Dato for udgivelse
26 Apr 2007 15:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Apr 2007 16:51
SKM-nummer
SKM2007.288.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1656-0134
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Tinglysningsafgift
Emneord
Tinglysning, skøde, ejendomme, fejl, samlede overdragelsessum
Resumé
Tinglysning af et skøde vedrørende to ejendomme blev ikke anset at udløse tinglysningsafgift beregnet af den samlede overdragelsessum, da tinglysning vedrørende den ene ejendom blev påstået at skyldes en fejl.
Reference(r)
Tinglysningsafgiftsloven § 4, stk. 1

Klagen skyldes, at tinglysning af et skøde vedrørende to ejendomme er anset at udløse tinglysningsafgift efter tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 1, beregnet af den samlede overdragelsessum, selvom tinglysning vedrørende den ene ejendom er gjort gældende at skyldes en fejl.

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftsmyndighedens afgørelse ændres, således at tinglysningsafgift alene pålægges med i alt 3.400 kr.

Sagens oplysninger

Ved endeligt skøde anmeldt til tinglysning den 1. december 2006 overdrog B ejendommene X og Y til C ApS. Købesummen udgjorde ifølge skødet 700.000 kr. for begge ejendomme i alt, idet parterne erklærede, at værdien af ejendommen X androg 375.000 kr., og værdien af ejendommen Y androg 325.000 kr. Begge beløb var højere end de respektive offentlige ejendomsvurderinger. Det fremgår af anmelderens brev af 30. november 2006 - som ikke under sagen for Landsskatteretten har været bestridt - at skødet kun blev begæret tinglyst for så vidt angår ejendommen Y. Skødet blev tinglyst på begge ejendomme den 1. december 2006 under to forskellige løbenumre, idet der ved anmeldelsen til tinglysning blev betalt i alt 3.400 kr. i tinglysningsafgift. 

Afgiftsmyndighedens afgørelse

Afgiftsmyndigheden har ved den påklagede afgørelse anset den foretagne tinglysningstransaktion for at have udløst i alt 5.600 kr. i tinglysningsafgift, jf. tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 1, samt 200 kr. i forhøjet afgift, jf. tinglysningsafgiftslovens § 20, eller i alt 5.800 kr.

Ved afgørelsen har afgiftsmyndigheden henvist til, at tinglysningsafgiftsloven er en transaktionsbaseret lov, hvorefter der betales tinglysningsafgift på baggrund af den foretagne tinglysningsmæssige behandling. Da skødet er lyst vedrørende begge ejendomme, skal der betales tinglysningsafgift i overensstemmelse hermed. 

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har overfor Landsskatteretten nedlagt påstand om, at der alene skal betales 3.400 kr. i tinglysningsafgift.

Til støtte for den nedlagte påstand har klageren bl.a. gjort gældende, at beløbet på 3.400 kr. er den korrekte afgift for så vidt angår tinglysningen vedrørende ejendommen Y og at skødet kun er anmeldt til tinglysning vedrørende denne ejendom. Dette fremgår af klagerens brev af 30. november 2006. Det forhold, at tinglysningskontoret på trods af klagerens begrænsede anmeldelse ved en fejl har stemplet skødet ind vedrørende begge ejendomsoverdragelser, medfører ikke, at der skal betales yderligere tinglysningsafgift. 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I medfør af tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 1, udgør afgiften for tinglysning af ejerskifte af fast ejendom eller andele heraf 1.400 kr. og 0,6 % af afgiftsgrundlaget efter § 4, stk. 2.  Afgiftspligten indtræder ved anmeldelsen til tinglysning eller registrering, jf. tinglysningsafgiftslovens § 16, stk. 1, 1. pkt.

Det omhandlede skøde blev ubestridt alene anmeldt til tinglysning for så vidt angår overdragelse af ejendommen matr.nr. Y. Der er derfor kun indtrådt afgiftspligt for så vidt angår denne tinglysning. Afgiften herved skal opgøres til 1.400 kr. + 0,6 % af den i skødet anførte værdi af ejendommen, hvilken værdi udgør 325.000 kr. Det er herefter korrekt, at der ved anmeldelsen blev berigtiget afgift med 3.400 kr. Der er ikke grundlag for pålæg af yderligere afgift, hvorfor den påklagede afgørelse ændres i overensstemmelse hermed.