Dato for udgivelse
27 sep 2007 10:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 feb 2007 12:24
SKM-nummer
SKM2007.662.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
20. afdeling, S-2875-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Unddragelser, skat, arbejdsmarkedsbidrag, frihedsstraf, taxavognmand, fejl, trafikbøger
Resumé

T Blev i byretten dømt for i indkomståret 2001 og 2002 forsætligt at have udeholdt indtægter ved selvstændig virksomhed som taxavognmand med i alt 748.385 kr.

Der var konstateret fejl i udregninger i trafikbogen med konsekvent 1.000 til fordel for tiltalte, mens fejlene til hans ugunst kun drejede sig om småbeløb. Samtidig vedrørte manglende køresedler store beløb. Byretten fandt herefter, at T forsætligt havde udregnet beløbene forkert.

Byretten idømte T 40 dages fængsel og en tillægsbøde på kr. 425.000.

Der var ved strafudmålingen henset dels til det unddragne beløbs størrelse dels til, at tiltalte har genoprettet den forvoldte skade.

Med henvisning til forseelsens art, var der ikke grundlag for betinget dom eller samfundstjeneste.

T ankede dommen til frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden påstod skærpelse.

Landsretten stadfæstedes med den ændring, at frihedsstraffen forhøjedes til 60 dage.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1.

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Klaus Ellis Henriques, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Ulla Staal, Michael Dorn og Mette-Lise Pommer (kst.) med domsmænd

----------

Gladsaxe Byrets dom af 3. august 2006, SS 491/2006

Under denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, tiltales T ifølge anklageskrift af 31. marts 2006 fra politimesteren til straf for

1

overtrædelse af skattekontrollovens § 13. stk. 1,

ved i sine selvangivelser for indkomstårene 2001 og 2002 til kommunen med forsæt til skatteunddragelse at have angivet sin skattepligtige indkomst for lavt med i alt 748.385 kr., idet han udeholdt indtægter fra sin selvstændige virksomhed som taxavognmand

a. i indkomståret 2001 med 322.568 kr. og
b. i indkomståret 2002 med 425.817 kr.,

hvorved det offentlige blev unddraget skat for indkomståret 2001 med 169.197,67 kr. og for indkomståret 2002 med 213.753,92 kr. eller i alt 382.951,59 kr.

2

overtrædelse af arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1,

ved med forsæt til at unddrage staten for bidrag for indkomstårene 2001 og 2002, at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget som anført i forhold 1 a, hvorved staten blev unddraget arbejdsmarkedsfondsbidrag for indkomståret 2001 med 25.805 kr. og for indkomståret 2002 med 34.065 kr. eller i alt 59.870 kr.

Tiltalte er født den ... og er ikke tidligere straffet.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forsætlig unddragelse.

Forklaringer

Der er under domsforhandlingen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af V.1 og V.2. Der henvises til retsbogen.

Retten udtaler

Da fejlene i udregningerne i trafikbogen konsekvent er sket med 1.000 kr. til fordel for tiltalte, mens fejlene til hans ugunst kun drejer sig om småbeløb, findes tiltalte forsætligt at have udregnet beløbene forkert.

Det fremgår af bilag o-c, at de køresedler, der manglede, var store, mens køresedlerne med fejlregning var mindre. Det findes herved bevist, at tiltalte forsætligt unddrog skattevæsnet oplysning om indtægten på de manglende dage.

Straffen fastsættes efter skattekontrollovens § 13, stk. 1, og arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, til fængsel i 40 dage.

Der er ved udmålingen af straffen henset dels til det unddragne beløbs størrelse dels til, at tiltalte har genoprettet den forvoldte skade.

Der er efter forseelsens art ikke grundlag for betinget dom, heller med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 425.000 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 425.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 24.000 kr. med tillæg af moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Klaus Henriques.

----------

Østre Landsrets dom af 14. februar 2007, 20. afdeling, S-2875-06

Gladsaxe Rets dom af 3. august 2006 (SS 491/2006) er anket af tiltalte med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.2, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Der er i landsretten endvidere afgivet forklaring af

V.3, der har forklaret blandt andet, at han i 2001 og 2002 var medindehaver af H1, som for tiltalte foretog bogføring samt udarbejdelse af årsregnskab og selvangivelse. Tiltalte afleverede sine indtægts- og udgiftsbilag hulter til bulter, men efter aftale med vidnet dog samlet månedsvis i kuverter. Han foretog ikke stikprøvekontrol af, hvorvidt der i det overleverede regnskabsmateriale manglede bladnumre fra tiltaltes trafikbøger, og han påså heller ikke, om tiltaltes udgift til brændstof var påfaldende høj i forhold til hans omsætning. Han påså alene, om tiltalte havde et passende privatforbrug, og da han over for tiltalte påpegede, at privatforbruget var lavt, bemærkede tiltalte, at hans børn også havde indtægter, som han som familiens overhoved modtog. Ændringen i revisionspåtegningen på regnskabet fra 2001 til 2002 skyldtes vist nok en påtale fra skattemyndighederne om, at en påtegning om, at årsregnskabet var revideret, forpligtede, hvorfor H1 fra 2002 hos sine kunder generelt ændrede revisionspåtegningerne som svarende til påtegningen på tiltaltes årsregnskab for 2002.

Den i byretten af vidnet V.1 afgivne forklaring er dokumenteret.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

Under hensyn til størrelsen af de unddragne beløb forhøjes frihedsstraffen til fængsel i 60 dage.

Det tiltrædes, at der efter karakteren af de begåede forhold ikke findes grundlag for at gøre frihedsstraffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes med den ændring, at frihedsstraffen forhøjes til fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.