Dato for udgivelse
19 Jun 2007 08:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Jan 2007 10:30
SKM-nummer
SKM2007.401.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, S-1941-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift, pro, forma, adresse, Sverige, Harley Davidson, BMW, frifindelse
Resumé

T var tiltalt for i perioden 5. december 2003 til den 20. december2004, hvor T havde bopæl i Danmark, at have anvendt svensk indregistrerede køretøjer, uagtet at køretøjerne ikke var afgiftsberigtiget i Danmark hvorved der blev unddraget 268.604 kr. i registreringsafgift. T har en udlejningsejendom i Danmark, hvor T også befandt sig på ransagningstidspunktet. I lejligheden befandt sig T's personlige ejendele og T's navn stod på postkassen. T havde i den pågældende periode bankkonto i Danmark og det ses at de fleste hævninger på kontoen er sket i Danmark. Ved politiets besøg på T's adresse i Sverige var huset ubeboet. Byretten fandt herefter at T reelt havde bevaret sin bopæl i Danmark og da T erkendte at have anvendt køretøjerne i Danmark blev han dømt efter anklageskriftet.

I Landsretten forklarede T's nabo i Sverige, at T flyttede ind i huset i Sverige og at T reelt boede i huset ganske konstant, men at T dog var borte i nogle uger. I slutningen af 2004 flyttede tiltalte sine ting.

Landsretten fandt, at da T's nabo i Sverige, som T ikke kendte i forvejen, har forklaret at han kendte T som nabo og opfattede det således, at T i den første lange periode faktisk boede i Sverige, findes det ikke bevist at T's adresse i Sverige var en pro forma adresse. Uanset at T i efteråret 2004 flyttede sine ting til Danmark og opholdt sig i Danmark det meste af tiden, indtil han på ny flyttede til Sverige, fandt retten det ikke bevist at opholdet i Danmark var udtryk for, at T permanent havde opgivet sin bopæl i Sverige. T havde således ikke bopæl i Danmark, hvorefter T blev frifundet.

Reference(r)
Registreringsafgiftsloven § 27 

Vestre Landsrets dom af 24. januar 2007, 10. afdeling, S-1941-06

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Troels Lind Pedersen)

Afsagt af landsdommerne

Poul Hansen, Elisabeth Mejnertz og Helle Krogh (kst.) med domsmænd

----------

Viborg Byrets dom af 3. juli 2006, SS 327/2006

T er tiltalt for

overtrædelse af lov om registreringsafgift for motorkøretøjer m.v. § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3, jf. § 1 stk. 1, jf. færdselslovens § 72, stk. 1, og § 76 samt bekendtgørelse nr. 880 af 23. august 2004 om benyttelse af udenlandske køretøjer i Danmark § 35, stk. 1 og stk. 2, jf. § 16, stk. 1 og § 17, stk. 1 ( tidligere bekendtgørelse nr. 1350 af 18. december 2000 om registrering og syn af køretøjer m.v. § 131, stk. 1, jf. § 114, stk. 1 og § 115, stk. 1)

ved i perioden fra den 5. december 2003 til den 20. december 2004, hvor tiltalte havde bopæl i Danmark, til kørsel i Danmark at have anvendt en svensk indregistreret personbil af mærket BMW, uagtet bilen var afgiftspligtig men ikke afgiftsberigtiget i Danmark, hvorved det offentlige blev unddraget registreringsafgift med 119.473 kr., og

ved i perioden fra den 6. maj 2004 til den 20. december 2004, hvor tiltalte havde bopæl i Danmark, til kørsel i Danmark at have anvendt svensk indregistreret motorcykel af mærket Harley Davidson, uagtet motorcyklen var afgiftspligtig, men ikke afgiftsberigtiget i Danmark, hvorved det offentlige blev unddraget registreringsafgift med 149.131 kr., for begge køretøjer i alt 268.604 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere i medfør af straffelovens § 50 stk. 2, nedlagt påstand om en tillægsbøde på 125.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaringer af V.1, Sverige, V.2, Danmark, og af kriminalassistent V.3.

Forklaringer

Tiltalte har forklaret, at han boede på ...1, Danmark, som han ejede og stadig ejer. Der er 2 lejligheder i ejendommen. Han boede alene og på 1. sal, indtil han flyttede til Tyskland i juni 2003 og lejede sin lejlighed ud til V.4. Den anden lejlighed har været lejet ud hele tiden, bortset fra en kort renoveringsperiode. Han har betalt skat af lejeindtægterne. Han har været dansk statsborger, indtil han den 14. februar 2006 blev svensk statsborger. Han får dansk førtidspension. Da han flyttede fra Danmark, pakkede han sit indbo ned og stillede det i udhuset til ...1, Danmark. Der stod ikke noget særligt tilbage på 1. sal. V.4 lejede 1. salen omkring det tidspunkt, hvor tiltalte flyttede til Tyskland. Tiltalte havde da c/o adresse hos MP, der boede i stueetagen. MP er bror til JP, som tidligere har boet på adressen som lejer i mange år. KN flyttede ind i stuelejligheden den 17. januar 2004. KN og tiltalte blev "bollevenner" lige før, KN flyttede ind. De er ikke længere kærester. Det stoppede omkring årsskiftet 2004/2005. Tiltalte tog nogle af sine ting med til Sverige, 2 sofaer, 1 sofabord, 1 seng, 1 køkkenbord, 2 stole, 600 DVD-film, 2 DVD-reoler, 1 kurvearrangement til opbevaring af tøj og noget tøj. Andre ting blev opbevaret hos vennen, LT, Danmark.

MT ejer både den gule og den blå bygning. En ven, der arbejder hos DMI fandt ud af, at luftfugtigheden i Sverige var bedre for tiltalte. Tiltalte kom gennem en kammerat i kontakt med MT. Tiltalte tog til Sverige første gang 1 . oktober 2003. Han traf MT, medens han var i Sverige, men der blev ikke aftalt noget. Efter at have kikket på huset afleverede tiltalte nøglen igen og kørte tilbage til Danmark. Efter 2-3 dage kørte tiltalte igen til Sverige. Han måtte gerne prøve at bo der og fik nøglen til både den gule og den blå bygning. Han boede i den gule bygning indtil juni 2004, hvor denne bygning skulle renoveres. Det havde været en elevbygning, hvor der både var køkken og spisesal, indlagt vand, el, varme, telefon, toilet. Tiltalte skulle ikke betale noget for at bo der, idet han først lige skulle prøve at bo der. Der var heller ikke aftalt noget om, i hvor lang tid tiltalte skulle bo der. Det blev der først, da den gule bygning skulle renoveres. Han skulle heller ikke betale for el og varme. Der var en kæmpe pejs og to eller tre ovne, hvor der skulle påfyldes Zippo væske/gul lampe-olie, som tiltalte selv betalte. Tiltalte så ikke MT i 2003 og 2004, ud over når han besøgte ham i hans firma. Der var ikke nogen lejekontrakt.

Da den gule bygning skulle renoveres, flyttede tiltalte ind i den blå bygning, hvor der ikke var indlagt vand. Der var varme i form af pejs og el-paneler og el. Der var toilet i stueetagen i den gule bygning, som tiltalte kunne benytte.

Han hentede også vand i den gule bygning. Han flyttede sine ting op i den blå bygning. Den blå bygning, der havde være benyttet som lærerbolig, var tom, da han flyttede ind i den. Der var tre soveværelser på 1. sal. Der vedblev at være vand og køkken i den gule bygning, indtil renoveringen var færdig. Hver lejlighed har "et lille bur" i den gule bygning. Vandet var hele tiden tilgængeligt for ham, medens han boede i den blå bygning. Det var i juni/juli 2004, at han flyttede sine ting op i den blå bygning.

Han flyttede sine ting til Danmark i september 2004, fordi der da hverken var tilstrækkelig strøm i den gule eller den blå bygning. Han havde efter dette tidspunkt ingen af sine ting i Sverige. Herefter boede han hos NM i ...2, Sverige, når hendes mand ikke var hjemme, og hos motorcykelkammerater i ...2, Sverige eller ...3, Sverige en eller to dage. Han ønsker ikke at oplyse navnene på de pågældende. Han opholdt sig mere i Danmark, end han tidligere havde gjort. Han opholdt sig i Sverige ca. 20 dage om måneden. Hans postkasse var stadig i ...4, Sverige, hvor han var to gange om ugen for at tømme den. Han var i Sverige nok et par dage ad gangen, måske 3-4 dage, nogle gange to dage. Han kørte frem og tilbage fra Danmark til Sverige og var i Sverige i kortere eller længere perioder. Han var også på et tidspunkt i Skotland. Hans ophold i Danmark og Sverige var af forskellig varighed. Han flakkede frem og tilbage, fordi han køber tøj i Danmark, som han sælger i Sverige. Han forsøgte at få det afpasset med sit samkvem med sin datter i Danmark. BB er 15 år gammel og bor i ...5, Danmark. Han har samkvem med hende, når det passer dem begge. Han ved ikke, hvor tit de var sammen; det varierede meget. Han kunne være hos kammerater, enten i ...5, Danmark eller ...6, Danmark. Han boede også hos KN på ...1, Danmark ca. en tredjedel af gangene. Han boede endvidere hos sin mor i ...7, Danmark, når han havde samvær med BB. Hans møbler og indbo fra Sverige stod i fyrrummet på ...1, Danmark, eller hos LT, undtagen sengen, der stod i stuelejligheden ...1, Danmark, hvor KN boede. Et chatol og hans computer flyttede han også ind i lejligheden hos KN. Andre ting stod i fyrrummet.

Hans ophold i Danmark og Sverige var af varierende omfang, både før og efter september 2004. Han var betydelig mere i Sverige før september 2004, hvor han flyttede sine ting til Danmark, end efter. Efter at have flyttet sine ting til Danmark var han lige meget i Danmark og Sverige. Foreholdt forhold 2, bilag 2, side 3, 5. afsnit, har tiltalte forklaret, at han ved ikke, om han har udtalt sig sådan til politiet. Tiltalte kan ikke forestille sig, at han har udtalt, at han kun var i ...4, Sverige hver 14. dag. Han flyttede sine ting tilbage til Sverige i 2005.

Tiltalte havde indboforsikring i Sverige. Mailen, (bilag V, med underbilag E), fra hans forsikringsselskab er sendt til tiltalte i februar-marts 2005, da han bad dem bekræfte, at han var forsikret. Forsikringen på bilen er tegnet i december 2003. Indboforsikringen på 28 B, er tegnet i forbindelse med, at han flyttede dertil den 30. oktober 2003. Han tilmeldte sig på folkeregistret ved personlig fremmøde den dag, han flyttede dertil. Han skulle have international flytteerklæring med.

Han brugte sin bil, når han kørte frem og tilbage mellem Danmark og Sverige. Motorcyklen stod i garagen på ...1, Danmark. Han har brugt både bil og motorcykel til kørsel i såvel Sverige som Danmark. Under ransagning den 20. december 2004 på ...1, Danmark var tiltalte til stede i stueetagen, som KN havde lejet. KN var der ikke. Hende hentede politiet et eller andet sted. Både bil og motorcykel var der den pågældende dag. Det er rigtigt, at tiltaltes chatol stod i stuen og var fyldt med hans ting. Meget af det har ligget i det fra hans skoletid. Brevene i postkassen til tiltalte kan have vedrørt den bil, han havde på danske plader, TDC eller ejendommen. Møblerne i lejligheden og den lyserøde jakke i klædeskabet var KNs. KN boede der, og hendes tøj og kosmetik var der. Det er korrekt, at der var et pengeskab, som tilhørte tiltalte, og hvortil kun tiltalte havde koden. Pengeskabet fungerede som fundament for køleskabet. Han havde guldsmykker og diamanter i pengeskabet, fordi han opholdt sig der.

Den "danske bil", tilhørte tiltalte, men V.4 skulle betale forsikringen, fordi det var ham, der benyttede den. Tiltalte brugte også bilen. Foreholdt forhold 2, bilag 2, side 6, 1. afsnit, har tiltalte bestridt at have forklaret således. Han har ved købet opgivet ...1, Danmark som sin adresse, fordi V.4 skulle betale forsikringen.

Tiltalte havde såvel læge som tandlæge i Sverige i 2004. Man har ikke fast læge i Sverige, men er tilknyttet et lægehus. Han har aldrig været der. Han har været til tandlæge i Sverige i 2004. I 2004 havde han ingen svensk bank. Han vekslede tit penge om bord på båden. Tiltalte brugte fortrinsvis kontanter i Sverige.

Tiltalte stod for telefonen på ...1, Danmark. Det var V.4, der benyttede den, og han overførte pengene til tiltaltes konto, samme konto hvorfra der blev trukket til TDC. V.4 betalte også nogle gange kontant. Tiltalte har fået alle pengene for telefonen af V.4. Hvis V.4 ikke betalte alle pengene på een gang, var det fordi, han ikke havde dem alle. KN benyttede ikke telefonen.

KN betalte 2.000 kr. i husleje + varme og el. Når hun betalte, overførte hun beløbene til tiltaltes konto. Hun har vist een gang betalt kontant. Nogle gange betalte hun ikke. Det kan godt passe, at der i perioden 1. juli 2003 til I. januar 2005 var 6 måneder, hvor hun ikke betalte, og derfor blev hun også sagt op. Selv om hun ikke boede der, skulle hun alligevel betale husleje.

Tiltalte flyttede til Tyskland i 2003 for at få det bedre med sin slidgigt, der ikke kan behandles. Den blev ikke bedre af at flytte til Tyskland. Han har det bedst med en lav luftfugtighed. V.2 og V.4 har hjulpet ham med at flytte i Danmark. I Sverige hjalp hans nabo, V.1, ham. Tiltalte meldte flytning til ...2, Sverige, den blå bygning, men da man endnu ikke var begyndt at renovere den gule bygning, måtte tiltalte benytte denne, hvilket han gjorde. Kontoudtog fra Dansk Bank, er sendt til ...2, Sverige fra februar 2004 og før da til en c/o adresse til MP. Tiltalte lærte KN at kende i januar 2004. Han smed hende ud i januar 2005. Han havde et forhold til KN i Danmark og til NM i Sverige. KN var med i Sverige to gange. Han kan ikke sige, hvor tit han så KN. Da KN flyttede fra ...1, Danmark blev lejligheden lejet ud til PK.

Tiltalte er blev kontaktet af det svenske folkeregister, fordi politiet har søgt at få ham afregistreret i Sverige. Tiltalte fik svensk kørekort den 3. december 2004. Det fik han for at kunne legitimere sig med foto i Sverige. Han betaler skat i Danmark af sin pension. Hvis han tjener noget ved siden af, betaler han skat af det i Sverige. Når han ikke har betalt skat i Sverige i 2004, skyldes det, at han ikke har haft overskud af sin tøjbutik i ...4, Sverige. I ...4, Sverige bor der nogle få tusinde mennesker. Butikken etablerede han den 15. september 2005. I 2003 og 2004 har han handlet med tøj over internettet. Han har fået svensk pas 15. februar 2006.

V.1 har forklaret, at han bor på adressen ...4, Sverige, som ligger ca. 20 meter fra både den blå og den gule bygning. Han har boet der siden 1996 med sin familie, det vil sige hans sambo og to børn. Vidnet kender tiltalte som sin nabo. Vidnet mener, at tiltalte flyttede derop i slutningen af 2003. Han kom dertil i en privat minibus med flyttegods, en sofa et bord m.v., som vidnet hjalp med at bære ind. Vidnet så ofte bilen, idet tiltalte boede sidst på vejen og skulle køre forbi vidnets bolig. I perioder så vidnet ham hver dag, men på andre tidspunkter kunne der gå længere tid imellem, at han så ham. Somme tider var bilen, en BMW der, og andre gange så han tiltalte. Tiltalte flyttede ind i den gule bygning, hvor han boede indtil juni 2004. Da flyttede tiltalte fra den gule bygning til den blå bygning. Man begyndte en ombygning/renovering af den gule bygning, og vidnet hjalp tiltalte med at flytte fra den gule til den blå bygning. Det skete i forbindelse med, at tiltalte kom hjem fra ferie med campingvognen. Tiltalte boede i den blå bygning i ca. 4 måneder, indtil strømmen blev taget i efteråret 2004. Tiltalte tog sine ting med og boede et andet sted, men vidnet ved ikke, hvor han flyttede hen. De havde kun lidt kontakt. Vidnet mener, at tiltalte kom tilbage til den blå bygning i februar-marts 2005, da der var kommet strøm igen. Nu bor tiltalte i den gule bygning, der er ombygget til lejligheder.

Foreholdt oplysningerne fra det svenske Tullverket, hvorefter vidnet først skulle være flyttet til ...4, Sverige den 9. februar 2005, har vidnet udtalt, at denne oplysning ikke er korrekt, da han som nævnt har boet der siden 1996.

Vidnet kan se den gule bygning fra sit hus, men det blå hus kan han kun se om vinteren, når der ikke er løv på træerne. Vidnet har set tiltaltes BMW. Han har også set hans motorcykel i 2004, men han kan ikke sige hvor tit. Vidnet kan ikke sige, om han har set både bil og motorcykel samtidigt. Der var ingen trafik, forbi vidnets hus, før tiltalte flyttede dertil.

V.2 har forklaret, at han er direktør i en privat uddannelsesvirksomhed. Han kender tiltalte som ven. Vidnet er bekendt med, at tiltalte flyttede til Sverige. De havde talt om tiltaltes gigt, og at det var bedre at være steder, hvor der var mindre fugt end i Danmark. De talte om bl.a. Frankrig, men det var besværligt på grund af familie og børn. Vidnet havde hørt, at der i ...4, Sverige var mindre fugtighed. Tiltalte og vidnet kikkede sammen på nogle hjemmesider efter huse, der var til salg. Vidnet har i 2003 været med tiltalte i ...4, Sverige for at se på et hus, men det endte med, at tiltalte lejede en lejlighed i ejendommen. Tiltalte flyttede derop i oktober 2003. De var oppe at kikke på ejendommen i september, og ca. en måned efter flyttede tiltalte derop. Vidnet hjalp ikke med at flytte. Vidnet var med i Sverige for at hjælpe med indregistrering af tiltaltes BMW. Når tiltalte kørte fra Danmark, kørte han forbi vidnet og hans familie, og det samme, når han kom fra Sverige. Tiltalte var mere end 60% af tiden i Sverige. Vidnet ved, at der har været noget ombygning og har selv været oppe at besøge tiltalte i hans lejlighed. Vidnet har set begge lejligheder, men har ikke set den sidste lejlighed færdig. Han er ikke bekendt med, om tiltalte har flyttet sine ting tilbage til Danmark. Vidnet taler ret ofte med tiltalte, så han kan stå inde for, at tiltalte har været i Sverige 60 % af tiden fra oktober 2003 til starten af 2004. I slutningen af 2004 var tiltalte væsentligt længere, over 70% af tiden i Sverige. Vidnet har besøgt tiltalte to gange i ...5, Danmark og 15 gange i Sverige. Vidnet har besøgt tiltalte i begge huse fra slutningen af 2003 indtil for ½ til 3/4 år siden. Besøgene har været i perioder fordelt over to år.

Kriminalassistent V.3 har forklaret, at han deltog i ransagningen den 20. december 2004 kl. 06.00 på adressen ...1, Danmark. Vidnet kom ikke ind i lejligheden som den første, men kom 5 minutter efter, og da sad tiltalte anholdt på sofaen. Tiltalte sagde, at han ikke kunne forholde sig til ransagningen, for han boede der ikke. Han sagde, at det var KN, der boede der, men hun var der ikke. Tiltalte fortalte ikke, hvor længe han havde været i lejligheden. De kørte på stationen med tiltalte og ringede til KN, som ikke ville sige, hvor hun var. De aftalte, at de kunne hente hende på ...8 ude på gaden. Hun ville ikke oplyse, hvor hun havde været.

Under ransagningen fandt de tiltaltes ting over det hele i lejligheden, bl.a. papirer og en lommeregner i en skuffe i stuen. De optog billeder med det samme af det, de fandt. Forevist denne fotoserie har vidnet bekræftet, at det viste var noget med tiltalte navn eller havde noget med ham at gøre. Over halvdelen var mærket med tiltaltes navn. De gennemgik hele lejligheden. Alt tøj var herretøj; dog var der vistnok et par damebukser og to par damesko i skabet og en bærepose i stuen med dametøj. Der var ingen personlige papirer, der tilhørte KN, ej heller kosmetik eller lignende. Da de spurgte KN, sagde hun, at tøjet var til vask. Vaskemaskinen stod i et udhus, men der var ingen tøj. Foreholdt bilag E, side 2 nederst har vidnet bemærket, at det drejede sig om de to plastikposer i stuen med tøj tilhørende KN. Måske var der også papirer deri; det husker han ikke. Tiltaltes navn stod på postkassen, hvori der var 4 breve stilet til tiltalte. De har ikke noteret, hvem brevene var fra. Tiltalte fik udleveret brevene med det samme. I køkkenet var der et pengeskab forsynet med kode. KN kendte ikke koden. Hun oplyste, at kun tiltalte kendte den. De ringede derfor til stationen og fik koden oplyst af tiltalte. Vidnet har kun været med til ransagning i stuen, men der blev også foretaget ransagning på 1. sal.

Vidnet var den 24. februar 2005 på ...4 i Sverige. Der gik en snedker og arbejdede på stedet. Vidnet har optaget fotos fra stedet. Den gule bygning så ud som vist på billederne. Den var under total ombygning. Der boede ikke nogen. De var i hele huset. Der var heller intet køkken. De kunne ikke komme ind i det blå hus, men kikkede ind ad vinduerne. Der var helt tomt.

V.4 har forklaret, at han bor på ...1, Danmark, 1. sal, hvor han flyttede ind 1. juli 2003. Han hjalp med at flytte tiltaltes ting til Sverige. Vidnet husker ikke præcis, hvornår der var, men det var godt vejr. Hans hukommelse er ikke god, da han har slået hovedet, og han kan ikke sige, om det var sommer eller vinter. Vidnet og tiltalte har været venner i mange år. Tiltalte har nogle gange overnattet på en sofa hos vidnet, når han var i byen. Det er rigtigt, at KN flyttede ind i stuelejligheden i januar 2004, men han kan ikke sige, hvor meget hun var der. Han og KN bryder sig ikke om hinanden. Hun spillede højt musik. Vidnet har nok set tiltalte een gang om måneden, og han har overnattet 4- 6 gange på vidnets sofa. Vidnet ved ikke, om tiltalte har overnattet hos KN.

Vidnet har brugt tiltaltes telefon og internet og har betalt tiltalte for det. Vidnet betalte altid via bankoverførsel og har ikke betalt med kontanter. Der var flere brugere på TDC. Der var to numre til ISDN, det ene nummer til tiltalte, det andet stod vidnet som bruger af. Internetadgangen kostede dengang 700 kr. pr. måned. Halvdelen af udgiften til ISDN på 450 kr. pr. kvartal, betalte vidnet til tiltalte. Derudover betalte vidnet ca. 3.000 kr. i kvartalet.

Det var reelt vidnet, der ejede citroënbilen, men tiltalte stod proforma som ejer, fordi vidnet ikke selv kunne få nogen forsikring.

Tiltalte har supplerende forklaret, at hans telefonnummer stadigvæk var der, men det blev ikke brugt. Internettet, ADSL, fik V.4 ind i huset, men tiltaltes telefonabonnement blev benyttet dertil. Det blev brugt af PK, som boede der efter KN. Måske har MP også benyttet det. V.4 har betalt hele udgiften til ADSL til tiltalte. Det er rigtigt, at de delte abonnementet til ISDN, der er to linier, som gik til samme lejlighed. Tiltalte brugte det ikke til noget.

Rettens begrundelse og resultat

Under politiets ransagning den 20. december 2004 kl. 06.00 i ejendommen ...1, Danmark, der tilhører tiltalte, blev tiltalte antruffet i stuelejligheden. KN, som ifølge folkeregisteret var tilmeldt denne adresse, var der ikke. I lejligheden var der stort set kun herretøj, en mængde af tiltaltes personlige papirer, DVDer, chatol og seng tilhørende tiltalte, og et pengeskab, hvortil kun tiltalte kendte koden, og hvori der lå smykker, tilhørende tiltalte. I postkassen lå 4 breve stilet til tiltalte. Der var ingen toiletsager eller kosmetik, der kunne henføres til en kvinde.

Ved politiets besøg i Sverige den 24. februar 2005 var de 2 huse på ... (det gule og det blå hus) ubeboet, og det gule var under ombygning. Det må efter tiltaltes egen forklaring lægges til grund, at han i hvert fald efter engang i september 2004 ikke har haft nogen af sine ting i Sverige i den periode, som tiltalen angår, og ikke har boet i nogen af husene.

Tiltalte havde ikke før 2005 nogen lejekontrakt med ejeren af de 2 bygninger og skulle ikke betale noget for at bo der, heller ikke for forbrug. Tiltalte kendte ikke ejeren i forvejen, og det kan derfor ikke lægges til grund, at der var tale om vennetjenester.

Tiltalte havde indtil 2005 kun bankkonto i Danmark. Det fremgår af kontoudtogene, at de fleste hævninger i 2004 er foretaget i Danmark. Tiltalte, der indtil februar 2006 var dansk statsborger, har sin familie og 2 børn i Danmark. Tiltalte er førtidspensionist. Han har forklaret, at han i 2004 solgte tøj som internetssalg og først engang i september 2005 har åbnet butik i Sverige.

Retten finder det herefter bevist, at tiltalte reelt havde bevaret sin bopæl i Danmark i den periode, som tiltalen angår.

Tiltalte, der har erkendt at have benyttet køretøjerne til kørsel også i Danmark, findes herefter skyldig efter anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. lov om registreringsafgift for motorkøretøjer m.v. § 27, stk. 3, jf. stk. 1 nr. 3, jf. § 1 stk. 1 jf. færdselslovens § 72 stk. 1 og § 76 samt bekendtgørelse nr. 880 af 23. august 2004 om benyttelse af udenlandske køretøjer i Danmark § 35 stk. 1 og stk. 2 jf. § 16 stk. 1 og § 17 stk. 1 ( tidligere bekendtgørelse nr. 1350 af 18. december 2000 om registrering og syn af køretøjer m.v. § 131 stk. 1 jf. § 114 stk. 1 og § 115 stk. 1) .

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Retten har herved lagt vægt på dels beløbets størrelse, og dels taget hensyn til det lange sagsforløb.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 125.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 40 dage og en bøde på 125.000 kr.

Fængselsstraffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:

1) Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra i dag.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 24. januar 2007, 10. afdeling, S-1941-06

Retten i Viborg har den 3. juli 2006 afsagt dom i 1. instans (SS 327/2006).

Tiltalte T har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse for forsætlig afgiftsunddragelse, jf. registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af frihedsstraffen, navnlig således at denne gøres ubetinget.

Tiltalte har anerkendt, at registreringsafgiften af køretøjerne, hvis disse skal afgiftsberigtiges i Danmark, udgør 268.604 kr.

Tiltalte og vidnerne V.1, og kriminalassistent V.3 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

KNs vidneforklaring til politirapport af 1. februar 2005, ekstrakten side 453, er med rettens tilladelse dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 871, stk. 4, idet vidnet er afgået ved døden efter sagens behandling i byretten.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret, at han har ejet ejendommen ...1, Danmark i 5-6 år fra i dag. Han boede på adressen som lejer i mange år, inden han købte ejendommen. Han flyttede til Italien i 2002. Når han var hjemme, opholdt han sig mest hos sin mor i ...7, Danmark eller hos sin far på ...8, Danmark. Hans datter BB boede i ...5, Danmark. Når han, mens han boede i Italien, havde samvær med BB, opholdt de sig hos en af hans forældre. Fra den 31. oktober 2003, hvor han flyttede til Sverige, til den 20. december 2004, var han sammenlagt i Danmark i ca. 5 måneder. Da han i september 2004 flyttede fra det blå hus, ...4, Sverige, tog han sine ting med, idet lokalerne ikke var opvarmede, og tingene derfor kunne tage skade af at stå i lokalerne. Han tog tingene med til Danmark. Selv opholdt han sig også i Danmark i en del af den efterfølgende periode, idet han opholdt sig hos sine forældre, hos forskellige bekendte eller hos KN. Han opholdt sig også i ...2, Sverige og ...3, Sverige, hvor han opholdt sig hos NM og hos forskellige personer. Han vil fortsat ikke oplyse de pågældendes navne og adresser. Den ene bekendt hedder EK og bor i ...3, Sverige. Han besøgte NM i ...2, Sverige ca. hver 14. dag i nogle dage og de øvrige bekendte i ...3, Sverige i alt ca. 10 dage på éndagsbesøg, bortset fra en enkelt overnatning. Han var kun i ...4, Sverige for at hente post. Foreholdt sin forklaring i retsbog af 31. januar 2005, side 2, 4. afsnit, hvoraf fremgår, at han var i Sverige 5-6 gange efter at have flyttet sine ting til Danmark, har tiltalte forklaret, at han ikke kan forestille sig, at han har forklaret således. Foreholdt sin forklaring i retsbog af 3. august 2005, side 2, hvoraf fremgår, at han på ovennævnte punkt ikke havde bemærkninger til sin forklaring i retsbog af 31. januar 2005, har tiltalte forklaret, at han ikke husker dette. Han ønskede ikke at give politiet oplysninger om sine bankkonti, fordi han mente, at det var hans personlige oplysninger, som ikke vedkom politiet. Han har haft besøg af KN og af V.2 i ...4, Sverige. Det er MTs mor,VT, der som udlejer har underskrevet den senere lejekontrakt. Han har haft begge de omhandlede køretøjer i Sverige på samme tid. Motorcyklen har måske været i Sverige 10 gange i den periode i 2004, hvor han var ejer af den. Han kørte normalt på sin dansk indregistrerede motorcykel, når han kørte på motorcykel i Danmark. Om vinteren og når det var dårligt vejr, samt når han skulle have samvær med BB, kørte han til Danmark i BMW'en. Fra september 2004 stod motorcyklen i Danmark. Fakturaerne på tøjet blev sendt til ...1, Danmark, ligesom han enten fik leveret tøjet samme sted af sin kammerat, LT, eller selv afhentede tøjet hos sælgeren i Danmark. Dette skyldtes, at han på det tidspunkt ikke havde startet sin butik i Sverige, og at han havde videresolgt tøjet i Danmark. Han og KN blev "bollevenner", efter at hun var flyttet ind som lejer. Hun blev sagt op i januar 2005, fordi hun ikke betalte husleje, og det har ikke noget at gøre med, at politiet havde ransaget. Herefter blev lejligheden i stueetagen på ny udlejet. Det kan godt være, at han har sagt til politiet, at V.4 har betalt bilen, og det havde han vist nok også. V.4 var registreret i Ribers og kunne derfor ikke tegne forsikring. Tiltalte fik i 1989 og 1990 udbetalt i alt 710.000 kr. i erstatning for personskade i forbindelse med en motorcykelulykke. I 2003-2004 havde han stadig nogle af disse penge i behold.

V.1 har supplerende forklaret, at han har boet i ...4, Sverige siden 1998. Tiltalte flyttede ind i det gule hus, ...4, Sverige, i begyndelsen af november eller i slutningen af oktober 2003. Efter indflytningen så vidnet minibussen i nogle dage, hvorefter bilen var borte nogle dage. Næste gang kom tiltalte igen i minibussen. Kort tid efter indflytningen kom tiltalte i en BMW. Herefter kørte tiltalte mest i denne bil. Vidnet så dog også en anden bil med danske nummerplader. Vidnet både så og hørte en Harley Davidson motorcykel, formentlig fra februar eller marts 2004, men det kan også have været fra maj 2004. Indtil december 2004 hørte vidnet motorcyklen mange gange og så tiltalte komme kørende på den måske 10 gange. Motorcyklen stod vist nok i en garage, hvorimod BMW'en stod udenfor. Tiltalte boede i det gule hus indtil sommeren 2004. I den periode oplevede vidnet det sådan, at tiltalte var der ganske konstant, men at han dog var borte i nogle uger. I slutningen af 2004 flyttede tiltalte sine ting. Tiltalte sagde, at det skyldtes, at der ikke var strøm og varme i det blå hus, som tiltalte da boede i. Det drejede sig om nogle få møbler, herunder en sofa, og andre ting.

Kriminalassistent V.3 har supplerende forklaret, at han under ransagningen ikke traf andre end tiltalte i stueetagen. Det var vidnets kollega, der ringede til KN. Kollegaen oplyste, at hun ikke ville oplyse, hvor hun havde opholdt sig, men at det var aftalt med hende, at hun skulle hentes på en bestemt vej.

Vidnet hørte på dokumentationen af KNs forklaring til politirapport den 1. februar 2005 og forklarede hertil, at det var ham, der afhørte KN. Vidnet var ude i vaskehuset under ransagningen. KN blev ikke i forbindelse med afhøringen foreholdt, at der ikke var vasketøj i vaskehuset.

Landsrettens begrundelse og resultat

Fem voterede

Tiltalte tilmeldte sig folkeregistret i ...4, Sverige den 30. oktober 2003 og frameldte sig ikke i forbindelse med, at han rejste til Danmark i efteråret 2004. I 2005 flyttede tiltalte på ny ind på samme adresse i ...4, Sverige, og han blev i 2006 svensk statsborger. Tiltalte har forklaret, at han flyttede til Sverige af helbredsmæssige årsager, hvilket også var begrundelsen for, at han tidligere var flyttet til Italien og Tyskland. V.1, der boede i naboejendommen og ikke kendte tiltalte i forvejen, har forklaret, at han kendte tiltalte som nabo og opfattede det således, at tiltalte i den første lange periode faktisk boede i ...4, Sverige. På denne baggrund er det ikke bevist, at tiltalte anvendte adressen i ...4, Sverige som pro forma adresse.

Det må lægges til grund, at tiltalte i efteråret 2004 flyttede sine ting til Danmark og opholdt sig i Danmark det meste af tiden, indtil han på ny flyttede til Sverige. Uanset omstændighederne i forbindelse med ransagningen af tiltaltes ejendom i ...1, Danmark den 20. december 2004 er det ikke bevist, at opholdet i Danmark var udtryk for, at tiltalte permanent havde opgivet sin bopæl i Sverige. Vi finder det derfor ikke bevist, at tiltalte i tiltaleperioden havde bopæl i Danmark, og stemmer derfor for at frifinde tiltalte.

En voterende kan med samme begrundelse, som byretten har anført, tiltræde, at tiltalte er fundet skyldig i tiltalen.

Efter udfaldet af stemmeafgivningen frifindes tiltalte.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.