Dato for udgivelse
17 dec 2007 10:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 sep 2007 12:03
SKM-nummer
SKM2007.887.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-186940
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Avance, ejendom
Resumé

Skatterådet svarer ja til at en eventuel avance ved salg af andelslejlighed ikke skal beskattes, selvom skatteyder har to helårsboliger.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.J.1.5
Spørgsmål

Vil en evt. avance ved afståelse af andelsbevis i  Boligforening, tilhørende X, være omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 4.

Svar

Ja, se dog SKATs indstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

X blev efter 18 år i en fast stilling som IT-medarbejder ved  opsagt. Da han efter næsten hundrede forgæves ansøgninger igennem et år stadig ikke havde fået stilling, accepterede han en funktionærstilling ved firmaet A/S i Værløse. Han fortsatte med at søge stilling i Jylland, men da det efter flere år stadig ikke havde givet resultat, beholdt han stillingen i Værløse og valgte at rejse frem og tilbage hver weekend til sin kone og børn i Jylland. Da hans boliger gennem de første mange år var af absolut midlertidig karakter - lejede værelser, fremlejede lejligheder og overnatningsmuligheder på sofaer hos venner og bekendte - valgte han at beholde sin formelle adresse i Jylland.

For ca. 4 år siden var han dog så heldig at få en billig "andelslejlighed" efter at have været skrevet op til den i 12 år. Efter samråd med folkeregisteret i København bibeholdt han fortsat sin adresse i Jylland men blev pålagt at give besked i samme øjeblik han ikke længere havde stillingen i Værløse, så andre kunne overtage lejligheden.

For at undgå overraskelser, når han vælger at gå på pension, ønsker han bindende svar på, om lejligheden kan sælges skattefrit.

Der er fremlagt en meget omfattende dokumentation af rejsehjemmeler mellem hovedstaden og Jylland i perioden, hvor X har beboet lejligheden. Endvidere foreligger der dokumentation for indkøb af dagligvarer mv., kabel TV, gas og el-forbrug på adressen. Der foreligger også dokumentation for at X har været ansat i A/S i Værløse siden 1/8 1991 og har udført arbejde fra denne adresse i hele perioden.

X har dokumenteret, at han ejer et andelsbevis i  Boligforening, som han har underskrevet 3/8 2003.

Endvidere forligger vedtægterne fra Boligforening.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger er af den opfattelse, at en fortjeneste ved salg af lejligheden vil være skattefri.

SKATs indstilling og begrundelse

Det følger af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 4, at fortjeneste ved afståelse af et andelsbevis, der er forbundet med en brugsret til en beboelseslejlighed i en ejendom med flere beboelseslejligheder, ikke medregnes til opgørelsen af skattepligtig indkomst efter aktieavancebeskatningsloven, hvis lejligheden har tjent som bolig for ejeren af andelsbeviset i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet andelsbeviset.

I henhold til ligningsvejledningen afsnit E.J.1.5 er betingelserne for skattefritagelse i § 8, stk. 4:

1) Ejendomsretten til det pågældende værdipapir skal være forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed i en ejendom med flere beboelseslejligheder, der direkte er ejet af en forening m.v. Det er i den forbindelse uden betydning, hvilken tingsretlig status den pågældende ejendom eller beboelseslejlighed har, blot den pågældende forening mv. ejer flere lejligheder, der lejes ud til beboelse.

2) Et eventuelt til lejligheden hørende grundareal er mindre end 1.400 m2.

3) Det er en forudsætning for skattefritagelsen, at foreningen mv. er subjektiv skattepligtig efter selskabsskatteloven, og at andelsbeviserne i foreningen mv. ved afståelsen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler.

4) Ejeren af værdipapiret eller hans husstand skal have beboet den lejlighed, som værdipapiret gav brugsret til, i en del af eller hele den periode, hvor han har ejet værdispapiret.

Betingelse 1)

Den omhandlede beboelseslejligheden er beliggende i en ejendom med flere beboelseslejligheder ejet direkte af andelsforeningen.

Betingelse 2)

Der er tale om en lejlighed på 72 m2 beliggende på  24, 1. tv. i København. Betingelsen om at grundarealet er mindre end 1.400 m2 opfyldt.

Betingelse 3)

Andelsforeningen er efter SKATs opfattelse efter en konkret vurdering af dens vedtægter et selvstændigt skattesubjekt omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

Andele i andelsboligforeningen må derfor anses for omfattet af aktieavancebeskatningsloven, da foreningen er et selvstændigt skattesubjekt.

Betingelse 4)

I henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 4 medregnes fortjeneste eller tab ved afståelse af andelsbeviser og lignende værdipapirer, der er forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed i en ejendom med flere beboelseslejligheder ikke ved opgørelsen af skattepligtig indkomst efter aktieavancebeskatningsloven, hvis lejligheden har tjent til bolig for ejeren af værdipapiret eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvor denne har ejet værdipapiret, og hvor betingelserne for at kunne afstå værdipapiret skattefrit efter nærværende stykke har været opfyldt.

Det fremgår ikke af ejendomsavancebeskatningslovens § 8 om en ejer på samme tid kan have to ejendomme, der tjener til bolig for ejeren i ejendomsavancebeskatningslovens forstand.

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i SKM2006.379.VLR, da  landsretsdommen er i strid med praksis på området. En supplerende ejendom vil kunne sælges skattefri efter parcelhusreglen, hvis ejendommen af arbejdsmæssige årsager har været anvendt til beboelse af ejeren. Det er i den forbindelse uden betydning, om skatteyderen anskaffede ejendommen af arbejdsmæssige årsager eller ej, blot han i en væsentlig periode af arbejdsmæssige årsager har anvendt ejendommen til beboelse. I ovennævnte landsretssag var den supplerende ejendom et enfamilieshus.

Det må antages, at der gælder samme regler når den supplerende ejendom er en andelslejlighed, dvs. når skatteyder ejer et andelsbevis, der er forbundet med en brugsret til en beboelseslejlighed.

Ud fra en samlet vurdering af den fremlagte dokumentation, er det SKATs opfattelse, at det må lægges til grund, at spørger af arbejdsmæssige årsager har benyttet  den omtalte lejlighed som bolig 3 dage om siden lejligheden blev overtaget i 2004.

SKAT vurderer således, at lejligheden af arbejdsmæssige årsager har tjent til bolig for spørger i en væsentlig periode.

Det indstilles derfor, at spørgsmålet besvares med et ja.

Det er ved besvarelsen af spørgsmålet forudsat at ejendommen indtil salget ikke ændrer karakter til at være en udlejningsejendom til erhverv.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.