Dato for udgivelse
27 mar 2007 12:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 mar 2007 14:02
SKM-nummer
SKM2007.228.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 83/2006
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Eftergivelse og gældssanering
Emneord
Gældseftergivelse, skattegæld, boligudgift, nærtbeslægtet, sagsbehandlingsfejl
Resumé

Sag vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt skattemyndighederne under klagebehandling af ansøgning om gældseftergivelse kunne undlade at medtage en udgift til bolig, når skatteyderen under 1. instans behandlingen havde oplyst at bo gratis og først under klagesagen oplyste at betale for leje af husrum hos sin datter. Østre Landsret udtalte, at det var tvivlsomt, hvorvidt skatteyderen reelt beboede værelset og betalte leje og lagde i øvrigt vægt på det tidsmæssige sammenfald mellem skattemyndighedernes afslag på gældseftergivelse i 1. instans og oprettelse af lejekontrakt. Idet der i øvrigt ikke var begået sagsbehandlingsmæssige fejl, blev skattemyndighederne frifundet. For Højesteret frafaldt skatteyderen anbringendet om sagsbehandlingsmæssige fejl, og Højesteret stadfæstede herefter dommen i henhold til Landsrettens præmisser.

Reference(r)

Kildeskattelovens §73 C, jf. § 73 B

Opkrævningslovens § 15, stk. 1

Henvisning
Inddrivelsesvejledning 2007-1 H.7

Parter

A
(ved Per Sørensen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen)

Afsagt af dommerne

Poul Sørensen, Per Sørensen, Peter Blok, Marianne Højgaard Pedersen og Michael Rekling

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 8. afdcling den 22. december 2005.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Anbringender

For Højesteret har A ikke gjort gældende, at skattemyndighederne har tilsidesat regler om partshøring og begrundelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 20.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.