Dato for udgivelse
02 Jul 2007 11:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13. juni 2007
SKM-nummer
SKM2007.453.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1227-0033
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Opgørelse af skattepligtig indkomst, havn
Resumé
En lystbådehavn ansås for omfattet af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4 om undtagelse for skattepligt.
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6
Selskabsskatteloven § 3, stk. 1, nr. 4

Klagen vedrører opgørelse af den skattepligtige indkomst for en havn. Der er nedlagt principal påstand om, at havnen er fritaget for beskatning i henhold til selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2001

Skatteforvaltningen har ansat skattepligtig indkomst til -3.843 kr.

Landsskatteretten anser havnen for skattefritaget efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Indkomståret 2002

Skatteforvaltningen har ansat skattepligtig indkomst til -65.696 kr.

Landsskatteretten anser havnen for skattefritaget efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Indkomståret 2003

Skatteforvaltningen har ansat skattepligtig indkomst til -183.822 kr.

Landsskatteretten anser havnen for skattefritaget efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Sagens oplysninger

A er organiseret som en selvejende institution. Institutionen driver lystbådehavn og har ifølge regnskaberne haft indtægter fra kontingenter, havneleje fra medlemmer og gæster, udlejning af bygningsarealer, erhvervsbådpladser, udstillerbro og kran, masteopbevaring, vaskeri mv.

Ifølge det oplyste omfatter udlejningen udlejning til sejlmager, havnekiosk, forretninger, restauranter, værksted og andre former for maritime erhvervsdrivende.

Udkast til vedtægter for A efter møde den 21. november 2000 er fremlagt. Heraf fremgår blandt andet, at den selvejende institutions formål er at forestå anlæg og drift af X Havn (§ 4), at institutionen har fået overladt brugsretten til land- og vandarealer af kommunen, der forsat vil have ejendomsretten til arealerne (§ 5), at institutionen for egen regning forstår driften af havnen (§ 27) samt at opløsning af den selvejende institution skal finde sted, såfremt brugsretten til X Havn ophører, og at et eventuelt provenu ved opløsning, tilfalder kommunen til anvendelse inden for den selvejende institutions formål eller beslægtede anvendelser (§ 33).

Civilstyrelsen har over for Landsskatteretten oplyst, at A ikke er vurderet som en fond.

Ved selvangivelserne for indkomstårene 2001-2003 har A opgjort den skattepligtige indkomst til henholdsvis -619.600 kr., -802.348 kr. og -1.081.247 kr. og aktivmassen til henholdsvis 9.017.786 kr., 8.084.988 kr. og 7.639.396 kr.

Skatteforvaltningens afgørelse

Skatteforvaltningen har forhøjet den skattepligtige indkomst for indkomstårene 2001-2003 til henholdsvis -3.843 kr., -65.696 kr. og -183.822 kr.

Korrektionerne skyldes, at den erhvervsmæssige indkomst skal medregnes som helhed, jf. fondsbeskatningslovens § 3, stk. 2, og udgifter til repræsentation kan alene fratrækkes med 25 %, jf. ligningslovens § 8, stk. 4.

A er som en selvejende institution med en aktivmasse på over 250.000 kr. omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1. Den skattepligtige indkomst skal opgøres efter skattelovgivningens almindelige bestemmelser med de undtagelser, der følger af fondsbeskatningsloven, jf. fondsbeskatningslovens § 3.

I henhold til selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4, er havne undtaget fra skattepligt. Undtagelsesbestemmelsen blev indført ved lov nr. 255 af 11. juni 1960. Af bemærkningerne til lovens § 3 fremgår det, at statslige og kommunale institutioner er fritaget for statsskat enten fordi deres indtægter ikke anses at hidrøre fra erhvervsmæssig virksomhed, eller fordi deres overskud anvendes til offentlige formål. Når statshavne og kommunale havne er fritaget for skattepligt, har man fundet det rimeligt at fritage private havne, såfremt disse ikke forfølger et privatøkonomisk formål, men havnens overskud udelukkende anvendes til havnens formål.

Ifølge X Havns hjemmeside er det institutionens formål at drive lystbådehavn med alt det, der hører til - såsom sejlmager, havnekiosk, forretninger, restaurant, værksted, bådsalg/-køb og andre former for maritime erhvervsdrivende.

Da institutionens primære aktivitet er at drive lystbådehavn, falder den ikke ind under undtagelsesbestemmelsen i selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed skal medregnes til den skattepligtige indkomst i sin helhed, jf. fondsbeskatningslovens § 3, stk. 2. De erhvervsmæssige indtægter er for indkomstårene 2001-2003 opgjort til henholdsvis 59,2 %, 58,5 % og 51,7 %.

Under sagens behandling ved Landsskatteretten har skatteforvaltningen udtalt, at repræsentantens subsidiære påstand om fradrag for afskrivninger indstilles imødekommet for alle indkomstårene.

Havnens påstand og argumenter

Repræsentanten for A har nedlagt principal påstand om, at institutionen er fritaget for beskatning i henhold til selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4, samt subsidiær påstand om, at den af skatteforvaltningen opgjorte skattepligtige indkomst skal nedsættes med fradrag for afskrivninger på driftsmidler.

Vedrørende den principale påstand henvises der til, at X Havn er en ganske almindelig havn for fritidssejlere. Havnen er åben for offentlig trafik, idet alle sejlende har adgang til havnen, og havnen opfylder således betingelsen i selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Skatteforvaltningen har anført, at selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4, alene omhandler erhvervsmæssig havnevirksomhed. Dette synes ikke at fremgå af bestemmelsens ordlyd. Endvidere er denne fortolkning i modstrid med skatteforvaltningens egen afgørelse, idet der netop er foretaget en beskatning af den erhvervsmæssige del af havnens aktiviteter.

A, der er etableret i 1979, har aldrig tidligere skullet indgive selvangivelse, men har hvert år indsendt virksomhedsskema.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

A anses for skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

Af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, fremgår visse undtagelser til denne generelle skattepligt. Således fremgår det af den dagældende § 3, stk. 1, nr. 4:

"Havne, herunder lufthavne, der er åbne for offentlig trafik, samt gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgangen til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, alt for så vidt havnens eller værkets indtægter, bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital, ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til havnens eller værkets formål."

Fra og med indkomståret 2003 er følgende tilføjet bestemmelsen:

"Betingelserne i 1. pkt. er opfyldt, selv om en havn eller lufthavn udøver aktivitet, der falder uden for formålet, såfremt disse aktiviteter udøves i et skattepligtigt datterselskab."

A's drift af lystbådehavn anses for aktivitet omfattet af skattefriheden. Det fremgår hverken af ordlyden af bestemmelsen eller af forarbejderne hertil, at der skal være tale om en erhvervsdrivende havn. Der anses heller ikke i øvrigt at være belæg for en sådan fortolkning.

Efter det oplyste om A's aktiviteter anses samtlige aktiviteter for tilstrækkeligt knyttet til havnedriften, hvorfor aktiviteterne anses at falde inden for bestemmelsens omfang.

Da de øvrige betingelser om vedtægter og åbenhed for offentlig trafik endvidere anses for opfyldt, anses A for omfattet af skattefritagelsen i selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Skattecentrets afgørelse ændres i overensstemmelse hermed.