Dato for udgivelse
07 Aug 2007 11:46
SKM-nummer
SKM2007.530.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-120505
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Fusion, aktieombytning
Resumé
SKAT har ved tre tidligere afgørelser, SKM2003.261.TSS, SKM2003.469.TSS samt SKM2003.471.TSS, kvalificeret den amerikanske omstruktureringsmodel "forward triangular merger" som en fusion. Ved SKM2007.529.SKAT vedrørende omstrukturering af nogle amerikanske selskaber, har SKAT vurderet, at den beskrevne omstruktureringsmodel, vurderet efter danske skattemæssige regler, må anses for en aktieombytning.
Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 36
Fusionsskatteloven § 1, stk. 3

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 S.D.1.3
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 S.G.18.3

I henhold til aktieavancebeskatningslovens § 36 forstås ved en aktieombytning, den transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, eller, hvis det allerede har et sådant flertal, erhverver en yderligere andel ved til gengæld for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det andet selskab at tildele dem aktier eller anparter i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum.

Transaktionen betegnes til tider som en uegentlig fusion eller en fusion på aktionærsiden, hvor aktionærerne har adgang til succession under visse betingelser.

Dermed gennemføres en sammenslutning af to selskaber af forskellige grunde på den måde, at det ene selskab opkøber den fulde aktiekapital i det andet selskab - som herefter bliver et datterselskab og således, at aktionærerne i det købte selskab som vederlag for de solgte aktier alene modtager aktier i det købende selskab.

I SKM2007.529.SKAT er formålet med omstruktureringen netop at opnå moder-datter strukturen, hvorved aktionærerne i det endelige datterselskab slutteligt bliver aktionærer i det endelige moderselskab.

Ved vurderingen af, at omstruktureringsmodellen i den konkrete sag blev kvalificeret som en aktieombytning, blev der lagt vægt på, at det endelige moderselskab til formålet opretter et datterselskab, som fusioneres med det endelige datterselskab, for herefter at ombytte aktierne i dette selskab med aktier i det endelige moderselskab. Transaktionerne gennemføres samtidig som én samlet transaktion. Omstruktureringen omfatter amerikanske selskaber, og er reguleret af amerikanske selskabsretlige såvel som skatteretlige regler.

I tre tidligere afgørelser SKM2003.261.TSS, SKM2003.469.TSS samt SKM2003.471.TSS er tilsvarende omstruktureringer, som ligeledes er foretaget efter den amerikanske model "forward triangular merger", blevet vurderet til at have væsentlige lighedspunkter med en dansk fusion, hvorfor de er behandlet efter fusionsskattelovens § 15,stk. 6 om succession på aktionærsiden i forbindelse med de amerikanske omstruktureringer.

SKAT har ved SKM2007.529.SKAT foretaget en vurdering, som ud fra de foreliggende oplysninger har medført, at den amerikanske omstruktureringsmodel "forward triangular merger" kvalificeres som en aktieombytning efter danske regler, hvorved danske aktionærer kan anmode om skattefrihed efter aktieavancebeskatningslovens § 36.

På grund af den foretagne vurdering i SKM2007.529.SKAT er de tidligere afgørelser SKM2003.261.TSS, SKM2003.469.TSS samt SKM2003.471.TSS blevet taget op til genovervejelse. I disse situationer var der ligeledes tale om omstrukturering efter den amerikanske model "forward triangular merger". I afgørelserne blev modellen anset for at kunne kvalificeres som fusion efter danske regler. På grundlag af denne genovervejelse kan konklusionerne i disse afgørelser ikke opretholdes. Omstruktureringerne er rettelig aktieombytninger efter danske regler i lighed med SKM2007.529.SKAT, og skulle være behandlet efter daværende § 13 (nu § 36) i aktieavancebeskatningsloven.

Grundet denne praksisændring er det muligt for skatteydere, som har været omfattet af de tidligere afgørelser SKM2003.261.TSS, SKM2003.469.TSS samt SKM2003.471.TSS, at søge genoptagelse efter Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 7. For skatteydere behandlet efter hidtidig praksis vil der kunne foretages genoptagelse til gunst for skatteyderen fra om med indkomståret 2002 og fremefter, såfremt det er til gunst for skatteyderen, at sagen genoptages for behandling efter bestemmelserne om aktieombytning i den daværende aktieavancebeskatningslovs § 13 (nu § 36) frem for bestemmelserne om fusion.