Dato for udgivelse
18 Dec 2007 15:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Dec 2007 15:40
SKM-nummer
SKM2007.912.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-188543
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ekspropriation
Resumé
Skatterådet kan ikke bekræfte, at betingelserne for skattefritagelse efter § 11, 2. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven er opfyldt ved afståelse af en ejendom.
Hjemmel

07-144951

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 11

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.J.2.8
Spørgsmål

Vil spørgerens salg af jord være fritaget for beskatning, taget i betragtning, at der foreligger et kommuneplansforslag vedr. jord til udstykning?

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgeren har i fællesskabet med tre andre personer indtil den 3. august 2006 ejet en ejendom A på i alt 39 ha 8461 m2.

Den 3. august 2006 blev det indgået en aftale med B, om at frasælge et areal på ca. 10 ha fra ejendommen.

Købesummen blev aftalt til at udgør 5.000.000 kr.

Repræsentanten har den 4. oktober 2007 tilkendegivet, at C Kommunes forslag til kommuneplan 2005-2016 ikke omfatter den ovennævnte ejendom.

Repræsentanten har dernæst oplyst, at der ikke foreligger nogen beslutning fra byrådet vedrørende en eventuel ekspropriation af den nævnte ejendom, idet handlen er foregået på frivillig basis.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Repræsentanten er af den opfattelse, at betingelserne for skattefriheden er opfyldt, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 11 og SKM2006.438.SKAT.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Dette gælder dog ikke fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation. Denne fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Det er ved en Højesteretsdom TfS1995.575.HD fastslået, at det efter sammenhængen med ejendomsbeskatningslovens § 11, 1. pkt., må være en betingelse for anvendelse af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. SKM2006.438.SKAT og Ligningsvejledningen 2007-4, afsnit E.J.2.8.

Betingelserne for, at fortjeneste ved indgåelse af en frivillig aftale om afståelse af en fast ejendom (et jordareal) er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen, er herefter:

  1. Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål.
  2. På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal foreligge ekspropriationsrealitet.

I henhold til planlovens § 47, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Repræsentanten har direkte tilkendegivet, at der ikke foreligger en lokalplan, der omfatter den pågældende ejendom, hvilket indebærer, at den første af de angivne betingelser for skattefritagelse ikke er opfyldt i relation til spørgerens ejendom.

Under henvisning til, at ekspropriation er et meget alvorligt indgreb kræves det yderligere, for at der kan foreligge en ekspropriationssituation, at kommunalbestyrelsen, efter at ekspropriationshjemlen er blevet skabt, også har truffet en beslutning om at ville gennemføre en ekspropriation af den pågældende ejendom, hvis frivillig aftale ikke opnås. Dette blev fastslået i SKM2007.26.SR.

Kompetencen kan ikke delegeres fra kommunalbestyrelsen. Folketingets Ombudsmand har tilkendegivet, at et så væsentligt skridt som beslutning om ekspropriation bør træffes af selve kommunalbestyrelsen FOB 72.92 jf. 74.23. Denne henstilling har Indenrigsministeriet gjort til en forskrift SKR nr. 167 af 15. juli 1974, der stadig er gældende.

SKAT bemærker, at repræsentanten har den 4. oktober 2007 tilkendegivet, at der ikke foreligger nogen beslutning fra byrådet vedrørende en eventuel ekspropriation af den nævnte ejendom, idet handlen er foregået på frivillig basis. Dette indebærer, at den anden betingelse heller ikke er opfyldt.

I konsekvens heraf indstiller SKAT, at spørgsmålet besvares benægtede.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.