Dato for udgivelse
01 Mar 2007 10:51
SKM-nummer
SKM2007.152.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-037135
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold
Emneord
Sambeskatning, omlægning, indkomstår, administrationsselskab
Resumé
Skatterådet bekræfter, at administrationsselskabet kan omlægge sit indkomstår til at følge en række af datterselskabernes indkomstår.
Hjemmel
05-014723
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 31 B, stk. 1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 S.D.4.3.2
Ansøgning

Der anmodes om tilladelse til omlægning af administrationsselskabets indkomstår, jf. selskabsskatteloven § 31 B, stk. 1. Desuden skal en række datterselskabers indkomstår omlægges.

Administrationsselskabets, A, indkomstår er 1. april - 31. marts. Administrationsselskabets indkomstår ønskes omlagt fra indkomståret 2005 til 1. oktober - 30. september med omlægningsperioden 1. april 2005 - 30. september 2005.

Selskaberne B1, B2 og B3 har indkomstår 2. april - 1.april. Indkomståret for disse selskaber ønskes omlagt fra indkomståret 2006 til 1. oktober - 30. september med omlægningsperioden 2. april 2005 - 30. september 2006.

C's første indkomstår løber fra 4. november 2004 - 1. april 2006. For dette selskab ønskes indkomståret ændret fra 2007 med omlægningsperioden 2. april 2006 - 30. september 2007.

D's første indkomstår løber fra 21. oktober 2004 - 1. april 2006. For dette selskab ønskes indkomståret ændret fra 2005 med omlægningsperioden 4. november 2004 - 30. september 2005.

Selskaberne E1, E2, E3, E4, E5 og E6 har indkomstår 1. oktober - 30. september. E2 har sit første indkomstår 8. marts 2005 - 30. september 2005. E3 har sit første indkomstår 10. marts 2005- 30. september 2005. E4 har sit første indkomstår 3. februar 2005 - 30. september 2005. E5 har sit første indkomstår 8. august 2005 - 30. september 2006. E6 har sit første indkomstår 15. august 2005 - 30. september 2006.

De tre selskaber der i fællesskab ejer A har også indkomstår, der udløber 30. september.

Sagsfremstilling og begrundelse

A er ejet af 3 forskellige selskaber: F ejer 45 %, G ejer 45 % og H ejer 10 % af A.

A ejer selskabet B1 100 %. B1 har 10 helejede datterselskaber.

A har indkomstår 1. april - 31. marts.

A

Dette selskabs nuværende indkomstår løber i perioden 01.04.2005-31.03.2006 (indkomståret 2005).

Selskabet ønsker at omlægge selskabets indkomstår ved at forkorte det nuværende indkomstår således, at indkomståret 2005 udgør perioden 01.04.2005-30.09.2005.

B1, B2 og B3

Disse selskabers nuværende indkomstår løber i perioden 02.04.2005-01.04.2006 (indkomståret 2006).

Dette indkomstår ønskes forlænget til 02.04.2005 - 30.09.2006 (bliver indkomståret 2006). Forkortelse til 30.09.2005 er udelukket, da indkomståret 2005 i så fald ville blive dubleret.

C

Dette selskabs nuværende (og første) indkomstår løber fra 04.11.2004 - 01.04.2006 og bliver indkomståret 2006.

Dette selskab ønsker ikke at forkorte det nuværende indkomstår. Det nuværende indkomstår ønskes heller ikke forlænget til udløb 30.09.2006, da et selskabs første regnskabsår efter årsregnskabsloven ikke kan vare længere end 18 måneder.

Selskabet ønsker at lade indkomståret 2006 løbe som forudsat til udløb 01.04.2006. Herefter ønskes indkomståret 2007 forlænget således, at det løber i perioden 02.04.2006-30.09.2007.

D

Dette selskabs nuværende (og første) indkomstår løber fra 21.10.2004-01.04.2006 og er indkomståret 2006.

Dette indkomstår ønskes forkortet til udløb 30.09.2005. Perioden 04.11.2004-30.09.2005 bliver da indkomståret 2005. Der overspringes eller dubleres intet indkomstår, da indkomståret 2006 herefter vil starte 01.10.2005.

Reglerne om sambeskatning blev ændret i 2005. Det medfører, at selskaberne i koncernen skal sambeskattes, jf. selskabsskatteloven § 31, stk. 1. Det øverste moderselskab, der deltager i sambeskatningen, skal udpeges som administrationsselskab i sambeskatningen, jf. selskabsskatteloven § 31, stk. 4.

De nye regler om sambeskatning har virkning fra og med indkomstår, der påbegyndes den 15. december 2004 eller senere, jf. § 15, stk. 3 i Lov nr. 426 af 6. juni 2005.

For A har de nye sambeskatningsregler virkning fra og med det indkomstår, der begynder 1. april 2005, d.v.s. indkomståret 2005.

For selskaberne B1, B2 og B3 har de nye sambeskatningsregler virkning fra og med det indkomstår, der begynder 2. april 2005, d.v.s. indkomståret 2006.

For selskabet C har de nye sambeskatningsregler virkning fra og med det indkomstår, der begynder 2. april 2006, d.v.s. indkomståret 2007.

For D har de nye sambeskatningsregler virkning fra og med det indkomstår, der begynder 2. april 2006, d.v.s. indkomståret 2007.

A skal udpeges som administrationsselskab for koncernen, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4, fra den 1. april 2005, da det fra og med denne dato er det øverste moderselskab, der deltager i sambeskatningen, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4.

Det følger af selskabsskattelovens § 10, stk. 5, at alle selskaber i en sambeskatning omfattet af selskabsskattelovens § 31 skal have samme indkomstår som administrationsselskabet, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 5.

Hvis et selskab ved etableringen af koncernforbindelsen har et indkomstår, som afviger fra administrationsselskabets indkomstår, omlægges selskabets indkomstår efter reglerne i stk. 1-4, så det udløber samtidig med administrationsselskabets indkomstår.

Det medfører, at de selskaber, hvis indkomstår ikke udløber 31. marts, skal omlægges deres indkomstår, så de udløber samtidig med A's indkomstår.

Ansøgeren har anmodet om Skatterådets tilladelse til i stedet at omlægge administrationsselskabets, A, indkomstår.

Ansøgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Efter repræsentantens opfattelse er betingelserne for omlægning af administrationsselskabets indkomstår opfyldt her. Det vil ifølge repræsentanten være administrativt mere besværligt for koncernen at skulle omlægge indkomståret for hele koncernen til udløb 31. marts end at omlægge til udløb 30.september., bl.a. fordi der i givet fald skal ske omlægning for flere selskaber.

Inden fremsættelsen af L 121-2-2004/05 om de nye sambeskatningsregler den 2. marts 2005, var det besluttet, at alle selskaber i koncernen fremover skulle have regnskabs- og indkomstårsudløb pr. 30.09.2005. Dette skete bl.a., fordi A ved en fejl havde fået regnskabs- og indkomstårs udløb 31.03 i stedet for - som de øvrige selskaber - 01.04. Alle selskaber stiftet fra og med februar 2005 fik derfor indkomstårsudløb 30.09., mens allerede eksisterende selskaber skulle have omlagt deres indkomstår til udløb 30. september.

Beslutningen blev bl.a. truffet for at få færrest mulige omlægninger i koncernen og dermed færrest mulige omkostninger til rådgivere mv. Desuden har selskaberne G og H, som tilsammen ejer 55 % af A, også udløb 30.09. F, som ejer de sidste 45 % af selskabet, har nu også omlagt regnskabsåret til udløb 30.09. Det oprindelige moderselskab havde også udløb af indkomstår den 30. september.

Ligningscenter X havde telefonisk meddelt ansøgeren, at X ikke så problemer i omlægningen, hvorfor omlægning i forhold til årsregnskabsloven blev igangsat ultimo september 2005.

Dertil kommer, at omlægning til 30.09 regnskabsmæssigt allerede er sket for flere af selskaberne, herunder A. Det gælder efter repræsentantens opfattelse så meget desto mere, fordi selskaberne allerede ultimo september 2005 havde indrettet sig i forhold til den mundtlige tilkendegivelse fra X.      

Selskaberne opnår efter repræsentantens opfattelse desuden ikke skattemæssige fordele, hverken særlige eller i øvrigt, ved en omlægning til udløb 30.09.

Repræsentanten har supplerende oplyst, at såfremt det kræves, at C ændrer indkomstår, så selskabet følger de øvrige selskaber, ser ansøgeren ingen hindringer i dette.

Repræsentanten har desuden oplyst, at ansøgeren ikke ønsker at benytte overgangsreglen i § 15, stk. 4 i lov nr. 426 af 6. juni 2005, da nogle indkomstopgørelser vedrører indkomståret 2005 og andre vedrører indkomståret 2006, hvorfor repræsentanten ikke mener, at det er muligt at anvende reglen.

Sagsfremstillingen er sendt til udtalelse hos ansøgerens repræsentant. Repræsentanten har meddelt, at han ikke har kommentarer til SKATs udkast til sagsfremstillingen.

SKATs indstilling og begrundelse

Det fremgår af selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1, at Skatterådet kan tillade, at omlægning af indkomstår ved etablering af koncernforbindelsen sker på anden måde end foreskrevet i selskabsskattelovens § 10, stk. 5., hvis administrative hensyn til selskaberne taler herfor og der ikke opnås særlige skattemæssige fordele herved.

Det er SKATs opfattelse, at der er administrative hensyn, der taler for, at dispensation til omlægning af administrationsselskabets indkomstår bør gives efter selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1 med den ønskede omlægningsperiode. Der ses desuden ikke at opnås særlige skattemæssige fordele herved.

Sagsfremstillingen og SKATs indstilling til afgørelse er sendt til udtalelse hos Skattecenter Y. Skattecenter Y har oplyst, at det kan tilslutte sig SKATs sagsfremstilling og indstilling til Skatterådet.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Afgørelsen forholder sig alene til ansøgerens anmodning om omlægning af administrationsselskabets indkomstår. Konsekvenserne heraf for datterselskaberne - herunder deres omlægning af indkomstår i medfør af SEL § 10, stk. 5 - omtales ikke, idet dette er et ligningsmæssigt anliggende.

Kommentar:

SKAT har bl.a. med SKM2006.773.SKAT offentliggjort en række sager om omlægning af administrationsselskabets indkomstår, der beskriver praksis på området. Den foreliggende situation findes ikke fuldt ud at være beskrevet i den tidligere offentliggjorte praksis, hvorfor SKAT vejledende kan oplyse følgende:

Datterselskaberne C's og D's første indkomstår begynder begge i efteråret 2004 og slutter den 1. april 2006. For C ønskes indkomståret ændret fra 2007 med omlægningsperioden 2. april 2006 - 30. september 2007. For D ønskes indkomståret ændret fra 2005 med omlægningsperioden 4. november 2004 - 30. september 2005.

Såfremt omlægningen af C's og D's indkomstår sker som ønsket, vil D blive omfattet af sambeskatningen fra den 1. oktober 2005, mens C vil blive omfattet af sambeskatningen fra den 2. april 2006.

Ifølge § 15, stk. 4 i lov nr. 426 af 6. juni 2005 kan selskaber, hvis indkomstår 2005 er påbegyndt før den 15. december 2004 vælge at anvende samme regler, som gælder for selskaber, hvis indkomstår 2005 påbegyndes den 15. december 2004 eller senere, forudsat at alle selskaber i koncernen anvender samme regler. Da alle selskaber i koncernen ikke ønsker at anvende samme regler, kan § 15, stk. 4 ikke finde anvendelse for D's vedkommende.

C og D bliver omfattet af de nye sambeskatningsregler fra den 2. april 2006, jf. § 15, stk. 3 i Lov nr. 426 af 6. juni 2005. På det tidspunkt befinder både C og D sig i indkomståret 2007, mens administrationsselskabet A, efter den tilladte omlægning af administrationsselskabets indkomstår, stadig befinder sig i indkomståret 2006. C og D skal derfor omlægge deres indkomstår efter reglerne i SEL § 10, stk. 1-4, så de udløber samtidig med administrationsselskabets indkomstår, jf. § 10, stk. 5, 2. pkt. Såvel C som D skal derfor omlægge deres indkomstår med omlægningsperioden 2. april 2006 - 30. september 2007.