Dato for udgivelse
01 okt 2007 14:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 sep 2007 09:51
SKM-nummer
SKM2007.676.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-149979
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktier, værdiansættelse, omdannelse
Resumé
Skatterådet bekræfter, at det vil være uden umiddelbare skattemæssige konsekvenser for de af sparekassen A´s garanter, der - ved en rettet aktieemission - tegner nye aktier i selskabet A A/S til en kurs svarende til kurs/indre værdi på 1,5. Endvidere bekræfter Skatterådet, at fonden for sparekassen A erhverver aktierne i selskabet A A/S til samme kurs som garanterne. Endelig bekræfter Skatterådet, at markedskursen ved tildeling af medarbejderaktier i form af gratisaktier i henhold til ligningslovens § 7A ansættes til samme kurs
Hjemmel
07-101950
Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Spørgsmål

  1. Kan SKAT bekræfte, at det vil være uden umiddelbare skattemæssige konsekvenser for de af Sparekassen As garanter, der - ved en rettet aktieemission - tegner nye aktier i Sparekassen A A/S til DKK 250 for en aktie på nominelt DKK 10 - svarende til kurs/indre værdi på 1,5?
  2. Kan SKAT bekræfte, at Fonden for Sparekassen A erhverver aktierne i Sparekassen A A/S til samme kurs som garanterne på DKK 250 for en aktie på nominelt DKK 10 svarende til kurs/indre værdi på 1,5?
  3. Kan SKAT bekræfte, at markedskursen ved tildeling af medarbejderaktier i form af gratisaktier i henhold til ligningslovens § 7A ansættes til DKK 250 for en aktie på nominelt DKK 10 svarende til kurs/indre værdi på 1,5?

Svar

  1. Ja.
  2. Ja.
  3. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Sparekassen A, der var en garantsparekasse, er netop blevet omdannet til aktieselskab på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 6. juni 2007 efter bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed § 207. Efter omdannelsen drives pengeinstitutvirksomheden nu i aktieselskabsform under navnet Sparekassen A A/S.

Planerne om at omdanne Sparekassen A til aktieselskab har tidligere været omtalt i dagspressen, diverse erhvervsmedia og nyhedsbreve samt på Sparekassen As hjemmeside. Sparekassen har udsendt pressemeddelelse om omdannelsen i 2006 og 2007.

Sparekassen ønskes herefter noteret på Københavns Fondsbørs i efteråret 2007.

Formålet med anmodningen om bindende svar er at opnå sikkerhed for, at omdannelsen kan gennemføres uden umiddelbare skattemæssige konsekvenser for garanterne, fonden samt for medarbejderne.

Sparekassen As aktivitet og ledelse

Sparekassen A var i begyndelsen en sparekasse med en stærk lokal forankring med fokus på erhvervslivet. Denne funktion varetager sparekassen stadig i dag, selvom den har gennemgået en udvikling fra at være en lokal sparekasse til et regionalt - og på visse områder landsdækkende - pengeinstitut.

I dag har Sparekassen A A/S og Datterselskab A A/S ca. 46.000 kunder over hele landet, og Sparekassen A A/S er dermed blandt landets 20 største pengeinstitutter.

Formål med omdannelsen og børsnoteringen

Sparekassen A har igennem flere år udviklet sig fra en lokal sparekasse til et stort regionalt pengeinstitut. Dette er delvist sket gennem etablering af filialer på Sjælland, men også via opkøb/investering i andre finansielle virksomheder.

Sparekassens forretningsmæssige udvikling har medført en kraftig vækst, og summen af indlån, udlån og garantier er inden for en 5-årig periode steget i gennemsnit med 25 % om året. Bestyrelsen har en tilsvarende stigningstakt som målsætning for de kommende år.

Baggrunden for omdannelsen er, at det skønnes at være mere tidssvarende at føre bankens vækst videre i form af et børsnoteret bankaktieselskab. Aktieselskabsformen og børsnoteringen vil give gode muligheder for at sikre fortsat konkurrencedygtighed og for at fastholde et solidt kapitalgrundlag.

Aktieselskabsformen og børsnoteringen vil endvidere have en gunstig effekt på de vilkår, som kreditfaciliteter kan opnås på. Med baggrund i de senere års forretningsmæssige udvikling er koncernen blevet afhængig af tilførsel af likviditet fra eksterne långivere, da koncernen, som tidligere har haft et betydeligt indlånsoverskud, nu oplever indlånsunderskud.

Garanter og medarbejdere

Samtidig med, at omdannelsen og børsnoteringen giver sparekassen bedre adgang til kapital, giver den også garanterne mulighed for at blive medejere af sparekassen. Sparekassens ca. 21.500 garanter har hidtil kunnet opnå fordelagtige vilkår på en lang række af de produkter, som tilbydes kunderne. Garanterne vil også som aktionærer kunne opnå en række fordele ved at være kunde i Sparekassen A A/S.

Garanterne vil i kraft af medejerskabet ikke kun stille kapital til rådighed, men også få adgang til den værdistigning, som Sparekassen A frembringer - enten i form af udbytter og/eller i form af kursstigninger. På den måde forventes der stigende interesse fra garanterne/medejerne for Sparekassen A A/S' økonomiske resultater, herunder også mulighed for aktivt at bidrage til sparekassens udvikling.

Sparekassen A besluttede på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 6. december 2006 at begrænse muligheden for at tegne garantibeviser til et loft på DKK 30.000.  På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 10. marts 2007 blev det besluttet at begrænse tegningsmuligheden yderligere, idet loftet for nytegning blev nedsat til DKK 3.000. Grunden hertil var at hindre eventuelle spekulationer i hurtige kursstigninger i lyset af den planlagte omdannelse og efterfølgende børsnotering af sparekassen. Fra og med den 7. juni 2007 er der ikke længere mulighed for at tegne garantikapital.

Det er sparekassens forventning, at langt hovedparten af garanterne vil tage imod tilbuddet.

Omdannelsen til aktieselskab giver endvidere mulighed for at tildele aktier til nuværende og nye medarbejdere - enten i form af gratisaktier eller ved tegning til favørkurs. Sparekassen A A/S finder denne mulighed af stor betydning for til stadighed at kunne fastholde og tiltrække nye medarbejdere.

Forud for børsnoteringen af Sparekassen A skal medarbejderne i Sparekassen A A/S og Datterselskab A A/S medio august 2007 tildeles medarbejderaktier i form af gratisaktier i henhold til ligningslovens § 7A. Aktierne vil blive tildelt ud fra anciennitetsmæssige betragtninger, således at medarbejdere med ansættelse op til 5 år får tildelt 35 aktier, medarbejdere med ansættelse mellem 5 og 10 år får tildelt 50 aktier og medarbejdere med ansættelse over 10 år får tildelt 65 aktier.

Der vil ikke blive tildelt options- eller aktiebaserede ordninger til ledelsen i Sparekassen A i forbindelse med børsnoteringen.

Omdannelsesmodel

Sparekassens omdannelse til aktieselskab følger fondsmodellen efter bestemmelserne herom i § 207 i lov om finansiel virksomhed. Den erhvervsdrivende fond, Fonden for Sparekassen A, bliver dermed den største aktionær i Sparekassen A A/S med ca. 81 % af aktierne. Umiddelbart efter at fonden har erhvervet alle aktierne i Sparekassen A A/S, vil fonden overdrage 5 - 10% af aktierne til Sparekassen A A/S som handelsbeholdning.

Fonden er underlagt stemmeretsbegrænsninger, således at fonden maksimalt kun kan afgive stemmer svarende til 5 % af den samlede kapital.

I kraft af stemmeretsbegrænsningerne for fonden vil fonden ikke have bestemmende indflydelse over Sparekassen A A/S. Fonden er således ikke modervirksomhed for banken og indgår dermed heller ikke i koncernregnskabet.

Der gælder i øvrigt også stemmeretsbegrænsninger for øvrige aktionærer, således at ingen aktionær kan afgive mere end 2.000 stemmer. Der foreligger ikke aktionæroverenskomster mellem aktionærerne. Såfremt der skulle foreligge en aktionæroverenskomst, har aktionærerne pligt til straks at offentliggøre oplysninger om enhver bestemmelse i en aktionæroverenskomst, som kan påvirke aktiernes frie omsættelighed, eller som kan påvirke kursdannelsen væsentligt.

Endelig kan det nævnes, at der vil være et ejerloft på 5 % for aktionærer i Sparekassen A A/S med undtagelse af Fonden for Sparekassen A. Ejerloftet kan kun overskrides i særlige tilfælde, såsom ved rekonstruktion eller ved ombytning af aktier i et selskab, der ophører ved fusion med Sparekassen A A/S.

Omdannelsen er sket/vil ske i følgende steps:

- Sparekassen A fusionerede efter beslutning på repræsentantskabsmøde den 6. juni 2007 med det helejede datterselskab Sparekassen A A/S. Sidstnævnte er stiftet den 20. november 2006 og havde i perioden frem til fusionen med Sparekassen A ikke driftsaktiviteter. Fusionen er gennemført med regnskabsmæssig og skattemæssig virkning 1. januar 2007.
Finanstilsynet har givet tilladelse til, at fusionen regnskabsmæssigt sker efter "sammenlægningsmetoden", hvorved der ikke opstår goodwill som konsekvens af fusionen. Dette er også i overensstemmelse med de internationale regnskabsbestemmelser (IFRS).

- Aktier i Sparekassen A A/S svarende til værdien af de indskudte aktiver efter fradrag af sparekassens gæld er overdraget til en erhvervsdrivende fond, Fonden for Sparekassen A.

- Garanterne i Sparekassen A skal efter lov om finansiel virksomhed § 208 tilbydes kontant indløsning eller ombytning af deres garantibeviser til aktier til markedskurs. Tegningsperioden vil løbe fra den 10.-24. september 2007, hvor garanterne skal tage stilling til, om de ønsker kontant indløsning eller en ombytning af garantibeviser til aktier.

- Økonomi- og Erhvervsministeren skal godkende fusionen, hvilket i praksis sker ved en godkendelse af Finanstilsynet.

Finanstilsynet har den 7. juni 2007 godkendt omdannelsen/fusionen af Sparekassen A til Sparekassen A A/S.

Tildeling af aktier

Størrelse af aktieudstedelse - og fondens andel i forhold til garanternes andel

Sparekassen As egenkapital udgjorde pr. 31. december 2006 TDKK X, hvoraf garantikapitalen udgjorde TDKK Y. 

På tidspunktet for omdannelsen, den 6. juni 2007, var garantikapitalen forøget til TDKK Z. Efter omdannelsen har der ikke været mulighed for at indskyde yderligere garantikapital.

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 208 skal garanterne tilbydes at ombytte deres garantikapital til aktier eller lade sig indfri kontant.

Garantikapitalen er indbetalt i beløb deleligt med DKK 1.000. For at garanterne kan ombytte deres garantikapital til et helt antal aktier, vil garanterne blive tilbudt at ombytte DKK 1.000 i garantikapital til 4 stk. aktier, svarende til kurs 250 pr. aktie. Det er endvidere besluttet, at bankens aktier skal have en stykstørrelse på nominelt DKK 10 pr. aktie.

Tegningskurs på 250 er fastsat med henblik på at lette ombytningen af garantikapital til aktiekapital. Tilsvarende er aktiernes stykstørrelse fastsat for at få en begrænset markedsværdi af hver aktie.

For at sikre, at tegningskurs afspejler markedsværdien (således at garanterne de facto erhverver aktierne til markedsværdi) kan man herefter fastlægge den samlede nominelle aktiekapital, som selskabet skal have - idet der herved tages behørigt hensyn til markedsværdien af banken.

Markedsværdien er fastsat til at udgøre en kurs/indre værdi på 1,5 (jf. særskilt afsnit nedenfor).

Garanterne og medarbejderne skal erhverve aktierne til kurs 250 pr. aktie, ligesom Fonden skal modtage aktierne til kurs 250 pr. aktie.

Det vil ikke kunne ske, at efterspørgslen overstiger udbuddet, idet samtlige garanter tilbydes at konvertere deres garantbeviser til aktier. Selv om alle måtte acceptere tilbuddet, vil de alle kunne få aktierne leveret. Der bliver med andre ord ingen garanter, der ikke vil kunne få konverteret deres garantbeviser til aktier i perioden 10. - 24. september 2007.

Fastlæggelse af markedsværdi og kurs/indre værdi

Markedsværdien er baseret på en analyse, som Sparekassen A har indhentet fra B Bank A/S. Analysen er dateret den 30. marts 2007.

B Bank A/S har vurderet, at en prisfastsættelse af Sparekassen A A/S ved en børsnotering vil ligge på omkring kurs 1,5-1,7 på indre værdi. B Bank har sammenlignet Sparekassen A med 6 børsnoterede pengeinstitutter, som B Bank mener, at der kan drages en eller flere paralleller til. B Bank har anført, at værdiansættelsen af Sparekassen A påvirkes i negativ retning af det primære markedsområde og den historisk lavere profitabilitet.

Rådgiver understreger, at den foreliggende anmodning kun angår kursen forud for børsnoteringen. Anmodningen angår den kurs, der skal gælde for garanter, fonden samt medarbejdere, der modtager aktier/vælger at ombytte garantikapital til aktier i Sparekassen A A/S. Det er almindeligt, at tegning af aktier inden en børsnotering, f.eks. i forbindelse med garanters ombytning af garantikapital til aktier, sker til en lidt lavere kurs end kursen ved den senere børsintroduktion.

Kursen skal være attraktiv for at sikre, at så mange garanter som muligt tegner aktier i banken for, at den nødvendige spredning i ejerskab i banken kan opnås. Det er derimod ikke hensigten at tilføre garanter særlige fordele ved tildelingen af aktier. En eventuel fordel må ikke ligge udover, hvad der er almindeligt ved nytegning/børsnotering af aktier på Københavns Fondsbørs.

På et møde mellem Finanstilsynet og Sparekassen A A/S blev B Banks rapport samt sparekassens egen vurdering af kursfastsættelsen i forbindelse med børsnoteringen behandlet. Finanstilsynet gav udtryk for, at grundlaget for B Banks rapport og sparekassens egen vurdering umiddelbart var relevant. Endvidere udtalte Finanstilsynet, at en rabat på op til 20 % på børsnoteringskursen for garanterne, fonden og medarbejderne ville være acceptabel. Finanstilsynet har efterfølgende godkendt en kurs/indre værdi på 1,5.

Medio august er der afholdt en ekstraordinær generalforsamling med udstedelse af fondsaktier i et omfang, der vil sikre, at en kurs på de anførte DKK 250 for en aktie på nominel DKK 10 svarer til markedsværdien. På den samme ekstraordinære generalforsamling er aktiekapitalen udvidet med fondsaktier, som tildeles medarbejderne som gratisaktier efter Ligningslovens § 7A. Sparekassens ledelse har under hensyn til indtjeningen i første halvår samt markedsudviklingen på Fondsbørsen opnået viden om, hvor mange fondsaktier, der skal udstedes for at opnå en kurs på 250.

Forud for den ekstraordinære generalforsamling bad Sparekassen A B Bank A/S om en opdatering af deres vurdering af kursen på børsnoteringstidspunktet. B har ved brev af 17. august 2007 fastholdt sin prisfastsættelse om en kurs/indre værdi på 1,5-1,7.

Sparekassen har herefter endeligt fastsat markedsværdien til at udgøre en kurs/indre værdi på 1,5 i forhold til egenkapitalen pr. 30. juni 2007 (inkl. overskuddet i perioden 1. januar - 30. juni 2007).

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad Spørgsmål 1

Omdannelsen af Sparekassen A vil ske i henhold til fusionsskattelovens § 14 a. Af stk. 5 i nævnte bestemmelse fremgår, at:

"Stk. 5. Aktier modtaget af garanter ved ombytning af deres garantbeviser til aktier anses for anskaffet ved ombytningen for garantbevisets indløsningsværdi."

Ovennævnte bestemmelse skal ses i lyset af § 208, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Ifølge denne bestemmelse skal garanterne i sparekassen tilbydes enten en ombytning til markedskurs af deres garantibeviser eller kontant indløsning. Denne bestemmelse stiller således krav om, at ombytningen af garantibeviser til aktier i bankaktieselskabet skal være på markedsvilkår.

Omdannelsen fra sparekasse til bankaktieselskab er en lovbunden omstrukturering, dvs. den skal ske efter en af to modeller - fondsmodellen eller reservefondsmodellen. Sparekassen A har valgt at gennemføre omdannelsen efter fondsmodellen. Da sparekasser har garanter, hvis kapital hæfter for sparekassens forpligtelser, er der i § 208, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed indsat en bestemmelse om, at garanterne skal tilbydes ombytning af deres garantibeviser med aktier eller kontant indløsning.

Ombytningen til aktier skal ifølge denne bestemmelse ske til markedskurs. Derfor vil der heller ikke være skattemæssige konsekvenser forbundet hermed. Vi henviser i den forbindelse til sidste afsnit under rubrikken 3 "Omdannelse af sparekasserne" i Lise Bo Hansen og Helle Pallesens artikel "Omdannelse af finansielle virksomheder" i TfS 1990, 499. Her omtales følgende:

"I modsætning til Topsikring havde sparekasserne som selvejende institutioner ikke medlemmer. Sparekasserne havde dog garanterne, hvis kapital hæftede for sparekassens forpligtelser, dvs. at den i det store hele svarede til aktiekapital. I konsekvens heraf blev det i bank- og sparekasseloven fastsat, at garanterne i forbindelse med omdannelsen skulle tilbydes ombytning af deres garantbeviser med aktier eller kontant indløsning. Ombytningen skulle ske til aktiernes markedskurs, og der var derfor ikke nogle skattemæssige problemer forbundet hermed. I fusionslovens § 14 a, stk. 4, blev det dog af hensyn til en senere avanceopgørelse fastslået, at aktierne anses for anskaffet ved ombytningen for garantbevisets indløsningsværdi."

Finanstilsynet, hvortil Økonomi- og Erhvervsministeren har delegeret godkendelseskompetencen, skal som nævnt godkende omdannelsen. Finanstilsynets opgave er at påse, at omdannelsen ikke er uønskelig ud fra samfundsmæssige hensyn eller garanters interesse. Finanstilsynet vil dermed forholde sig til, om omdannelsen vil repræsentere en retfærdig fordeling af sparekassens værdier.

Den valgte kurs på indre værdi skal således svare til markedskursen. Vi henviser i øvrigt til kommentarerne i afsnit "Fastlæggelse af markedsværdi og kurs / indre værdi" ovenfor.

Det bemærkes endvidere, at spredningen af aktierne er et vilkår for den planlagte børsnotering af Sparekassen A, men at den selvsagt også sker for at styrke og bevare kundeforholdet, og derfor i alle henseender må anses for forretningsmæssigt begrundet.

Spørgsmål 1 kan derfor efter vores opfattelse besvares bekræftende.

Ad spørgsmål 2

Ved omdannelsen, der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet den 6. juni 2007, modtog fonden alle aktierne i det nye bankaktieselskab. Fonden skal ifølge § 207, stk. 1, lov om finansiel virksomhed modtage aktierne i banken svarende til "værdien af de indskudte aktiver efter fradrag af sparekassens gæld". Fonden anses som en erhvervsdrivende fond.

Efter fusionsskattelovens § 14 a skal aktierne, som fonden erhverver i forbindelse med omdannelsen af sparekassen, anses for anskaffet på det tidspunkt, hvor fusionen er vedtaget i alle de fusionerende selskaber. Som anskaffelsessum anvendes "værdien af de indskudte aktiver efter fradrag af sparekassens gæld".

Fusionsskattelovens § 14 a er baseret på samme forudsætninger som lov om finansiel virksomhed § 207, stk. 1 og bør derfor fortolkes på samme måde.

Efter vores opfattelse vil der i de indskudte aktiver også indgå ikke bogførte aktiver som oparbejdet goodwill i sparekassen. Dermed vil fonden skulle erhverve aktierne til samme pris som garanterne, nemlig DKK 250 for en aktie på nominelt DKK 10 svarende til en kurs/indre værdi på 1,5.

Spørgsmål 2 kan derfor efter vores opfattelse besvares bekræftende.

Ad spørgsmål 3

Medio august vil medarbejderne i Sparekassen A A/S samt Datterselskab A A/S blive tildelt gratisaktier i henhold til Ligningslovens § 7A. Ifølge nævnte bestemmelse anses medarbejderne skattemæssigt for at have erhvervet gratisaktierne til handelsværdien på tildelingstidspunktet.

Allerede fordi kursen på 1,5 kurs/indre værdi repræsenterer markedsværdien på aktierne i Sparekassen A A/S, skal således også medarbejderne anses for at have erhvervet deres gratisaktier til samme kurs, som de aktier som Fonden for Sparekassen A og garanterne erhverver i sparekassen, dvs. kurs 1,5 på indre værdi.

Spørgsmål 3 kan derfor efter vores opfattelse besvares bekræftende.

Konkluderende bemærkninger

Der er en klar forretningsmæssig grund til, at Sparekassen A ønsker at etablere en ny og fremadrettet struktur i selskabsform. Omdannelsen er sket som et led i den planlagte børsnotering af sparekassen.

I henhold til § 208 i lov om finansiel virksomhed skal garanterne ved omdannelsen tilbydes muligheden for at tegne aktier til markedskurs i det omdannede bankaktieselskab.

I henhold til § 207, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal den erhvervsdrivende fond erhverve aktier i det nye bankaktieselskab svarende til indskudte aktiver med fradrag for sparekassens gæld. I aktiverne skal der også indgå ikke bogførte aktiver, herunder oparbejdet goodwill.

Sparekassen A har i overensstemmelse med ovennævnte lovbestemmelser og efter B Bank A/S' vurdering af en kurs på tidspunktet for en børsnotering samt hvad der anses for sædvanligt forud for en børsnotering, fastlagt tegningskursen til en markedskurs svarende til en kurs/indre værdi på 1,5.

Det er ikke hensigten at tilføre garanterne mv. fordele ved nytegningen, idet en eventuel fordel ikke ligger ud over, hvad der er almindeligt ved nytegning/børsnotering af aktier på Københavns Fondsbørs.

Såfremt SKAT besvarer vore spørgsmål bekræftende, skal vi anmode om, at svarene i lighed med Skatterådets afgørelse i sag SKM2006.513 er bindende fra datoen for SKAT's afgørelse.   

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

SKAT finder efter en konkret vurdering ikke grundlag for at anfægte tegnings-/salgskursen 1,5 på indre værdi.

Der er ved denne vurdering bl.a. lagt vægt på Sparekassen As økonomiske forhold, den forretningsmæssige begrundelse for at gennemføre omdannelsen samt baggrunden for den påtænkte tildelingsproces, herunder bl.a. det forhold, at det frem til 7. juni 2007 var muligt for enhver at opfylde betingelserne for at kunne erhverve aktier i det kommende Sparekassen A A/S uden at der i den forbindelse vil ske forfordeling af visse garanter.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares bekræftende.

Ad spørgsmål 2

Som følge af stemmeretsbegrænsningerne i vedtægterne kan Fonden for Sparekassen A maksimalt afgive stemmer svarende til 5 % af selskabets samlede aktiekapital. SKAT finder derfor ikke, at Fonden for Sparekassen As aktiepost skal værdiansættes anderledes end garanternes aktieposter.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 2 besvares bekræftende.

Ad spørgsmål 3

Det fremgår af Ligningsvejledningen S.G.7, at såfremt medarbejderaktier er erhvervet vederlagsfrit i henhold til LL § 7 A, stk. 1, nr. 2, anses aktierne skattemæssigt for anskaffet til handelsværdien på tildelingstidspunktet, jf. TfS 1995, 684 LSR.

Som følge af besvarelsen af spørgsmål 1 indstiller SKAT derfor, at spørgsmål 3 besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tilslutter sig SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Under hensyn til, at nærværende bindende svar angår værdiansættelse af en virksomhed, der er underlagt vedvarende værdiændringer, gælder svaret i 3 måneder fra afgørelsens dato.