Dato for udgivelse
08 Oct 2007 09:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Sep 2007 15:31
SKM-nummer
SKM2007.704.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-152729
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning
Emneord
Fusionsdato, koncernintern fusion, tilbagevirkende kraft
Resumé

Der var anmodet om bindende svar på hvorvidt B-kæden kan gennemføre en skattefri fusion med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2007.

Idet der er tale om koncerninterne fusioner skal fusionsdatoen være sammenfaldende med skæringsdatoen i det modtagende selskabs regnskabsår. Det er det modtagende selskabs regnskabsår, der henvises til i Fusionsskattelovens § 5, ikke skæringsdatoen for skatteregnskabet. I det pågældende år vil der ikke være sammenfald mellem selskabernes skattemæssige indkomstår og regnskabsår. B-kæden har kalenderåret som regnskabsår, og skæringsdatoen er dermed 1. januar. Det indstilles dermed at der svares bekræftende.
Hjemmel
07-081687
Reference(r)
Fusionsskatteloven § 5
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 S.D.1.6
Spørgsmål

Vil en fusion af B-koncernen kunne gennemføres skattefrit med virkning pr. 1. januar 2007 efter fusionsskattelovens bestemmelser?

Svar

Ja, se nærmere SKATs indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgers repræsentant har anført følgende i anmodningen:

Den 19. juli 2006 erhvervede A B-kæden og alle aktier er efterfølgende blevet afregnet således, at A er 100 % ejer af B-kæden. B-kæden bestod af en række selskaber.

B-kæden har skattemæssigt regnskabsår, der følger kalenderåret, mens A skattemæssigt har regnskabsår med afslutning pr. 30. juni. Som følge af erhvervelsen af B-kæden har A besluttet at omlægge sit skattemæssige regnskabsår således, at koncernen fremover tilsvarende har kalenderåret som skattemæssigt regnskabsår. Omlægningen af A's regnskabsår vil ske både regnskabs- og skattemæssigt.

A's indkomstår for indkomståret 2007 vil herefter omfatte 18 måneder omfattende perioden 1. juli 2006 - 31. december 2007.

Med virkning pr. 1. januar 2007 ønsker A at forenkle koncernstrukturen vedrørende B-kæden for at opnå besparelser.

Der forventes således truffet beslutning om med virkning pr. 1. januar 2007 at gennemføre en skattefri fusion af selskaberne i B-koncernen, hvorefter der kun vil være 3 selskaber tilbage: B1,B2 og B3.

B-kædens selskaber samles i ét driftsselskab ved at gennemføre følgende 3 skattefri fusioner:

  1. En lodret fusion.
  2. En lodret fusion.
  3. En vandret fusion.

Derefter består B-koncernen af et holding selskab, et driftsselskab og et ejendomsselskab.

Fusionerne finder sted samtidig og gennemføres med tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2007.

Fusionen vil blive gennemført som en skattefri fusion uden der opnås tilladelse hertil fra SKAT i nøje overensstemmelse med vedtagelsen af L110. Fusionen vil herefter alene blive anmeldt til SKAT ved fremsendelse af en kopi af alle de selskabsretlige dokumenter, der ligger til grund for fusionen senest 1 måned efter fusionen er vedtaget på selskabets generalforsamlinger.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Fusionen gennemføres med virkning pr. 1. januar 2007, som er første dag i B-koncernens selskabsretlige og skattemæssige regnskabsår. Som følge af obligatorisk sambeskatning med A fra den 19. juli 2006 og frem til den 31. december 2007 (som A's indkomstår omlægges til), sker fusionen midt i A's skattemæssige indkomst. Det forhold kan efter vores vurdering ikke diskvalificere anvendelsen af fusionsskattelovens regler.

Det er på det grundlag vores opfattelse, at det rejste spørgsmål skal besvares med et ja.

SKATs indstilling og begrundelse

SKAT forstår spørgsmålet således, at det drejer sig om opfyldelse af fusionsskattelovens § 5, stk. 1.

I følge fusionsskattelovens § 5, stk. 1 er fusionsdatoen i skattemæssig henseende datoen for den åbningsstatus, der i medfør af aktieselskabslovens § 134b og anpartsselskabslovens § 65 skal udarbejdes for det modtagende selskab. Det er en betingelse for at anvende fusionsskattelovens bestemmelser, at fusionsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår.

I TfS1998.598LR er det fastlagt, at det er skæringsdagen for det modtagende selskabs årsregnskab, der henvises til i § 5 i fusionsskatteloven, ikke skæringsdatoen for skatteregnskabet.

Grundet A's erhvervelse af B- kæden pr. 19. juli 2006, vil indkomståret 2007 for B- kæden dække perioden 20. juli 2006 til 31. december 2007. B- kæden har kalenderåret som regnskabsår. B-kædens skattemæssige indkomstår er således ikke sammenfaldende med kædens regnskabsår for 2007.

Der er tale om koncerninterne fusioner, hvor de deltagende selskaber har været koncernforbundne fra indkomstårets begyndelse til fusionens gennemførelse.

Ifølge Skatteministeriets svar primo januar 2006 til FSRs skatteudvalgs spørgsmål til L121, vil en skattefri fusion mellem eksisterende selskaber kunne foretages med tilbagevirkende kraft, hvis koncernforbindelsen til det modtagende selskab ikke er ophørt i forbindelse med fusionen. I sådan en situation finder selskabsskattelovens § 31, stk. 3 ikke anvendelse, da fusionen tillægges virkning fra begyndelsen af regnskabsåret, jf. fusionsskattelovens § 5, stk. 1.

De i fusionerne deltagende selskaber i B-kæden har været koncernforbundne fra indkomstårets begyndelse til fusionens gennemførelse, hvorfor der er tale om koncerninterne fusioner. De omtalte fusioner i B-kæden kan foretages skattefrit med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2007 efter fusionsskattelovens bestemmelser.

På denne baggrund indstilles det, at spørgsmålet besvares med et ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

5 år, jf. Skatteforvaltningslovens § 25, stk. 1.