Dato for udgivelse
05 Mar 2007 14:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Jun 2006 12:54
SKM-nummer
SKM2007.169.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1662-0181
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Moms, EDB-lokaler, udlejning
Resumé

En handelsskole udlejede undervisningslokaler med Edb-faciliteter. Adgangen til Edb-faciliteterne ansås ikke for en momspligtig aktivitet, men ansås for omfattet af den momsfritagne udlejning af undervisningslokalerne.

Reference(r)

Momsloven § 4 
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 8

Henvisning
Momsvejledningen afsnit D.11.8.2.
Henvisning
Momsvejledningen afsnit D.11.3

Klagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt der skal beregnes moms i forbindelse med udlejning af Edb-lokaler på A Handelsskole.

Landsskatterettens afgørelse

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger

A Handelsskole er en selvejende institution hjemmehørende i X. Skolens hovedformål er at udbyde undervisning inden for erhvervsuddannelserne og tilgrænsende uddannelses- og kursusvirksomhed.

Skolen modtager tilskud fra Undervisningsministeriet i henhold til lov om erhvervsskoler.

Skolen udlejer lokaler til private virksomheder til brug for eksempelvis afholdelse af kurser for virksomhedernes medarbejdere. Udlejningen sker alene udenfor normal skoletid. Nogle af de udlejede lokaler er udstyret med Edb-udstyr.

Skolens repræsentant har oplyst, at skolen har investeret store beløb i anskaffelsen af Edb-udstyr, og at lejerne af lokalerne vælger hvilket udstyr og softwarepakker de ønsker at benytte. Prisfastsættelsen sker på baggrund af disse valg, og der udstedes en samlet faktura for leje af lokale incl. udstyr.

Der er oplyst, at prisen for at leje Edb-lokalerne er højere end for leje af lokaler uden Edb-udstyr.

Der er fremlagt fakturaer hvoraf fremgår følgende:

"Leje af edb-lokale

16/8 98 kl. 9.00-12.00

2.600,00 kr.

13/9 98 kl. 9.00-16.00

4.000,00 kr."

Der er ikke beregnet moms af beløbet. Der er endvidere fremlagt oplysninger om, at prisen for leje af lokaler uden edb varierer mellem 121 og 225 kr. i timen.

Der er ikke fremlagt prisberegningsmodeller eller lignende.

Skolen kan sørge for forplejning i skolens kantine i forbindelse med udlejningen. Disse ydelser faktureres som udgangspunkt som en selvstændig post på fakturaen.

Skolen har ikke været frivilligt momsregistreret for udlejning af fast ejendom.

ToldSkats afgørelse

ToldSkat har anset udlejningen af Edb-lokalerne for omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Hovedydelsen er selve udlejningen af lokalerne, og Edb-udstyret må anses som et gode som er accessorisk hertil. Der sker ikke særskilt prisfastsættelse for udlejningen af Edb-udstyret. Der er helt normalt for en erhvervsskole, at nogle undervisningslokaler er forsynet med udstyr, der gør lokalerne anvendelige til undervisning i IT-fag. Der medfølger således ikke driftsmidler eller løsøregenstande ud over det normale.

Klagerens påstand og argumenter

Skolens repræsentant har nedlagt påstand om, at skolens udlejning af adgang til Edb-faciliteter er at betragte som en momspligtig aktivitet, der sker i direkte konkurrence med øvrige erhvervsvirksomheder.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 8 er en undtagelsesbestemmelse der skal fortolkes indskrænkende. Skolens salg af adgang til Edb-faciliteter skal betragtes som momspligtige aktiviteter, der sker i direkte konkurrence med øvrige erhvervsvirksomheder.

Det er flere gange fastslået i praksis, at udlejning af lokaler, hvor der indgår driftsmidler i et videre omfang end normalt ved udlejning, er momspligtigt. I sagen har både det fysiske omfang og det økonomiske element (værdi) af de omhandlede driftsmidler en overordentlig betydelig karakter. Dette er også baggrunden for den klare prisdifferentiering mellem udlejning af Edb-lokalerne og øvrige lokaler uden særligt udstyr.

En ydelse, der i økonomisk henseende er en enkelt ydelse, må ikke kunstigt opdeles for derved at ændre momssystemets sammenhæng. I denne sag er hovedydelsen udlejning af Edb-udstyr og som biydelse leveres så nogle lokaler. Her skal den samlede ydelse følge den momsmæssige behandling af hovedydelsen. Lejernes interesse i at købe adgang til Edb-lokalerne er netop, at lokalerne indeholder de pågældende Edb-faciliteter. Prisen er endvidere fastsat ud fra hvilket udstyr og softwarepakker der ønskes adgang til. Det er uden betydning, at skolen ikke på fakturaerne har foretaget en særskilt prisfastsættelse af de enkelte ydelser.

Regionens opfattelse af sagen medfører, at skolen kan udleje Edb-faciliteter momsfrit i konkurrence med øvrige erhvervsvirksomheder (edb-bureauer, internet-caféer m.v.), hvilket vil medføre en uacceptabel konkurrenceforvridning for de øvrige aktører på markedet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det følger af momslovens § 4, at der skal betales moms af varer og ydelser der leveres her i landet.

Det fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, at administration, udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, herunder levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejningen eller bortforpagtningen, er fritaget for moms.

Ved afgørelsen af, om der er tale om en eller flere selvstændige ydelser skal der tages hensyn til samtlige omstændigheder ved de pågældende transaktioner, jf. også EF-domstolens afgørelse C-349/96 (Card Protection Plan).

Efter en samlet vurdering af de leverede ydelser finder Landsskatteretten, at A Handelsskoles udlejning af undervisningslokaler med Edb-faciliteter skal anses for omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at kunderne lejer et fuldt udstyret undervisningslokale incl. diverse Edb-udstyr, og at der ikke foreligger et fyldestgørende grundlag for en opdeling af ydelsen herunder en særskilt prisfastsættelse af Edb-udstyret.

Den påklagede afgørelse stadfæstes således, hvilket er tiltrådt af SKAT, Hovedcenteret.