Dato for udgivelse
20 sep 2007 11:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 apr 2007 10:11
SKM-nummer
SKM2007.640.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-083657
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Genanbringelse, avance, ideel andel, henstand, Holland
Resumé
Skatterådet tog stilling til forskellige spørgsmål i forbindelse med anvendelse af genanbringelsesreglerne i §§ 6 A - 6 B i ejendomsavancebeskatningsloven i forbindelse med afståelse af en ideel andel af en ejendom i Danmark og erhvervelse af en ideel andel af en ny ejendom i Holland.
Hjemmel
06-082274
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 B
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 C
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 E.J.2.6

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes - under de nedenfor beskrevne forudsætninger - at avance ved salg af ejendommen i 2007 kan genanbringes i køb af landbrugsejendom i Holland i 2007?
  2. Kan det bekræftes, at der kan gives henstand med skatten efter kildeskattelovens § 73 E?

Svar

  1. Ja, se dog afgørelse og begrundelse.
  2. Ja, se dog afgørelse og begrundelse.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger erhvervede sammen med sin broder den 6. september 2005 en landbrugsejendom beliggende i F i Danamark.

Spørger og hans broder ejer hver 50 pct. af ejendommen. Siden købet har ejendommen været drevet med malkekvæg.

Ejerne ønsker at sælge ejendommen i 2007 og så købe en ejendom i Holland i 2007 med overtagelse også i 2007.

Medens broderen ønsker at afregne sin del af skatten af fortjenesten ved salget af ejendommen i Danmark, ønsker spørger at genanbringe mest muligt af sin fortjeneste ved salget i sin andel af anskaffelsessummen for den hollandske ejendom.

Broderen flytter til Holland, når ejendommen i Danmark bliver solgt, medens spørger og familie bevarer bopæl og skattepligt til Danmark til efter 1. juli 2008.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning

Spørger henviser til reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens §§ 6 A-B om genanbringelse af fortjeneste ved salg af en erhvervsejendom i anskaffelsessummen for en anden nyerhvervet erhvervsejendom.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Efter § 6 A i ejendomsavancebeskatningsloven kan en skattepligtig dog i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

Det er bl.a. en betingelse for anvendelse af reglerne om genanbringelse, at den skattepligtige enten erhverver fast ejendom i samme indkomstår, hvori den skattepligtige afstår fast ejendom, eller erhverver fast ejendom senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret, eller erhverver fast ejendom i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret.

Det er endvidere en betingelse, at den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer nedsættelsesreglen anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse eller, såfremt erhvervelsen af fast ejendom finder sted i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret, begærer reglen anvendt senest ved indsendelse af rettidig selvangivelse for afståelsesåret.

SKAT skal bemærke, at der alene kan ske genanbringelse af den del af fortjenesten, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, dvs. den skattepligtige del af fortjenesten. Endvidere kan fortjenesten kun anvendes til at nedsætte anskaffelsessummen for den del af den erhvervede ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles virksomhed.

Der gælder særlige regler for genanbringelse i fast ejendom i udlandet. Genanbringelse i udenlandsk ejendom er således yderligere betinget af, at ejeren, når denne er en fysisk person, på nedsættelsestidspunktet er skattepligtig til Danmark efter § 1 i kildeskatteloven uden at være hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland i henhold til bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Skatterådet har i SKM2006.730.SR tiltrådt, at fortolkningen af nedsættelsestidspunktet ikke er ensbetydende med, at der kan stilles krav om, at en skatteyder skal forblive fuld skattepligtig til Danmark uden at være hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland i henhold til bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst helt frem til udløbet af den formelle selvangivelsesfrist for det pågældende indkomstår, jf. § 4 i skattekontrolloven.

Det er herefter tilstrækkeligt for anvendelse af genanbringelsesreglerne i forbindelse med en ejendom i udlandet, at en skatteyder, der opfylder skattepligtskravene, ved fraflytning begærer fortjeneste ved afståelsen af den danske ejendom genanbragt i den udenlandske ejendom. Det er dog en betingelse for anvendelse af genanbringelsesreglerne, at skatteyder i forbindelse med begæringen afgiver de nødvendige oplysninger om de implicerede ejendomme, således at skattemyndighederne kan konstatere, om det formelle og reelle grundlag for genanbringelse efter §§ 6 A-6 C i ejendomsavancebeskatningsloven er opfyldt.  

Det er fortsat en betingelse for genanbringelse, at der indgives rettidig selvangivelse for det pågældende indkomstår, jf. § 6 A, stk. 2, i ejendomsavancebeskatningsloven. 

Hvis en persons skattepligt efter kildeskattelovens § 1 ophører som følge af fraflytning, eller hvis en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, foretages der fraflytterbeskatning efter § 6 B i ejendomsavancebeskatningsloven, såfremt der er sket nedsættelse af anskaffelsessummen på en ejendom beliggende i udlandet.

Der vil efter § 6 B, stk. 2, i ejendomsavancebeskatningsloven kunne gives henstand med betalingen af skatten indtil salg eller død efter reglerne i kildeskattelovens § 73 E.

Efter kildeskattelovens § 73 E kan personer således bl.a. få henstand med betaling af skatter beregnet efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 B, når skatteberegningen skyldes ophør af skattepligt efter kildeskattelovens § 1 eller skift af skattemæssigt hjemsted efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst til en fremmed stat, Færøerne eller Grønland.

Det er bl.a. en betingelse for henstand med skat beregnet efter § 6 B i ejendomsavancebeskatningsloven, at

- der ved fraflytning m.v. indgives selvangivelse til told- og skatteforvaltningen. Gives der udsættelse med indgivelse af selvangivelse efter skattekontrollovens § 4, stk. 4, skal selvangivelse som betingelse for henstand være indgivet inden denne frist,

- der stilles betryggende sikkerhed for henstandsbeløbet (Dette krav skal dog ikke opfyldes, når  fraflytningen m.v. sker til et land, der er omfattet af Rådets direktiv af 15. marts 1976 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger (76/308/EØF) som ændret ved Rådets direktiv af 6. december 1979 (79/1071/EØF), Rådets direktiv af 14. december 1992 (92/108/EØF) og Rådets direktiv af 15. juni 2001 (2001/44/EF), dvs. hvis fraflytningen m.v. sker til et land, der er medlem af EU),

- henstandsbeløbet forfalder til betaling, når aktiverne afstås eller den skattepligtige dør,

- hvis henstandsbeløbet ikke betales rettidigt, forrentes det forfaldne beløb med renten i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, og

- hvis selvangivelsen ved fraflytning ikke indgives rettidigt, bortfalder henstanden.

Det er SKATs opfattelse, at genanbringelsesreglerne gælder tilsvarende ved afståelse af en ideel andel af en fast ejendom.

Ad spørgsmål 1

Det fremgår af ovenstående, at det bl.a. er en betingelse for genanbringelse af ejendomsavance i anskaffelsessummen ved køb af en ejendom i udlandet, at ejeren på nedsættelsestidspunktet er skattepligtig til Danmark efter § 1 i kildeskatteloven uden at være hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland i henhold til bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Spørgsmålet kan derfor besvares med et ja under forudsætning af, at spørger på nedsættelsestidspunktet er fuld skattepligtig til Danmark og har skattemæssigt hjemsted her. Det er endvidere forudsat, at spørger inden fraflytningen har anmodet skattemyndighederne om tilladelse til genanbringelse af avance i den erhvervede udenlandske ejendom efter § 6 A i ejendomsavancebeskatningsloven og har afgivet de nødvendige oplysninger om de implicerede ejendomme.

Herudover skal de øvrige betingelser for genanbringelse som nævnt i § 6 A i ejendomsavancebeskatningsloven være opfyldt, for at reglerne kan finde anvendelse.

Spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne for genanbringelse er opfyldt på nedsættelsestidspunktet tager SKAT ikke stilling til på nuværende tidspunkt. Først på det tidspunkt, hvor den skattemæssig disposition skal selvangives, har SKAT mulighed for at tage stilling til, om de pågældende betingelser er opfyldt. Alternativt kan der anmodes om et nyt bindende svar, allerede på det tidspunkt, hvor de pågældende betingelser anses for opfyldt.

Ad spørgsmål 2

Som det fremgår af kildeskattelovens § 73 E, jf. ovenfor, kan der gives henstand med betaling af skatter beregnet efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 B, når skatteberegningen skyldes ophør af skattepligt efter kildeskattelovens § 1 eller skift af skattemæssigt hjemsted efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst til en fremmed stat, Færøerne eller Grønland.

Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 221 af 31. marts 2004, hvormed den gældende § 73 E blev indsat i kildeskatteloven, at en person "har krav på at få henstand med betalingen, hvis betingelserne i § 73 E er opfyldt. Det er således tilstrækkeligt, at der indgives en meddelelse til skattemyndighederne, om at der ønskes henstand."

Under henvisning til ovenstående indstilles, at spørgsmålet besvares med et ja, idet det er forudsat, at de ovenfor nævnte betingelser for henstand er opfyldt.

Spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne for henstand er opfyldt på tidspunktet for ophør af skattepligt/ændring af hjemsted tager SKAT ikke stilling til på nuværende tidspunkt. Først på det tidspunkt, hvor den skattemæssig disposition skal selvangives, har SKAT mulighed for at tage stilling til, om de pågældende betingelser er opfyldt. Alternativt kan der anmodes om et nyt bindende svar, allerede på det tidspunkt, hvor de pågældende betingelser anses for opfyldt.

SKAT skal bemærke, at reglerne om genanbringelse i §§ 6 A-6 C i ejendomsavancebeskatningsloven ikke omfatter udskydelse af beskatning af genvundne afskrivninger på erhvervsmæssige ejendomme, jf. afskrivningslovens § 21.

SKAT skal endvidere bemærke, at der ikke ved ovenstående er taget stilling til, hvorledes den fortjeneste, der kan genanbringes, nærmere skal opgøres.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingerne og begrundelserne.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år fra afgørelsens dato.