af medarbejdernes tidligere/nuværende kontante løn. Der ønskes en ordning med procentvis nedgang i de nævnte løndele, da det med de mange forskellige overenskomster og varierende lønninger pr. uge giver det bedste og mest fair resultat, når ordningen skal tilbydes på lige vilkår til de enkelte medarbejdergrupper.

Det ønskes aftalt, at den procentvise lønnedgang ikke skal påvirke hovedparten af de forskellige medarbejdergruppers løntillæg, da ordningen ellers bliver alt for uoverskuelig. Der er således alene medtaget løntillæg, så de enkelte grupper af medarbejdere har det samme grundlag for beregning af værdien af obligationen. Det er efter vores opfattelse muligt at aftale, at bruttolønsnedgangen ikke skal påvirke specifikke løndele, jf. SKM2005.356.DEP.

Vi er derfor af den opfattelse, at den påtænkte aftale om kontantlønsnedgang er i fuld overensstemmelse med praksis på området.

Der bør derfor svares "Ja" til spørgsmål 2.

SKATs indstilling og begrundelse

A ønsker at etablere en ordning, hvorefter et stort antal medarbejdere i A og i en række datterselskaber vederlagsfrit vil modtage obligationer udstedt af A.

Man tilstræber fra As side at etablere en ordning, der opfylder betingelser i ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 3, således at tildelingen ikke udløser skattebetaling hos medarbejderne.

Ad spørgsmål 1

Ligningslovens § 7A indeholder en række betingelser, der skal være opfyldt for at en medarbejderobligationsordning kan tilbydes de ansatte skattefrit;

Ordningen skal være generel

Adgangen til at erhverve obligationerne skal stå åben for alle ansatte i virksomheden. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, kan dog anerkendes, jf. LL § 7A, stk. 2.

Der er ikke taget endelig stilling til hvorledes "alle ansatte i virksomheden" skal forstås. I denne sag er der tale om, at ansatte i A og ansatte i "udvalgte datterselskaber" tilbydes medarbejderobligationer. De udvalgte datterselskaber er 100 % ejede datterselskaber, der af ansøger betegnes som "tæt knyttede til A såvel organisatorisk som ledelsesmæssigt." I de øvrige delvist ejede selskaber i A koncernen tilbydes der ligeledes en medarbejderobligationsordning på lignende vilkår. Obligationen vil dog blive udstedt af de enkelte datterselskaber.

I SKM2006.514.SR fastslog Skatterådet, at arbejdsgiver frit kan vælge, hvorvidt ansatte i udenlandske datterselskaber skal tilbydes at deltage i en medarbejderobligationsordning omfattet af ligningslovens § 7A. Hvorvidt der hersker samme valgfrihed for så vidt angår deltagelsen af ansatte i danske datterselskaber fremgår ikke af sagen og dette ses heller ikke at være gjort til genstand for afgørelse andetsteds.

SKAT finder, at udelukkelsen af ansatte i enkelte datterselskaber må antages at være en begrænsning der er fastsat efter almene kriterier. SKAT finder således at Skatterådets praksis må antages ligeledes at gælde danske datterselskaber, således at en § 7A ordning kan aftales at gælde alene for de ansatte i et eller flere (men ikke nødvendigvis alle) juridiske enheder (i en koncern). Betingelsen i § 7A om at ordningen skal være generel anses således for opfyldt, uanset om ordningen ikke tilbydes alle juridiske enheder i koncernen.

I den foreliggende ordning vil medarbejderne i A samt i datterselskaberne B A/S, C A/S, D A/S og E A/S med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på minimum 8 timer blive tilbudt obligationer mod lønnedgang. Det anførte minimumskrav på 8 timers gennemsnitlig ugentlig arbejdstid er tidligere godkendt af Skatterådet - se SKM2005.382.LR

De øvrige begrænsninger/afgrænsninger, der er foretaget af A med hensyn til deltagerkredsen findes at være i overensstemmelse med LL § 7A, stk. 2 samt praksis på området, herunder at medarbejdere på frivillig (ikke lovbestemt) orlov kan udelukkes fra ordningen, jf. hertil SKM2001.229.LR

Værdien af det tildelte

Obligationernes værdi må ikke overstige 10 % af den ansattes løn. Opgørelsen af årslønnen samt tidspunktet for beregning af favørelementet fastsættes efter de samme retningslinier som ved tildeling af aktier til favørpris jf. LV 2007-3, A.B.1.10.3. Efter praksis skal beregningen af årslønnen foretages efter objektive kriterier, der sikrer en realistisk opgørelse af lønnen for det år, hvori ordningen tilbydes. De af ansøger oplyste definitioner af årslønnen for de omfattede medarbejdergrupper findes at opfylde ovenstående krav.

Båndlæggelse

Kravet i ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 3 om båndlæggelse af obligationerne i 5 år regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori obligationerne er erhvervet ses opfyldt i den foreliggende ordning.

Da den af ansøger beskrevne medarbejderobligationsordning opfylder samtlige betingelser i LL § 7A til skattefrihed, indstiller SKAT, at der svares ja til spørgsmål 1.

Ad spørgsmål 2

Tildelingen af medarbejderobligationerne finansieres via en procentvis nedgang i medarbejdernes kontante løn. Værdien af de tildelte obligationer inkl. afgift er således direkte afhængig af nedgangen i medarbejderens kontante løn.

Skatterådet har i en række afgørelser accepteret aftaler om kontantlønnedgang kombineret med en medarbejderordning omfattet af ligningslovens § 7A, jf. LV 2007-3, A.B.1.10.

Der stilles efter praksis følgende betingelser for at skattemyndighederne ikke tilsidesætter ændringer af en allerede eksisterende vederlagsaftale, der indebærer en fremtidig lavere kontant løn samtidig med at den ansatte får stillet et personalegode til rådighed af arbejdsgiveren:

 1. Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel nedgang i den fremadrettede kontante løn.
 2. Overenskomster som skal parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede vederlagsaftale
 3. Den aftalte lønreduktion skal som udgangspunkt løbe over hele overenskomstperioden.
 4. Et allerede erhvervet krav på kontantløn kan ikke konverteres til en naturalieydelse uden at være i strid med kildeskattelovens § 46, stk. 3.
 5. Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af naturaliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed
 6. Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for den ansatte. Arbejdsgiveren skal således enten være ejer af godet eller være kontraktspart i forhold til den eksterne leverandør af godet.

Det fremgår af den indsendte ansøgning, at kontantlønnedgangen aftales som en forud fastsat procentdel på mellem 1 % og 9 % af medarbejderens faktiske løn efter øvrige aftalte kontantlønnedgange vedrørende f.eks. medarbejderbredbånd.

Aftalerne om kontantlønnedgang indgås senest 1. september 2007 og har virkning for perioden 1. oktober 2007 og frem. Betingelse nr. 1 findes herefter at være opfyldt, idet aftalerne indeholder en reel lønnedgang og er fremadrettede.

Ansøger har overfor SKAT oplyst, at aftalerne om lønnedgang kan indeholdes i de gældende overenskomster, hvorfor betingelse nr. 2 anses for opfyldt.

Med hensyn til betingelse 3 er der i praksis stillet krav om at lønnedgangen skal aftales for en periode på minimum 12 måneder. Betingelsen er opfyldt, idet aftalen om lønnedgang (1. runde) vedrører perioden 1. oktober 2007 til 30. november 2008, dvs. 14 måneder

Aftalerne om lønreduktion indgås senest 1. september 2007 og har virkning for perioden 1. oktober 2007 - 1. december 2008. Betingelse 4 findes således at være opfyldt, idet den aftalte lønnedgang ikke har virkning for løn, hvortil der allerede er erhvervet ret.

SKAT finder, at betingelse nr. 5 er opfyldt, idet lønnedgangen udgør en efter aftale fastsat procentdel af lønnen. Denne procentdel kan først ændres i forbindelse med eventuel deltagelse i 2. runde (1. december 2008 - 30. november 2009). Arbejdsgiver findes at have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen, idet den aftalte lønnedgang således ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af naturaliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed

Kontantlønnedgangen vil få betydning for beregning af akkord- og timeløn, da den beregnes som en procentdel af lønnen. Kontantlønnedgangen vil derimod ikke få indflydelse på beregningen af arbejdsgivers bidrag til pension og feriepenge/feriegodtgørelse, hvilket der heller ikke stilles krav om, så længe dette aftales specifikt, jf. SKM2007.477.SR, der henviser til SKM2005.356.DEP. Ifølge SKM2005.356.DEP kan arbejdstager og arbejdsgiver frit aftale, hvorledes den pågældende arbejdstagers vederlag skal sammensættes og der er ingen lovmæssige hindringer for, at der i forbindelse med en aftale om kontantlønnedgang aftales, at feriepenge og pension beregnes på grundlag af den samlede løn inklusive personalegodet. Dog skal minimumsbestemmelserne i ferieloven vedrørende feriepengeberegningen respekteres.

Ansøger har endvidere oplyst, at den procentvise lønnedgang ikke skal påvirke hovedparten af de forskellige medarbejdergruppers løntillæg, da ordningen ellers bliver alt for uoverskuelig. Der er således alene medtaget løntillæg, så de enkelte grupper har samme grundlag for beregning af værdien af obligationen. SKAT finder ikke, at dette forhold har nogen selvstændig betydning, blot lønnedgangen reelt svarer til den aftalte procent.

Medarbejdere, der opsiges eller siger op i aftaleperioden, får udbetalt en kontant kompensation svarende til den akkumulerede kontantlønnedgang ved fratræden. Kompensationen udbetales efter indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag sammen med lønnen for den sidste lønperiode. Medarbejdere, der pga. f.eks. produktionsstop, afskediges kortvarigt (maksimalt 14 dage) og derefter genansættes får dog ikke udbetalt den akkumulerede lønnedgang - ordningen fortsætter blot, når medarbejderen genansættes. SKAT finder ikke, at disse bestemmelser vedrørende udbetaling af kontant kompensation påvirker bedømmelsen af ordningen om kontantlønnedgang eller bedømmelsen af LL § 7A.

SKAT vurderer, at den påtænkte aftale om ændring i medarbejdernes fremadrettede kontante løn anses for reel og således ikke medfører, at den påtænkte medarbejderobligationsordning bliver skattepligtig for medarbejderne. SKAT indstiller således at svare ja til spørgsmål 2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år regnet fra afgørelsens dato.