Dato for udgivelse
24 apr 2007 09:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 mar 2007 16:12
SKM-nummer
SKM2007.270.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-067230
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Genanbringelse, ejendomsavance, udland
Resumé
Skatterådet bekræfter, at spørger kan genanbringe fortjeneste ved afståelse af erhvervsmæssig ejendom i køb af anden erhvervsmæssig ejendom i fremmed stat efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A.
Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 B

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 E.J.2.6.
Spørgsmål
 1. Kan spørger anvende reglerne om genanbringelse af fortjeneste i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 1 og 4, ved salg af ejendommen ved køb af anden erhvervsmæssig ejendom i en fremmed stat, når spørger har taget ophold og etableret fast bopæl i Danmark i 2006 og påtænker at fraflytte Danmark primo 2007?
 2. Såfremt spørgsmål 1 svares bekræftende, kan spørger så få henstand med betaling af skatten efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 B indtil den erhvervede ejendom i den fremmede stat sælges, såfremt spørger efterfølgende tilflytter den nyerhvervede ejendom i den fremmede stat og således opgiver sin bopæl i Danmark?
 3. Såfremt spørgsmål 2 svares bekræftende, skal spørger så stille sikkerhed for hele skatten af ejendomsavancen, hvis spørger vælger at flytte til et land uden for EU?

Svar

 1. Ja, se dog indstilling og begrundelse.
 2. Ja, se dog indstilling og begrundelse.
 3. Ja.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger erhvervede i 1996 en landbrugsejendom med ca. 941.700 m2 jord.

Fra 2001 til 24. april 2006 boede og arbejdede spørger i Australien. Spørger og ægtefælle flyttede den 24. april 2006 tilbage til Danmark til landbrugsejendommen.

Landbrugsejendommen blev afstået den 1. juli 2006. I perioden fra 2001 og indtil afståelsen var ejendommen bortforpagtet.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL).

Efter EBL § 6 A kan en skattepligtig dog i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

Det er bl.a. en betingelse for anvendelse af reglerne om genanbringelse, at den skattepligtige enten erhverver fast ejendom i samme indkomstår, hvori den skattepligtige afstår fast ejendom, eller erhverver fast ejendom senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret, eller erhverver fast ejendom i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret. Dette følger af EBL § 6 A, stk. 2, nr. 1.

Det er endvidere en betingelse, jf. EBL § 6 A, stk. 2, nr. 2, at den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer nedsættelsesreglen anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse eller, såfremt erhvervelsen af fast ejendom finder sted i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret, begærer reglen anvendt senest ved indsendelse af rettidig selvangivelse for afståelsesåret.

Overstiger den opgjorte fortjeneste den kontante anskaffelsessum beskattes den overskydende fortjeneste efter lovens almindelige regler.

Der er ved lov nr. 221 af 31. marts 2004 indsat regler i EBL § 6 A om, at skatten under visse betingelser kan udskydes ved nedsættelse af anskaffelsessummen for udenlandske ejendomme.

Genanbringelse af fortjeneste i fast ejendom i udlandet er herefter betinget af, at ejeren på nedsættelsestidspunktet er skattepligtig til Danmark efter § 1 i kildeskatteloven (KSL) uden at være hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland i henhold til bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Dette fremgår af EBL § 6 A, stk. 4.

Det fremgår af Ligningsvejledningen 2007-1, afsnit E.J.2.6, at nedsættelsestidspunktet kan udledes af reglen i EBL § 6 A, stk. 2. Det betyder, at i tilfælde hvor erhvervelsen af den udenlandske ejendom, hvis anskaffelsessum nedsættes, er sket i samme indkomstår som afståelsen af den første ejendom, så er nedsættelsestidspunktet, tidspunktet for indsendelse af rettidig selvangivelse for afståelsesåret.

Denne fortolkning af nedsættelsestidspunktet er ikke ensbetydende med, at der kan stilles krav om, at en skatteyder skal forblive fuld skattepligtig til Danmark uden at være hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland i henhold til bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst helt frem til udløbet af den formelle selvangivelsesfrist for det pågældende indkomstår, jf. § 4 i skattekontrolloven (SKL). Dette følger af SKM2006.730.SR.

Det er herefter tilstrækkeligt for anvendelse af genanbringelsesreglerne i forbindelse med en ejendom i udlandet, at en skatteyder der opfylder skattepligtskravene, ved fraflytning begærer fortjeneste ved afståelsen af den danske ejendom genanbragt i den udenlandske ejendom. Det er dog en betingelse for anvendelse af genanbringelsesreglerne, at skatteyder i forbindelse med begæringen afgiver de nødvendige oplysninger om de implicerede ejendomme, således at skattemyndighederne kan konstatere om det formelle og reelle grundlag for genanbringelse efter EBL §§ 6 A og 6 C er opfyldt. Det er endvidere altid et krav, at selvangivelsen for det pågældende indkomstår er indgivet rettidigt, jf. fristen i SKL § 4. Der kan i den forbindelse henvises til ordet "senest" i EBL § 6 A, stk. 2.  

Kravet om, at der ved fraflytning skal indleveres en selvangivelse som anført ovenfor, er efter SKATs opfattelse ikke i strid med bestemmelsen om den frie etableringsret i traktatens artikel 43 EF.

Hvis en persons skattepligt efter KSL § 1 ophører som følge af fraflytning, eller hvis en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, foretages der fraflytterbeskatning efter EBL § 6 B, såfremt der er sket nedsættelse af anskaffelsessummen på en ejendom beliggende i udlandet. Fraflytterbeskatning efter EBL § 6 B omfatter kun fysiske personer.

Der kan efter EBL § 6 B, stk. 2, gives henstand med betalingen af skatten indtil salg eller død efter reglerne i KSL § 73 E.

Efter KSL § 73 E kan personer således bl.a. få henstand med betaling af skatter beregnet efter EBL § 6 B, når skatteberegningen skyldes ophør af skattepligt efter lovens § 1, eller ved skift af skattemæssigt hjemsted efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst til en fremmed stat, Færøerne eller Grønland.

Det er bl.a. en betingelse for henstand med skat beregnet efter EBL § 6 B, at

 • der ved fraflytning mv. indgives selvangivelse til told- og skatteforvaltningen. Gives der udsættelse med indgivelse af selvangivelse efter SKL § 4, stk. 4, skal selvangivelse som betingelse for henstand være indgivet inden denne frist
 • der stilles betryggende sikkerhed for henstandsbeløbet. Dette krav skal dog ikke opfyldes, hvis fraflytningen mv. sker til et land, der er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller Rådets direktiv af 15. marts 1976 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger (76/308/EØF) som ændret ved Rådets direktiv af 6. december 1979 (79/1071/EØF), Rådets direktiv af 14. december 1992 (92/108/ EØF) og Rådets direktiv af 15. juni 2001 (2001/ 44/EF), dvs. hvis flytningen mv. sker til et land, der er medlem af EU
 • henstandsbeløbet forfalder til betaling, når aktiverne afstås eller den skattepligtige dør
 • hvis henstandsbeløbet ikke betales rettidigt, forrentes det forfaldne beløb med renten i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen at regne, og
 • hvis selvangivelsen ved fraflytning ikke indgives rettidigt, bortfalder henstanden

I det tilfælde der skal stilles betryggende sikkerhed for henstandsbeløbet, skal sikkerheden stå i passende forhold til henstandsbeløbet. Sikkerheden kan stilles i form af aktier, børsnoterede obligationer, bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed efter Skatteministeriets bestemmelser. Dette følger af KSL § 73 E, stk. 3, 2. punktum.

I den konkrete sag opfylder spørger betingelsen i EBL § 6 A, stk. 4, idet spørger på afståelsestidspunktet skattemæssigt er hjemmehørende i Danmark. For at genanbringelsesreglerne finder anvendelse, skal spørger genanbringe fortjenesten senest i året efter afståelsesåret. Da ejendommen er afstået i indkomståret 2006, skal fortjenesten genanbringes senest ved udgangen af indkomståret 2007, dvs. den 31. december 2007.

Forudsat at spørger genanbringer fortjenesten senest den 31. december 2007, og forudsat at spørger begærer genanbringelsesreglerne anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse, kan reglerne i EBL § 6 A finde anvendelse. På baggrund heraf indstiller SKAT, at spørgsmål 1) besvares med et ja.

Henstand med betaling af skat efter EBL § 6 B er betinget af, at der stilles betryggende sikkerhed for henstandsbeløbet. Dette gælder dog ikke, hvis flytning mv. sker til et land, der er omfattet af den nordiske overenskomst om gensidig bistand i skattesager eller et land, der er omfattet af EU's direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger.

Forudsat at den nyerhvervede ejendom ligger i et land, der er omfattet af ovennævnte overenskomst eller EU direktiv, kan spørger få henstand med betaling af skatten indtil den erhvervede ejendom i den fremmede stat sælges under de ovenfor omtalte betingelser. På baggrund heraf indstiller SKAT, at spørgsmål 2) besvares med et ja.

Erhverver spørger derimod en ejendom der ligger i et land, der ikke er omfattet af ovennævnte nordiske overenskomst eller EU direktiv, skal der stilles sikkerhed for henstandsbeløbet. SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 3) besvares med et ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.