Dato for udgivelse
02 okt 2007 13:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 sep 2007 10:43
SKM-nummer
SKM2007.685.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-148754
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Goodwill
Resumé
Skatterådet bekræfter, at der ved overdragelsen af aktiviteten fra andelsselskabet A til selskabet B skal korrigeres for goodwill, idet en uafhængig køber af virksomheden, vil tillægge kundekredsen og forretningsforbindelserne en goodwillværdi. Skatterådet bekræfter videre, at goodwillen på baggrund af en konkret vurdering kan opgøres til 19,2 mio. kr. i henhold til TSS-cirkulære 2000-10.
Reference(r)
Afskrivningslovens § 40 stk. 1, 2 og 6
Ligningslovens § 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 E.I.4.1.1.

Spørgsmål

  1. Kan aktiviteten i andelsselskabet A overdrages til selskabet B til bogført værdi uden korrektion for goodwill?
  2. Såfremt spørgsmål 1 ikke besvares bekræftende, kan goodwillen så overdrages til 19,2 mio. kr.?

Svar

  1. Nej - Se begrundelse.
  2. Ja.
Beskrivelse af de faktiske forhold

I 1969 stiftes foreningen C af en række detailhandlere med henblik på at varetage medlemmernes interesser primært vedrørende indkøb af varer.

I 1971 stiftes selskabet D af medlemmerne af foreningen C. Baggrunden for stiftelsen af selskabet er, at aktiviteterne i foreningen C har fået et omfang, der kræver mere kapital, end der er i foreningen.

Foreningen og selskabet fordeler opgaverne imellem sig således:

Foreningen regulerer det indbyrdes samarbejde mellem kæden og medlemmerne, og mellem medlemmerne indbyrdes. Dette omfatter regler for ind- og udtræden, indkøb, sortiment og markedsføring samt forretningsmæssige aktiviteter i øvrigt.

Selskabet administrerer medlemmernes fælles interesser på det operationelle plan, hvilket især omfatter indkøb af varer og udførelse af salgs- og markedsføringsaktiviteter.

Som betingelse for at blive medlem af foreningen skal medlemmet tegne en aktie i selskabet. På tidspunktet for stiftelsen af selskabet beskattes det efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1., dvs. almindelig selskabsbeskatning.

I 1984 overgår selskabet D til beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, dvs. kooperationsbeskatning. I 1985 ændrer selskabet D navn til selskabet E.

I 1996 overgår selskabet E igen til beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, dvs. almindelig selskabsbeskatning. På dette tidspunkt er der under kooperationsbeskatningen opsparet en egenkapital på 23,6 mio. kr. med en deraf følgende skatteforpligtelse på 11,8 mio. kr.

I 2003 overdrages alle aktiviteter i selskabet E til et datterselskab, der herefter får navnet F, hvorefter moderselskabet ændrer navn til selskabet G.

I 2005 spaltes selskabet G, således at de aktionærer, der er medlemmer af foreningen C, efterfølgende bliver aktionærer i det udspaltede selskab B.

Samtidig overdrages aktiviteterne fra selskabet F til andelsselskabet A. Det er fortsat en betingelse, at man er medlem af både foreningen C og andelsselskabet A.

Foreningen C ejes ligeligt af foreningens medlemmer. Foreningen ejer navnerettigheden "Q", som benyttes af foreningens medlemmer som navn på deres forretninger. Foreningen har ingen anden aktivitet. Det akkumulerede overskud/formue fordeles for halvdelens vedkommende ligeligt pr. medlem og for den anden halvdels vedkommende på grundlag af det enkelte medlems andel af den samlede omsætning, som medlemmerne tilsammen har haft gennem andelsselskabet A de forudgående 5 regnskabsår.

Andelsselskabet A er andelsbeskattet, og fungerer som indkøbs- og serviceselskab for forretningerne. Andelsselskabet A omsatte i regnskabsåret 2004/2005 for knapt 900 mio. kr., og genererede et overskud på godt 13 mio. kr. Overskuddet i andelsselskabet A fordeles i henhold til medlemmernes indkøb, jf. selskabsskattelovens § 1 stk. 1, nr. 3. Da der er væsentlig forskel på medlemmernes størrelse og omsætning med andelsselskabet A, er overskudsfordelingen væsentlig anderledes end overskudsfordelingen i foreningen C.

Der er delvist, men ikke fuldstændigt sammenfald mellem medlemmerne af foreningen C og aktionærerne i selskabet B, og ejerforholdet til foreningens formue og selskabets formue er tilsvarende ikke identisk.

Selskabet B´s nuværende aktivitet består primært af ejerskabet af interessentskabsandel på 61,5 % i S. Derudover driver selskabet B en biaktivitet i form af international franchise virksomhed via datterselskabet T.

Selskabet B ejes pt. af en kreds af aktionærer, der består af nuværende og tidligere medlemmer af foreningen C og andelsselskabet A. Ejerforholdet i selskabet B afviger fra ejerforholdet i foreningen C og andelsselskabet A.

En gruppe af medlemmerne i andelsselskabet A, der ligeledes er aktionærer i selskabet B, har fremsendt et tilbud til de øvrige andelshavere og aktionærer om at overtage ejerskabet af kæden. Tilbuddet omfatter køb af aktierne i selskabet B og køb af aktier i de selskaber, der driver medlemmernes forretninger. De medlemmer, der ikke måtte ønske at sælge, vil fortsat have mulighed for at modtage de samme ydelser som hidtil blot udelukkende fra selskabet B.

Det indgår som et led i tilbuddet, at selskabet B erhverver navnerettigheden fra foreningen C og aktiviteterne fra andelsselskabet A, inden køberkredsen overtager samtlige aktier i selskabet B.

SKAT har i 2005 taget stilling til overdragelsen i indkomståret 2003 af alle aktiviteter i selskabet E til et datterselskab, der herefter fik navnet F, hvorefter moderselskabet ændrede navn til selskabet G. Aktionærerne i selskabet G blev efterfølgende aktionærer i det udspaltede selskab B.

SKAT vurderede dengang, at da selskabet E ikke opererede på et frit marked, og var fuldstændig afhængig af fortsat samarbejde med foreningen C på grund af navnerettighedens placering heri, kunne det godkendes, at der ikke forelå goodwill ved overdragelsen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Andelsselskabet A ønsker at overdrage den samlede aktivitet til selskabet B. Formålet er at forenkle ejerstrukturen i forbindelse med en eventuel accept af et tilbud fra en gruppe af medlemmerne eller eventuelt samarbejde med eksterne kapitalpartnere. Overdragelsen ønskes gennemført til regnskabsmæssige værdier pr. 31. december 2006.

Det er spørgers opfattelse, at værdien af goodwill ved overdragelsen af aktiviteten fra andelsselskabet A til selskabet B kan ansættes til 0 kr., og at øvrige forpligtelser kan ansættes til regnskabsmæssig bogført værdi. Ovennævnte underbygges af følgende:

  • Andelsselskabet A handler udelukkende på vegne af medlemmerne, og overskuddet fordeles i henhold til selskabets omsætning med medlemmerne. Indtjeningen i andelsselskabet A skabes således ved, at medlemmernes samlede indkøb i al væsentlighed er samlet i andelsselskabet A, hvorved der kan opnås stordriftsfordele. Værdien af disse stordriftsfordele tilbageføres dog fuldstændigt til medlemmerne, idet andelsselskabet A´s overskud fordeles blandt medlemmerne i henhold til deres omsætning, jf. principperne for kooperationsbeskatning i henhold til selskabsskattelovens § 1 stk. 1, nr. 3. Indtjeningen danner dermed baggrund for goodwill - ikke i andelsselskabet, men hos de enkelte medlemmer.
  • Andelsselskabet A´s aktivitet er begrænset til næsten udelukkende at omfatte omsætning med medlemmerne, og andelsselskabet er derfor yderst begrænset i sine muligheder for at påvirke aktivitetsniveau og indtjening, idet dette alene styres af aktivitetsniveauet hos medlemmerne.
  • Der er ikke sammenfaldende ejerforhold mellem andelsselskabet A og selskabet B. Endvidere sker fordeling af overskuddet efter forskellige principper i de to selskaber. Gennemføres medlemsgruppens overtagelse, vil de medlemmer, som måtte vælge ikke at sælge deres selskaber, hvorfra forretningerne drives, få tilbudt nye samhandelsvilkår med selskabet B på almindelige markedsmæssige vilkår. Der er således på flere niveauer tale om parter med modsatrettede interesser vedrørende værdiansættelsen af aktiviteten i selskabet B.
  • Det er spørgers opfattelse, at de øvrige aktiviteter i andelsselskabet A kan værdiansættes til de regnskabsmæssigt bogførte værdier, jf. principperne i T&S cirkulære 2000-9. Det kan oplyses, at årsrapporten for 2006 ikke forventes at afvige væsentligt fra årsrapporten 2005, hvilket kan lægges til grund ved besvarelsen.

Aktiekapitalen i selskabet B er opdelt i A- og B-aktier, hvor kun A-aktierne har ret til en andel af formuen på 14 mio. kr., mens den resterende del af overskuddet tilgår B-aktierne. I forhold til vurdering af, hvorledes en overdragelsessum for henholdsvis navnerettighederne og aktiviteten i andelsselskabet A påvirker de enkelte aktionærers værdier, er det fordelingen af B-aktierne, der er relevant. Køber har en ejerandel på 41 % af B-aktierne.

Tilsvarende repræsenterer købergruppen fem af foreningen C´s i alt 26 medlemmer svarende til 19,2 %. Ved udlodningen fra foreningen C vil 50 % af formuen skulle fordeles ligeligt til medlemmerne, og de resterende 50 % fordeles efter omsætning med andelsselskabet A inden for de seneste 5 år.

Købergruppens omsætning med andelsselskabet A udgjorde i 2006 i alt 380 mio. kr. svarende til 47 %. Ved udlodning af overskuddet fra andelsselskabet A er det som bekendt medlemmernes køb, der er bestemmende for fordelingen mellem medlemmerne.

Der er stemmebegrænsninger på aktierne i selskabet B, hvilket medfører, at købergruppen kun repræsenterer 18 % målt på stemmer.

Spørger bemærker, at der såvel inden for som uden for købergruppen er medlemmer, hvor der er meget væsentlig forskel i ejerandelen af B-aktierne i selskabet B, og andel af omsætning, og dermed overskud i andelsselskabet A. Det kan nævnes, at selskabet W, har en ejerandel af B-aktierne på 9,2 % og en andel af omsætning i andelsselskabet A på 2,7 %.

Spørger påpeger afslutningsvis, at SKAT i 2005 tog stilling til spørgsmålet om goodwill i forbindelse med omstruktureringen i 2003. Nærværende overdragelse anses i den sammenhæng for identisk, idet der bemærkes, at SKAT ikke fandt, at der var goodwill.

Supplerende indlæg

Vedrørende spørgsmål 1 anføres det i SKATs indstilling til Skatterådet, at der ikke kan ske en overdragelse af aktiviteten i andelsselskabet A til selskabet B til bogført værdi uden korrektion for goodwill.

Spørger er ikke enig heri, idet SKAT ikke tager hensyn til, at der er tale om en kooperativ virksomhed, der bl.a. er kendetegnet ved, at overskuddet tilfalder medlemmerne efter deres omsætning med andelsforeningen, således at andelsselskabets overskud ved løbende udlodninger eller ved andelsselskabets endelige opløsning tilhører medlemmerne.

SKAT konstaterer blot, at overdragelse af aktiviteten skal vederlægges på markedsmæssige vilkår, og antager så, at dette indebærer en værdiansættelse, uden at SKAT på nogen måde tager hensyn til, hvorledes virksomheden er organiseret.

Vedrørende spørgsmål 2 er det spørgers opfattelse, at goodwill kan værdiansættes i henhold til TS cirkulære 2000-10, idet der ikke er andre holdepunkter for værdiansættelsen. Goodwill andrager ifølge beregningen 19,2 mio. kr. i andelsselskabet A. Beregningerne er foretaget på baggrund af realiserede resultater for de seneste tre afsluttede regnskabsår. I regnskabsåret 2004 var kædeaktiviteten ejet af selskabet F, der ligeledes ejede andre kædeaktiviteter. Det er alene resultatet fra den relevante kædeaktivitet, der er medtaget i goodwillberegningen.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

SKAT finder, at aktiviteten i andelsselskabet A ikke kan overdrages til selskabet B til bogført værdi uden korrektion for goodwill, og det indstilles derfor, at Skatterådet svarer nej.

Ved den påtænkte disposition sker en fuldstændig virksomhedsoverdragelse fra et andelsselskab til et aktieselskab, dvs., der sker en retshandel mellem to selvstændige juridiske personer, og dette ændrer ikke ved, at der skal ske en værdiansættelse af de overdragne aktiver til handelsværdien.

Det forhold, at andelsselskabet i selskabsretlig forstand er organiseret som en kooperativ virksomhed, at overskuddet fordeles i henhold til selskabets omsætning med medlemmerne og at aktiviteten er begrænset til næsten udelukkende at omfatte omsætning med medlemmerne, og andelsselskabet derfor er begrænset i sine muligheder for at påvirke aktivitetsniveau og indtjening, kan ikke føre til et andet resultat.

SKAT finder videre, at transaktionen er omfattet af ligningslovens § 2, og SKAT kan således ikke tiltræde spørgers anbringender om, at der er tale om en overdragelse mellem uafhængige parter.

Skattepligtige, som fysiske eller juridiske personer har bestemmende indflydelse over, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med disse fysiske eller juridiske personer i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter, jf. ligningslovens § 2, stk. 1.

Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettighederne, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 % af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 % af stemmerne, jf. ligningslovens § 2, stk. 2.

En gennemgang af medlemskredsen i andelsselskabet A og aktionærerne i selskabet B viser, at der på det forventede overdragelsestidspunkt er sammenfald mellem medlemmerne og aktionærerne på mere end 50 %.

Den fremlagte opgørelse vedrørende købergruppens ejerandele, får ikke betydning ved besvarelsen af den påtænkte disposition, idet købergruppen først overtager selskabet B efter, at den påtænkte disposition, er foretaget.

SKAT finder endelig, at der ved virksomhedsoverdragelsen fra andelsselskabet A til selskabet B er en goodwill. Ved goodwill forstås en virksomheds kundekreds, forretningsforbindelser eller lignende.

Består der et kundeforhold mellem parterne i en aftale om virksomhedsoverdragelse, kan dette kundeforhold danne grundlag for skattemæssig ansættelse af goodwill. Dette gælder også ved overdragelse mellem parter, der ikke har modstående interesser, men kundeforholdet skal have en sådan karakter, at der er grundlag for at antage, at en uafhængig køber vil tillægge det goodwillværdi, jf. TFS 1997, 222, HR.

I den konkrete sag er overdragelsen af foreningens aktiviteter til selskabet et led i forberedelserne til at samle hele virksomheden i et selskab, med det formål at overdrage virksomheden til en del af de nuværende ejere eller indgå samarbejde med eksterne kapitalpartnere.

Det er SKATs opfattelse, at hverken kundekredsen, dvs. de nuværende ejere, eller forretningsforbindelserne, dvs. leverandører, vil ophøre at handle med virksomheden som følge af en ændring i ejerforholdet. Der er heller ikke længere en binding til foreningen C, idet navnerettighederne mv. samtidig overdrages, og ejerne kan fortsat handle med virksomheden, idet de blot skal acceptere, at al handel nu sker direkte med selskabet B. Det må herefter antages, at en uafhængig køber af virksomheden, vil tillægge kundekredsen og forretningsforbindelserne en goodwillværdi.

Af samme årsag er denne indstilling ikke i strid med SKATs afgørelse for indkomståret 2003, idet grundlaget for denne afgørelse er ændret.

SKAT bemærker vedrørende overdragelsen af øvrige aktiver til bogført værdi, at det ikke er muligt at svare med tilstrækkelig sikkerhed på, at de bogførte værdier repræsenterer handelsværdien. Et bekræftende svar forudsætter en nærmere forklaring og analyse af de pågældende aktiver, herunder de værdiansættelsesmetoder, der er anvendt.

Spørgsmål 2

Når en virksomhed afstås, skal værdien af en eventuel goodwill fastsættes og medregnes til den skattepligtige indkomst, jf. afskrivningslovens § 40 stk. 6, jf. stk. 1.

Goodwill, der handles mellem interesseforbundne parter, værdiansættes på baggrund af et konkret skøn over handelsværdien under hensyn til de konkret foreliggende omstændigheder. Branchekutymer, sagkyndige vurderinger eller dokumenterede købstilbud fra uafhængige parter kan danne grundlag for værdiansættelse af goodwill.

I tilfælde, hvor der ikke foreligger konkrete holdepunkter for en værdiansættelse af goodwill, kan værdiansættelsen baseres på den vejledende beregningsregel, som er angivet i TS cirkulære 2000-10.

SKAT finder, at goodwillen kan opgøres i henhold til TS cirkulære 2000-10, og at det i det konkrete tilfælde medfører en beregnet goodwill på 19,2 mio. kr. Det indstilles derfor til Skatterådet, at der svares bekræftende på, at goodwillen andrager 19,2 mio. kr.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen med de af SKAT anførte begrundelser.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

5 år fra det bindende svars datering.