Dato for udgivelse
22 aug 2007 12:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 aug 2007 10:43
SKM-nummer
SKM2007.558.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-131478
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Sambeskatning, koncernforbindelse
Resumé
Skatterådet bekræftede, at der mellem et moderselskab og et selskab, der var ejet 100 % af et selskab, der var ejet 51 % af moderselskabet eksisterer sambeskatning i 2007. Skatterådet bekræftede endvidere, at der mellem moderselskabet og et selskab, der var ejet 50 % af moderselskabets 100 % ejede datterselskab eksisterer sambeskatning i 2007. Herudover bekræftede Skatterådet, at en indsendt aktieoverdragelsesaftale med overtagelsesdag den 1. januar 2008 ikke bevirker, at sambeskatningen mellem moderselskabet og et datterselskab afbrydes. Endelig bekræftede Skatterådet, at en option med et nærmere specificeret indehold ikke ville afbryde sambeskatningen mellem moderselskabet og et datterselskab.
Hjemmel

07-087576

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 31
Selskabsskatteloven § 31 C

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 S.D.4.1.1.2
Spørgsmål

1. Vil der mellem A /S og E A/S for indkomståret 2007 eksistere sambeskatning under de nærmere angivne omstændigheder?

2. Vil der mellem A A/S og F A/S for indkomståret 2007 eksistere sambeskatning under de nærmere angivne omstændigheder?

3. Såfremt spørgsmål 2 besvares bekræftende:

Vil indgåelse af en aktieoverdragelsesaftale i maj/juni 2007 med indhold som det nærmere angivne udkast, og med overtagelsesdag den 1. januar 2008 bevirke, at sambeskatningen mellem A A/S og D ApS afbrydes herved?

4. Såfremt spørgsmål 2 besvares bekræftende:

Vil meddelelse af en option med indhold som det nærmere angivne udkast fra A A/S til B ApS bevirke, at sambeskatningen mellem A A/S og D afbrydes herved?

Svar

1. Ja.

2. Ja.

3. Nej.

4. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S, B ApS, C ApS, D ApS, E A/S, og F A/S, indgår i en fælles koncernstruktur, der kan illustreres på følgende grafiske måde, hvor procentangivelserne relaterer sig til ejerandele:

Visning af billede: karen2

Alle selskaber i koncernen anvender - efter tilendebragt omlægning af indkomstår - samme indkomstår, der er sammenfaldende med kalenderåret. Der er mellem B ApS og D ApS indgået en aktionæroverenskomst om disse to selskabers aktiebesiddelser i F A/S.

§ 4.3 i aktionæroverenskomsten lyder således: "Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. De af D ApS og B ApS udpegede bestyrelsesmedlemmer kan alene stemme for en beslutning, såfremt både D ApS og A ApS i enighed tiltræder beslutningen."

Et tillæg til aktionæroverenskomsten er underskrevet den 31. december 2006. § 19 i tillægget til aktionæroverenskomsten lyder således:

"Midlertidig ændring af § 4.3 i regnskabsåret 2007

19.1 Det er mellem B ApS og D ApS aftalt, at § 4.3 i aktionæroverenskomsten pr. nedenstående underskriftsdato og hele 2007 ændres til: Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme. D ApS har således bestemmende indflydelse.

19.2. Bestemmelsen i § 19.1 bortfalder 1. januar 2008 med mindre anden aftale indgås mellem B ApS og D ApS."

Forud for udarbejdelsen af tillægget til aktionæroverenskomsten mellem B ApS og D ApS forelå der ingen sambeskatning mellem ét eller begge disse selskaber og F A/S.

I ingen af de øvrige selskaber, der er impliceret i koncernen, er der oprettet flere aktieklasser eller indgået aftaler, hvorefter der gælder stemmeretsdifferentiering. Ejerandelen er i alle disse tilfælde derfor lig med stemmeandelen.

A A/S agter i maj/juni 2007 at indgå aftale med B ApS om overdragelse af den samlede anpartskapital i D ApS, som er ejet af A A/S, således at B ApS pr. 1. januar 2008 kommer til at eje D ApS 100 %. Der er om overtagelsesdagen anført følgende i aktieoverdragelsesaftalen:

"Overtagelsesdag: 1. januar 2008 pr. hvilken dato den til anparterne knyttede stemmeret overgår til køber. Indtil overtagelsesdagen tilkommer de til anparterne knyttede selskabsretlige, økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser - herunder stemmerettighederne - sælger."

A A/S agter alternativt at meddele B ApS en køberet/option til den samlede anpartskapital i D ApS, således at B ApS, såfremt køberetten/optionen udnyttes, kommer til at eje D ApS 100 %. Køberetten kan i givet fald kun gøres gældende den 1. januar 2008. Køberetten kan gøres gældende for en købesum på 125.000 kr., som betales kontant pr. overtagelsesdagen, med tillæg af 15 % af resultatet før skat for 2008 i datterselskabet F A/S. Beløbet betales kontant, når årsrapporten for 2008 er godkendt på ordinær generalforsamling i F A/S.

Der har ikke været forhandlet med andre potentielle købere af anpartskapitalen i D ApS.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgeren mener, at spørgsmål 1 skal besvares bekræftende. Spørgeren gør gældende, at selskaberne A A/S og E A/S for indkomståret 2007 indgår i samme sambeskatningsenhed.

C ApS er, ifølge spørgeren, i kraft af sin ejerandel på 100 % - og dermed flertallet af stemmerettighederne - at anse som et moderselskab i forhold til E A/S, jf. SEL § 31 C, stk. 2, nr. 1.

A A/S er, efter spørgerens opfattelse, i kraft af sin ejerandel på 51 % - og dermed flertallet af stemmerettighederne - at anse som et moderselskab i forhold til C ApS, jf. SEL § 31 C, stk. 2, nr. 1.

Som følge af de moder-/ datterselskabsforbindelser, der er konstateret mellem disse selskaber, vil A A/S og E A/S, efter spørgerens opfattelse, være omfattet af sambeskatning efter SEL § 31, stk. 1 i indkomståret 2007.

Spørgeren mener, at spørgsmål 2 skal besvares bekræftende.

Spørgeren mener, at D ApS i kraft af sin ret til ifølge aftale at udøve en bestemmende indflydelse over den driftsmæssige og finansielle ledelse i F A/S, er at anse som et moderselskab i forhold til F A/S, jf. SEL § 31 C, stk. 2, nr. 3. Spørgeren henviser til, at D ApS ifølge § 4.3 i den fremlagte aktionæroverenskomst sammenholdt med tillæggets § 19.1 ved stemmelighed har den bestemmende indflydelse i kraft af, at formanden, som ifølge aktionæroverenskomstens § 4.2 udpeges af netop D ApS, ved stemmelighed har den afgørende stemme.

A A/S er i kraft af sin ejerandel på 100 % - og dermed flertallet af stemmerettighederne - at anse som et moderselskab i forhold til D ApS, jf. SEL § 31 C, stk. 2, nr. 1.

Som følge af de moder-/datterselskabsforbindelser, der er konstateret mellem disse selskaber, vil A A/S og F A/S, efter spørgerens opfattelse, være omfattet af sambeskatning efter SEL § 31, stk. 1 i indkomståret 2007.

Spørgeren gør gældende, at spørgsmål 3 skal besvares benægtende.

Spørgeren anfører, at selve indgåelsen af aktieoverdragelsesaftalen ikke på tidspunktet for aftaleindgåelsen bevirker en overdragelse af de selskabsretlige, økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser i D ApS. Disse rettigheder tilkommer indtil den 1. januar 2008 sælgeren A A/S. Først på overtagelsesdagen den 1. januar 2008 overgår de selskabsretlige, økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser - herunder stemmerettighederne - ifølge anparterne til køberen B ApS.

Da sælgeren, A A/S, i perioden fra aftaleindgåelsen indtil den 1. januar 2008 besidder retten til at udøve de forvaltningsmæssige beføjelser i D ApS, er det spørgerens opfattelse, at A uændret vil være at anse som et moderselskab i forhold til D ApS, jf. SEL § 31 C, stk. 2, nr. 1.

Det er spørgerens opfattelse, at der ikke med selve indgåelsen af aktieoverdragelsesaftalen vil ske en ændring i den bestemmende indflydelse i D ApS.

Sambeskatningen mellem A A/S og D ApS, jf. SEL § 31 C, stk. 2, nr. 3, vil som følge heraf fortsat bestå.

Spørgeren gør gældende, at spørgsmål 4 skal besvares benægtende.

Spørgeren mener ikke, at sambeskatningen mellem A A/S og D ApS afbrydes med meddelelsen af den fremlagte køberetsaftale.

Spørgeren anfører, at selve meddelelsen af køberetten ikke udgør en afståelse af de omhandlede anparter i D ApS. Der foreligger alene et ensidigt løfte fra A A/S' side, som ikke modsvares af B ApS' aktuelle accept. Først når køberetten måtte blive udnyttet af B ApS kan en afståelse af anparterne antages at foreligge. Som følge heraf, mener spørgeren, at der ikke ved meddelelsen af køberetten/ optionen vil ske en ændring i ejerforholdene - og dermed stemmerettighederne - vedrørende D ApS. Sambeskatningen mellem A A/S og D ApS, jf. SEL § 31 C, stk. 2, nr. 3 vil som følge heraf fortsat bestå.

Sagsfremstillingen er sendt til udtalelse hos spørgerens repræsentant. Repræsentanten udtaler, at der ikke er kommentarer til SKATs sagsfremstilling og indstilling til Skatterådet.

SKATs indstilling og begrundelse

Koncernforbundne selskaber skal sambeskattes, jf. SEL § 31, stk. 1. Ved koncernforbundne selskaber forstås selskaber, der på noget tidspunkt i indkomståret tilhører samme koncern, jf. SEL § 31 C.

Et selskab er et moderselskab, jf. SEL § 31 C, stk., hvis det

  1. besidder flertallet af stemmerettighederne i et selskab (datterselskab),
  2. er selskabsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i et andet selskabs (datterselskabs) øverste ledelsesorgan,
  3. er selskabsdeltager og har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over et andet selskabs (datterselskabs) driftsmæssige og finansielle ledelse på grundlag af vedtægter eller aftale med denne.
  4. er selskabsdeltager og på grundlag af aftale med andre deltagere råder over flertallet af stemmerettighederne i en anden virksomhed (datterselskab) eller
  5. besidder kapitalandele i et andet selskab (datterselskab) og udøver en bestemmende indflydelse over dettes driftsmæssige og finansielle ledelse.

Da A A/S ejer 51 % af aktierne i C A/S, besidder A A/S flertallet af stemmerettighederne i C A/S. A A/S er derfor moderselskab for C A/S, jf. SEL § 31 C, stk. 2, nr. 1.

C ApS besidder 100 % af aktierne i E A/S, hvorfor C ApS er moderselskab for E A/S, jf. SEL § 31 C, stk. 2, nr. 1. Da de tre selskaber således er koncernforbundne, vil A A/S og E A/S være omfattet af sambeskatning efter SEL § 31, stk. 1 i indkomståret 2007.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med et ja.

Da A A/S ejer 100 % af aktierne i D ApS, besidder A A/S flertallet af stemmerettighederne i D ApS. A A/S er derfor moderselskab for D ApS, jf. SEL § 31 C, stk. 2, nr. 1.

D ApS ejer 50 % af aktierne i F A/S.

D ApS har, ifølge § 4.3 i aktionæroverenskomsten sammenholdt med tillæggets § 19.1, ved stemmelighed den bestemmende indflydelse, fordi formanden, som ifølge aktionæroverenskomstens § 4.2. udpeges af D ApS, har den afgørende stemme. D ApS må som følge af sin ret til at udøve en bestemmende indflydelse over den driftsmæssige og finansielle ledelse i F A/S anses som et moderselskab i forhold til F A/S, jf. SEL § 31 C, stk. 2, nr. 3.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 2 besvares med et ja.

De selskabsretlige, økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser - herunder stemmerettighederne i D ApS overdrages til B ApS den 1. januar 2008. Aftalen om overdragelsen agtes indgået i maj/juni 2007.

Ved overdragelse af formuegoder - bortset fra sædvanlige handelsforhold - overgår ejendomsretten til køberen ved aftalen, selvom tidspunktet for opfyldelsen af handlen først indtræder på et senere tidspunkt.

Tidspunktet for etablering eller ophør af koncernforbindelsen følger imidlertid af den regnskabsretlige koncerndefinition.

Det fremgår af bilag 35 til L 121 2004/05, at tidspunktet for ophøret af koncernforbindelsen efter § 31 C følger konsolideringsreglerne for koncernregnskabet og kan ligge på et senere tidspunkt end retserhvervelsestidspunktet. Såfremt et selskab sælges fra en koncern til en anden, "får ejerskiftet i henhold til § 31 C først virkning fra konsolideringstidspunktet, således at indkomsten indtil dette tidspunkt medregnes hos den sælgende koncern."

Videre fremgår det af bilag 74 til L 121 2004/05, at "det regnskabsmæssige konsolideringstidspunkt - og ikke aftaletidspunktet - anvendes ved afgørelsen af, hvornår et koncernforhold er etableret."

Etableringen af koncernforbindelse mellem B ApS og D ApS vil derfor ikke ske på tidspunktet for aftalens indgåelse, men på tidspunktet for den regnskabsmæssige konsolidering.

Det er derfor SKATs opfattelse, at indgåelse af den foreliggende aktieoverdragelsesaftale ikke vil afbryde sambeskatningen.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 3 besvares med et nej.

Som ovenfor beskrevet, fremgår det af bilag 35 og bilag 74 til L 121 2004/05, at ejerskiftet ved salg af et selskab fra en koncern til en anden først får virkning fra konsolideringstidspunktet. Det er derfor SKATs opfattelse, at meddelelse af en option fra A A/S til B ApS med det beskrevne indhold ikke vil medføre en afbrydelse af koncernforholdet. Sambeskatningen mellem A A/S og D ApS afbrydes derfor ikke ved meddelelsen af optionen.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 4 besvares med et nej.

Sagsfremstillingen og SKATs indstilling er sendt til udtalelse hos Skattecenter X, Skattecenter Y og Skattecenter Z.

Skattecenter X udtaler, at Skattecentret er enig i det materielle i udkastet til bindende svar. Skattecentret er ikke i besiddelse af materiale eller oplysninger af faktisk karakter, der på nogen måde relaterer sig til de stillede spørgsmål.

Skattecenter Y har ikke afgivet udtalelse til sagen.

Skattecenter Z udtaler, at Skattecentret ikke har indvendinger mod det udarbejdede udkast til besvarelse. Der ligger ingen oplysninger i sagen som umiddelbart kan have betydning for de stillede spørgsmål.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.