Dato for udgivelse
19 apr 2007 10:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 mar 2007 10:02
SKM-nummer
SKM2007.261.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-064582
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomheder
Emneord
Fast driftssted, international sambeskatning
Resumé
Skatterådet bekræftede, at et selskab ikke fik fast driftssted i Sverige i henhold til den nordiske DBO art. 5, stk. 5, litra e, når selskabet etablerede en forskningsenhed, der alene skal udføre forskningsprojekter og formidle forskningsresultater og ikke vil oppebære indtægter fra salg af selskabets produkter.
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 8, stk. 2
Den nordiske skatteaftale artikel 5, stk. 5, litra e

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 S.A.2.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 D.E. Norden
Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at en forskningsenhed etableret i Sverige IKKE anses for at udgøre et fast driftssted i Sverige i relation til reglerne i SEL § 8, stk. 2, så de afholdte omkostninger er fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst for selskabet efter de almindelige regler.

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabet driver virksomhed med udvikling, produktion og salg af apparater på verdensmarkedet. Forskning, udvikling og produktion af apparater foregår primært på virksomhedens danske fabrikker, mens markedsføring og salget varetages fra salgsafdelinger i Danmark og udenlandske salgsdatterselskaber eller uafhængige agenter i udlandet.

Selskabet ønsker at etablere en forskningsenhed i Sverige, som skal udføre forskningsprojekter og formidle forskningsresultaterne.

Forskningen er en integreret del af det forsknings- og udviklingsarbejde, der i dag udføres af forsknings- og udviklingsafdelingerne i Danmark. Der er tale om et costcenter, idet forskningsenheden ikke vil oppebære indtægter fra salg af apparater. Salget af apparater i Sverige varetages af en uafhængig agent.

Selskabet ønsker ikke at etablere en forskningsenhed som en filial i Sverige, hvis dette indebærer, at man er nødt til at etablere en international sambeskatning for at få skattemæssigt fradrag for de afholdte driftsomkostninger til forskningen i Sverige.

Selskabet har indhentet en sagkyndig vurdering af, hvorvidt den påtænkte forskningsenhed vil udgøre et skattemæssigt fast driftssted i relation til SEL § 8, stk. 2.

I ligningsvejledningen S.A.2.2 anføres om fastlæggelsen af et fast driftssted:

Ved fastlæggelsen af, hvornår der må antages at foreligge fast driftssted, lægges der også vægt på den præcisering af begrebet, der har fundet sted i tilknytning til de indgåede DBO'er, herunder i kommentarerne til OECD modelkonventionen.

Fast driftssted antages herefter altid at foreligge, når virksomheden drives gennem: filial, kontor, fabrik, værksted eller en grube, en gas- eller oliekilde, et stenbrud eller et andet sted, hvor naturforekomster udvindes.

Det centrale i begrebet fast driftssted er, om der foreligger et fast forretningssted, gennem hvilket et foretagendes virksomhed helt eller delvist udøves.

Den netop skitserede form for virksomhed (en forskningsenhed) er undtagen fra at statuere fast driftssted, idet der er tale om en hjælpefunktion, der ikke udgør et skattemæssigt fast driftssted.

Dette fremgår af den nordiske DBO artikel 5, pkt. 5, litra e:

"Uanset de foranstående bestemmelser i denne artikel anses udtrykket "fast driftssted" for ikke at omfatte:

(e) opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende for at udøve enhver anden virksomhed for foretagendet, der er af forberedende eller hjælpende karakter."

Formuleringen er reelt enslydende med ordlyden i artikel 5, stk. 4 i OECD's modeloverenskomst.

Af kommentaren til OECD modellen artikel 5 under nr. 23 fremgår af 1. pkt.:

"Litra e bestemmer, at et fast forretningssted, igennem hvilket foretagendet udelukkende udøver virksomhed, som for virksomheden er af forberedende eller hjælpende karakter, ikke skal betragtes som et fast driftssted."

Og som eksempler nævnes i 6. pkt.:

Eksempelvis faste forretningssteder udelukkende med henblik på reklamering eller indsamling af oplysninger eller videnskabelig forskning eller på betjening at et patent eller en knowhow-kontrakt, hvis sådanne aktiviteter har en forberedende eller hjælpende karakter.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Selskabet/rådgiver er herefter af den opfattelse, at den påtænkte forskningsenhed ikke udgør et skattemæssigt fast driftssted i relation til SEL § 8, stk. 2.

SKATs indstilling og begrundelse

Det er SKATs opfattelse, at etableringen af en forskningsenhed i Sverige, der skal udføre forskningsprojekter og formidle forskningsresultatet, ikke i sig selv vil udgøre et fast driftssted, idet den virksomhed der udføres må anses for at være af udelukkende forberedende og hjælpende karakter jf. bestemmelserne i den nordiske DBO artikel 5, stk. 5 litra e.

Da der således ikke er etableret fast driftssted i Sverige i relation til reglerne i SEL § 8, stk. 2, vil de afholdte omkostninger i forskningsenheden være fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst for selskabet efter de almindelige regler.

Det indstilles til Skatterådet at tiltræde selskabets anmodning om bindende svar.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder ovenstående indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.

Det skal dog bemærkes, at svaret, der vedrører fortolkningen af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, er ikke bindende, i det omfang den udenlandske skattemyndighed lægger en anden vurdering af det pågældende spørgsmål til grund.