Dato for udgivelse
28 feb 2007 10:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 feb 2007 13:47
SKM-nummer
SKM2007.145.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-033227
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indkomstarter + Personlig indkomst
Emneord
Skattefri, rejsegodtgørelse, midlertidigt, arbejdssted, afstand, sædvanlig, bopæl
Resumé
Skatterådet bekræfter, at der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse, hvis arbejdstiden er på 12 timer, at der er en transporttid på mellem 1 og 1½ time, og arbejdet er fysisk hårdt. Samtidig bekræfter Skatterådet, at der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse, hvis arbejdstiden er på 10 timer eller mere, at der er mere en 100 km/90 minutters transporttid og arbejdet er fysisk hårdt.
Hjemmel
06-046113
Reference(r)
Ligningsloven § 9 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 A.B.1.7

Spørgsmål

 1. Med udgangspunkt i ligningslovens § 9A kan spørgeren da udbetale skattefri rejsegodtgørelse til de medarbejdere, som har belastende arbejde i stærk varme (40-70 grader), arbejdsdage på 12 timer, en afstand mellem arbejdsstedet og hjemmet på henholdsvis 70, 80 eller 90 km, og hvor Arbejdsmiljølovens hviletidsregler forhindrer daglig pendling mellem bopæl og arbejdssted?
 
 1. Med udgangspunkt i ligningslovens § 9A kan spørgeren da udbetale skattefri rejsegodtgørelse til de medarbejdere, som har meget lange arbejdsdage (12 timer), fordi de efter belastende arbejde i stærk varme fra 40-70 grader skal afholde passende pause, før de forlader arbejdsstedet, som ligger henholdsvis 70, 80 og 90 km fra hjemmet, hvorved Arbejdsmiljølovens hviletidsregler forhindrer daglig pendling mellem bopæl og arbejdssted?
 
 1. Med udgangspunkt i ligningslovens § 9A kan spørgeren da udbetale skattefri rejsegodtgørelse til de medarbejdere med skiftende arbejdssteder, som har mere end 90 minutters transporttid i bil mellem hjem og arbejdssted og derved er forhindret i daglig pendling mellem bopæl og arbejdssted, hvis arbejdstiden er 10 timer eller mere for den enkelte medarbejder?
 
 1. Med udgangspunkt i rejsebegrebet i ligningslovens § 9A kan spørgeren da udbetale skattefri rejsegodtgørelse til de medarbejdere med skiftende arbejdssteder, som har mere end 100 km kørsel i bil mellem hjem og arbejdssted og derved er forhindret i daglig pendling mellem bopæl og arbejdssted, hvis arbejdstiden er 10 timer eller mere for den enkelte medarbejder?
 
 1. Med udgangspunkt i Ligningslovens § 9A kan spørgeren da udbetale skattefri rejsegodtgørelse til de medarbejdere med skiftende arbejdssteder, hvis medarbejderne skal overnatte væk fra deres daglige bopæl på ordre fra arbejdsgiveren, således at arbejdsgiveren sikrer, at gældende hviletidsbestemmelser overholdes? Medarbejderne arbejder 12 timer i døgnet i stærk varme (40-70 grader). Endvidere er der tale om et meget belastende arbejde, hvor det er nødvendigt for medarbejderne at holde hviletid efter arbejdstidens slutning, at der tages bad, at der drikkes vand og spises saltpiller, for at kroppen kan blive klar igen.

Svar

 1. Ja, se indstilling og begrundelse.
 2. Ja, se indstilling og begrundelse.
 3. Ja, se indstilling og begrundelse.
 4. Ja, se indstilling og begrundelse.
 5. Ja, se indstilling og begrundelse.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgeren bygger, driftssætter og servicerer forbrændings- og trykbærende anlæg (kraftværker). 

Medarbejderne har bopæl overalt i landet. Medarbejderne er ansat fra deres bopæl. De medarbejdere, som kan få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse, har altid et midlertidigt arbejdssted og er bekendt med dette ved ansættelsens start.

Medarbejdergruppen

Medarbejdergrupperne omfatter følgende afdelinger:

 • Montageafdelingen, timelønnede og funktionærer (værkførere).
 
 • Opstartsafdelingen, funktionærer.
Mandskabsplanlægning sker for alle anlæg under et og ud fra mandskabets kompetencer.

Arbejdsopgaver - montage

Montageafdelingens arbejdsopgaver omfatter service og vedligeholdelse samt ny- og ombygning af kraftvarmeanlæg (primært kedel og rist).

Arbejdet er på trykbærende anlæg i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelser. Anlæggene er i såvel varm som kold tilstand.

Der er tale om hårdt fysisk arbejde for de timelønnede med påvirkning af kroppen som følge af varmepåvirkning med temperaturer fra 40-70 grader samt svejsning i såvel vante som uvante positioner.

Funktionærernes arbejdsopgaver omfatter koordinering, inspektion og planlægning på pladsen af de timelønnedes arbejde, herunder også at opholde sig inden i anlægget i såvel varm som kold tilstand (dog ikke så lang tid som de timelønnede) samt være til stede i samme omfang som de timelønnede arbejdere.

Arbejdsomfanget er ikke altid kendt ved arbejdets start, idet der kan være tale om kedelsprængninger, hvor omfanget ikke kan vurderes, før anlægget er inspiceret.

Ligeledes af hensyn til mindst mulig driftsstop for anlægget er der udrykning med kort varsel, hvilket medfører, at mandskabsplanlægningen ikke altid kan koordineres, før arbejdet igangsættes.

Arbejdstid - montage

Der arbejdes normalt med følgende arbejdstid:

 
 • 4 dages uger med 10-12 timer, således at der er kortest muligt driftsstop for anlægget
 • 5 dages uger med 8-10 timer
Der kan således være problemer med overholdelse af gældende regler om daglig hvileperioder på mindst 11 timers sammenhængende timer inden hver periode på 24 timer, når medarbejderen også skal køre til og fra anlægget.

Der forekommer ofte overarbejde af hensyn til driftsforhold hos kunden samt mandskabskoordinering hos spørgeren.

Arbejdsopgaver - opstart

Opstartsafdelingens opgaver omfatter klargøring, afprøvning og drift af anlæggene. Afdelingens medarbejdere står for den praktiske klargøring af anlæggene, som bl.a. omfatter diverse tests og afprøvninger.

Når anlæggene er i drift, bemandes anlægget i 24-timers vagter, og den vagthavende medarbejder er ansvarlig for driften og sikkerheden i anlægget. Arbejdet omfatter i større eller mindre omfang delopgaver med koordinering, inspektion, planlægning og undervisning.

Arbejdstid - opstart

I test- og klargøringsperioden arbejdes 5-6 dage pr. uge med en daglig arbejdstid på 10 timer. I perioder, hvor anlægget er i drift, arbejdes i skiftehold med to skift, det vil sige 12 timer pr skift.

Der kan således være problemer med overholdelse af Arbejdsmiljølovens 11 timers-regel, såfremt medarbejderen også skal køre til og fra anlægget.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Formålet med rejsebegrebet og udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er at dække de merudgifter, medarbejderne påføres ved at arbejde så langt fra deres sædvanlige bopæl, at overnatning ved det midlertidige arbejdssted er nødvendigt.

Medarbejdere ansat ved spørgeren er ved ansættelsen bekendt med, at de har skiftende arbejdssteder, og at spørgeren kan beordre medarbejderen til at arbejde langt fra bopælen.

Spørgerens medarbejdere har i visse tilfælde på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke mulighed for at overnatte på deres sædvanlige bopæl. Derudover vil det ofte ikke være muligt for medarbejderen at overholde gældende hviletidsbestemmelser pga. arbejdstidens længde.

Hviletidsbestemmelserne fastsætter, at arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Det er spørgerens vurdering, at medarbejderne ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne om, at hvileperioden kan nedsættes til 8 timer (landbrugsmedarbejdere, holdskifte).

Begrundelse - spørgsmål 1

Ved bedømmelsen af, om afstanden mellem bopæl og det midlertidige arbejdssted gør, at det ikke er muligt for lønmodtageren at overnatte på sin sædvanlige bopæl, spiller en række faktorer ind.

Medarbejderen vil i dette tilfælde ved hjælp af almindelige transportmuligheder, f.eks. bil, ikke kunne tilbagelægge strækningen mellem bopæl og det midlertidige arbejdssted inden for et tidsrum, der muliggør overnatning hjemme på bopælen, da medarbejderen har lange arbejdsdage.

Spørgeren har på grund af arbejdets karakter givet instruktioner til medarbejderen, f.eks. om at han har tilkaldevagt og derfor hurtigt skal kunne nå frem på arbejdsstedet, eller at lønmodtageren har lange eller skiftende arbejdstider, således at der er kort tid mellem, at en arbejdsdag slutter, og en ny begynder.

Med udgangspunkt i afgørelsen fra Højesteret (TfS2005,570) har spørgeren vurderet, at medarbejderen i visse perioder opfylder umulighedsbetingelsen, og at han derved kan opnå skattefri rejsegodtgørelse, når arbejdsdagene er lange, hvorved Arbejdsmiljølovens hviletidsregler forhindrer daglig pendling.

Spørgeren finder det derfor mest ansvarligt at lade medarbejderne overnatte ved det midlertidige arbejdssted. Med udgangspunkt i ligningslovens § 9A ønsker spørgeren at udbetale skattefri rejsegodtgørelse.

Begrundelse - spørgsmål 2

I henhold til Arbejdstilsynets vejledning om arbejde i stærk varme skal der træffes organisatoriske foranstaltninger, f.eks. i form af pauser eller skift til arbejdsfunktioner, der ikke giver høj varmebelastning. Foranstaltningerne skal tilrettelægges, så varmebelastningen inden for en vilkårlig time af arbejdsdagen ikke overskrides.

Spørgeren har derfor indført, at medarbejdere, som arbejder ved stærk varme, skal holde passende pause, før de forlader arbejdet. Medarbejderne vil i dette tilfælde ved hjælp af almindelige transportmuligheder, f.eks. bil, ikke kunne tilbagelægge strækningen mellem bopæl og det midlertidige arbejdssted inden for et tidsrum, der muliggør overnatning hjemme på bopælen, da medarbejderne derved ikke kan overholde gældende regler om daglige hvileperioder på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer.

Spørgeren finder det derfor mest ansvarligt at lade medarbejderne overnatte ved det midlertidige arbejdssted. Med udgangspunkt i ligningslovens § 9A ønsker spørgeren at udbetale skattefri rejsegodtgørelse.

Begrundelse - spørgsmål 3

Som ovenfor nævnt er medarbejdere ved ansættelsen bekendt med, at de har skiftende arbejdssteder, og at spørgeren kan beordre medarbejderen til at arbejde langt fra sin bopæl.

Spørgerens medarbejdere har i visse tilfælde på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke mulighed for at overnatte på deres sædvanlige bopæl.

Med udgangspunkt i ligningslovens § 9A finder spørgeren det derfor mest ansvarligt at lade medarbejderne overnatte ved det midlertidige arbejdssted, når medarbejderne har længere end 90 minutters transporttid i bil mellem hjem og det midlertidige arbejdssted. I den forbindelse ønsker spørgeren at udbetale skattefri rejsegodtgørelse, når arbejdstiden for medarbejderen har været 10 timer eller mere.

Spørgeren henviser endvidere til SKM2006.138.DEP, der bidrager til afgrænsning af rejsebegrebet.

Begrundelse - spørgsmål 4

Spørgerens medarbejdere har i visse tilfælde på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke mulighed for at overnatte på deres sædvanlige bopæl.

Med udgangspunkt i ligningslovens § 9A finder spørgeren det derfor mest ansvarligt at lade medarbejderne overnatte ved det midlertidige arbejdssted, når medarbejderne har længere end 100 km kørsel i bil mellem hjem og det midlertidige arbejdssted. I den forbindelse ønsker spørgeren at udbetale skattefri rejsegodtgørelse, når arbejdstiden for medarbejderen har været 10 timer eller mere.

Spørgeren henviser endvidere til SKM2006.138.DEP.

Begrundelse - spørgsmål 5

For at sikre, at medarbejderne overholder gældende hviletidsbestemmelser, overvejer spørgeren at beordre medarbejderne til at overnatte væk fra deres daglige bopæl uanset distancen mellem bopælen og deres skiftende arbejdssteder. Dette er for at højne sikkerheden for arbejdspladsen.

Med udgangspunkt i rejsebegrebet i ligningslovens § 9A kan arbejdsgiveren udbetale skattefri rejsegodtgørelse til medarbejdere med skiftende arbejdssteder, hvis medarbejderne skal overnatte væk fra deres daglige bopæl på ordre fra arbejdsgiveren, således at arbejdsgiveren sikrer, at hviletidsbestemmelserne overholdes. 

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1 og 2

Der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse, når en lønmodtager på grund af sit arbejde har været på en rejse.

En lønmodtager er på rejse, når arbejdsgiveren midlertidigt udsender lønmodtageren til et andet arbejdssted end lønmodtagerens sædvanlige arbejdssted, og dette medfører, at lønmodtageren ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl, jf. LL § 9 A.

Bedømmelsen af, om en lønmodtager er på rejse, er altid en konkret vurdering af de foreliggende faktiske forhold, og skal ske for hver enkelt lønmodtager for sig. Det er således ikke tilstrækkeligt, at de planlagte forhold opfylder betingelserne.

Ved bedømmelsen af om lønmodtageren har været på rejse, lægges der vægt på flere forhold, f.eks. afstanden mellem den sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted, herunder transporttiden, det arbejde, der skal udføres på det midlertidige arbejdssted, og de vilkår arbejdet udføres under, at arbejdsstedet er midlertidigt, at lønmodtageren har en sædvanlig bopæl.

Arbejdsmiljølovens hviletidsregler vil ligeledes indgå i den samlede bedømmelse af de faktiske forhold.

SKAT har lagt vægt på, at medarbejderne efter det oplyste arbejder 12 timer i døgnet i stærk varme (40-70 grader) og at afstanden mellem arbejdsstedet og hjemmet udgør henholdsvis 70, 80 eller 90 km.

Det er SKATs opfattelse, at en medarbejder, der har en arbejdsdag på 12 timer og en transporttid på mellem 1 og 1½ time, ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl, og at der derfor kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse, såfremt de øvrige betingelser i LL §§ 9 og 9 A er opfyldt.

SKAT indstiller på denne baggrund, at der svares ja til spørgsmål 1 og 2.

Ad spørgsmål 3 og 4

Spørgsmål 3 og 4 indeholder faktiske oplysninger, der er identiske med de faktiske oplysninger i Østre Landsrets dom af 23. november 2005, for så vidt angår arbejdstid, afstand og arbejdets karakter.

Østre Landsret har den 23. november 2005 (SKM2005.492.ØLR) afsagt dom i en sag om fradrag i medfør af LL § 9A. Landsretten fandt for så vidt angik A, at det var tilstrækkeligt godtgjort, at han på grund af afstanden mellem bopælen og det midlertidige arbejdssted i betydeligt omfang ikke havde mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl. Landsretten lagde vægt på, at A's daglige arbejdstid for hver 14 dages periode gennemsnitlig var mellem 10 og 13,4 timer, og at han for hele perioden havde en gennemsnitlig daglig arbejdstid på 11,6 timer. Landsretten lagde ligeledes vægt på, at A havde et fysisk hårdt arbejde, og at afstanden mellem bopælen og det midlertidige arbejdssted var ca. 115 km. Den normale transporttid måtte antages at have været i hvert fald 1½ time hver vej, hvad enten transporten skete med bil eller tog.

Med hensyn til B fandt Østre Landsret, at for så vidt angik de dage, hvor B's daglige arbejdstid var på 10 timer eller mere, var det tilstrækkeligt godtgjort, at han på grund af afstanden mellem bopælen og det midlertidige arbejdssted ikke havde mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl. Landsretten lagde vægt på, at B's arbejde som jord- og betonarbejder var fysisk hårdt, og at afstanden til de forskellige arbejdssteder var mellem 96 og 99 km, således at den normale transporttid i bil var i hvert fald 1½ time hver vej.

Det er SKATs opfattelse, at i det omfang, at medarbejderne udfører hårdt fysisk arbejde i minimum 10 timer, mere end 100 km/90 minutter fra den sædvanlige bopæl, så kan der udbetales skattefri rejsegodtgørelse, såfremt de øvrige betingelser i LL §§ 9 og 9 A er opfyldt.

SKAT indstiller på denne baggrund, at der svares ja til spørgsmål 3 og 4.

Ad spørgsmål 5

I vurderingen af om en medarbejder er på rejse, og dermed opfylder betingelserne i LL § 9 A, indgår også arbejdsgiverens arbejdsmæssigt begrundede instruktioner til lønmodtageren. Det kan f.eks. være en instruktion om, at lønmodtageren skal være tilkaldevagt, og derfor skal være på eller i nærheden af det midlertidige arbejdssted under tilkaldevagten.

Bedømmelsen kan føre til, at arbejdet i sig selv betyder, at lønmodtageren er på rejse, selvom afstanden mellem den sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted isoleret set gør det muligt at overnatte på bopælen. Der kan ikke siges noget generelt om, i hvilke situationer dette vil forekomme. Det beror på en helt konkret vurdering i hver enkelt lønmodtagers tilfælde. Ved vurderingen vil der blive lagt vægt på, om ordren er begrundet i arbejdet, og om lønmodtageren får løn eller afspadsering for at blive på det midlertidige arbejdssted.

I spørgsmålet er ordren om at blive på arbejdsstedet begrundet med at hviletidsbestemmelserne overholdes.

Det er SKATs vurdering, at en ordre om overholdelse af hviletidsbestemmelserne ikke som eneste og selvstændige begrundelse berettiger til udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse. Arbejdsgiverens instruktioner om overholdelse af arbejdsmiljølovens hviletidsregler vil indgå i den samlede bedømmelse af de faktiske forhold.

Imidlertid har SKAT lagt vægt på, at medarbejderne efter det oplyste arbejder 12 timer i døgnet i stærk varme (40-70 grader) og at afstanden mellem arbejdsstedet og hjemmet udgør henholdsvis 70, 80 eller 90 km.

Det er SKATs opfattelse, at en medarbejder, der har en arbejdsdag på 12 timer og en transporttid på mellem 1 og 1½ time, ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl, og at der derfor kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse, såfremt de øvrige betingelser i LL §§ 9 og 9 A er opfyldt.

SKAT indstiller på denne baggrund, at der svares ja til spørgsmål 5.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.