Dato for udgivelse
09 Mar 2007 12:26
SKM-nummer
SKM2007.185.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-044966
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Tinglysningsafgift
Emneord
Afgift, tinglysning, ejerskifte, ejendom, indskud, selskab
Resumé
Tinglysning af ejerskifte i forbindelse med selskabers m.v. fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver, er omfattet af afgiftsnedsættelsen i tinglysningsafgiftslovens § 7, såfremt visse betingelser er opfyldt. Ved afgørelsen af hvorvidt betingelserne herfor er opfyldt, lægger SKAT alene vægt på de registreringer, som fremgår af tingbogen. En adkomstændring, der ikke fremgår af tingbogen, er derfor ikke omfattet af afgiftsnedsættelsen i § 7.
Reference(r)

Tinglysningsafgiftsloven § 7 stk. 1

Henvisning

Tinglysningsafgiftsvejledningen 2007-1 C.1.11

Ved tinglysning af ejerskifte i forbindelse med indskud af fast ejendom i et selskab, skal der som udgangspunkt betales tinglysningsafgift i h.t. tinglysningsafgiftslovens § 4.

Ved indskud af fast ejendom i et selskab i forbindelse med selskabers m.v. fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver, er tinglysning af adkomstændringen omfattet af afgiftsnedsættelsen i tinglysningsafgiftslovens § 7, stk. 1, såfremt visse betingelser er opfyldt ved anmeldelsen til tinglysning.

Ved vurderingen af hvorvidt betingelserne for afgiftsnedsættelsen er opfyldt, lægges alene vægt på ændringer i de tinglyste forhold.

Det er derfor den i tingbogen registrerede adkomsthaver, som anses for at være den indskydende selskab/person, og den ifølge tingbogen nye adkomsthaver, anses som modtagende selskab.

Indskydes ejendommen af en person/selskab i et andet selskab m.v., efter reglerne om fusion, fission, virksomhedsomdannelse eller tilførsel af aktiver, er tinglysning af adkomstændringen således omfattet af afgiftsnedsættelsen i § 7, stk. 1, når den indskydende person/selskab er identisk med den tinglyste adkomsthaver og de øvrige betingelser om bl.a. vederlagets sammensætning m.m., er opfyldt.

Eksempel:

A ejer en udlejningsejendom som overdrages til B A/S, der er et ejendomsinvesteringsselskab, men skødet tinglyses ikke.

Investeringsselskabet B A/S indskyder efterfølgende ejendommen i et datterselskab D A/S efter reglerne om tilførsel af aktiver. B A/S vederlægges udelukkende med aktier i D A/S. Dette skøde tinglyses med A´s tiltrædelse af overdragelsen mellem B A/S og D A/S.

Selvom B A/S ifølge skødet er indskydende selskab og D A/S er modtagende selskab, er den registrerede adkomstændring fra A til D A/S. Denne adkomstændring opfylder ikke betingelserne i § 7, om tilførsel af aktiver, og tinglysningen heraf er derfor omfattet af § 4.

I henhold til § 4 beregnes afgiften som 0,6 % af købesummen - dog af seneste offentliggjorte ejendomsværdi, hvis denne er højere end købesummen - tillagt den faste afgift på 1.400 kr.