Dato for udgivelse
23 aug 2007 09:45
SKM-nummer
SKM2007.564.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-057806
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Udlæg + Lønindeholdelse + Kontrolbestemmelser
Emneord
RKI, kreditoplysningsbureau, gæld, restance, videregivelse, oplysning, rykker
Resumé

Oplysninger om forfalden gæld på mere end 7.500 kr. til det offentlige kan videregives til et kreditoplysningsbureau.

En af fire alternative betingelser er ifølge persondatalovens § 16, stk. 3, nr. 1, at gælden kan inddrives ved udpantning, og at der er fremsendt to rykkere til skyldneren.

Datatilsynet har udtalt, at et varsel om lønindeholdelse, en underretning til skyldneren om fordringens overdragelse til restanceinddrivelsesmyndigheden med henblik på inddrivelse og en udlægstilsigelse er at anse som "rykkere" i relation til § 16, stk. 3, nr. 1, såfremt meddelelsen indeholder en specifikation af gælden og en angivelse af, hvorledes betaling kan ske.

Hjemmel
Persondatalovens § 16, stk. 3, nr. 1
Reference(r)

Persondataloven § 16, stk. 3, nr. 1 (Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger)
Lov nr. 429 af 6. juni 2005 om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2007-3 D.5.2.1

1. Hovedcentrets henvendelse til Datatilsynet

SKAT, Hovedcentret, har på baggrund af en henvendelse om, hvorvidt et varsel om iværksættelse af lønindeholdelse, jf. herved § 8, stk. 4, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 995 af 19. oktober 2005 (inddrivelsesbekendtgørelsen), er at anse som en rykker i relation til persondatalovens § 16, stk. 3, nr. 1, bedt Datatilsynet om en udtalelse.

I henvendelsen til Datatilsynet anfører Hovedcentret bl.a.:

Datatilsynets vejledning nr. 17 af 19. januar 2001 om offentlige myndigheders indberetning af skyldnere til kreditoplysningsbureauer tager ikke stilling til, hvad der kræves for at opfylde kravet om udsendelse af mindst to rykkere inden videregivelsen, jf. persondatalovens § 16, stk. 3, nr. 1.

Hovedcentret er umiddelbart af den opfattelse, at der ikke bør være nogen betænkelighed ved at anse enhver henvendelse, der af restanceinddrivelsesmyndigheden sendes til skyldneren som en påmindelse om dennes betalingsforpligtelse, som en rykker i relation til persondatalovens § 16, stk. 3, nr. 1, idet der, inden indberetning sker, i henhold til § 17 skal gives skyldneren en underretning. Videregivelse kan herefter tidligst ske 4 uger efter meddelelsen, og videregivelsen kan afværges ved betaling af gælden eller indrømmelse af henstand eller indgåelse af en afdragsordning, der overholdes, jf. § 17, stk. 2, nr. 4.

Et varsel om lønindeholdelse erindrer skyldneren om dennes gæld, hvorfor der således ifølge antagelsen ovenfor vil være tale om en rykker i relation til § 16, stk. 3, nr. 1.

En underretning, der af opkrævningsmyndigheden sendes til skyldneren om fordringens overdragelse til restanceinddrivelsesmyndigheden med henblik på inddrivelse, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 429 af 6. juni 2005 om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer, har samme påmindelseskarakter, hvorfor en sådan underretning efter Hovedcentrets opfattelse ligeledes bør kunne anses som en rykker i relation til § 16, stk. 3, nr. 1.

2. Persondatalovens § 16, stk. 3, nr. 1

Efter bestemmelserne i persondatalovens kapitel 5 (§§ 15-18), jf. lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer, kan der under visse betingelser til kreditoplysningsbureauer videregives oplysninger om en skyldners gæld til det offentlige. Videregivelse kan ske, hvis den samlede gæld til det offentlige er forfalden og overstiger 7.500 kr., idet der dog ikke i gælden må indgå gældsposter, der er omfattet af en overholdt aftale om henstand eller afdragsvis betaling.

Efter § 16, stk. 3, gælder yderligere fire alternative betingelser for en sådan videregivelse. Efter § 16, stk. 3, nr. 1, kan der ske videregivelse, såfremt gælden kan inddrives ved udpantning, og der er udsendt to rykkere til skyldneren.

3. Datatilsynets udtalelse

Datatilsynet har den 19. juli 2007 til Hovedcentret udtalt:

Oplysninger om gæld til det offentlige kan bl.a. videregives til kreditoplysningsbureauer, hvis gælden kan inddrives ved udpantning, og der er fremsendt to rykkere til skyldneren, jf. persondatalovens § 16, stk. 3, nr. 1.

 

Bestemmelsen forudsætter, at betingelserne i § 16, stk. 1, nr. 2, er opfyldt, og det er endvidere et krav, at myndigheden har givet skyldneren skriftlig meddelelse herom, forinden videregivelse finder sted. Videregivelse må tidligst ske 4 uger efter, at denne meddelelse er givet, jf. § 17.

 

Efter § 8, stk. 4, i inddrivelsesbekendtgørelsen skal restanceinddrivelsesmyndigheden skriftligt varsle skyldneren om, at lønindeholdelse agtes iværksat. Bestemmelsen angiver desuden, hvilke oplysninger varslet (mindst) skal indeholde.

 

Efter § 2, stk. 3, 1, pkt., i lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer overdrages fordringer til restanceinddrivelsesmyndigheden, når betalingsfristen er overskredet og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført.

 

Efter lovens § 2, stk. 4, skal fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, inden overdragelse af fordringer m.v. til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen.

 

På det foreliggende grundlag kan Datatilsynet tiltræde SKATs vurdering, hvorefter et varsel om lønindeholdelse og en underretning om fordringens overdragelse til restanceinddrivelsesmyndigheden med henblik på inddrivelse kan anses for rykkere i relation til persondatalovens § 16, stk. 3, nr. 1.

 

Datatilsynet forudsætter i den forbindelse, at de omtalte breve indeholder en specifikation af gældens størrelse samt anvisning på, hvorledes betaling med frigørende virkning kan ske, f.eks. i form af et vedlagt girokort.

Datatilsynet kan i øvrigt oplyse, at tilsynet i forbindelse med en konkret klage over en offentlig myndigheds indberetning til RKI også har anset en tilsigelse til møde med henblik på foretagelse af udlæg for det skyldige beløb som en rykker i relation til § 16, stk. 3, nr. 1. Tilsigelsen indeholdt bl.a. en specifikation af gældens størrelse og et girokort.