Dato for udgivelse
28 feb 2007 11:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 jan 2007 14:55
SKM-nummer
SKM2007.146.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-7-1907-1295
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Opgørelse, beregningsgrundlag, værdi af fri bil
Resumé

Ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for værdi af fri bil skulle alene registreringsafgiftspligtigt udstyr/tilbehør medregnes ved værdiansættelse.
Ændring af rettens afgørelse af 19/9-2006, SKM2006.691.LSR.

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 4, 3. punktum
Registreringsafgiftsloven § 8
Cirkulære 202/1993
Cirkulære 72/1996

Klagen vedrører opgørelsen af beregningsgrundlaget for værdi af fri bil.

Landsskatterettens afgørelse

Klageren er anset for skattepligtig af værdi af fri bil, en i juli 2003 erhvervet fabriksny Peugeot 406 Coupe, opgjort ud fra et beregningsgrundlag på 374.949 kr.

Denne afgørelse er stadfæstet ved Landsskatterettens kendelse af 19. september 2006.

SKAT har den 19. december 2006 ved Kammeradvokaten udtalt sig i sagen, og sagen er på dette grundlag og efter aftale med klageren optaget til fornyet behandling.

Retten har alene genoptaget den del af sagen, der vedrører opgørelsen af beregningsgrundlaget for fri bil.

For så vidt angår sagens faktiske omstædigheder, klagerens påstand og øvrige anbringender henvises i det hele til Landsskatterettens kendelse af 19. september 2006.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af Kammeradvokatens udtalelse af den 19. december 2006, at beregningsgrundlaget bør opgøres til 335.970 kr.

Som begrundelse herfor er bl.a. anført følgende:

"Det følger af ordlyden af ligningslovens § 16, stk. 4, 3. punktum, at der ved beregningen af skatteværdien af fri bil skal tages udgangspunkt i "nyvognsprisen", hvilket efter en sædvanlig sproglig forståelse, forarbejderne og Vestre Landsrets dom i SKM2004.18.VLR, er den pris, som faktisk skal betales for bilen, dvs. den udfakturerede pris (inkl. moms og registreringsafgift). Udgangspunktet er således, at også afgifts-fritaget ekstraudstyr, jf. registreringsafgiftslovens § 8, skal medregnes i nyvognsprisen ...

For så vidt angår ekstraudstyr har det imidlertid siden cirkulære 202/1993 til stadighed fremgået af de administrativt fastsatte retningslinier (herunder cirkulære 72/1996), at det udelukkende var "normalt tilbehør", som skule medregnes i nyvognsprisen, og at der herved forstås tilbehør, som forekommer i privatejede biler. Told- og Skattestyrelsen har i TfS 1996,487 præciseret, at den nærmere afgrænsning af "normalt tilbehør" bør følge registreringsafgiftslovens regler, således at kun registreringsafgiftspligtigt udstyr/tilbehør medregnes ved værdiansættelsen. Dette forekommer at være tiltrådt af skatteministeren i den offentliggjorte svar i TfS 1997,388, og siden ligningsvejledningen for 1996 har denne afgrænsning udtrykkeligt fremgået af ligningsvejledningen under henvisning til netop TfS 1996, 487. Vestre Landsrets dom har ikke ændret herpå.
...

Formuleringen i de offentliggjorte meddelelser og Ligningsvejledningen er entydig og forbeholdsløs, og skatteyderne kan derfor som udgangspunkt støtte ret herpå ..."

Under henvisning hertil finder Landsskatteretten, at der i relation til opgørelsen af beregningsgrundlaget bør foretages en ny vurdering af rettens tidligere afsagte kendelse af 19. september 2006. Retten lægger herved til grund, at klageren har haft en berettiget forventning om, at beregningsgrundlaget kunne opgøres ud fra de retningslinier, der fremgår af ligningsvejledningen - uanset Vestre Landsrets dom refereret i SKM2004.18.VLR, ordlyden af ligningslovens § 16, stk. 4 og forarbejderne hertil samt statsskattelovens § 4.

Som følge af det anførte, tages klagerens påstand om nedsættelse af beregningsgrundlaget til følge. Beregningsgrundlaget for den i 2003 erhvervede Peugeot 406 Coupe kan herefter opgøres til 335.970 kr.