Dato for udgivelse
05 feb 2007 09:33
SKM-nummer
SKM2007.94.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-8-1711-0024
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner
Emneord
Omkostningsgodtgørelse
Resumé
Virksomhed fik i Landsskatteretten medhold med 50 %, og var derfor alene berettiget til omkostningsgodtgørelse med 50 %. Det var uden betydning om der ved den talmæssige opgørelse var sket øreafrunding.
Reference(r)

Skattestyrelseslov §§ 33A, stk. 1 og 33D, stk. 1 (dagældende)

Klagen skyldes, at skattecentret alene har godkendt omkostningsgodtgørelse med 50 %, da klageren ikke har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.

Sagens oplysninger

Repræsentanten har bistået klageren i forbindelse med 3 sager i Landsskatteretten, der afsagde kendelse i sagerne henholdsvis den 18. november 2004, den 19. november 2004 og den 22. september 2005.

Landsskatterettens kendelser fra henholdsvis den 18. og 19. november 2004 var en stadfæstelse af de af den tidligere told- og skatteregion trufne afgørelser.

Sagen, hvori Landsskatteretten afsagde kendelse den 18. november 2004, vedrørte den tidligere told- og skatteregions afgørelse om, at klagerens virksomhed var indeholdelsespligtig af A-skat mv. af vederlag udbetalt til discjockeys.

Sagen, hvori Landsskatteretten afsagde kendelse den 19. november 2004, vedrørte den tidligere told- og skatteregions afgørelse om forhøjelse af momstilsvaret for klagerens virksomhed med 299.544 kr. Af dette momstilsvar udgjorde 260.827 kr. ikke godkendt fradrag for moms af indkøb mv. vedrørende kost til virksomhedens indehaver og personale.

Repræsentanten ansøgte den 4. september 2003 på vegne af klagerne om omkostningsgodtgørelse med 50 % af i alt 26.000 kr. (ekskl. moms) for sagkyndig bistand ydet af repræsentanten. Det fremgår af ansøgningsskemaet, at yderligere ansøgning om omkostningsgodtgørelse vil fremkomme senere.

Ansøgning var vedlagt en faktura dateret den 27. august 2003 udstedt af repræsentanten til klageren. Af denne faktura fremgår det, at 13.000 kr. vedrørte sagen om indeholdelsespligt af A-skat mv., og 13.000 kr. vedrørte sagen ikke godkendt fradrag for moms.

Da Landsskatteretten endnu ikke havde afsagt kendelse i de 2 sager, udbetalte ToldSkat X (nu Skattecenter X) på baggrund af ansøgningen acontogodtgørelse med 50 % af det søgte beløb, svarende til 13.000 kr.

På baggrund af nye oplysninger i sagen fremlagt af repræsentanten, genoptog Landsskatteretten kendelsen af 19. november 2004 vedrørende ikke godkendt fradrag for moms, jf. den dagældende skattestyrelseslovens § 29.

Repræsentanten nedlagde i forbindelse med genoptagelsessagen påstand om, at der blev godkendt fradrag for moms af indkøb mv. vedrørende kost til virksomhedens indehaver og personale med i alt 260.827 kr. På baggrund af de nye oplysninger tilkendegav ToldSkat X (nu Skattecenter X) overfor Landsskatteretten, at forhøjelsen på 260.827 kr. skulle nedsættes med det halve til 130.413 kr. Den 22. september 2005 afsagde Landsskatteretten på ny kendelse i sagen, hvorefter der blev godkendt momsfradrag med 130.413 kr.

Af Landsskatterettens udtalelse om medholdsgraden fremgår det, at klageren ikke kan anses for at have fået medhold i overvejende grad, da ansættelsen ikke er nedsat med mere end 50 % af den påklagede forhøjelse.

Repræsentanten fremsendte herefter endelig ansøgning om omkostningsgodtgørelse i forbindelse med de 3 sager.

Ansøgningen var vedlagt en faktura dateret den 11. oktober 2005 udstedt af repræsentanten til klageren. Af denne fremgår det, at ud af et samlet faktura beløb på 95.000 kr. (inkl. moms) kan de 72.500 kr. henføres til sagen vedrørende forhøjelse af momsansættelsen og 22.500 kr. kan henføres til sagen vedrørende indeholdelsespligt af A-skat mv. af vederlag udbetalt til discjockeys.

Ansøgningen var endvidere vedlagt et brev, hvoraf det fremgår, at repræsentanten er af den opfattelse, at klageren samlet set i momssagen (Landsskatterettens kendelser af 19. november 2004 og 22. september 2005) har fået medhold i overvejende grad.

Repræsentanten har derfor ansøgt om omkostningsgodtgørelse med 100 % af i alt 88.750 kr. samt 50 % af i alt 22.500 kr.

Skattecentrets afgørelse

Skattecentret har ikke anset klageren for at have fået medhold i overvejende grad, hvorfor der godkendes omkostningsgodtgørelse med 50 %, jf. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1.

I forbindelse med klagerens sag vedrørende indeholdelsespligt af A-skat mv. (Landsskatterettens kendelse af 18. november 2004) er der tidligere udbetalt omkostningsgodtgørelse med 50 % af et beløb på 13.000 kr. (ekskl. moms), svarende til 6.500 kr. Der godkendes derfor omkostningsgodtgørelse med 50 % af det ansøgte beløb på 22.500 kr. (inkl. moms), der ifølge repræsentantens faktura af 11. oktober 2005 kan henføres til denne sag.

I forbindelse med klagerens sag vedrørende ikke godkendt fradrag for moms (Landsskatterettens kendelser af 19. november 2004 og 22. september 2005) er der tidligere udbetalt omkostningsgodtgørelse med 50 % af et beløb på 13.000 kr. (ekskl. moms), svarende til 6.500 kr. Der godkendes derfor omkostningsgodtgørelse med 50 % af det ansøgte beløb på 72.500 kr. (inkl. moms), der ifølge repræsentantens faktura af 11. oktober 2005 kan henføres til disse sager.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har fremsat påstand om, at klageren er berettiget til omkostningsgodtgørelse med 100 % af det ansøgte beløb på 88.750 kr. (inkl. moms), der kan henføres til sagerne vedrørende ikke godkendt fradrag for moms.

Landsskatterettens kendelse af 22. september 2005 dækker over et forlig indgået med SKAT, hvorefter klageren blev indrømmet momsfradrag med 50 % af den del af momsen, der vedrørte indkøb af kost til virksomhedens indehaver og personale.

Forliget blev indgået med den opfattelse, at nedsættelsen var 1 kr. større end 50 %, således at klageren ville opnå medhold i overvejende grad.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af den dagældende skattestyrelseslovs § 33 A, stk. 1, fremgår følgende:

"Der ydes en godtgørelse på 50 pct. af de udgifter, som en person omfattet af § 33 B ifølge regning skal betale eller har betalt til sagkyndig bistand m.v. som nævnt i § 33 C i de sager, der er nævnt i § 33 D. Dog ydes en godtgørelse på 100 pct., hvis den pågældende person i sagen har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad."

Endvidere fremgår bl.a. følgende af den dagældende skattestyrelseslovs § 33 D, stk. 1:

"Godtgørelse ydes

(...)

3) i forbindelse med en anmodning til skatteankenævnet eller Landsskatteretten om genoptagelse af vedkommende myndigheds egen tidligere afgørelse.

(...)"

Ved Landsskatterettens kendelse af 19. november 2004 blev den påklagede afgørelse om forhøjelse af klagerens momsansættelse med 299.544 kr. stadfæstet. Det forhold, at momsansættelsen i forbindelse med genoptagelse af en del af sagen ved kendelsen af 22. september 2005 blev nedsat med 130.413 kr., kan ikke føre til, at klageren anses for at have fået medhold i overvejende grad med kendelsen af 19. november 2004. Den del af klagerens repræsentants honorar, der kan henføres til bistand i forbindelse med førelsen af den oprindelige momssag, kan derfor under ingen omstændigheder anses for godtgørelsesberettiget med 100 %.

Landsskatteretten godkendte ved kendelsen af 22. september 2005 yderligere momsfradrag med 50 % af det tidligere ikke godkendte fradrag eller 130.413 kr. En øre afrunding til nærmeste hele krone kan, hvad enten den er foretaget i op- eller nedadgående retning, ikke føre til at klageren anses for at have fået medhold i overvejende grad.

Klageren har derfor ikke beløbsmæssigt fået medhold i overvejende grad.

Afgørelsen kan endvidere ikke antages at have en sådan betydning for klagerens momsansættelser for fremtidige indkomstår eller generel betydning for retstilstanden på området.

Det er derfor med rette, at skattecentret alene har godkendt omkostningsgodtgørelse med 50 % af det ansøgte beløb, og den påklagede afgørelse stadfæstes.