Dato for udgivelse
18 okt 2007 15:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 sep 2007 15:49
SKM-nummer
SKM2007.737.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1824-0902
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning
Emneord
Opgørelse, genbeskatning af underskud, nedlukning af filial
Resumé

Ved overdragelse af en del af selskabets virksomhed i en norsk filial til et koncernforbundet selskab, der ikke var omfattet af sambeskatning med selskabet, skulle der ske genbeskatning af underskud, der endnu ikke var udnyttet, men som var fremført til senere udnyttelse i sambeskatningsindkomsten.

Reference(r)
Ligningsloven § 33 D, stk. 5 (dagældende)
Henvisning
Ligningsvejledning 2008-1 S.C.7.1.1

Klagen vedrører opgørelse af genbeskatning af underskud i forbindelse med lukning af norsk filial.

Landsskatterettens afgørelse

Sambeskatningsindkomst

Skatteforvaltningen har ansat genbeskatning af underskud til 964.143 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteforvaltningen afgørelse.

Sagens oplysninger

Selskabet driver virksomhed med salg af produkter så som vlieseline, vilene og skulderpuder til anvendelse indenfor konfektionsbranchen.

Selskabet havde tidligere en filial i Norge, som forestod salg af koncernens produkter til det norske marked. Filialen blev lukket pr. 31. december 2002. I den forbindelse blev én kunde overdraget til det koncernforbundne selskab B i Tyskland, der ikke var sambeskattet med selskabet.

Af bilag 1 til selskabets selvangivelse fremgår, at selskabet i indkomståret 2002 har haft et samlet underskud på 962.155 kr., hvoraf 150.372 kr. udgør underskud fra den norske filial. Af selskabets selvangivelse fremgår videre, at hele beløbet på -962.155 kr. indgår i sambeskatningsindkomsten og i det samlede restunderskud ultimo indkomståret.

Skatteforvaltningens afgørelse

Der skal ske genbeskatning af underskud i den norske filial med 964.143 kr.

Det følger af ligningslovens § 33 D, stk. 5, at der skal ske genbeskatning, hvis et udenlandsk fast driftssted eller en del heraf afhændes til et koncernforbundet selskab.

Selskabet anses at have beholdt den kunde, som på tidspunktet for lukningen af filialen har set ud til at kunne give overskud for koncernen som helhed. Der er derfor sket en deloverdragelse af virksomhed ved overførslen af kunden.

Det følger af § 33 D, stk. 5, at der skal ske genbeskatning i afståelsesåret, hvilket vil sige indkomståret 2002.

Af § 33 D, stk. 5, fremgår, at der skal ske beskatning af fratrukket underskud, der ikke modsvares af senere års overskud. Bestemmelsen kan ikke fortolkes i overensstemmelse med den tilsvarende bestemmelse i § 33 E, stk. 2. I § 33 E, stk. 2, tager selskaberne deres underskud med ud af sambeskatningen, mens det ikke er tilfældet i nærværende situation. I stk. 5 anvendes ordet "fratrukket". De endnu ikke anvendte underskud indgår i opgørelsen af de skattepligtige indkomster for selskabet for henholdsvis indkomstårene 2000 og 2002. Da underskuddene således er medtaget ved opgørelse af de skattepligtige indkomster, er beløbene fratrukket og skal dermed indgå i genbeskatningssaldoen.

Da underskuddene indgår i selskabets selvangivne indkomster, skal der ske beskatning af beløbet. Der er ikke hjemmel til at fjerne underskuddene fra de pågældende år.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at genbeskatningsbeløbet nedsættes til 485.066 kr.

Genbeskatning af underskud efter ligningslovens § 33 D må efter praksis om ligningslovens § 33 E være maksimeret til det underskud, der er opnået fradrag for i anden indkomst eller til 485.066 kr. Der henvises blandt andet til formuleringen af bestemmelsen.

§ 33 D, stk. 2:

"..., ske genbeskatning af et beløb svarende til det tidligere fradragne underskud"

§ 33 D, stk. 5:

"..., skal fratrukket underskud, der ikke modsvares af senere års overskud, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst"

Som det fremgår, er formuleringerne det "tidligere fradragne underskud" og "fratrukket underskud" anvendt i loven, hvilket efter en ordret sproglig fortolkning kun kan omfatte den del af underskuddet, der er fratrukket i den danske indkomst. Efter formuleringen kan bestemmelsen således ikke omfatte den del af underskuddet, der henstår uudnyttet. Der er offentliggjort praksis, der har taget stilling til problemstillingen. 

Der er ikke hjemmel til at kræve genbeskatning gennemført med mere end det underskud, der er fratrukket på 485.066 kr.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Der er mellem selskabet og skattemyndighederne enighed om, at en del af virksomheden i den norske filial er overdraget til et koncernforbundet selskab, der ikke er omfattet af sambeskatning med selskabet. Der er endvidere enighed om, at der som følge heraf skal ske genbeskatning efter den dagældende ligningslovs § 33 D, stk. 5, hvoraf fremgår:

"Afhændes et fast driftssted eller en del heraf beliggende i fremmed stat, Færøerne eller Grønland til et koncernforbundet selskab m.v., (...), skal fratrukket underskud, der ikke modsvares af senere års overskud, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.(...)"

Det tiltrædes, at det underskud, der ifølge § 33 D, stk. 5, skal medregnes ved genbeskatningen, omfatter underskud, der endnu ikke er udnyttet, men er fremført til senere udnyttelse i sambeskatningsindkomsten.

Der er ikke gjort indsigelse mod den talmæssige opgørelse.

Skatteforvaltningens afgørelse stadfæstes.