Dato for udgivelse
18 dec 2007 15:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 dec 2007 15:24
SKM-nummer
SKM2007.911.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-188541
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Genanbringelse, ejendomsavance, udland
Resumé
Skatterådet tager stilling til spørgsmål vedrørende genanbringelse af ejendomsavance i udlandet.
Hjemmel

07-142691

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.J.2.6
Spørgsmål
  1. Kan A genanbringe sin ejendomsavance ved salg af jord i Danmark i indkomståret 2007, i anskaffelsessummen ved køb af en landbrugsejendom beliggende i Rumænien gennem et rumænsk selskab General Partnership, såfremt erhvervelsen sker senest i indkomståret 2008?
  2. Kan A genanbringe sin ejendomsavance ved salg af jord i Danmark i indkomståret 2007, i anskaffelsessummen ved køb af en landbrugsejendom beliggende i Rumænien gennem et rumænsk selskab Limited Partnership, såfremt erhvervelsen sker senest i indkomståret 2008?

Svar

  1. Ja, se dog SKATs indstilling og begrundelse.
  2. Ja, se dog SKATs indstilling og begrundelse.
Beskrivelse af de faktiske forhold

A driver ejendommen beliggende B personligt sammen med sin ægtefælle. Ejendommens samlede areal udgører ca. 27 ha, hvorpå der er drevet almindelig landbrugsafgrøder samt frugt og grønt. Indkomståret løber fra den 1. januar til og med 31. december.

A har ved skøde henholdsvis 13. april 2007 og 5. juni 2007 afhændet ca. 21 ha jord. Salgene har indbragt en samlet ejendomsavance på ca. 3,1 mio. kr.

Han påtænker at etablere landbrugsvirksomhed i Rumænien og dermed have muligheden for at genanbringe ejendomsavancen i anskaffelsessummen. Købet vil ske enten i et General Partnership eller i et Limited Partnership. Købet vil blive foretaget senest den 31. december 2008.

A vil fortsat blive boende i Danmark og dermed forblive fuld skattepligtig til Danmark.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Repræsentanten har anført, at Skatterådet ved bindende svar af 21. august 2007 har taget stilling til mulighederne for genanbringelse af dansk ejendomsavance i køb af Rumænsk landbrugsvirksomhed i enten General Partnership eller Limited Partnership.

For så vidt angår spørgsmål 1 har repræsentanten anført, at General Partnership jf. rumænsk lovgivning, hæfter interessenterne ubegrænset og solidarisk for selskabets forpligtigelser. Såfremt selskabet ikke kan betale sine kreditorer, kan de søge sig fyldestgjort hos selskabsdeltagerne. Med henvisning til det ovennævnte bindende svar, at har repræsentanten anført, at SKAT har anset et General Partnership som transparent, hvilket indebærer, at der ikke er tale om et selvstændigt skattesubjekt. Det var endvidere SKATs opfattelse, at et General Partnership svarer til et dansk interessentskab, idet det blev lagt vægt på, at deltagerne hæfter ubegrænset og solidarisk for selskabets forpligtigelser. 

For så vidt angår spørgsmål 2 har repræsentanten anført, at Limited Partnership kan sidestilles med et kommanditselskab. Kommanditselskaber anses selskabsretligt som selvstændige selskaber, men er efter danske skattelovgivning omfattet af transparentprincippet. Komplementarerne hæfter ubegrænset og solidarisk for selskabets forpligtigelser. Såfremt selskabet ikke kan betale, kan selskabets kreditorer søge sig fyldestgjort hos selskabsdeltagerne.

Med henvisning til det ovennævnte bindende svar, at har repræsentanten anført, at SKAT har anset et Limited Partnership som transparent, hvilket indebærer, at der ikke er tale om et selvstændigt skattesubjekt. Det var SKATs opfattelse, at et Limited Partnership svarer til et dansk kommanditselskab.

Repræsentanten er derfor af den opfattelse, at A kan genanbringe den danske ejendomsavance i anskaffelsessummer ved køb af rumænsk landbrugsejendom i henholdsvis General Partnership eller Limited Partnership, idet de efter dansk skattelovgivning anses som hhv. et interessentskab og kommanditselskab.

SKATs indstilling og begrundelse

Angående de rumænske selskabsformer: Limited Partnership og General Partnership bemærker SKAT følgende.

Et Limited Partnership (societatea în comandita simpla) består både af deltagere med begrænset hæftelse for den kapital, de har tegnet, og deltagere med ubegrænset hæftelse. Begge typer af deltagere kan være rumænske eller udenlandske individer eller enheder uden, at det influerer på selskabets nationalitet.

Selskabets forpligtigelser er sikret ved selskabsformuen. Komplementarerne hæfter ubegrænset og solidarisk for selskabets forpligtelser. Selskabets kreditorer skal først søge sig fyldestgjort i selskabsformuen, og kun såfremt selskabet ikke betaler dem inden 15 dage fra fremsættelse af påkrav, kan de søge sig fyldestgjort hos selskabsdeltagerne. Kommanditister hæfter kun med den kapital, de har tegnet.

I den rumænske selskabslovgivning er der fastsat bestemmelser om, at kommanditister i nogle tilfælde kan pådrage sig ubegrænset og solidarisk hæftelse, såfremt de handler uden for deres bemyndigelse.

Et Limited Partnership kan stiftes uden særlige officielle formkrav ved parternes almindelige aftale herom. Indskud til virksomhedskapitalen udgøres af kontante beløb, af naturalier eller udestående fordringer. Virksomheden skal registreres i det rumænske handelsregister, som er en særlig afdeling i justitsministeriet og som udsteder registreringsbevis, tildeler virksomheden et skattenummer og tilladelse til udøvelse af den pågældende virksomhed.

For så vidt angår General Partnership er selskabets forpligtelser sikret ved selskabsformuen. Interessenterne hæfter ubegrænset og solidarisk for selskabets forpligtelser. Selskabets kreditorer skal først søge sig fyldestgjort i selskabsformuen, og kun såfremt selskabet ikke betaler dem inden 15 dage fra fremsættelse af påkrav, kan de søge sig fyldestgjort hos selskabsdeltagerne.

Et General Partnership (sociatatea în nume colectiv) kan stiftes uden særlige officielle formkrav ved parternes almindelige aftale herom. Indskud til virksomhedskapitalen udgøres af kontante beløb, af naturalier eller udestående fordringer. Virksomheden skal registreres i det rumænske handelsregister, som er en særlig afdeling i justitsministeriet og som udsteder registreringsbevis, tildeler virksomheden et skattenummer og tilladelse til udøvelse af den pågældende virksomhed.

Overskuddet udbetales pro rata til hver partner. Et General Partnership er en juridisk person.

SKAT bemærker, at der i dansk skatteret ikke betragtes personselskaber som f.eks. interessentskaber og kommanditselskaber som selvstændige skattesubjekter, men som skattetransparente enheder. Det vil sige, at det alene er de enkelte persondeltagere, der er genstand for beskatning. Disse personselskabers kendemærke er den særlige hæftelsesform, hvor alle eller nogle af deltagerne hæfter personligt, direkte og solidarisk.

Det er derfor SKATs opfattelse, at et Limited Partnership kan anses som transparent, og at det dermed ikke er et selvstændigt skattesubjekt. Det er SKATs opfattelse, at et Limited Partnership svarer til et dansk kommanditselskab.

SKAT lægger i sin vurdering afgørende vægt på, at der er tale om en virksomhed, hvor komplementarerne hæfter ubegrænset og solidarisk for virksomhedens forpligtelser, mens kommanditisterne kun hæfter begrænset med den kapital, de har tegnet.

Dernæst er det SKATs opfattelse, at et General Partnership kan anses som transparent, og at det dermed ikke er et selvstændigt skattesubjekt. Det er SKATs opfattelse, at et General Partnership svarer til et dansk interessentskab.

SKAT lægger i sin vurdering afgørende vægt på, at der er tale om en virksomhed, hvor interessenterne hæfter ubegrænset og solidarisk for selskabets forpligtelser.

For så vidt angår ejendomsavancebeskatningen bemærker SKAT, at fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A kan en skattepligtig dog i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

Det er bl.a. en betingelse for anvendelse af reglerne om genanbringelse, at den skattepligtige enten erhverver fast ejendom i samme indkomstår, hvori den skattepligtige afstår fast ejendom, eller erhverver fast ejendom senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret, eller erhverver fast ejendom i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret. Dette følger af ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, nr. 1.

Det er endvidere en betingelse, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, nr. 2, at den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer nedsættelsesreglen anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse eller, såfremt erhvervelsen af fast ejendom finder sted i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret, begærer reglen anvendt senest ved indsendelse af rettidig selvangivelse for afståelsesåret.

Overstiger den opgjorte fortjeneste den kontante anskaffelsessum beskattes den overskydende fortjeneste efter lovens almindelige regler.

Der er ved lov nr. 221 af 31. marts 2004 indsat regler i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A om, at skatten under visse betingelser kan udskydes ved nedsættelse af anskaffelsessummen for udenlandske ejendomme.

Udgangspunktet er herefter at genanbringelsesreglerne tilsvarende finder anvendelse, når der er tale om fast ejendom i udlandet, forudsat at ejendommen anvendes erhvervsmæssigt.

Det er en betingelse for anvendelse af genanbringelsesreglerne, at spørger i forbindelse med begæring om anvendelse af reglerne afgiver de nødvendige oplysninger om de implicerede ejendomme, således at skattemyndighederne kan konstatere om det formelle og reelle grundlag for genanbringelse efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A er opfyldt. Det er endvidere altid et krav, at selvangivelsen for det pågældende indkomstår er indgivet rettidigt, jf. fristen i skattekontrollovens § 4.

Ved genanbringelse af ejendomsavance skal der være identitet mellem den person, der afstår ejendommen og den person der genanbringer ejendomsavancen. I nærværende tilfælde påtænkes ejendomsavance genanbragt i Rumænien i enten et Limited Partnership, der svarer til et dansk kommanditselskab eller i et General Partnership, der svarer til et dansk interessentskab.

Genanbringes ejendomsavance i en af disse to selskabsformer er det SKATs opfattelse, at der er identitet mellem den, der realiserer en ejendomsavance ved afståelse og den, der genanbringer ejendomsavancen.

En af betingelserne for at anvende genanbringelsesreglerne er, at ejendomsavancen genanbringes i erhvervsmæssig ejendom. Det fremgår af det oplyste, at det selskab i Rumænien, spørger påtænker at genanbringe ejendomsavance gennem, erhverver landbrugsejendom senest den 31. december 2008. Der foreligger således ikke oplysninger om erhvervelse af en specifik ejendom i Rumænien, hvorfor der ikke foreligger en konkret genanbringelsessituation.  Spørgsmålene besvares derfor generelt.

Spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne for genanbringelse er opfyldt, tager SKAT således ikke stilling til på nuværende tidspunkt. Først på det tidspunkt, hvor den skattemæssige disposition skal selvangives, har SKAT mulighed for at tage stilling til, om de pågældende betingelser er opfyldt. Alternativt kan der på ny anmodes om et bindende svar, allerede på det tidspunkt, hvor de pågældende betingelser anses for at være opfyldt.

Derved er der ikke taget stilling til om selve anbringelsen af midlerne i Rumænien sker i en erhvervsvirksomhed, ligesom der heller ikke er taget stilling til om hele beløbet er anvendt til en investering i fast ejendom der vedrører erhvervsvirksomheden.

Det forudsættes også, at General Partnership og Limited Partnership ikke har flere deltagere end 10, jf. kravet i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10.

SKAT indstiller herefter, at spørgsmål 1 om spørger kan genanbringe en ejendomsavance, opnået ved salg af jord i Danmark i indkomståret 2007, i anskaffelsessummen ved køb af en landbrugsejendom beliggende i Rumænien gennem et rumænsk selskab General Partnership, såfremt erhvervelsen sker senest i indkomståret 2008, besvares bekræftende, såfremt betingelserne for genanbringelse i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A i øvrigt er opfyldt

SKAT indstiller endvidere, at spørgsmål 2) om spørger kan genanbringe en ejendomsavance, opnået ved salg af jord i Danmark i indkomståret 2007, i anskaffelsessummen ved køb af en landbrugsejendom beliggende i Rumænien gennem et rumænsk selskab Limited Partnership, såfremt erhvervelsen sker senest i indkomståret 2008, besvares bekræftende, såfremt betingelserne for genanbringelse i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A i øvrigt er opfyldt.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.