Dato for udgivelse
14 nov 2007 09:28
SKM-nummer
SKM2007.800.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-171056
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning
Emneord
Skattefri grenspaltning, generel tilladelse
Resumé
SKAT har givet tilladelse til at anse en i juni 2007 gennemført grenspaltning af det canadiske selskab Strathmore Minerals Corp., hvorved visse driftsaktiviteter blev udskilt til et i forbindelse med spaltningen nystiftet canadiske selskab, Fission Energy Corp., for skattefri. Der er tale om en generel tilladelse, der kan benyttes af samtlige aktionærer i Strathmore Minerals Corp., der er fuldt skattepligtige til Danmark.
Reference(r)
Fusionsskatteloven § 15 a og b
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 S.D.2.12

En personaktionær har på vegne af samtlige aktionærer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, anmodet om tilladelse til at anse én i juni 2007 gennemført grenspaltning af det canadiske selskab Strathmore Mineral Corp. (det indskydende selskab) til det canadiske selskab Fission Energy Corp. (det modtagne selskab) for at være skattefri i medfør af fusionsskattelovens §§ 15 a og b.

Der blev anmodet om en generel tilladelse uden fastsættelse af særlige vilkår.

SKAT imødekom anmodningen.

Ved afgørelsen lagde SKAT prøvet til grund, at såvel det indskydende som det modtagende selskab svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab.

Tilladelsen er generel og kan derfor benyttes af samtlige aktionærer i det indskydende selskab, der er fuldt skattepligtige til Danmark.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i fusionsskattelovens §§ 15 a og b.

SKAT, Center for Store Selskaber, Koncernbeskatningskontoret, fandt det sandsynliggjort, at hovedformålet med grenspaltningen hverken var skatteunddragelse eller -undgåelse. Endvidere sås de objektive betingelser for at meddele tilladelse til skattefri grenspaltning at være til stede, hvorfor SKAT efter en samlet konkret vurdering meddelte tilladelse til den ansøgte grenspaltning.

Der sås ikke at være grundlag for at stille anmeldelsesvilkår.

Sagsfremstilling

En personaktionær har på vegne af samtlige aktionærer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, anmodet om tilladelse til at anse én i juni 2007 gennemført grenspaltning af det canadiske selskab Strathmore Mineral Corp. (det indskydende selskab) til det canadiske selskab Fission Energy Corp. (det modtagne selskab) for at være skattefri i medfør af fusionsskattelovens §§ 15 a og b.

Af det indsendte materiale fremgår, at både det indskydende selskab og det modtagne selskab har selskabsbetegnelsen "corporation", samt at de udgør børsnoterede "public companies". Det er prøvet lagt til grund, at begge selskaber kan sidestilles med danske aktie-/anpartsselskaber.

Aktierne i Strathmore og Fission omsættes på den canadiske børs, TSX Venture Exchange.

Som led i den gennemførte grenspaltning udspaltes det indskydende selskabs ejendomsbesiddelser, der ikke er beliggende i USA, til det modtagne selskab tillige med canadiske dollar 500.000. De ejendomsbesiddelser, der er overført til det modtagne selskab, udgør det indskydende selskabs ejendomsbesiddelser i Canada og Peru. Da de overførte aktiver og passiver udgør ejendomsbesiddelser, er grenkravet opfyldt jf. fusionsskattelovens § 15 a, stk. 3 jf. § 15 c, stk. 2.

Grenspaltningen er gennemført udelukkende af forretnings-/driftsmæssige årsager. Udspaltningen af de ejendomsbesiddelser, der ikke er beliggende i USA, til et selvstændigt selskab medfører, at ledelsen i Strathmore kan optimere mineraludvinding mv. fra de i USA beliggende ejendomsbesiddelser. Grenspaltningen medfører endvidere, at ledelse i det nystiftede, modtagende selskab, Fission, kan udvikle og gennemføre strategier, der alene vedrører mineraludvinding mv. i Canada og Peru.

SKAT, Center for Store Selskaber, Koncernbeskatningskontoret, finder efter en konkret vurdering, at den ansøgte grenspaltning er forretningsmæssig og driftsøkonomisk begrundet, idet den er foretaget af organisatoriske og styringsmæssige grunde.

SKAT, Center for Store Selskaber, Koncernbeskatningskontoret, finder ud fra en konkret vurdering, at formålet med grenspaltningen hverken er skatteunddragelse eller skatteundgåelse.