Dato for udgivelse
26 nov 2007 14:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 nov 2007 10:45
SKM-nummer
SKM2007.828.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-176979
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Genanbringelse, avance, skovejendom, Sverige
Resumé
Skatterådet bekræftede efter en konkret vurdering, at betingelserne for genanbringelse af en avance efter § 6 A i ejendomsavancebeskatningsloven var opfyldt i forbindelse med erhvervelse af en skovejendom i Sverige
Hjemmel
07-157983
Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4  E.J.2.6
Spørgsmål

Kan spørger genanbringe ejendomsavancen ved salg af landbrugsejendom i 2006 i køb i 2007 af skovejendom C beliggende i Sverige?

Svar

Ja, se dog indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger solgte i 2006 sin landbrugsvirksomhed beliggende henholdsvis A og B.

Spørger ønsker at genanbringe .... kr. af avancen ved salget af landbrugsvirksomheden i Danmark i en ejendom i Sverige, som spørger har erhvervet den 15. september 2007.

Ejendommen i Sverige, C, er en skovejendom på i alt 92 ha. Ifølge en medsendt opgørelse over sammensætningen af ejendommen anvendes 80 ha til produktiv skovdrift. 

Ejendommen er anskaffet for .... SEK. Heraf vil .... i henhold til tillæg til købsaftale (Fordeling af købesummen) kunne henføres til den erhvervsmæssige del.

Spørger har fremsendt en konsulentudtalelse fra P på forventede indtægter og udgifter fra skovbruget.

Herudover er modtaget en oversigt over fordelingen af de enkelte træsorter samt en fordeling af skovens træer på aldersklasser.

Endvidere er vedlagt en oversigt over ejendommen ved den offentlige ejendomsvurdering i 2005.

Det fremgår af aldersklasseskemaet, at der på skovejendommen står 3.644 m3sk  - altovervejende fyr og gran - der er over 90 år gammel.

Ifølge konsulenten går anbefalingen på, at der de første 3 år årligt bør skoves ca. 300 m3sk, da der kun er omkostninger til skovdriften på ca. 20.000 kr. årligt.

Det giver et årligt forventet overskud på 130.000 SEK.

Iflg. spørger vil der ud over udgifter til skovning være nogle årlige omkostninger til forsikring og til fælles vej, samt øvrige diverse omkostninger på tilsammen i alt 10-15.000 SEK.

Der forventes således et årligt overskud fra driften på ikke under 115.000 SEK.

Det er oplyst, at spørger ikke har planer om at opgive sin bopæl i Danmark.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er repræsentantens opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med et ja.

Repræsentanten henviser til, at en lignende ejendom beliggende i Danmark ville have opfyldt betingelserne for, at spørger kunne have genanbragt fortjenesten fra salget i 2006 i ejendommen.  Ejendommen drives erhvervsmæssigt og forventes at kunne give et væsentlig overskud.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Efter § 6 A i ejendomsavancebeskatningsloven kan en skattepligtig dog i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

Der kan alene ske genanbringelse af den del af fortjenesten, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, dvs. den skattepligtige del af fortjenesten. Endvidere kan fortjenesten kun anvendes til at nedsætte anskaffelsessummen for den del af den erhvervede ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles virksomhed.

Den del af den afståede ejendom henholdsvis den erhvervede ejendom som udgør boligdelen, anses ikke i denne forbindelse for anvendt erhvervsmæssigt. Den del af fortjenesten, der vedrører boligdelen, kan således aldrig genanbringes, og der kan aldrig ske nedsættelse af den del af anskaffelsessummen, der vedrører boligdelen. Det samme er tilfældet med de friarealer og driftsbygninger, som ikke indgår i den etablerede erhvervsmæssige aktivitet.

Det er bl.a. en betingelse for anvendelse af reglerne om genanbringelse, at spørger enten erhverver fast ejendom i samme indkomstår, hvori spørger har afstået den faste ejendom, eller erhverver fast ejendom senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret - dvs. i den her forelagte situation i 2007.

Det er endvidere en betingelse, at spørger senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer nedsættelsesreglen anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse, jf. § 6 A, stk. 2, i ejendomsavancebeskatningsloven.

Der gælder særlige regler for genanbringelse i fast ejendom i udlandet. Genanbringelse i udenlandsk ejendom er således yderligere betinget af, at ejeren, når denne er en fysisk person, på nedsættelsestidspunktet er skattepligtig til Danmark efter § 1 i kildeskatteloven uden at være hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland i henhold til bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Det er oplyst, at spørger fortsat vil beholde sin danske bopæl og dermed også sin fulde skattepligt til Danmark.

SKAT kræver en særdeles holdbar dokumentation, når genanbringelsesreglerne anvendes i forbindelse med erhvervelse af en ejendom, der kunne tænkes egnet til et privat eller hobbypræget formål.

Efter SKATs opfattelse er det spørger, der skal løfte bevisbyrden for, at der foreligger erhvervsmæssig virksomhed i forbindelse med den erhvervede ejendom.

På baggrund af den fremlagte konsulentudtalelse og det i øvrigt modtagne materiale omkring den fremtidige skovdrift samt under hensyntagen til, at skovejendommen har en sådan størrelse, at den kan forventes at give et passende overskud, finder SKAT, at spørger har løftet bevisbyrden for, at skoven vil kunne drives erhvervsmæssigt.

Som følge heraf er det SKATs opfattelse, at betingelsen om at den erhvervede ejendom, hvori fortjenesten skal genanbringes, anvendes erhvervsmæssigt, er opfyldt ved erhvervelsen af den svenske skovbrugsejendom.

Spørgsmålet om, hvorvidt de øvrige betingelser for genanbringelse rent faktisk er opfyldt på nedsættelsestidspunktet, afgøres enten ved anmodning om et nyt bindende svar efter dette tidspunkt eller ved ligningen af selvangivelsen for det pågældende indkomstår.

SKAT skal bemærke, at der ikke ved ovenstående er taget stilling til, hvorledes den fortjeneste, der ønskes genanbragt, nærmere skal opgøres.

SKAT skal yderlige tilføje, at det ved ovenstående er forudsat, at den del af anskaffelsessummen for den erhvervede ejendom, hvori avancen vil skulle genanbringes, er opgjort i overensstemmelse med den foretagne fordeling af ejendommens værdi ved den senest foretagne ejendomsvurdering i Sverige.  Genanbringelsen kan kun ske i den forholdsmæssige del af købesummen, der kan henføres til den del af den samlede ejendom, der direkte anvendes til den valgte form for skovdrift. Der vil således heller ikke kunne ske genanbringelse i friarealer og driftsbygninger, som ikke indgår i den etablerede erhvervsmæssige aktivitet.

Endelig skal SKAT tilføje, at reglerne om genanbringelse i § 6 A i ejendomsavancebeskatningsloven ikke omfatter udskydelse af beskatning af genvundne afskrivninger på erhvervsmæssige ejendomme, jf. afskrivningslovens § 21.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet er enig i indstillingen og begrundelsen.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år.