Dato for udgivelse
01 okt 2007 10:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 aug 2007 12:58
SKM-nummer
SKM2007.667.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1915-0135
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Avance, salg af ejendom, indskud, ophørspension
Resumé
En mekaniker, der havde sat sin ejendom til salg i forbindelse med ophør af driften af et mekanikerværksted i 2004, var berettiget til at indskyde en anvance ved salget af ejendommen i 2006 på en ophørspension.
Reference(r)
Pensionsbeskatningsloven § 15A, stk. 1, 3, 5 og 6

Klageren har bedt om et bindende svar. Der er stillet følgende spørgsmål:

Kan A indskyde avance ved salg i 2006 af sin andel af ejendommen X på en ophørspension efter pensionsbeskatningslovens (PBL) § 15 A?

Svar: Nej. Se sagsfremstilling og begrundelse.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten godkender, at klageren kan indskyde avance ved salg i 2006 af andel af ejendommen X.

Sagens oplysninger

A ophørte som mekaniker i 2004, uden at det gav anledning til nogen avance.
Siden har han og hans medejer forsøgt at sælge ejendommen beliggende X. Ejendommen er solgt pr. 1. februar 2006.

Salget af ejendommen udløser en skattepligtig fortjeneste på 370.000 kr. som A ønsker at indskyde på en ophørspension. A er 58 år ved salget af ejendommen og har drevet mekanikervirksomheden i mange år før han stoppede i 2004. Skat kan derfor forudsætte, at skatteyder opfylder de almindelige betingelser i PBL § 15 A.

Ejendommen har været udbudt til salg siden ophør af mekanikerværkstedet i 2004, og
ejendommen har ikke været anvendt til andre formål inden salget. Ejendommen har heller
ikke været udlejet i perioden.

Skattecentrets afgørelse

Det er skattecenterets opfattelse, at der skal svares nej til det stillede spørgsmål.

Pensionsbeskatningslovens § 15 A blev indført ved lov nr. 1282 af 20. december 2000. Loven har virkning for hel eller delvis afståelse af erhvervsmæssig virksomhed, der finder sted i indkomståret 2001 eller senere indkomstår.

Formålet med indførelsen af § 15 A er at forbedre mulighederne for, at de berørte personer kan anvende den skattepligtige fortjeneste fra afståelsen af virksomheden til at skaffe sig en efter forholdene mere passende pensionsopsparing. Personerne er karakteriseret ved, at de igennem en længere erhvervsaktiv periode har haft erhvervsvirksomheden som økonomisk centrum for deres livsinteresser. De pågældende har typisk prioriteret investeringer i virksomheden højere end pensionsopsparing i traditionel forstand, og hvis der i det hele taget er foretaget sådan pensionsopsparing, er denne ofte beskeden sammenlignet med de oparbejdede værdier i virksomheden og med personernes hidtidige indtægtsforhold.

Pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 1, omhandler personer, der i forbindelse med afståelse af deres erhvervsmæssige virksomhed eller en andel af denne opnår en skattepligtig fortjeneste, eller som efter kildeskattelovens § 25 A, stk. 1, 3 eller 8, skal medregne en sådan fortjeneste opnået af vedkommendes ægtefælle ved indkomstopgørelsen, kan oprette pensionsordninger efter reglerne i stk. 5 og 6.

Det er bl.a. en betingelse for at oprette en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 2, at personen har drevet selvstændig virksomhed. Virksomheden skal være drevet i en periode på mindst 10 år inden for de seneste 15 år forud for det indkomstår, hvor ordningen oprettes.

Den erhvervsmæssige virksomhed må ikke i overvejende grad have bestået af udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende.

En persons erhvervsmæssige virksomhed anses for i overvejende grad at have bestået i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende som nævnt i stk. 3, 1. pkt., hvis mindst 50 pct. af indtægterne, hvorved forstås den regnskabsmæssige nettoomsætning tillagt summen af øvrige regnskabsførte indtægter, fra den erhvervsmæssige virksomhed opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår stammer fra sådan aktivitet, eller hvis handelsværdien af virksomhedens udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår udgør mindst 50 pct. af handelsværdien af virksomhedens samlede aktiver.

Pensionsordningen skal opfylde betingelserne i stk. 5 og indbetalingen kan højst udgøre et grundbeløb på 1.372.650 kr. reguleret efter personskattelovens § 20. 2.302.000 kr. i 2006-niveau.

Klageren har drevet selvstændig mekanikervirksomhed fra ejendommen X. Ejendommen indeholdt desuden et udstillingslokale med automobiler.

Klageren har deltaget med 50 % i interessentskabet B. Den anden interessent var C I/S ved autoforhandler D med 50 % og autoforhandler E ligeledes med 50 %. Interessentskabet B ejede ejendommen X. Ejendommen er købt 11. juni 1984 og solgt ved købsaftale den 4. januar 2006 for kontant 1.895.000 kr. Ejendommen er vurderet pr. 1. oktober 2004 som ren forretningsejendom til  1.900.000 kr.

Interessentskabets seneste års resultatopgørelse i hovedtal i tkr.:

2006

2005

2004

2003

Husleje

  14

  167

 224

 176

Diverse udgifter

- 97

- 681

 - 55

- 95

Renteudgifter

    2

 - 32

 - 36

- 42

Resultat

- 85

   66

 133

  40

Resultatet deles mellem interessenterne med 50 % til hver. Husleje udgør udelukkende den interne beregnede husleje.

Klageren er ophørt med at drive selvstændig virksomhed den 30. september
2004 og afviklede i løbet af sidste kvartal varelager, inventar, debitorer m.v.

Virksomheden er således ophørt med udløbet af indkomståret 2004. Erhvervsejendommen er solgt ved aftale den 4. januar 2006 til overtagelse den 1. februar 2006.

Salg af virksomhedens ejendom skal for at være omhandlet af reglerne om ophørspension i pensionsbeskatningslovens § 15 A ske i umiddelbar forlængelse af ophør med drift af erhvervsmæssig virksomhed. Den inaktive periode kan efter Skatterådets afgørelser højst udstrækkes til 12 måneder.

Der kan i den forbindelse henvises til SKM2006.207.SR, hvor den aktive virksomhed blev afhændet den 1. januar 2005, og derefter blev ejendommen afhændet pr. 1. oktober 2005 eller 9 måneder senere uden, at sælgeren ikke kunne anvende reglerne om ophørspension.

Der kan ligeledes henvises til SKM2003.186.LR, hvor spørgeren i forbindelse med virksomhedsskift havde en periode på 6 ½ måned, hvor han ikke drev virksomhed som selvstændig. I afgørelsen fastslås, at et virksomhedsskift ikke afbryder 10-års perioden, blot der ikke går mere end 12 måneder fra den ene virksomhed ophører, og til den anden virksomhed påbegyndes.

Da den inaktive periode fra 1. januar 2005 til 4. januar 2006 udstrækker sig over mere end 12 måneder kan reglerne om ophørspension i pensionsbeskatningslovens § 15 A ikke finde anvendelse ved salg af klagerens andel af ejendommen.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har anført, at avancen ved salg af værkstedet i 2006 kan indskydes på en ophørspension, jf. pensionsbeskatningslovens § 15 A.

Der er tale om salg af en ejendom, der har været anvendt i skatteyders virksomhed, og som ikke i perioden fra ophør til salg har været anvendt til udlejning eller andre formål. Det bør ikke have nogen betydning, at salget af ejendommen sker ca. 1 ½ år efter ophør, da ejendommen har været udbudt til salg i hele den mellemliggende periode.

Opmærksomheden henledes på, at lovgiver fra og med indkomståret 2005 har lempet på betingelsen i pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 2, så man nu blot skal have drevet virksomhed i 10 ud af 15 år, før pensionsordningen oprettes. Lempelsen betyder, at det ikke længere er noget krav, at oprettelse af pensionsordning sker i umiddelbar forlængelse af ophør.

Hvad angår definitionen af erhvervsvirksomhed i pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 3, er bemærket, at ejendommen har været anvendt af ejeren til mekanikerværksted og at den ikke har været udlejet. Der kan derfor ikke siges at foreligge en udlejningsejendom.

Klagerens halvdel af ejendommen er en integreret del af hans virksomhed som autoværksted og ejendommen sættes da også til salg, da autoværkstedet afvikles.

Der er derfor tale om, at den aktive virksomhed - autoværkstedet - først skattemæssigt afvikles ved salget af ejendommen i 2006. Når der går så lang tid med afviklingen skyldes dette kun, at ejendommen ikke kunne sælges til en acceptabel pris før. 

Ejendommen har derfor udelukkende indgået i den aktive virksomhed og udgør således ikke en selvstændig passiv virksomhed som udlejningsejendom, idet den ikke har været udlejet, heller ikke til medejeren.

Repræsentanten er af den opfattelse, at SKM2006.207.SR ikke minder om den her foreliggende sag.

Repræsentanten har efterfølgende oplyst, at ejendommen blev sat til salg hos F den 20. juli 2004, jf. formidlingsaftale mellem C I/S ved A og F ved G.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 1, at personer, der i forbindelse med afståelse af deres erhvervsmæssige virksomhed eller en andel af denne opnår en skattepligtig fortjeneste kan oprette pensionsordninger efter reglerne i stk. 5 og 6.

Det fremgår tillige af pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 3, at den erhvervsmæssige virksomhed ikke i overvejende grad må have bestået i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende.

Landsskatteretten skal udtale, at udlejningsvirksomhed med fast ejendom ifølge pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 3, ikke giver mulighed for indskud på ophørspension. I det omfang, der er tale om en fast ejendom, der har været anvendt i forbindelse med en aktiv erhvervsmæssig virksomhed, må der indrømmes virksomhedsejeren en vis tid til at afhænde den faste ejendom, således at virksomhedsophøret først antages at være sket ved afhændelsen af den faste ejendom med deraf følgende mulighed for indskud på ophørspension på dette tidspunkt.

I det foreliggende tilfælde, hvor klageren i medfør af den fremlagte formidlingsaftale har sat ejendommen til salg den 20. juli 2004, dvs. før ophøret af hans mekanikervirksomhed, der ophørte med udgangen af 2004, er det Landsskatterettens opfattelse, at klagerens virksomhed først er ophørt ved salget af ejendommen. Retten har herved lagt vægt på, at klageren har sat ejendommen til salg i forbindelse med ophøret af mekanikervirksomheden, hvorfor det ikke kan lægges klageren til last, at ejendommen rent faktisk ikke bliver solgt før den 4. januar 2006 med overtagelse pr. 1. februar 2006.

Landsskatteretten finder herefter, at klageren er berettiget til at foretage indskud på ophørspension i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A i forbindelse med salget af ejendommen i 2006.

Det bindende svar ændres derfor til et "ja".