Dato for udgivelse
26 Mar 2007 12:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Mar 2007 13:06
SKM-nummer
SKM2007.222.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-055082
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Fri telefon, PDA, mail- og kalenderfunktioner, Outlook
Resumé
Skatterådet bekræftede, at spørger ikke skulle beskattes af værdi af fri telefon i anledning af en arbejdsgiverbetalt ADSL-forbindelse, der gav spørger mulighed for at få adgang fra sin bærbare computer til hele arbejdsgiverens netværk. Skatterådet bekræftede samtidigt, at spørger skulle beskattes af værdi af fri telefon i forbindelse med en arbejdsgiverbetalt mobilforbindelse til en håndholdt PDA. Forbindelsen gav alene gav adgang til mail- og kalenderfunktioner i Outlook.
Hjemmel
06-139785
Reference(r)

Ligningslovens § 16, stk. 13

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 A.B.1.9.13

Spørgsmål

  1. Vil en ansat advokat blive beskattet af fri telefon, når den pågældende via en ADSL-forbindelse på en bærbare computer har adgang til arbejdsgivers datanet?
  2. Vil en ansat advokat blive beskattet af fri telefon, når den pågældende via mobiltelefonnettet på en håndholdt PDA af mærket BlackBerry har adgang til arbejdsgivers Office System (Outlook)?

Svar

Ad 1. Nej.

Ad 2. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er ansat som advokat hos et advokataktieselskab. Spørger har i den forbindelse adgang til arbejdsgiverens netværk via to dataforbindelser.

Spørger har på sin private bopæl en ADSL-forbindelse og via denne forbindelse har spørger med sin bærbare computer adgang til hele arbejdsgiverens datanet. ADSL-forbindelsen kan tillige benyttes og bliver benyttet til telefoni.

Spørger har endvidere en håndholdt PDA (Personal Digital Assistent - personlig håndholdt computer) af mærket BlackBerry. Denne fungerer via mobiltelefonnettet. Via BlackBerry'en har spørger adgang til arbejdsgiverens MicroSoft Office system (Outlook). Via BlackBerry'en kan spørger aflæse alle indkomne mails samt afsende mails, således at forsendelsen sker via Outlook fra/til samme e-mail-konto, som benyttes til e-mails fra computeren på arbejdspladsen. På samme vis kan spørger booke møder i sin egen og andres kalender i Outlook samt foretage mødeindkaldelse m.v., alt som det blev gjort fra arbejdspladsen. Med BlackBerry'en kan spørger åbne, læse og redigere i dokumenter (f.eks. i Microsoft Word format), der er vedhæftet e-mails. Via en søgefunktion kan der søges i alle e-mails på e-mail serveren, uanset, at disse måtte være "arkiveret" i undermapper. BlackBerry'en kan også benyttes og bliver benyttet som mobiltelefon.

Spørger har ikke andre telefonlinier.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgers repræsentant finder, at begge datalinierne er omfattet af ligningslovens § 16 stk. 13, og har endvidere anført:

Det følger af ligningslovens § 16, stk. 13, at en arbejdstager ikke beskattes af en af arbejdsgiveren betalt datakommunikation, hvis denne er tilsluttet en computer med adgang til arbejdsgiverens netværk.

Hvis denne bestemmelse er opfyldt, så omfatter skattefriheden også, hvis arbejdstageren kan anvende kommunikationen til telefoni.

For så vidt angår ADSL-forbindelsen er den ansatte advokat via sin bærbare computer fuldt opkoblet på arbejdstagerens samlede netværk. Denne forbindelse er utvivlsom omfattet af ligningslovens § 16, stk. 13.

For så vidt angår BlackBerry'en og dennes brug af mobiltelefon-nettet, så kvalificerer BlackBerry'en til at være en computer, der er omfattet af denne bestemmelse. Via BlackBerry'en er det muligt at foretage afsendelse og modtagelse af e-mails, mødeindkaldelser m.v., læse og redigere i dokumenter, der er vedhæftet e-mails, på samme måde, som medarbejderen gør via sin computer på arbejdsstedet. Via BlackBerry'en er medarbejderen således opkoblet på arbejdsgiverens netværk. Det er ikke et krav i ligningslovens § 16, stk. 13, at der er adgang til samtlige funktioner i netværket via den arbejdsgiver betalte datakommunikation. Outlook'en udgør en så væsentlig del af netværket, at bestemmelsen er opfyldt.

Spørgers repræsentant har følgende bemærkninger til sagsfremstillingen:

"Det er min opfattelse, at der via Blackberry'en kan foretages så mange arbejdsmæssige funktioner, at Blackberry'en og anvendelsen heraf udgør, hvad der i forhold til ligningslovens § 16, stk. 13 må anses som en arbejdsplads. Jeg bemærker, at i forhold til en bærbar computer(uden printer) er den eneste forskel reelt, at den ansatte advokat ikke har adgang til dokumenterne beliggende på Navision, hvilket kan sidestilles med, at en bankassistent ikke kan komme ind på en række fortrolige oplysninger om f.eks kundekonti m.v."

Som anført af spørgers repræsentant er det en betingelse for anvendelse af skattefrihedsbestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 13, at den pågældende dataforbindelse giver adgang til arbejdsgiverens interne netværk.

SKATs indstilling og begrundelse

Bestemmelsen om skattefrihed for arbejdsgiverbetalt datakommunikation blev indsat ved lov nr. 263 af 8. maj 2002. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (L55 2. samling 2001-2002) at "Ved adgang til arbejdsstedets netværk forstås, at arbejdstageren hjemmefra har adgang til de samme funktioner/ dokumenter som på arbejdspladsen. Dette er i overensstemmelse med hensigten om at støtte egentlige hjemmearbejdspladser."

Bemærkningerne blev under sagens behandling i Folketinget uddybet i et ministersvar til Folketingets Skatteudvalg den 28. februar 2002 (L 55 bilag 15 nederst side 3 - øverst side 4): "Meningen er således ikke, at arbejdstageren i enhver henseende skal have adgang til præcis de samme funktioner/dokumenter som på arbejdspladsen. Det har således ikke været hensigten f.eks. at opstille krav om, at en bankassistent også hjemmefra skal have adgang til kundernes konti m.v. Formuleringen i bemærkningerne skal snarere ses som et forsøg på at undgå antagelser om, at det er tilstrækkeligt til at opfylde betingelsen, at arbejdstageren kan komme ind på virksomhedens hjemmeside eller bare har adgang til at læse eller afsende mails, se sin kalender etc. Det vigtige må være, at arbejdstageren har adgang til funktioner/dokumenter således, at man med mening principielt kan tale om en arbejdsplads."

Ad spørgsmål 1

Det er SKATs opfattelse, at den ADSL-forbindelse som spørger har på sin private bopæl, og via hvilken spørger fra sin bærbare computer har adgang til hele arbejdsgiverens datanet, opfylder de ovenfor nævnte betingelserne for skattefrihed i ligningslovens § 16, stk. 13.

SKAT indstiller under henvisning hertil at spørgsmål 1 besvares med nej.

Ad spørgsmål 2

Det er SKATs opfattelse, at forbindelsen til den håndholdte PDA (Personal Digital Assistent - personlig håndholdt computer) via mobiltelefonnettet, ikke er omfattet af ligningslovens § 16 stk., 13. SKAT har herved lagt vægt på de ovennævnte uddybende bemærkninger i ministersvaret til Folketingets Skatteudvalg, hvoraf fremgå, at udgangspunktet er, at der skal være adgang til de samme funktioner/dokumenter som på arbejdspladsen, og selvom mindre kan gøre det, er det ikke tilstrækkeligt, at man har adgang til at læse og afsende mails, se sin kalender etc. 

SKAT indstiller under henvisning hertil, at spørgsmål 2 besvares med ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte indstillingen med den anførte begrundelse.