Dato for udgivelse
27 mar 2007 10:00
SKM-nummer
SKM2007.225.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-000699
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Selskabsbeskatning
Emneord
Sambeskatning, omlægning, indkomstår, administrationsselskab
Resumé
Meddelelsen beskriver de korrektioner af tidligere offentliggjorte Skatterådssager om omlægning af administrationsselskabets indkomstår, som SKM2006.773.SKAT har givet anledning til. Meddelelsen indeholder korrektioner af følgende 6 sager: SKM2006.423.SR, SKM2006.580.SR, SKM2006.581.SR, SKM2006.583.SR, SKM2006.584.SR og SKM2006.601.SR.
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 31 B
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 S.D.4.3.2

SKAT har med SKM2006.773.SKAT udsendt en meddelelse om praksis i forbindelse med omlægning af administrationsselskabets indkomstår.  Som det fremgår af meddelelsen ville SKAT gennemgå de tidligere offentliggjorte afgørelser med henblik på at vurdere, om de på alle punkter var korrekte. Der er i perioden juni-august 2006 truffet afgørelse i yderligere 7 sager (offentliggjort som SKM2006.423.SR, SKM2006.580.SR, SKM2006.581.SR, SKM2006.582.SR, SKM2006.583.SR, SKM2006.584.SR og SKM2006.601.SR.)

SKAT har nu gennemgået de 7 tidligere offentliggjorte sager og gennemgangen har givet anledning til følgende korrektioner i 6 af sagerne:

SKM2006.423.SR:

Følgende afsnit i afgørelsen ændres:

"Fra 1. oktober 2005 bliver A ApS administrationsselskab for koncernen, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4, da det fra og med denne dato er det øverste moderselskab, der deltager i sambeskatningen, jf. selskabsskatteloven § 31, stk. 4. C A/S indtræder i sambeskatning med A ApS og B ApS den 1. oktober 2005, da de to sidstnævnte selskaber bliver omfattet af de nye regler fra og med denne dag. Etablering af koncernforbindelsen i relation til sambeskatningsreglerne er derfor sket denne dag. Koncernens indkomst skal således opdeles på 2 delperioder, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 3."

De to sidste sætninger i afsnittet slettes, så afsnittet får følgende ordlyd:

"Fra 1. oktober 2005 bliver A ApS administrationsselskab for koncernen, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4, da det fra og med denne dato er det øverste moderselskab, der deltager i sambeskatningen, jf. selskabsskatteloven § 31, stk. 4. C A/S indtræder i sambeskatning med A ApS og B ApS den 1. oktober 2005, da de to sidstnævnte selskaber bliver omfattet af de nye regler fra og med denne dag."

Sætningen om at etablering af koncernforbindelsen i relation til sambeskatningsreglerne er etableret på den dato, hvor A bliver administrationsselskab for koncernen slettes. Sætningen findes ikke at være i overensstemmelse med den praksis, der er offentliggjort med SKM2006.773.SKAT.

Ligeledes slettes sætningen om, at koncernens indkomst skal opdeles på 2 delperioder, da dette udsagn ikke anses for at være i overensstemmelse med den praksis, der er offentliggjort med SKM2006.773.SKAT.

SKM2006.580.SR:

Følgende afsnit i afgørelsen ændres:

"Resumé: Skatterådet bekræfter, at administrationsselskabet kan omlægge sit første indkomstår fra perioden 27. maj 2005 - 31. december 2005 til 27. maj 2005 - 30. juni 2006. Administrationsselskabet og datterselskabet skal begge opdele deres indkomst på 2 delperioder."

Afsnittet får følgende ordlyd:

"Resumé: Skatterådet bekræfter, at administrationsselskabet kan omlægge sit første indkomstår fra perioden 27. maj 2005 - 31. december 2005 til 27. maj 2005 - 30. juni 2006. Datterselskabet skal opdele sin indkomst på 2 delperioder."

Bemærkningen om, at administrationsselskabet også skal opdele sin indkomst på 2 delperioder slettes, da den ikke findes at være i overensstemmelse med den praksis, der er offentliggjort med SKM2006.773.SKAT.

Følgende sætning ændres:

"De nye regler om sambeskatning har virkning fra og med det indkomstår, der begynder den 1. januar 2005."

Sætningen får følgende ordlyd:

"De nye regler om sambeskatning har virkning fra og med indkomstår, der begyndes den 15. december 2004 eller senere, jf. Lov nr. 426 af 6. juni 2005 § 15, stk. 3." 

Følgende afsnit ændres:

"Sambeskatning af de to selskaber skal ske fra den 16. august 2005, da koncernforbindelsen er etableret denne dag. Koncernens indkomst skal derfor opdeles på 2 delperioder, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 3."

Afsnittet får følgende ordlyd:

"Sambeskatningsindkomsten vil omfatte A ApS' indkomst i perioden 27. maj 2005 - 30. juni 2006 og B ApS' indkomst i perioden 16. august 2005 - 30. juni 2006. B ApS skal opgøre en særskilt indkomst for perioden 1. juli 2005 - 15. august 2005, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 3."

Den tidligere formulering af afsnittet findes at være upræcis set i lyset af den praksis, der er offentliggjort med SKM2006.773.SKAT.

Følgende afsnit ændres:

SKAT indstiller derfor, at tilladelse til omlægning af administrationsselskabets indkomstår gives efter selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1. Administrationsselskabet og datterselskabet skal begge opdele deres indkomst på 2 delperioder, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 3."

Afsnittet får følgende ordlyd:

SKAT indstiller derfor, at tilladelse til omlægning af administrationsselskabets indkomstår gives efter selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1. Datterselskabet skal opdele sin indkomst på 2 delperioder, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 3."

Sætningen om, at begge selskaber skal opdele deres indkomst på 2 delperioder ændres, da sætningen ikke findes at være i overensstemmelse med den praksis, der er offentliggjort med SKM2006.773.SKAT.

SKM2006.581.SR

Følgende afsnit i afgørelsen ændres:

"Fra 1. oktober 2005 bliver A ApS administrationsselskab for koncernen, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4, da selskabet fra og med denne dato er det øverste moderselskab, der deltager i sambeskatningen. Etablering af koncernforbindelsen i relation til sambeskatningsreglerne er derfor sket denne dag. Koncernens indkomst skal således opdeles på 2 delperioder, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 3.

De to sidste sætninger i afsnittet slettes, så afsnittet får følgende ordlyd: "Fra 1. oktober 2005 bliver A ApS administrationsselskab for koncernen, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4, da selskabet fra og med denne dato er det øverste moderselskab, der deltager i sambeskatningen."

Sætningen om at etablering af koncernforbindelsen i relation til sambeskatningsreglerne er etableret på den dato, hvor A bliver administrationsselskab for koncernen slettes. Sætningen findes ikke at være i overensstemmelse med den praksis, der er offentliggjort med SKM2006.773.SKAT.

Ligeledes slettes sætningen om, at koncernens indkomst skal opdeles på 2 delperioder, da dette udsagn ikke anses for at være i overensstemmelse med den praksis, der er offentliggjort med SKM2006.773.SKAT.

Følgende afsnit ændres:

"A ApS og B skal i indkomståret 2006 sambeskattes i perioden 1. oktober 2005 - 30. september 2006. I sambeskatningsindkomsten medregnes indkomsten i den del af indkomståret, hvor der har været koncernforbindelse, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 3."

Afsnittet ændres til: "A ApS og B A/S skal sambeskattes i indkomståret 2006. I sambeskatningsindkomsten medregnes A ApS' indkomst i perioden 1. maj 2005 - 30. september 2006 og B A/S' indkomst i perioden 1. oktober 2005 - 30. september 2006."

Opfattelsen af, at sambeskatningsindkomsten kun skulle omfatte den indkomst, der ligger efter det sidste selskabs indtræden i sambeskatningsreglerne er ikke i overensstemmelse med den praksis, der er offentliggjort i SKM2006.773.SKAT.

Følgende afsnit slettes:

"A ApS skal for perioden 1. maj 2005 - 30. september 2005 foretage en særskilt indkomstopgørelse efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 3, 3. pkt."

Afsnittet er ikke i overensstemmelse med den praksis der er offentliggjort i SKM2006.773.SKAT.

SKM2006.583.SR

Der foretages ændringer af følgende afsnit i afgørelsen:

"Resumé Skatterådet bekræfter, at administrationsselskabet og det ene datterselskab kan omlægge deres indkomstår fra perioden 1. januar - 31. december til perioden 1. maj - 30. april. Skatterådet giver dog ikke tilladelse til den ønskede omlægningsperiode 1. januar 2006 - 30. april 2006. Skatterådet giver i stedet tilladelse til omlægningsperioden 1. januar - 30. april 2005."

Afsnittet får følgende ordlyd:

"Resumé Skatterådet bekræfter, at administrationsselskabet kan omlægge sit indkomstår fra perioden 1. januar - 31. december til perioden 1. maj - 30. april med den ønskede omlægningsperiode 1. januar 2006 - 30. april 2006."

I sagsfremstillingen ændres følgende afsnit:

"Det medfører, at C ApS ved indtræden i sambeskatningen med A ApS skal omlægge sit indkomstår, så det udløber samtidig med A ApS´ indkomstår med omlægningsperioden 1. maj 2004 - 31. december 2005."

Afsnittet får følgende ordlyd:

"Det medfører, at C ApS ved indtræden i sambeskatningen med A ApS skal omlægge sit indkomstår, så det udløber samtidig med A ApS' indkomstår med omlægningsperioden 1. maj 2005 - 31. december 2006."

Følgende afsnit i SKATs indstilling og begrundelse ændres:

"SKAT indstiller derfor, at tilladelse til omlægning af administrationsselskabets indkomstår gives efter selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1. SKAT indstiller ligeledes, at tilladelse til omlægning af B ApS' indkomstår gives.

Der kan dog ikke gives tilladelse til den ønskede omlægningsperiode 1. januar 2006 - 30. april 2006. Den ønskede omlægningsperiode kan ikke imødekommes, da den ville medføre, at koncernforbindelsen mellem A ApS og C ApS ville blive etableret i A ApS' indkomstår 2005, men i C ApS' indkomstår 2006. Sambeskatningen skal efter selskabsskattelovens § 31, stk. 1 ske fra koncernforbindelsens etablering, det vil i denne situation sige fra den 29. september 2005. Der ses ikke at være hjemmel til at sambeskatte A ApS' indkomstår 2005 med C ApS' indkomstår 2006.

SKAT indstiller, at ansøgeren i stedet får omlægningsperioden 1. januar 2005 - 30. april 2005, der bliver indkomståret 2005 for A ApS. Indkomståret 2006 vil for A derefter udgøre perioden 1. maj 2005 - 30. april 2006.

Sambeskatningsindkomsten for indkomståret 2005 vil derefter bestå af A ApS' og B ApS' indkomster i perioden 1. januar 2005 - 30. april 2005.

For indkomståret 2006 vil sambeskatningsindkomsten omfatte A ApS' og B ApS' indkomster i perioden 1. maj 2005 - 30. april 2006 og C ApS' indkomst i perioden 29. september 2005 - 30. april 2006. C ApS skal selvangive sin indkomst i perioden 1. maj 2005 - 28. september 2005 særskilt, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 3.

Sagsfremstillingen og SKATs indstilling er sendt til udtalelse hos Skattecenter X og Skattecenter Y. Skattecenter X udtaler, at skattecenteret fuldt ud kan tilslutte sig SKAT's indstilling og begrundelse. Skattecenter Y udtaler, at skattecenteret ikke har yderligere oplysninger af faktisk karakter, der har betydning for sagens afgørelse. Skattecenter Y bemærker, at selskabet har indsendt selvangivelsen for indkomståret 2005 for perioden 1. januar - 31. december 2005."

Afsnittene erstattes med følgende tekst:

"SKAT indstiller derfor, at tilladelse til omlægning af administrationsselskabets indkomstår gives efter selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1 med den ønskede omlægningsperiode."

For en beskrivelse af, hvilke indkomstperioder sambeskatningsindkomsten skal omfatte, henvises til SKM2006.773.SKAT, hvori praksis på området er beskrevet.

Den tidligere tilladte omlægningsperiode anses ikke for at være i overensstemmelse med Skatterådets praksis som beskrevet i SKM2006.773.SKAT.

Tilladelse til omlægning af B ApS' inskomstår anses desuden ikke at være påkrævet efter SEL § 31 B, stk. 1.

SKM2006.584.SR

Følgende afsnit ændres:

"A ApS bliver dermed administrationsselskab i hele indkomståret 2005. A ApS skal opdele sin indkomst på 2 delperioder: perioden indtil 31. december 2004, hvor selskabet skal selvangive sin indkomst særskilt, og perioden 1. januar 2005 - 31. december 2005, hvor A ApS er administrationsselskab i sambeskatningen med de øvrige selskaber."

Afsnittet får følgende ordlyd:

"A ApS bliver dermed administrationsselskab i sambeskatningen med B ApS og B's 8 datterselskaber fra den 1. januar 2005 og fra stiftelsen af C ApS den 18. april 2005 er A ApS også administrationsselskab for C ApS. Sambeskatningsindkomsten for indkomståret 2005 kommer dermed til at omfatte A ApS' indkomst i perioden 1. maj 2004 - 31. december 2005, B ApS' indkomst i perioden 1. januar 2005 - 31. december 2005, C ApS' indkomst i perioden 18. april 2005 - 31. december 2005 og indkomsten i B ApS' 8 datterselskaber i perioden 1. januar 2005 - 31. december 2005."

Den tidligere formulering af afsnittet findes ikke at være i overensstemmelse med den praksis der er offentliggjort med SKM2006.773.SKAT.

SKM2006.601.SR:

Der foretages ændringer af følgende afsnit i afgørelsen:

"Resumé: Skatterådet bekræfter, at administrationsselskabet kan omlægge sit indkomstår 2006 fra perioden 1. juni 2005 - 31. maj 2006 til perioden 1. maj 2005 - 31. december 2006 (omlæggelsesåret). Herefter følger administrationsselskabets indkomstår kalenderåret."

Afsnittet får følgende ordlyd:

"Resumé: Skatterådet bekræfter, at administrationsselskabet kan omlægge sit indkomstår 2006 fra perioden 1. juni 2005 - 31. maj 2006 til perioden 1. juni 2005 - 31. december 2006 (omlæggelsesåret). Herefter følger administrationsselskabets indkomstår kalenderåret."

Følgende tre afsnit slettes, da de ikke findes at være i overensstemmelse med den praksis, der er offentliggjort med SKM2006.773.SKAT:

"For A ApS har de nye sambeskatningsregler virkning fra og med det indkomstår, der begynder den 1. juni 2005. For B ApS betyder det, at de nye sambeskatningsregler har virkning fra og med det indkomstår, der begynder 1. januar 2005."

"Hvis et selskab ved etableringen af koncernforbindelsen har et indkomstår, som afviger fra administrationsselskabets indkomstår, omlægges selskabets indkomstår efter reglerne i stk. 1-4, så det udløber samtidig med administrationsselskabets indkomstår."

"Selskabernes indtræden i sambeskatning efter de nye regler betragtes også som "etablering af koncernforbindelse".

Desuden ændres nedenstående kommentar:

"Kommentar:

Afgørelsen forholder sig alene til ansøgerens anmodning om omlægning af As indkomstår. Konsekvenserne heraf for B omtales ikke, idet dette principielt er et ligningsmæssigt anliggende.

SKAT kan dog herom vejledende oplyse følgende:

A får af Skatterådet tilladelse til at omlægge indkomståret 2006 til perioden 1. juni 2005 - 31. december 2006.

Sambeskatningen får anvendelse for indkomstår, der starter den 15. december 2004 eller senere.  Bs første indkomstår efter 15. december 2004 er indkomståret 2005, som starter 1. januar 2005. Men As første indkomstår efter 15. december 2004 er indkomståret 2006, som starter den 1. juni 2005. Sambeskatningen indtræder derfor først fra den 1. juni 2005. På dette tidspunkt har A påbegyndt indkomståret 2006, mens B er midt i indkomståret 2005. Da sambeskatning forudsætter, at de omfattede selskaber har samme indkomstår, er det også nødvendigt at ændre Bs indkomstår 2005. Hjemlen hertil fremgår af selskabsskattelovens § 10, stk. 5, 3. pkt., som bestemmer, at såfremt administrationsselskabet ved etablering af koncernforbindelse har påbegyndt et indkomstår, der endnu ikke er påbegyndt af datterselskabet, anses datterselskabets indkomstår for udløbet ved etablering af koncernforbindelsen. Selskabernes indtræden i sambeskatning efter de nye regler betragtes også som "etablering af koncernforbindelse". Da A ved etablering af koncernforbindelsen den 1. juni 2005 har påbegyndt et indkomstår (2006), der endnu ikke er påbegyndt af B, anses Bs indkomstår (2005) for udløbet ved etableringen af koncernforbindelsen den 1. juni 2005. Det vil sige, at Bs indkomstår 2005 kommer til at omfatte perioden 1. januar 2005 - 31. maj 2005. Bs indkomstår 2006 kommer til at omfatte perioden 1. juni 2005 - 31. december 2006, svarende til As indkomstår 2006. Fra og med 2007 følger indkomståret kalenderåret for både A og B."

Afsnittet ændres, så det får følgende ordlyd:

"Kommentar:

Afgørelsen forholder sig alene til ansøgerens anmodning om omlægning af As indkomstår. Konsekvenserne heraf for B omtales ikke, idet dette principielt er et ligningsmæssigt anliggende.

SKAT kan dog herom vejledende oplyse følgende:

A får af Skatterådet tilladelse til at omlægge indkomståret 2006 til perioden 1. juni 2005 - 31. december 2006.

Sambeskatningen får anvendelse for indkomstår, der starter den 15. december 2004 eller senere.  Bs første indkomstår efter 15. december 2004 er indkomståret 2005, som starter 1. januar 2005. Men As første indkomstår efter 15. december 2004 er indkomståret 2006, som starter den 1. juni 2005. Sambeskatningen indtræder derfor først fra indkomståret 2006.

Bs indkomstår 2006 er uændret og løber fortsat fra 1. januar 2006 til 31. december 2006. As indkomstår 2006 forlænges, så det udløber samtidig med Bs indkomstår 2006. Det vil sige, at As indkomstår 2006 kommer til at omfatte perioden fra 1. juni 2005 til 31. december 2006. Begge selskaber påbegynder indkomståret 2007 den 1. januar 2007.

Der henvises i øvrigt til SKM2006.773.SKAT