Dato for udgivelse
27 Jul 2007 14:31
SKM-nummer
SKM2007.514.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-119062
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Pensionsalder, arbejdsgiveradministreret ratepension og kapitalpension, flyveledere
Resumé
Skatterådet bekræfter, at flyveledere også fortsat vil kunne hæve deres arbejdsgiveradministrerede rate- og kapitalpensioner ved det fyldte 55. år efter de almindelige regler i pensionsbeskatningsloven, selv om ordningen er oprettet den 1. maj 2007 eller senere. Den lavere pensionsalder gælder kun arbejdsgiveradministrerede ordninger, som den ansatte har indgået, mens han havde et ansættelsesforhold som flyveleder.
Reference(r)

Pensionsbeskatningslovens § 2, stk. 1, nr. 4, litra a
Pensionsbeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3
Pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 1, nr. 5
Pensionsbeskatningslovens § 12, stk. 1, nr. 3

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 A.C.1.2

Skatterådet indrømmer dispensation, således at nuværende tjenestemænd, der overgår til almindelige overenskomstvilkår som nyansatte flyveledere på almindelig overenskomstvilkår kan få udbetalt deres arbejdsgiveradministrerede pensionsordning ved det fyldte 55. år efter de almindelige regler i pensionsbeskatningsloven, selv om ordningen er oprettet den 1. maj 2007 eller senere.

Pensionsbeskatningsloven blev ændret ved lov nr. 347 af 18. april 2007, således at bl.a. rate- og kapitalpensioner, der oprettes den 1. maj 2007 eller senere først kan hæves på det tidspunkt, hvor efterlønsalderen nås, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

Er ordningen oprettet før 1. maj 2007 vil en kapitalpension kunne hæves ved det fyldte 60. år til 40 pct. i afgift, jf. pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 1, og ratepension vil kunne påbegynde sin udbetaling som skattepligtig indkomst, efter pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 1, nr. 2. For de personer, som allerede før den 1. maj 2007 havde en arbejdsgiveradministreret rate- eller kapitalpension og var ansat som flyveleder, vil ændringen ikke påvirke tidspunktet for, hvornår de kan hæve deres arbejdsgiveradministreret rate- eller kapitalpensioner uanset om de vælger fortsat at være tjenestemandsansat eller overgår til overenskomstansættelse.

Skatterådet kan for visse grupper af arbejdstagere give tilladelse til en lavere pensionsalder, jf. pensionsbeskatningslovens § 2, stk. 1, pkt. 4, litra a, for ratepensionernes vedkommende pensionsbeskatningslovens §§ 8, stk. 1, nr. 3 og 11 A, stk. 1, nr. 5 og for kapitalpensioners vedkommende pensionsbeskatningslovens §§ 10, stk. 1, nr. 3 og 12, stk. 1, nr. 5.

Denne hjemmel er udnyttet således, der er givet godkendelser af lavere pensionsalder for grupper af arbejdstagere med særligt opslidende arbejde, eller hvor der for en virksomhed med særlig motivering og efter en forud fastlagt plan gælder regler om afskedigelse med pension før det 60. år. For flyvende personaler er det f.eks. tidligere lagt til grund, at

  1. arbejdet egner sig kun for yngre personer
  2. arbejdet er opslidende
  3. der gennemgående er tidligere ophør med arbejdet for vedkommende personale

Skatterådet (Ligningsrådet) har på dette grundlag tidligere givet tilladelse til, at statsansatte flyveledere under luftfartsvæsenet kan hæve deres arbejdsgiveradministrerede rate- og kapitalpensioner ved deres fyldte 55. år.

Selvom der måtte være en tendens til, at den gennemsnitlige levealder og dermed afgangsalderen fra arbejdsmarkedet stiger, må jobbet som flyveleder fortsat anses for opslidende. Selvom der ikke fremover vil blive fastsat en tidligere afgangsalder med tjenestemandspension for flyvelederne, synes der derfor fortsat at være behov for at fastsætte en lavere pensionsalder for denne gruppe. Dette bekræftes af, at det ifølge Trafikministeren ikke er hensigten at ændre på aldersgrænsen for, hvornår flyvelederes certifikat udløber.

Skatterådet godkender herefter at flyveledere fortsat vil kunne hæve deres arbejdsgiveradministrerede rate- og kapitalpension ved det fyldte 55. år efter de almindelige regler i pensionsbeskatningsloven. Det tilføjes, at den lavere pensionsalder kun gælder arbejdsgiveradministrerede ordninger, som den ansatte har indgået, mens han havde et ansættelsesforhold som flyveleder. Private ordninger må oprettes med sædvanligt udbetalingstidspunkt. Ved fratræden før den nedsatte pensionsalder bevares denne, uanset ejeren fortsætter indbetalingerne til ordningen. Videreføres ordningen med en ny arbejdsgiver i et nyt ansættelsesforhold, må ordningen anses for en ny pensionsordning. For den "nye ordning" gælder de almindelige vilkår, medmindre den også omfattes af godkendelsen.