Dato for udgivelse
24 Oct 2007 10:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Oct 2007 09:59
SKM-nummer
SKM2007.755.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-163121
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Honorarindkomst, beskatning, godtgørelse
Resumé
Skatterådet har tiltrådt, at indkomst erhvervet indenfor de såkaldte reservebedsteforældreordninger som udgangspunkt skal beskattes som honorarindkomst.
Hjemmel
07-083834
Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 A.A.3

Skatterådets afgørelse

Flere kommuner har indført forskellige former for reservebedsteordninger, hvor reservebedster træder til ved børns sygdom. Som led i ordningerne betaler forældrene et mindre beløb pr. time til reservebedsterne. For at skabe klarhed om beskatningen af de beløb reservebedsteforældrene modtager fra forældrene, har Skatterådet - på SKATs foranledning - taget stilling til spørgsmålet om beskatningen.

Det følger af statsskattelovens § 4, at det vederlag reservebedsterne modtager fra forældrene for pasning af børn er skattepligtig indkomst.

Vederlaget anses som honorarindkomst og indkomsten opgøres som en nettoindtægt, hvor reservebedsternes udgifter kan fratrækkes i den personlige indkomst indenfor det modtagne vederlag.

Efter SKATs opfattelse kan vederlaget ikke umiddelbart karakteriseres som en godtgørelse. Det opfylder ikke betingelserne i ligningslovens § 7 M og kan derfor ikke udbetales skattefrit. Ordningerne kan imidlertid etableres som foreninger omfattet af § 7 M i ligningsloven, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Reservebedsterne vil i den situation kunne udføre pasningen af børnene som ulønnet arbejde og i stedet modtage skattefri godtgørelse efter Skatterådets satser fra foreningen.

Såfremt reservebedsterne i stedet for vederlag vælger at få godtgjort eventuelle udgifter efter regning, vil dette kunne ske uden skattemæssige konsekvenser.

Beskrivelse af ordningen

Reservebedsteforældreordningen er en frivillig ordning, der har eksisteret siden 1996 i Københavns Kommune.

Køge Kommune har en lignende ordning, der er etableret i foreningsregi i marts 2006.

I Københavns Kommune er reservebedsteordningen for familier uden egne bedsteforældre eller netværk, der kan passe børnene, når de er syge.

Følgende fremgår af hjemmesiden for ordningen i Københavns kommune:

"Reservebedsteordningen er et tilbud til enlige forældre, der ikke kan trække på deres egne bedsteforældre eller netværk. I dag hvor næsten alle småbørnsforældre er udearbejdende, er det ofte et stort problem at få passet børnene, når de er syge.

Som reservebedste har du mulighed for at hjælpe og aflaste børnefamilierne og få en varm kontakt med den yngre generation.

Pasning og pleje af det syge barn i barnets eget hjem.

Reservebedste skal ikke lave husarbejde.

Raske søskende forventes at benytte deres sædvanlige pasningsordning.

Børnefamilien sørger for kaffe/the og evt. mad.

Som reservebedste er du tilknyttet mellem en og fire familier.

Reservebedste får udleveret relevant materiale om børns trivsel og børnesygdomme. En gang imellem inviterer vi til et møde med reservebedsterne, hvor der udveksles erfaringer og gives ny viden om børn, f.eks. om førstehjælp.

Hvem kan blive reservebedste

Ældre, der har tid, lyst og helbred til at passe børn.

Der er for tiden ansat tre distriktsbedster, som alle er pensionerede sundhedsplejersker. Disse fire distriksbedster foretager godkendelsessamtaler med potentielle reservebedster. Københavns Kommune indhenter børneattest og reservebedsten sørger selv for straffeattest.

Betaling

Familien betaler deres reservebedste 25 kr. i timen i dagtimerne og 30 kr. i timen efter kl. 17.

Ved pasning af en ekstra søskende samtidig betales det dobbelte.

Forældrene betaler eller sørger for reservebedstes transport efter aftale. Betalingen af reservebedste er et anliggende mellem familien og reservebedsten og anses som en ulempegodtgørelse."

Københavns Kommune bistår med indhentelse af straffe- og børneattest, men har i øvrigt ikke ansvar for ordningen.

For at deltage i ordningen i Køge skal en af forældrene være medlem af foreningen "Reservebedsterne i Køge" og indbetale et årligt kontingent på 250 kr. Kontingentet dækker administrationsomkostningerne af foreningens drift. Endvidere er der for reservebedsterne i Køge Kommune fastsat et startgebyr på 50 kr.

Når der er behov for pasning af et sygt barn kontaktes koordinatoren i telefontiden, hvorefter denne laver en aftale med reservebedsten. Det tilstræbes, at barnet får tildelt den samme reservebedste fra gang til gang. Forældrene afregner kontant med reservebedsterne pr. dag, minimum 4 timer og maksimum 8 timer. Kun undtagelsesvis og efter forudgående aftale, kan pasningstiden forlænges.

Flere kommuner har en tilsvarende ordning, som enten kaldes mormor- eller farmorordning.