Dato for udgivelse
05 dec 2007 13:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 sep 2007 10:37
SKM-nummer
SKM2007.863.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 437/2005
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Told
Overemner-emner
Tarifering
Emneord
Told, tarifering, objektive karakteristika, egenskaber, anvendelse
Resumé

Højesteret lagde til grund, at de af indstævnte importerede pressostater virker som kontakter, der tænder eller slukker, hvis trykket stiger eller falder til en bestemt værdi, og at de både kan anvendes som dele af integrerede systemer, der automatisk regulerer tryk, men også har en række andre anvendelsesmuligheder, hvor de alene anvendes til måling eller kontrollering af tryk.

Højesteret fandt på den baggrund, at de omhandlede pressostater skulle tariferes under toldposition 9026.

Reference(r)

Toldtariffen 2007-4 position 9026
Toldtariffen 2007-4 position 9032

Parter

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

mod

H1 A/S
(advokat Hans Severin Hansen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Poul Sørensen, Per Walsøe, Lene Pagter Kristensen, Poul Dahl Jensen og Jens Peter Christensen

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 14. afdeling den 24. august 2005.

Påstande

Appellanten, Skatteministeriet, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, H1 A/S, har påstået stadfæstelse.

Anbringender

Skatteministeriet har frafaldet sit anbringende om, at sagen alene vedrører pressostater med automatisk reset.

Supplerende sagsfremstilling

H1 har fremlagt uddrag af Sensata Technologies' (tidligere Texas Instruments) hjemmeside med oplysninger om de forhandlede pressostater. Det fremgår heraf, at producenten bruger produktbetegnelsen "pressure switches" og om deres anvendelsesmuligheder anfører bl.a.:

"For applications including

- A/C high pressure cut-out
- A/C low pressure cut-out
- A/C fan cycling
- Engine oil measure
- Air brake systems
- Hydraulic systems"

"Applications

  • Air Conditioning ...
  • Engine Oil
  • Compressors & Pumps
  • Process Controls
  • Automation
  • Agricultural & Construction Equipment
  • Vehicle Controls".

Højesterets begrundelse og resultat

Det fremgår af EF-domstolens praksis, at det afgørende kriterium ved tarifering af varer normalt vil være disses objektive karakteristika og egenskaber som beskrevet i den enkelte position i toldtariffen. Endvidere kan varens anvendelse udgøre et objektivt kriterium ved tariferingen, såfremt varen og dens anvendelse hænger uløseligt sammen, og denne sammenhæng kan påvises ud fra varens objektive karakteristika og egenskaber.

De af H1 importerede pressostater ("pressure switches") virker som kontakter, der tænder eller slukker, hvis trykket stiger eller falder til en bestemt værdi, og det kan lægges til grund, at de ikke kun anvendes som dele af integrerede systemer, der automatisk regulerer tryk, men at de har en række andre anvendelsesmuligheder alene til måling eller kontrollering af tryk.

Højesteret tiltræder på denne baggrund, at de omhandlede pressostater ikke kan henføres til toldposition 9032, men skal tariferes under toldposition 9026.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal Skatteministeriet inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 50.000 kr. til H1 A/S.

Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8 a.