Dato for udgivelse
21 aug 2007 13:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 jul 2007 09:58
SKM-nummer
SKM2007.548.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, B-1855-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning
Emneord
Rentefiksering, virksomhedsoverdragelse, tilbagevirkende, kraft, tilskud
Resumé

Et datterselskab havde i indkomstårene 2000-2002 en gæld til moderselskabet ifølge en mellemregningskonto. I det andet af de omtvistede tre indkomstår var en del af mellemregningskontoen blevet konverteret til henholdsvis anpartskapital, henholdsvis ansvarlig lånekapital.

Landsskatteretten havde foretaget rentefiksering af såvel den løbende mellemregning som den ansvarlige lånekapital og indrømmet datterselskabet fradragsret. Samtidig havde Landsskatteretten fundet, at datterselskabet var skattepligtig af rentefordelen, som man ikke havde betalt, som et skattepligtigt tilskud.

Landsretten var enig heri og anførte, at rentefriheden alene var begrundet i det indbyrdes interessefællesskab mellem moderselskab og datterselskab, og at rentegælden ikke var indgået i mellemregningen med moderselskabet på en måde, der falder ind under ligningslovens § 2, stk. 5.

Landsretten fandt videre ud fra en konkret bevisvurdering, at en virksomhedsoverdragelse ikke var sket den 1. maj 2001, men efter den 15. juni 2001, som skattemyndighederne havde sat som skæringsdato. Selskabet skulle derfor ikke beskattes af driftsresultatet i perioden 1. maj til 15. juni 2001.

Reference(r)

Ligningsloven § 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 S.I.1.3.2

Parter

H1 Danmark Aps
(advokat Jan Ranners)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke).

Afsagt af landsdommerne

Lyngesen, Karen-Anke Tørring og Peter Pagh (kst.)

Under denne sag, der er anlagt den 13. juni 2006, har sagsøgeren, H1 Danmark Aps, påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende, at sagsøgerens indkomst for indkomstårene 2000, 2001 og 2002 principalt nedsættes med henholdsvis 282.336 kr., 460.287 kr. og 837.298 kr., subsidiært nedsættes med henholdsvis 171.352 kr., 95.781 kr. og 497.627 kr. og mest subsidiært, at sagsøgerens indkomst for indkomståret 2001 forhøjes med 133.967 kr. og for indkomståret 2002 nedsættes med 106.439 kr.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Sagen vedrører navnlig rentefiksering af en mellemregning, herunder ansvarlig lånekapital mellem et moderselskab, HH Holding A/S og dets datterselskab, H1 Danmark ApS, der er sagsøger i nærværende sag.

Sagens nærmere omstændigheder

Den 14. marts 2006 afsagde Landsskatteretten kendelser vedrørende indkomstopgørelserne i såvel moderselskabet som datterselskabet for indkomstårene 2001, 2002 og 2003.

I kendelsen vedrørende datterselskabet, H1 Danmark ApS er blandt andet anført følgende:

"...

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2000

 

Skattemyndigheden har anset rente af lån fra moderselskab for fradragsberettiget, jf. statsskattelovens § 6, litra e.

                   

Nedsættelse herefter

282.336 kr.

 

Landsskatteretten forhøjer skattemyndighedens ansættelse med

282.336 kr.

 

Indkomståret 2001

 

Skattemyndigheden har anset rente af lån fra HH Holding A/S for fradragsberettiget, jf statsskattelovens § 6, litra e.

 

Nedsættelse herefter

594.254 kr.

 

Landsskatteretten forhøjer skattemyndighedens ansættelse med

594.254 kr.

 

Skattemyndigheden har anset rente af ansvarlig lånekapital fra HH Holding A/S for fradragsberettiget, jf. statsskattelovens § 6, litra e.

 

Nedsættelse herefter

66.033 kr.

 

Landsskatteretten forhøjer skattemyndighedens ansættelse med

66.033 kr.

 

Skattemyndigheden har nedsat selskabets skattepligtige indkomst med driftsresultat vedrørende købt aktivitet for perioden fra den 1. maj 2001 til den 15. juni 2001 skønsmæssigt.

 

Nedsættelse herefter

200.000 kr.

 

Landsskatteretten stadfæster skattemyndighedens afgørelse.

 

...

 

Indkomståret 2002

 

Skattemyndigheden har anset rente af lån fra HH Holding A/S for fradragsberettiget, jf. statsskattelovens § 6, litra e.

 

Nedsættelse herefter

730.805 kr.

 

Landsskatteretten forhøjer skattemyndighedens ansættelse med

730.805 kr.

 

Skattemyndigheden har anset rente af ansvarlig lånekapital fra HH Holding A/S for fradragsberettiget, jf. statsskattelovens § 6, litra e.

 

Nedsættelse herefter

106.493 kr.

 

Landsskatteretten forhøjer skattemyndighedens ansættelse med

106.493 kr.

Sagens oplysninger

H1 Danmark ApS (selskabet), der har regnskabsår fra den den 1. oktober til den 30. september, er datterselskab af HH Holding A/S (moderselskabet), der ejer 75,5 pct. af anpartskapitalen på nominelt 1.000.000 kr. B, der var selskabets direktør i regnskabsåret 1999/2000, ejer 24,5 pct. af anpartskapitalen. Hun er gift med A, der siden regnskabsåret 2000/2001 har været selskabet direktør, og som tillige er direktør og hovedaktionær i moderselskabet.

Selskabet stiftede i 1999 et datterselskabet i Sverige, H3 AB, hvori selskabet ejer den fulde indskudskapital.

Ved udgangen af regnskabsåret 1999/2000, der er selskabets 15. regnskabsår, udgjorde selskabets balancesum, afrundet 3.029.000 kr., fordelt på 20.000 kr. anlægsaktiver og 3.009.000 kr. omsætningsaktiver, henholdsvis 5.732.000 kr. negativ egenkapital og 8.761.000 kr. gæld.

Selskabet har i 2000, 2001 og 2002 løbende haft gæld til moderselskabet i form af en mellemregning. I årsregnskabet for 2000/2001 er det anført, at selskabet har gæld til koncernforbundne selskaber på 8.318.365 kr. I årsregnskabet for 2001/2002 er gælden opgjort til 8.456.547 kr.

Selskabet udøver virksomhed ved handel med komponenter til industriel automatisering. Selskabet havde i regnskabsåret 1999/2000 herved en opnået bruttofortjeneste på, afrundet, 1.086.000 kr., et driftsresultat på 489.000 kr. og et negativt resultat før skat på 19.000 kr.

Ved en ekstraordinær generalforsamling i moderselskabet den 10. juli 2001 besluttede moderselskabet at afhænde dets virksomhed til selskabet, herunder samtlige aktiver og aktiviteter inklusive goodwill. Det blev bestemt, at overdragelsen skulle have virkning fra den 1. maj 2001.

Beslutningen blev truffet i forlængelse af et bestyrelsesmøde i moderselskabet den 15. juni 2001, hvor selskabets repræsentant og selskabets revisor havde orienteret om deres ideer til en ændring af selskabsstrukturen.

Mellemregningen mellem selskabet og moderselskabet blev samtidig med virksomhedsoverdragelsen konverteret til henholdsvis nominelt 755.000 kr. anpartskapital i selskabet og nominelt 3.170.858,51 kr. ansvarlig lånekapital.

Det blev aftalt, at den ansvarlige lånekapital alene skulle forrentes i det omfang selskabet udbetalte udbytte til anpartshaverne, at forretningen i givet fald skulle udgøre samme beløb som udbyttet, at den ansvarlige lånekapital skulle være uopsigelig fra moderselskabets side i tre år fra den 1. maj 2001, og at moderselskabet i denne periode kunne vælge enten at få sit tilgodehavende indfriet til kurs pari eller at konvertere sit tilgodehavende til anpartskapital til kurs 125. Der foreligger ingen lånedokumenter.

Som et led i overdragelsesproceduren blev moderselskabets navn ændret fra "H1 Danmark A/S" til HH Holding A/S", og selskabets navn blev ændret fra "HX ApS" til "H1 Danmark ApS". Endvidere blev selskabets anpartskapital ved ekstraordinær generalforsamling den 23. juli 2001, forhøjet fra 245.000 kr. til 1.000.000 kr.

Overdragelsen af regnskabsposterne fandt sted den 1. august 2001 med virkning fra den 1. maj 2001.

På tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen havde selskabet et uudnyttet skattemæssigt underskud på ca. 4 mio.kr.

I regnskabsåret 2000/2001 udgjorde selskabets balancesum, afrundet, 21.561.000 kr., fordelt på 1.921.000 kr. anlægsaktiver og 19.640.000 kr. omsætningsaktiver, henholdsvis 4.979.000 kr. negativ egenkapital, der delvist er udlignet af 3.171.000 kr. ansvarlig lånekapital og 23.369.000 kr. gæld.

Selskabets repræsentant har over for Landsskatteretten oplyst, at moderselskabet har valgt at konvertere den ansvarlige lånekapital til anparter i datterselskabet.

...

Den kommunale skattemyndigheds afgørelse

Skattemyndigheden har nedsat selskabets skattepligtige indkomst for 2000, 2001 og 2002 med henholdsvis 282.336 kr., 594.254 kr. og 730.805 kr. Nedsættelserne udgør fradrag for fikserede renter af mellemregningskontoen med moderselskabet.

Skattemyndigheden har endvidere nedsat selskabets skattepligtige indkomst for 2001 og 2002 med henholdsvis 66.033 kr. og 106.493 kr. Nedsættelsen udgør fradrag for fikserede renter af ansvarlig lånekapital, ydet af moderselskabet.

Endelig har skattemyndigheden nedsat selskabets skattepligtige indkomst for 2001 med 200.000 kr., opgjort skønsmæssigt som driftsresultat vedrørende den til selskabet solgte aktivitet for perioden fra den 1. maj til den 15. juni 2001.

...

For så vidt angår rentefikseringen er nedsættelsen begrundet med, at økonomiske transaktioner mellem interesseforbundne parter skal være på markedsvilkår, jf. ligningslovens § 2, stk. 1.

Udlånet til selskabet erstatter en kapitaludvidelse nødvendiggjort af virksomhedsoverdragelsen, der formentlig er foretaget med det formål at kunne udnytte det skattemæssige underskud i selskabet. Ingen uafhængig part ville i den foreliggende situation yde et usikret lån på 3.170.858,51 kr. Udlånet er ikke foretaget under hensyntagen til moderselskabets løbende drift, men alene i kraft af moderselskabets aktionærinteresser, idet låneaftalen ikke kan antages at begunstige moderselskabet på en måde, der kan erstatte en forrentning.

Såfremt moderselskabet på udlånstidspunktet anså det for udelukket, at selskabet var i stand til at forrente udlånet, foreligger der et til selskabet ydet skattepligtigt tilskud.

Mellemregningen indeholder stort set ingen del, der kan henføres til varemellemværender, der ikke skulle forrentes, såfremt selskabet havde handlet med en uafhængig part. Den del af mellemregningen, der er opstået ved varehandel, har grundet alder skiftet karakter til almindeligt lånemellemværende, idet den ligger før den periode, der normalt gives uafhængige parter i betalingsfrist.

Driftsresultatet på 200.000 kr. er fastsat ved møde mellem repræsentanter for selskabet og den kommunale skattemyndighed, hvor selskabets repræsentanter samtidig anerkendte, at tidspunktet for overdragelsen af aktiviteten kunne fastsættes til den 15. juni 2001.

Da der ved skattepligtige overdragelser ikke er lovhjemmel til at overdrage aktiviteter med tilbagevirkende kraft, skal selskabet i overensstemmelse med principperne i statsskattelovens §§ 4 og 6 medregne driftsresultatet indtil tidspunktet for aftaleindgåelsen.

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Skattepligtige, hvorover juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse, skal ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med disse i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter, jf. ligningslovens § 2, stk. 1. Ligningslovens § 2 er en lovfæstelse af den praksis vedrørende rentefiksering, som lå forud for TfS 1998.199 H, hvorfor denne praksis er tilsigtet opretholdt.

Selskabets gæld til moderselskabet er uforrentet og usikret. Henset til selskabets økonomiske situation på lånetidspunktet findes disse vilkår ikke at være forretningsmæssigt begrundet. Det tiltrædes derfor, at der er grundlag for at fiksere en rente, svarende til markedsrenten, idet det bemærkes, at vilkårene for den del af mellemregningen, der udgøres af ansvarlig lånekapital, ikke findes at kunne erstatte et vilkår om forrentning.

Der er ikke uenighed om mellemregningens saldi, og der findes ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedens skøn over markedsrenten. Der findes heller ikke grundlag for at antage, at mellemregningen helt eller delvist kan henføres til varemellemværender. Det bemærkes herved, at Landsskatteretten, efter indhentelse af selskabets ansættelse for 1999 hos skattemyndigheden, har konstateret, at det af repræsentanten på retsmødet anførte, hvorefter de af R1 Revision foreslåede beløb er beregnet efter samme principper som positivt er godkendt i 1999, ikke er korrekt, idet myndigheden for 1999 alene på grund af udsigten til forældelse accepterede et fordelingsforslag fremsat i sidste øjeblik af selskabets revisor.

De rentefordele, som selskabet har opnået som følge af vilkåret om rentefrihed, anses som skattepligtige tilskud, jf. ligningsvejledningen for 2000 afsnit S.I.1.5 og ligningsvejledningen for 2001 og for 2002 afsnit S.I.1.3.2.

Skattemyndighedens ansættelse forhøjes derfor med de fikserede renter.

Indkomst, der efter statsskattelovens § 4 skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, skal henføres til beskatning hos den, der har oppebåret indkomsten. Det tiltrædes, at tidspunktet for overdragelsen af aktiviteten kan fastsættes til den 15. juni 2001, hvorfor virksomhedsoverdragelsen skal tillægges skattemæssig virkning fra dette tidspunkt. Skattemyndighedens afgørelse herom stadfæstes derfor.

..."

Af sagens øvrige oplysninger fremgår blandt andet følgende

I referat fra bestyrelsesmøde af 30. april 2001 i moderselskabet H1 Danmark A/S er under punktet eventuelt anført bl.a.:

"Under dette punkt orienterede SJ om sine tanker vedrørende selskabets samarbejde med HX koncernen. Disse tanker vandt absolut positiv genklang hos bestyrelsen, og man anmodede SJ og NN om at gå videre hermed snarest belejligt."

I referat fra bestyrelsesmøde i H1 Danmark A/S af 15. juni 2001 er under punkt 6, "orientering om ændret selskabsstruktur" anført:

"SJ og NN orienterede om deres ideer til ændring af strukturen.

De indstiller, at H1 Danmark A/S sælger alle sine aktiviteter inklusive goodwill til handelspris til HX ApS, som herefter ændrer navn til H1 Danmark A/S og selskabsform til aktieselskab med en nominel aktiekapitel på 1 mio. kr. Herefter kommer koncernen til at bestå af et holdingselskab, kaldet HH Holding A/S som ejer 755.000 kr. nominelt aktier i H1 Danmark A/S, mens B fortsat ejer 245.000 kr. nominelt aktier i selskabet.

Overdragelsen sker med virkning fra 1. maj.

Man anmodede derfor om at få handelsværdi på de aktiver, der fortsat ikke er værdisat."

I referat af ekstraordinær generalforsamling i H1 Danmark A/S afholdt den 10. juli 2001 er anført bl.a.:

"Det var foreslået, at afhænde samtlige selskabets aktier og aktiviteter pr. 1. maj 2001 til HX ... på følgende vilkår:

...

Om vilkårene for den ansvarlige lånekapital besluttedes følgende

Forrentning kan alene ske, såfremt selskabet udbetaler udbytte til anpartshaverne, og da med samme kronebeløb som udbyttet.

Den ansvarlige lånekapital er fra långivers side uopsigelig i tre år med låneoptagelsen den 1. maj 2001.

I perioden 1. maj 2004 til 1. juni 2004 kan kreditor vælge enten at få lånebeløbet udbetalt til kurs 100 eller konvertere dette til anpartskapital til kurs 125."

I overdragelsesaftale mellem H1 Danmark A/S som sælger og HX ApS som køber underskrevet 10. juli 2001 er anført, at mellem parterne "er dd. indgået følgende overdragelsesaftale vedrørende aktiver og aktiviteter i sælgers virksomhed." I aftalens § 3 er anført, at aktiviteterne overtages pr. 1. maj 2001.

Ved brev af 23. januar 2003 meddelte ligningsafdelingen til H1 Danmark ApS, at mht. indkomstårene 2000, 2001 og 2002 skulle der i skatteansættelsen indregnes en fordel ved rentefrihed for selskabets gæld til moderselskabet.

Ved brev af 31. juli 2003 meddelte ligningsafdelingen til H1 Danmark ApS, at mht. indkomståret 1999 skulle skatteansættelsen ændres, således at der ikke blev indregnet forrentning af lån fra HH Holding ApS.

Ved landsskatterettens afgørelse af 14. marts 2006 blev ligningsmyndighedernes skatteansættelse af HH Holding A/S for årene 2000, 2001 og 2002 stadfæstet.

Forklaringer

A har som repræsentant for sagsøger forklaret bl.a., at han er direktør og hovedaktionær i moderselskabet HH Holding A/S, der ejer 75% af datterselskabet. Moderselskabet blev grundlagt omkring 1980, mens datterselskabet blev stiftet i begyndelsen af 1990'erne. Moderselskabet, der i Danmark har eneforhandleraftaler på salg af komponenter til industriel automatisering, beskæftiger sig med salg og rådgivning til dansk industri. Datterselskabet blev oprettet for at sælge til udenlandske markeder med vægt på Island, Sverige, Norge og England. Datterselskabet købte fra moderselskabet, således at datterselskabet videresolgte moderselskabets varer. Vareindkøb blev styret fra moderselskabet. I slutningen af 1990'erne begyndte det at gå skævt i datterselskabet, der mistede egenkapitalen. Siden dette tidspunkt opbyggede datterselskabet en voksende gæld for varehandel til moderselskabet. Datterselskabet havde ikke andre større kreditter. Ca. 95% af koncernens omsætning lå i Danmark. Meningen med beslutningerne i 2001 var at løse problemerne ved at samle alle danske og udenlandske driftsaktiviteter i datterselskabet.

Ændringen blev besluttet på bestyrelsesmødet den 30. april 2001, hvilket betød, at ca. 25 ansatte overgik fra moderselskabet til datterselskabet. På samme bestyrelsesmøde blev det besluttet at gennemføre ændringerne med virkning fra 1. maj 2001. Han kan ikke huske, hvad der på bestyrelsesmødet den 30. april 2001 blev aftalt om prisfastsættelsen, eller om der forud var foretaget en vurdering. Medarbejderne blev orienteret om ændringerne inden den 30. april 2001, men han husker ikke nøjagtigt, hvornår det skete. Han har ingen forklaring på, at det i referatet fra bestyrelsesmødet den 30. april 2001 anføres, "at man anmodede SJ og NN om at gå videre hermed snarest belejligt." Han kan ikke forklare, hvorfor det i referatet fra bestyrelsesmødet den 15. juni 2001 anføres, at "de indstiller", eller hvorfor der i overdragelsesaftalen underskrevet den 10. juli 2001 anføres, "er d.d. indgået". Uden de gennemførte ændringer havde datterselskabet ikke overlevet. Nu går det godt. Selskabet koncentrerer sig om det danske marked.

Statsautoriseret revisor VP har som vidne forklaret bl.a., at han er partner i R1 revision. Han har ikke været direkte involveret i forhold til H1 Danmark, da det er en kollegas kunde, men han har bistået kollegaen i forbindelse med strukturomlægningen. Datterselskabet havde bankgæld, der var kautioneret af moderselskabet. Mellemværendet mellem moderselskab og datterselskab var opstået både som lån og varegæld. Forelagt R1 Revisions forslag til renteberegning af 12. november 2003 har han oplyst, at varegælden angår varer fra moderselskabet, varer som er faktureret via datterselskabet. Han mener, at den valgte løsning svarer til, hvad der normalt gøres i disse situationer. Det kan godt være, at det var i november 2002, at han første gang så på denne sag i forbindelse med regnskabet for 2001/2002.

Procedure

H1 Danmark ApS gør til støtte for den principale påstand gældende bl.a., at uanset om mellemværende med datterselskab og moderselskab i årene 2000, 2001 og 2002 var foretaget på markedsmæssige normale vilkår, gælder den med skattevæsenet indgåede aftale om skatteansættelse for 1999 også for de regnskabsår, som er omfattet af nærværende sag. H1 Danmark ApS har ikke modtaget tilskud fra moderselskabet i form af manglende forrentning af mellemværenderne. Den af moderselskabet ydede midlertidige henstand med betaling af renter var begrundet i H1 Danmark ApS' økonomiske situation, hvorfor der var tale om almindelige markedsvilkår.

Til støtte for den subsidiære påstand gøres gældende, at mellemværendet med moderselskabet vedrører såvel varemellemværender, som normalt er uforrentede, som lån. Den af revisionen foretagne fordeling er i overensstemmelse med det, som blev aftalt med skattemyndighederne vedrørende 1999. H1 Danmark ApS har derfor en berettiget forventning om, at samme principper benyttes for de kommende år, bl.a. fordi aftalen blev indgået på et tidspunkt, hvor skattemyndighederne var vidende om mellemværendet om de senere år.

Til støtte for den mere subsidiære påstand gøres gældende, at overdragelsen af aktiver og aktiviteter fra moderselskab til datterselskab skete med virkning fra 1. maj 2001 og ikke med virkning fra 15. juni 2001, som forudsat af landsskatteretten. Konvertering af mellemværende til ansvarlig lånekapital er sket på normale markedsmæssige vilkår. Aftalen med moderselskabet indeholder vilkår, som giver kreditor muligheder, der ikke bliver øvrige kreditorer til del i konsekvens af accepten af, at øvrige kreditorer tilgodeses før den ansvarlige lånekapital. Driftsresultat for perioden 1. maj - 15. juni 2001 blev besluttet den 30. april 2001, idet samtlige medarbejdere omfattet af overdragelsesaftalen var ansat hos H1 Danmark ApS fra den 1. maj 2001.

Skatteministeriet har til støtte for frifindelse gjort gældende bl.a., at aftalen i juli 2003 med skattemyndighederne om skatteansættelsen for 1999 ikke kan give H1 Danmark en berettiget forventning om skatteansættelsen for 2000, 2001 og 2002, der ligger før aftalens indgåelse, jf. fx SKM2005.502.VLR. Det uforrentede udlån, herunder for så vidt angår indkomstårene 2001 og 2002 den ansvarlige lånekapital, skal rentefikseres i medfør af ligningslovens § 2. Ved den rentefrie kredit modtog H1 Danmark ApS tilskud fra moderselskabet, der er skattepligtigt i medfør af statsskattelovens § 4, jf. også SKM2002.310.HR. Låneforholdet mellem datterselskab og moderselskab er omfattet af ligningslovens § 2, og den manglende forrentning er ikke i overensstemmelse med, hvad der ville være aftalt, hvis transaktionen havde været afsluttet mellem uafhængige parter. Dette gælder også den ansvarlige lånekapital, hvor ingen uafhængig kreditor ville have givet tilsvarende vilkår som aftalt mellem H1 Danmark ApS og moderselskabet.

Den skattemæssige behandling har været den, at som følge af rentefriheden er H1 Danmark ApS indrømmet et rentefradrag af gælden til moderselskabet, men da H1 Danmark APS ikke har og heller ikke har skullet betale renter, er H1 Danmark ApS blevet tilskudsbeskattet af den manglende rentebetaling. Det rentefradrag, H1 Danmark ApS har fået, modsvares beløbsmæssigt af tilskudsbeskatningen, og samlet er selskabets skattepligtige indkomst hverken blevet forhøjet eller nedsat som følge af forholdene vedrørende rentefriheden. Det H1 Danmark ApS gør gældende er, at der skal ske en nedsættelse af den skattepligtige indkomst med rentefradraget efter ligningslovens § 2.

I øvrigt gør skatteministeriet gældende, at virksomhedsoverdragelsen skal tillægges virkning fra aftaletidspunktet, hvilket allertidligst er den 15. juni 2001. Der kan ikke tillægges overdragelsen skattemæssig tilbagevirkende kraft.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen finder landsretten, at den rentefrihed sagsøger som datterselskab opnåede for gæld til moderselskabet i årene regnskabsårene 1999/2000, 2000/2001 og 2001/2002 ikke er et almindeligt handelsmæssige vilkår, men alene begrundet i det indbyrdes interessefællesskab mellem moderselskab og datterselskab. Sagsøger har ikke godtgjort, at rentegælden er indgået i mellemregning med moderselskabet på en måde, der falder under ligningslovens § 2, stk. 5. Af de anførte grunde er sagsøger skattepligtig af rentefordelen, uden der er grundlag for at sondre mellem, om den rentefrie gæld er opstået som lån eller varegæld. Den omstændighed, at den lokale skatteregion den 31. juli 2003 accepterede skattefrihed for indkomståret 1999, har ikke givet sagsøger en retsbeskyttet forventning om skattefrihed for årene 2000, 2001 og 2002, allerede fordi afgørelsen er truffet efter at de tre skatteår er forløbet.

Efter bevisførelsen lægger landsretten endvidere til grund, at virksomhedsoverdragelsen er sket efter den 15. juni 2001, hvorved navnlig lægges vægt på, at det af overdragelsesaftalen underskrevet den 10. juli 2001 udtrykkeligt fremgår, at aftalen er indgået dags dato. Som følge heraf tillægges virksomhedsoverdragelsen skattemæssig virkning fra 15. juni 2001. Af de ovenfor anførte grunde ses der ikke grundlag for at ændre landsskatterettens afgørelse.

Sagsomkostningerne er fastsat som nedenfor bestemt til godtgørelse af udgifter til advokatbistand. Omkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

Sagsøgeren, H1 Danmark ApS, skal inden 14 dage betale 50.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte, Skatteministeriet.