Dato for udgivelse
03 Sep 2007 12:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Jul 2007 11:59
SKM-nummer
SKM2007.595.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-1-1898-0546
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Indkomst, skønsmæssigt ansat
Resumé
Afgørelse om skønsmæssig ansættelse af indkomst var ugyldig, da der ikke var udsendt agterskrivelse, forinden afgørelse i form af årsopgørelse blev udsendt.
Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 20, stk. 1 og 2

Der klages over, at indkomsten for indkomståret 2005 er ansat skønsmæssigt.

Landsskatterettens afgørelse

Personlig indkomst

Skønsmæssigt ansat lønindkomst

556.613 kr.

Kapitalindkomst

Skønsmæssigt ansat renteindtægt

Skønsmæssigt ansat renteudgift

62 kr.

-32.663 kr.

Skattepligtig indkomst - Ligningsmæssige fradrag

Skønsmæssigt ansat fradrag fagligt kontingent mv.

Skønsmæssigt ansat beskæftigelsesfradrag

Skattepligtig indkomst

-4.368 kr.

   -7.200 kr.

512.444 kr.

Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.

Sagens oplysninger

Klagerens indkomst for indkomståret 2005 er ansat ved årsopgørelse nr. 1, der er udskrevet den 4. december 2006.

Af årsopgørelsen fremgår blandt andet følgende:

"...

Deres selvangivelse er ikke modtaget. Deres skattepligtige indkomst er derfor ansat efter et skøn.

..."

Ved sagens behandling for Landsskatteretten har Skattecentret bekræftet, at der ikke er udsendt andet end årsopgørelse nr. 1 til klageren.

I forbindelse med klagen til Landsskatteretten har klageren vedlagt en kopi af sin selvangivelse for det pågældende indkomstår.

Skattecentrets afgørelse

Klagerens personlige indkomst, kapitalindkomst og skattepligtige indkomst for indkomståret 2005 er skønsmæssigt ansat til henholdsvis 605.014 kr., -32.601 kr., og 512.444 kr.

Klagerens selvangivelse er ikke modtaget, hvorfor klagerens indkomst er ansat efter et skøn.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at skatteansættelsen ikke skal ske skønsmæssigt.

Klageren har oplyst, at klageren fra februar 2006 til november 2006 har boet i England, hvorfra klageren den 26. juni 2006 har fremsendt sin selvangivelse for indkomståret 2005 til SKAT i Danmark.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Skatteforvaltningslovens § 20, stk. 1 og 2 (lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006), har følgende ordlyd:

"...

§ 20. Agter told- og skatteforvaltningen at træffe en afgørelse om ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat på et andet grundlag end det, der er selvangivet, skal den selvangivelsespligtige og eventuelt andre parter underrettes om den påtænkte afgørelse. Det samme gælder, i det omfang en selvangivelsespligtig har undladt at selvangive og ansættelsen som følge deraf skal ske skønsmæssigt. Underretningen skal opfylde de krav til begrundelsen af en forvaltningsafgørelse, der følger af forvaltningsloven.

Stk. 2. Den selvangivelsespligtige m.v. skal samtidig underrettes om, at afgørelsen vil blive truffet som varslet, medmindre den pågældende over for told- og skatteforvaltningen fremkommer med en begrundet skriftlig eller mundtlig udtalelse imod afgørelsen inden for en nærmere angivet frist, der ikke uden den pågældendes samtykke kan være på mindre end 15 dage regnet fra skrivelsens datering, medmindre en anden frist er bestemt i lovgivningen. Har den selvangivelsespligtige m.v. ikke udtalt sig inden fristens udløb, kan afgørelsen træffes som varslet uden yderligere underretning.

..."

Som det fremgår af skatteforvaltningslovens § 20, stk. 1, skal told- og skatteforvaltningen underrette den skattepligtige, hvis told- og skatteforvaltningen påtænker at ændre skatteansættelsen eller ansætte denne skønsmæssigt. Den skattepligtige skal samtidig have lejlighed til at udtale sig om den påtænkte skatteansættelse, jf. skatteforvaltningslovens § 20, stk. 2.

Klageren har imidlertid ikke modtaget underretning om den påtænkte skønsmæssige ansættelse af klagerens indkomst for indkomståret 2005, idet klageren alene har modtaget underretning om selve afgørelsen af skatteansættelsen i form af årsopgørelsen af 4. december 2006.

Told- og skatteforvaltningen har således ikke opfyldt bestemmelserne i skatteforvaltningslovens § 20, stk. 1 og 2, og der er herved sket en tilsidesættelse af en væsentlig garantiforskrift, der må anses for egnet til at påvirke afgørelsens materielle rigtighed.

Endvidere ses den manglende høring af klageren konkret at kunne have betydning for skatteansættelsen, hvilket særligt er tilfældet, når der henses til indholdet af den af klageren vedlagte kopi af selvangivelsen.

På denne baggrund anses told- og skatteforvaltningens afgørelse af 4. december 2006 for at være behæftet med en væsentlig sagsbehandlingsmangel, der medfører, at den påklagede afgørelse er ugyldig.