Dato for udgivelse
07 Jun 2007 15:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 Apr 2006 11:38
SKM-nummer
SKM2007.357.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, S-2013-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf + Energi og kuldioxid + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold
Emneord
Fyringsolie, uregistreret virksomhed, regnskabsbestemmelserne, regnskabsføring, konfiskation
Resumé

Tiltalte var i perioden december 2002 til november 2003 tiltalt for at have indført og videresolgt 104.034 liter fyringsolie fra Tyskland, samt at have indført 2.000 liter fyringsolie uden at afgiftsberigtige dette. Tiltalte havde ikke anmeldt virksomheden til registrering for moms hos Skat. Byretten fandt tiltalte skyldig efter anklageskriftet men nedsatte skønsmæssigt den afgiftspligtige mængde til 80.000 liter. Den unddragne afgift androg herefter 168.000 kr. og den unddragne moms 68.800 kr. Tiltalte blev endvidere fundet skyldig i, under særlig grove omstændigheder ikke at føre forretningsbøger og gemme fakturaer og bilag. Straffen blev fastsat til fængsel i 60 dage og en tillægsbøde på 150.000 kr. Der skete konfiskation af 195.200 kr. og 10.090 euro, som var beslaglagt i sagen.

Landsretten stadfæstede dommen.

Reference(r)

Momsloven § 81
Mineralolieafgiftsloven § 25
Kuldioxidafgiftsloven § 15
Straffeloven § 302

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Jan Moosmand, beskikket)

Afsagt af landsdommerne

Gunst Andersen, M. Levy og Jeanett Bukhave (kst.) med domsmænd

---------

Assens Byrets dom af 26. april 2005, SS 78/2005

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1 nr. 2, jf. § 47, stk.1,

ved med forsæt til momsunddragelse at have undladt at lade sig momsregistrere, idet han i perioden december 2002 til november 2003 drev afgiftspligtig virksomhed uden at anmelde dette, ligesom han i perioden solgte 104.034 liter fyringsolie uden at momsen blev afregnet, hvorved det offentlige blev unddraget 89.469 kr. i moms.

2.

mineralolieafgiftslovens § 25, stk. 3. jf. stk. 1, nr. 2. jf. § 4, stk. 1, og lov om kuldioxid § 15, stk. 1, nr. 2. jf. § 3, nr.1,

ved med forsæt til afgiftsunddragelse at have undladt at indgive anmeldelse til told- og skattemyndighederne, idet han i perioden december 2002 til november 2003 indførte og videresolgte 104.034 liter fyringsolie uden at anmelde dette, hvorved det offentlige blev unddraget 218.471 kr. i afgift.

3.

mineralolieafgiftslovens §25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 4, stk. 1, og lov om kuldioxid § 15, stk. 1, nr. 2, jf. § 3, nr. 1,

ved med forsæt til afgiftsunddragelse at have undladt at indgive anmeldelse til told- og skattemyndighederne, idet han den 14. juli 2004 indførte 2.000 liter fyringsolie uden at anmelde dette, hvorved det offentlige blev unddraget 4.400 kr. i afgift.

4. (2.)

straffeloven § 279

ved i perioden fra februar 2003 til 12. november 2003 fra Den Kristelige Fagforening og A-kasse uberettiget at have modtaget dagpenge mv., idet han undlod at oplyse, at han i samme periode havde ikke ubetydelige indtægter ved salg af fyringsolie, hvorved han påførte fagforeningen et endnu ikke opgjort tab.

5.

straffelovens § 302, stk. 1, nr. 2 og nr. 3,

ved i perioden december 2002 til november 2003 under særligt grove omstændigheder at have undladt at føre forretningsbøger og udfærdige regnskaber, ligesom han undlod at opbevare bilag og andet regnskabsmateriale for den virksomhed, som han i perioden drev med handel af fyringsolie som anført i forhold 1 til 3.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, nedlagt påstand om en tillægsbøde på 200.000 kr., og nedlagt påstand om, at tiltalte tilpligtes at betale den unddragne moms med 89.469 kr. og den unddragne mineralolieafgift med 218.471 kr. i forhold 1 og 2.

Anklagemyndigheden har endvidere i medfør af straffelovens § 75, stk. 1, nedlagt påstand om konfiskation af 195.200 kr. og 10.090 euro, som er beslaglagt i sagen.

I forhold 1 har tiltalte erkendt sig delvis skyldig, men alene i salg af 8.000-10.000 liter fyringsolie.

I forhold 2 har tiltalte nægtet sig skyldig, idet intet af olien er indført fra udlandet, men købt i Danmark og videresolgt.

I forhold 3 har tiltalte erkendt at have indført 2.000 liter fyringsolie, men dette var til eget brug. Bøden på 4.400 kr. blev betalt af tiltalte på stedet.

I forhold 4 har tiltalte nægtet sig skyldig, idet det arbejde, han har udført, er blevet oplyst og modregnet i understøttelsen.

I forhold 5 har tiltalte nægtet sig skyldig, idet bogholderisystemet var udmærket.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af ka. V.1, pa. V.2, V.3, V.4 og V.5.

Forklaringer

Tiltalte har blandt andet forklaret, at han var buschauffør hos PS. Han blev sagt op i februar 2003, da skisæsonen var forbi. I februar 2003 gik han på dagpenge. Han har haft lidt handel fra sin bopæl, ... - ved vognmandens bolig. Han har boet på .... Han havde en 1.000 liters beholder i sin kassebil, en Nissan. Før han blev arbejdsløs, startede han i december 2002 med handel af olie. Han fik senere en sølvgrå Fiat. Han husker ikke, hvor længe han havde bilen. Han har svært ved at huske tidspunkter. I 2003 købte han en lastbil, som PS skulle have. PS ville ikke leje lastbilen ud for ham. Han beholdt lastbilen til at starte en vognmandsforretning. Han bruge lastbilen engang imellem til oliehandel. Der kunne være 24 beholdere på lastbilen. Han måtte ikke have olie stående på jorden og brugte lastbilen som stillestående lager. I ... havde han også lager.

Tiltalte forklarede videre, at han kiggede i Gul og Gratis og købte olie hos folk, når de fik indlagt fjernvarme. Han videresolgte olien via annoncer gennem Den Blå Avis og Gul & Gratis. Prisen var fra 3 til 4-5 kr. pr liter. Han solgte olien op til ca. 5 kr. literen. Han tjente ikke meget, men fik tiden til at gå. Han handlede 1-2 gange om ugen. I ... havde han lejet sig ind i et gammelt ...(H1). Der havde han tanke og en pumpestation stående til at blande olie. Han blandede diesel og vegetabilsk olie, så det kunne bruges til fyringsolie. Han havde to gaffeltrucks til at flytte ting med. Han havde et komplet værksted. Han havde en lagercontainer med reservedele til værkstedet. Han havde en lastbil med lager og et lager i ....

Tiltalte bekræftede, at politiet den 12. november 2003 foretog ransagning.

Tiltalte kan erkende handel med 8-10.000 liter olie. Lageret var dansk fyringsolie og 2.000 liter var tysk olie.

Foreholdt bilag 55, koster nr. 20 og 64, forklarede tiltalte, at han købte en lastbil til PS. Han købte meget for PS. Han betalte den også. Han har ikke selv brugt den.

Vedrørende koster nr. 57, forklarede tiltalte, at han solgte bilen. Han havde bilen i 1 år. Koster nr. 27, en sølvgrå Fiat, købte han selv. Den orange Fiat købte han efter, at han solgte den grå. Koster nr. 10, en lastbil, købte han selv. Det var meningen, at G1 Busser skulle have haft den, men den ville PS ikke have.

På forsvarerens spørgsmål forklarede tiltalte, at han har købt busser til PS for 400.000 kr. Han har skrevet under på busserne. Han har flere gange fået en blankocheck til at købe busser for. Bussen er købt til udlejning via PS. Han har selv brugt små biler, indtil han købte lastbilen, koster nr. 10.

Vedrørende bilag 30 - ransagning af orange Fiat, forklarede tiltalte, at der stod en tank i bilen med vegetabilsk olie blandet med diesel - halvt af hvert. Det er hans egen opfindelse at lave sådan et mix. Kunderne fik det ikke at vide, men kunderne fik det billigere.

Vedrørende bilag 31 - lagerhal ... 47, forklarede tiltalte, at det var autodiesel, der ikke var blandet. Det var købt på kvitteringer.

Vedrørende bilag 32 - ransagning af lastbil, forklarede tiltalte, at der var 14 tomme beholdere. Han kørte maksimalt med 5.000 liter. Alle beholderne var til hvert sted, han tankede.

Tiltalte forklarede videre, at han købte hos private og tankstationer og "rundt omkring". Han har fået de mange tanke, når han har købt vegetabilsk olie, der kom i palletanke. Han har også handlet med ren vegetabilsk olie. Han købte vegetabilsk olie gennem Gul & Gratis i Danmark og i G2 i Tyskland. Han gav mellem 2,60 - 3,- kr. pr. liter. Han havde et bogholderi, så han kunne se, hvor meget han havde købt. Han har ikke lavet regnskaber, idet han ikke har tjent over 50.000 kr. Hans bilag på køb af vegetabilsk olie, havde han i et plastikchartek, er væk. Det er begrænset, hvad han har solgt. Der blev fundet løse bilag ved ransagningen. Han mener, chartekket er forsvundet ved ransagningen. Han har ledt i papirerne hos politiet, man kan ikke finde dem.

Tiltalte forklarede vedrørende de telefoner, politiet fandt - bilag 29 og bilag 34, at han havde 5 mobiltelefoner. Nogle af telefonerne var PSs. PS skyldte ham penge, og han fik bl.a. mobiltelefoner. Han har hjulpet PS med byggeri og køb af busser. Han har haft 2 hushandler, hvor han har tjent 800.000 kr. Nogle af de penge har han brugt ved at hjælpe PS.

Vedrørende bilag 53, koster nr. 4, forklarede tiltalte, at han havde sendt Sms'erne. Det var fyringsolie, men han ved ikke, om det var blandet.

Anklageren dokumenterede bilag 60, koster nr. 4, side 5 - koster nr. 7, side 2, koster nr. 6 og koster nr. 5 , hvortil tiltalte forklarede, at han annoncerede i Den Blå Avis, hvor han ikke brugte noget navn, kun telefonnumre. Han bruger ikke navnet .... Han mindes ikke at have brugt navnet. Han har skrevet T .... Det er hans underskrift, men det er nok gået lidt stærkt. Han bruger ikke ... og kan ikke give nogen forklaring herpå.

Anklageren dokumenterede samme bilag med navnet ..., koster nr. 4 og koster nr. 7 - med ... som debitor og koster nr. 5, Gul & gratis, bilag 61, bankchecks, bilag 68 - kontoudtog fra F1-Bank. Tiltalte har købt checkene fra banken og betalt til Gul & Gratis.

Anklageren dokumenterede bilag 29, side 2, hvortil tiltalte forklarede, at de 10.900 euro skulle han bruge til køb af en lastbil til vognmandskørsel, fordi han skulle starte på en vognmandstilladelse. Han skulle på vognmandskursus. Han skulle købe lastbilen i weekenden, hvor han havde en aftale med en tysker, men det blev ikke til noget. Han havde bare euroerne i pungen. Han havde vekslet pengene. Han havde de danske penge (15.700 kr.) fra, da han solgte 2 huse i 2000.

Anklageren dokumenterede bilag 33 - bankboks, fandt man 180.000 kr. fra samme ejendomshandel. Tiltalte forklarede, at han havde pengene liggende rundt omkring, fordi hvis han skulle bruge mange penge, skulle de bestilles flere dage i forvejen. Der lå papirer på, at der skulle betales 30.000 kr. Han har altid haft penge liggende. Han fungerer også som PSs kassekredit og får nogle gange penge ind, selv om han ikke er ansat.

Anklageren dokumenterede bilag 59, indhold på en computer, hvortil tiltalte forklarede, det er et ark med telefonnumre, som han har skrevet. Det var skrevet for sjovt. Noget var en annoncetekst uden telefonnummer. Bilag C, var for sjov og ikke til opsætning nogle steder. Bilag D var en farlig godskode til opbevaring af olie. Vegetabilsk olie skulle ikke mærkes. Der skulle mærkes både i bilen og i ....

Anklageren dokumenterede bilag 60 og bilag 67, listepriser fra annoncer sammenholdt med OK-benzin. Tiltaltes annoncering af priser lå altid under mindsteprisen.

Anklageren dokumenterede vedrørende forhold 4, anmeldelse fra Den Kristelige Fagforening i bilagene - forhold 2, bilag 4, hvortil tiltalte forklarede vedrørende de udfyldte dagpengekort, at han har underskrevet dagpengekortene. Når der står selvstændig virksomhed, er det handel med fyringsolie. Når der står G1 busser "har han nok kørt rundt og lavet forretning med hans lille bil". Han kan ikke huske, at han har skrevet dagpengekortene. Han har skrevet dagpengekortene, forkert og da det var hobbyvirksomhed, har han ikke oplyst om, at han drev selvstændig virksomhed. Det var kun lidt arbejde for PS. Det var fritidsbeskæftigelse. Man skal også skrive, hvis man arbejder for en spejderforening.

Vedrørende forhold 3, bilag 3-1, forklarede tiltalte, at han har skrevet under med T, men det ligner ..., fordi det er gået stærkt. Han skulle bruge fyringsolien til lastbilerne i hans forretning. Han skrev under, fordi han ellers ikke kunne komme videre. Han kunne ikke forklare, at det var til privat forbrug.

På forsvarerens spørgsmål forklarede tiltalte, at han ikke udfyldte efterangivelsen selv, men han skrev under og betalte. Han har solgt 2 huse i 2000, hvor han har fået et provenu på ca. 850.000 kr., der blev sat i banken. Han har hævet dem og lånt mange af dem ud. Han har ikke store beløb på en bankbog.

Anklageren dokumenterede forhold 1, bilag 72, side 5, nederst, oplysninger om tiltaltes økonomiske forhold.

Vidnet ka. V.1 har forklaret vedrørende bilag 62A, at han har observeret ved H1 i .... Politiet fik henvendelser om, at der foregik noget underligt på alle mulige tidspunkter af døgnet, hvor der stod biler parkeret foran døren, så man ikke kunne se noget. Han er lokalkendt i .... Han skulle observere på plasticbeholdere, der lugtede af dieselolie. Man kan se på plasticbeholderne, om der er noget i og hvilken farve, det har. Bilag 7, den 6. oktober 2003 kiggede han ind i lokalet. Han så 4 x 1.000 liter beholdere, og han kunne lugte diesel, hvilket passede med farven. Han kender ikke til blandinger, men det må være rapsolie, der ikke kan købes i Danmark. Bilag 18 - var der 3 fyldte 1.000 liters beholdere med væske med farve som diesel (lysebrun farve). Den 17. oktober 2003 var der 11 fyldte beholdere, nogle delvis dækket af presning. Der lugtede af diesel hver gang. Bilag 19 - 9 x 1.000 liters beholdere den 20. oktober 2003. Bilag 20 - 28. oktober 2003 6 beholdere og 2 med klar væske. Han ikke ved, hvad det var. Rapsolie er gulligt. Han kunne stå over beholderne og kigge ned, og han har max. været 5 meter fra beholderne. Bilag 29- 9 var beholdere med diesel og 2 med klar væske. Bilag 22 - var 6 beholdere og den ene kunne indeholde 800 liter. Den klare væske var der endnu. Bilag 29 - var 8 dunke med dieselolie.

På forsvarerens spørgsmål forklarede vidnet, at dieselfarvet er en let brunlig farve, der kan virke blåligt, men det er let brunt igennem beholdere. Han så ikke nogen sort afdækning, og på et tidspunkt var nogle af beholderne lidt overdækket, men han kunne se, hvad der var i. Han har nøje noteret sine observationer. Han har ikke undersøgt, hvad der var i beholderne Der er diskussion om, hvad autodiesel og dieselolie er. Farven er ens. Det kan bruges til det samme. Teoretisk set har det noget at gøre med afgifterne, og der kan dannes paraffin, hvortil der tilsættes noget for at opløse det. Plasticbeholderne bliver oprindeligt brugt til fyldende kunstgødning.

Vidnet pa. V.2 har forklaret, at han var med til ransagning den 12. november 2003. Vedrørende bilag 29, ransagning forklarede han, at de fandt papirer i løs vægt, men de fandt intet bogholderi. Han husker ingen plasticchartek med papirer i. De gik grundigt til værks, og der er intet bortkommet. Vedrørende bilag 30 - ransagning af orange Fiat Fiat, forklarede vidnet, at beholderen indeholdt fyringsolie, hvilket tiltalte selv fortalte. De lugtede til det, og hele bilen stank af diesel eller fyringsolie. De spurgte, hvad det skulle bruges til. Bilag 31 - ransagning i ..., var der 6 beholdere, indeholdende fyringsolie. De lugtede til det. Der var en beholder indeholdende 200 liter og stod monteret med pumpe. Bilag 32 - ransagning af lastbil, forklarede vidnet, at det var på en produktplads med andre biler. Han talte med tiltaltes broder, der var til stede. Broderen sagde, at han havde købt bilen af tiltalte omkring tidspunktet. Den var registreret som tiltaltes bil. Den var fyldt op med 1.000 liters beholdere. Han husker ikke, om broderen fortalte, hvad den skulle bruges til. Der blev ikke talt om at tage prøver fra beholderne.

Vidnet V.3 har forklaret, at hun har arbejdet med pågældende sag og været med til ransagning, bl.a. i H1. I beholderne var der dieselolie. Det lugtede af diesel, og der var ingen tvivl. De havde en tidligere mekaniker med. Der er højere afgift på dieselolie til at køre med, end på fyringsolie. Man kan bruge fyringsolie i dieselbiler. Det er ulovligt at køre med fyringsolie. Motorolie er dieselolie.

Vedrørende bilag 73A - afgørelse i afgiftssagen, forklarede vidnet, at hun har vurderet ud fra 11.000 liter pr. måned - udmålt ved annoncering gennem Gul & Gratis og Den Blå Avis, hvor der er annonceret året igennem, køb af biler, tiltaltes bankkonto og økonomi, og indsætninger udover dagpengene. Side 7 blev gennemgået med vidnet. De kunne se, at der var købt dieselolie i Danmark, og der er foretaget fradrag herfra. Der er foretaget en gennemsnitlig beregning. Side 8 - en afgift på 2,10 kr. for indført dieselolie. Hun har forudsat, at det er fyringsolie købt i Tyskland. Der er sket ud fra, at der skal være en fortjeneste i Danmark. Det har de forudsat, er købt i Tyskland, og de har set udskrifter af telefonopkald til G2, Tyskland med datoer. De fandt ved ransagning enkelte udskrifter for Debitel.

Vedrørende bilag 62B - beregning af fortjenesten - forklarede vidnet, at hun har en kollega i ..., hvor de havde et købsbilag på 0,38 euro incl. tysk moms, og fra en kollega i ..., hvor prisen svinger mellem 0,31 - 0,34 euro incl. moms, som de arbejder med i ToldSkat. Gennemsnitsprisen er 2,5 kr.

Vidnet forklarede vedrørende forhold 9 - side 11, at prisen er beregnet efter den laveste pris.

Vidnet har kigget på tiltaltes privatforbrug R75 (indberetninger vedrørende overførsler af penge). Der er et højt privatforbrug. De har kunnet set på kontiene, at der har været stort fald på kontiene. Der er ikke investeret i ejendom eller dyre biler. Efter 2003 kommer ikke flere penge ind på kontiene. Der er sket fald i privatforbruget. De kan se et meget anderledes forbrug i 2002 og 2003 og til nu.

Vidnet kan se på de forskellige indsætninger, at der er indbetalinger fra Danmark og Kristelig Fagforening, men ikke fra andre offentlige steder eller andet. Der er ingen svar på de mange indsætninger. Alle virksomheder skal lade sig momsregistrere, men man skal kunne dokumentere sin indtjening overfor ToldSkat og vise et regnskab. Man skal være registeret på indførsel af afgift og punktafgifter af de varer, man indfører fra udlandet. Der er ingen grænse herfor. Man skal melde til ToldSkat, inden varerne bliver overført i landet.

Vedrørende forhold 3, stikprøvekontrol, indførsel af 2.000 liter dieselolie, forklarede vidnet, at som privat person må man indføre, hvad der kan være i ens tank + 20 liter i en dunk. I erhvervsmæssig situation skal man melde det i forvejen og betale afgiften med det samme ved indførslen. Tiltalte skulle betale en bøde oveni.

På forsvarerens spørgsmål forklarede vidnet, at der ikke er fundet et eneste bilag for køb af fyringsolie i Tyskland. Hun har trukket momsen med 20% af prisen for den olie, tiltalte har solgt. De har ikke fratrukket udgående moms på salg fra Danmark. De tyske indkøbssteder skal til et listesystem indberette de indkøb, der foretages. De har ikke trukket 16 % moms fra Tyskland i indgået moms, og der er intet godskrevet ved købsmoms i Danmark eller lejeforholdet. De regner med, at al olien er købt i Tyskland.

Vedrørende tiltaltes privatforbrug forklarede vidnet, at de opgør alt efter R75 og resten er privatforbrug. De kan ikke se, hvad pengene har været brugt til. Bilag 73, notat om skattemæssige forhold - forklarede vidnet, at angående de 120.000 kr. i fradrag, kan man anmode om en skattesag.

Afgifterne er i alt pr. liter olie 1,83 kr. i miljøafgift og 0,27 i kuldioxidafgift - i alt 2,10 kr.

Vidnet V.4 har forklaret, at han bor ..., og nabo til den gamle (H1). Han kan ikke huske noget videre. På et tidspunkt var der mere aktivitet og trafik, end der plejede. Det var personbiler og varevogne. Forskellige personer har lagerplads og brænde m.v. Han kiggede tit ind på H1, og han så også nogle palletanke udenfor. Han ved ikke, hvad det var. Han var inde og kigge på det. Han husker ikke, om han lugtede til det.

Foreholdt bilag 10, forklarede vidnet, at han husker afhøringen. Rapporten er ikke underskrevet. Vidnet husker ikke nogen detaljer, men når det står i rapporten, må det være rigtigt.

Vidnet V.5 har forklaret, at han var til stede under ransagning. Vedrørende bilag 32, forklarede vidnet, at lastbilen var hans og stod hos ham. Han havde købt lastbilen et par dage før. Han havde ikke papirer på lastbilen. Han vidste ikke, at der var nogen tanke i lastbilen. Han kender ikke noget til en rejsetaske med tøj, eller hvis det var.

Vidnet V.6 fra Kristelig fagbevægelse har forklaret, at hvis tiltalte havde haft selvstændig virksomhed, skulle det vurderes, om det var hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse. Havde det været hovedbeskæftigelse, kunne der ikke betales dagpenge. Der skulle ved bibeskæftigelse laves en vurdering. Der skulle så fradrages fra timerne. Tiltalte havde ikke oplyst, at han havde en selvstændig virksomhed. Han kunne ikke nøjes med at skrive timerne ind. Det står på bagsiden af dagpengekortet, og det skulle tiltalte være klar over. Det har tiltalte skrevet under på. Man har pligt til at meddele ændringer.

Vidnet kunne ikke opgøre noget erstatningskrav, idet man ikke har været inde og vurdere, om tiltalte er berettiget til dagpenge. De er villige til at indgå i en dialog med tiltalte om hans dagpengeret.

Vidnet kan ikke på det foreliggende grundlag oplyse, om tiltalte var dagpengeberettiget eller ej i den angivne periode.

Rettens bemærkninger

Ad forhold 1 og 2

Efter tiltaltes erkendelse og den foretagne bevisførelse findes tiltalte skyldig efter anklageskriftet med den ændring, at retten alene finder det godtgjort, at der er tale om en mængde skønsmæssigt på 80.000 liter fyringsolie i forhold 1 og 2.

Retten har lægt vægt på de foretagne observationer foretaget af politiet i perioden fra den 6. oktober 2003 til den 12. november 2003, lagerlokalet, de mange tanke, flere biler, herunder en stor lastbil, de mange mobiltelefoner og de mange annoncer. Retten finder det herved godtgjort, at tiltaltes salg af olie har haft et omfang, som er væsentligt større end af tiltalte erkendt.

Vedrørende mængden finder retten som udgangspunkt at kunne lægge anklagemyndighedens observationer i perioden fra den 6. oktober 2003 til den 12. november 2003 på 11.000 liter til grund. Retten kan endvidere tiltræde, at mængden skal ganges med de antal måneder, som der er foretaget salgannoncering - efter anklagemyndigheden opgjort til 10 måneder. Da observationerne har strakt sig over mere end en måned, nemlig 5 1/3 uge finder retten, at der skal foretages en reduktion i den samlede mængde, som herefter skønsmæssigt fastsættes til 80.000 liter.

Retten afviser tiltaltes forklaring om blandingen af rapsolie og afviser endvidere, at olien kan have været købt i Danmark, idet salgspriserne klart indicerer, at olien må være købt billigere i Tyskland. Dette set i sammenhæng med, at tiltalte i perioden har foretaget mindst 7 mobiltelefonopkald til en tysk olieleverandør bevirker, at retten finder det godtgjort, at olien er købt og indført fra Tyskland.

Retten finder ved bevisbedømmelsen det vigtigt, at tiltalte ved sin forklaring og sin mangel på regnskaber og bilag har medvirket til, at sagen ikke har kunnet opklares mere end det er sket, og retten finder med den ovenfor nævnte ændring i det hele herefter at kunne tiltræde anklagemyndighedens påstand.

Ad forhold 3

Efter bevisførelsen finder retten tiltalte skyldig, idet tiltalte burde have angivet anførslen overfor told- og skattemyndighederne, inden han fortog indførsel.

Ad forhold 4

Efter bevisførelsen finder retten tiltalte skyldig i ikke at have oplyst overfor fagforeningen og A-kassen, at han i den i anklageskriftet nævnte periode havde arbejde som selvstændig.

Efter bevisførelsen findes det ikke klarlagt, hvilke økonomiske konsekvenser en sådan undladelse af oplysninger har og vil medføre. Med denne ændring findes tiltalte skyldig efter anklageskriftet.

Ad forhold 5

Da tiltalte har foretaget køb og salg af olie og har undladt under særlige grove omstændigheder at føre forretningsbøger og gemme fakturaer og bilag, findes tiltalte skyldig efter anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 285, stk. 1, jf § 279, § 302, stk. 1, nr. 2 og nr. 3, momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, mineralolieafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 4, stk. 1, og lov om kuldioxid § 15, stk. 1, nr. 2, jf. § 3, nr. 1, til fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 150.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Anklagemyndighedens konfiskationspåstand tages i medfør af straffelovens § 75, stk. 1, til følge således at der konfiskeres 195.700 kr. og 10.90 [10.090.red.SKAT] euro, hvilke beløb er beslaglagt i sagen.

Endvidere skal tiltalte betale den unddragne moms, udregnet til 68.800 kr. og den unddragne afgift, udregnet til 168.000 kr.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale en bøde på 150.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale 68.800 kr. i unddragen moms og 168.000 kr. i unddragen mineralolieafgift.

Hos tiltalte konfiskeres 195.200 kr. og 10.090 euro.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 4. april 2006, 13. afdeling, S-2013-05

Assens Rets dom af 26. april 2005 (SS 78/2005) er anket af T med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang og i øvrigt formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne kriminalassistent V.1 og V.3, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Der er endvidere afgivet forklaring af politiassistent V.2, der i det væsentlige svarer til den forklaring, som byretten har angivet som dette vidnes forklaring.

De i byretten af vidnerne V.4, V.5 og V.6 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig som fastslået ved byretsdommen, idet det bemærkes, at der i forhold 4, uanset at de økonomiske konsekvenser ikke er klarlagt, har været risiko for formuetab for Den Kristelige Fagforening og A-kasse.

Straffen findes passende. Det bemærkes, at lov om kuldioxid rettelig benævnes lov om kuldioxidafgift.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.