Dato for udgivelse
22 nov 2007 15:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 nov 2007 14:59
SKM-nummer
SKM2007.815.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-176936
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Skyggesambeskatning, genbeskatning, likvidation
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at likvidationen af A og B i land X medfører, at genbeskatningen er maksimeret til den ved likvidationen opnåede fortjeneste, samt at den resterende genbeskatningssaldo bortfalder?

Skatterådet kan bekræfte, at likvidationen af C i land Y medfører, at genbeskatningen er maksimeret til den ved likvidationen opnåede fortjeneste, samt at den resterende genbeskatningssaldo bortfalder?

Hjemmel
07-0533299
Reference(r)
Lov 426 af 06. juni 2005
Ligningsloven af 7. oktober 2004
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-04 S.D.4.4

Spørgsmål 1: Kan SKAT bekræfte, at likvidationen af A i land X medfører, at genbeskatningen er maksimeret til den ved likvidationen opnåede fortjeneste, samt at den resterende genbeskatningssaldo bortfalder?

Spørgsmål 2: Kan SKAT bekræfte, at likvidationen af B i land X medfører, at genbeskatningen er maksimeret til den ved likvidationen opnåede fortjeneste, samt at den resterende genbeskatningssaldo bortfalder?

Spørgsmål 3: Kan SKAT bekræfte, at likvidationen af C i land Y medfører, at genbeskatningen er maksimeret til den ved likvidationen opnåede fortjeneste, samt at den resterende genbeskatningssaldo bortfalder?

Svar

Spørgsmål 1 skal besvares med et "ja".

Spørgsmål 2 skal besvares med et "ja".

Spørgsmål 3 skal besvares med et "ja".

Beskrivelse af de faktiske forhold

A, B og C har indtil udgangen af 2004 indgået dansk sambeskatning med moderselskabet D. I forbindelse med sambeskatningen er der blevet oparbejdet genbeskatningssaldi vedrørende de udenlandske selskaber.

D har fravalgt den nye internationale sambeskatning, hvorfor selskabet fra og med 2005 fører en skyggesambeskatning for de tidligere sambeskattede selskaber, jf. § 15, stk. 8 i lov nr. 426 af 06. juni 2005.

D fusionerede i 2006 skattefrit med E, med E som det fortsættende selskab.

E ejer i dag 100 % af A, B samt C.

Ad selskab A

A har tidligere haft retail virksomhed, som bestod i at drive to butikker i 2 byer i land X. Det blev efterfølgende opgivet selv at drive butikker i land X. D koncernen valgte i stedet at sælge deres produkter til afhængige franchisetagere i land X. Der har ikke været driftsaktivitet i selskabet siden 2000, og aktiverne blev endelig afviklet i 2002 ved salg til uafhængig tredjemand.

Over perioden 1996-2004 er der fratrukket underskud fra A i sambeskatningsindkomsten.

A har ikke udbetalt skattefrit udbytte inden for de seneste fem år.

A ejes 100 % af F, der ejes fuldt ud af E.

Ad selskab B

B har i perioden 1997-2004 været anvendt til viderefakturering af leverancer af hårde hvidevarer fra eksterne leverandører til kunder i land X. Desuden har selskabet haft enkelte royaltyindtægter og en lejekontrakt i land X. Selskabets viderefaktureringsaktivitet ophørte i 2000. Der har dog været en huslejekontrakt fra 2003 til 31. marts 2006, der er blevet viderefaktureret. Selskabet har aldrig haft nogen ansatte.

Over perioden 1997 - 2004 er der fratrukket underskud fra B i sambeskatningsindkomsten.

B har ikke udbetalt skattefrit udbytte inden for de seneste fem år.

Ad selskab C

C er beliggende i land Y og blev stiftet den 01. januar 2000 alene med henblik på at lave outlet i land Y til salg af udgående varer (lagersalg). Lagersalget i land Y var ikke en succes og blev efterfølgende opgivet. Selskabet har ikke haft aktivitet siden 2001.

Over perioden 2000- 2004 er der fratrukket underskud fra C i sambeskatningsindkomsten.

C har ikke udbetalt skattefrit udbytte inden for de sidste fem år.

Det kan oplyses, at E i 2006 har etableret G i land Y. Selskabet overtog pr. 01. juli 2006 aktiverne fra en nødlidende franchistager, der selvstændigt drev en butik. Aktiviteten i G er således forskellig fra C, da dette selskab alene har beskæftiget sig med salg af udgåede varer. Aktiviteten i G er frasolgt til en ny franchisetager den 01. januar 2007.  

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

D har tidligere været sambeskattet med A, B og C.

Koncernen indgår ikke i international sambeskatning efter reglerne i selskabsskattelovens § 31 A, men beskattes derimod efter reglerne i selskabsskatteloven § 31 om tvungen national sambeskatning.

Det følger af § 15, stk. 8 i lov nr. 426 af 06. juni 2005, at eventuelle genbeskatningssaldi løbende udlignes i takt med at det/de udenlandske selskaber indvinder overskud (skyggesambeskatning).

Endvidere følger det af § 15, stk. 8, at dispositioner, der tidligere udløste genbeskatning efter reglerne i den daværende ligningslovs § 33 E, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 07. oktober 2004, fortsat udløser genbeskatning indtil genbeskatningen er udlignet.

Af den tidligere ligningslovs § 33 E, stk. 1, fremgik det, at såfremt et udenlandsk selskab udtrådte af sambeskatningen, og det udenlandske selskab i perioden med sambeskatning havde haft underskud, der var fratrukket i andre selskabers skattepligtige indkomst, skulle et beløb svarende til det fratrukne underskud genbeskattes.

Herudover fremgår det af ligningslovens § 33 E, stk. 3, at hvis sambeskatningen ophører blandt andet som følge af datterselskabers konkurs eller likvidation, uden at datterselskabets virksomhed helt eller delvist overføres til koncernforbundene selskaber, medregnes højest et beløb svarende til den fortjeneste, som datterselskabet ville have opnået ved ophør af virksomhed og salg til handelsværdi af aktiver, der er i behold hos selskabet ved udløbet af det sidste indkomstår under sambeskatningen, med tillæg af et beløb svarende til skattefri udbytte og aktieavancer hidrørende fra det udenlandske selskab i de seneste fem år af sambeskatningsperioden.

Den begrænsede genbeskatning af underskud gælder dog ikke, såfremt datterselskabets virksomhed i forbindelse med likvidationen helt eller delvist overføres til koncernforbundene selskaber.  

I nærværende sag påtænkes de tre selskaber likvideret. Det er repræsentantens opfattelse, at selskaberne ikke har driftsaktivitet på likvidationstidspunktet, og at der i forbindelse med likvidationen ikke sker afhændelse af virksomhed til et koncernforbundet selskab.

På baggrund heraf er repræsentanten af den opfattelse, at en eventuel likvidation af A, B og C ikke vil indebærer genbeskatning af genbeskatningssaldoen for de tre selskaber.

Genbeskatningssaldoen for det enkelte selskab vil således bortfalde i forbindelse med likvidationen.  

SKATs indstilling og begrundelse

Det fremgår af lov nr. 426 af 06. juni 2005 § 15, stk. 8, 1. pkt., at hvis en sambeskatning med et udenlandsk datterselskab, således som det er tilfældet i den konkrete situation, ophører i det førstkommende indkomstår, der påbegyndes den 15. december 2004 eller senere, forhøjes moderselskabets indkomst med overskud i det udenlandske datterselskab i efterfølgende indkomstår, så længe der er genbeskatningssaldo.

Repræsentanten har i nærværende sag oplyst, at der er tilbageværende genbeskatningssaldoerne i alle tre selskaber.

Det følger endvidere af § 15, stk. 8, at genbeskatning af underskud sker på det tidspunkt, hvor der efter de tidligere gældende regler i ligningslovens § 33 E ville ske genbeskatning.

Som repræsentanten har påpeget ovenfor, fremgår det af de tidligere gældende regler i ligningslovens § 33 E, stk. 1, at hvis et udenlandsk selskab udtræder af sambeskatningen, og i sambeskatningsperioden har haft underskud, som er fradraget i andre selskabers skattepligtige indkomst, og som ikke modsvares af senere års overskud, forhøjes moderselskabets skattepligtige indkomst med et tilsvarende beløb i det indkomstår, hvor selskabet udtræder af sambeskatningen.

Hvor sambeskatningen ophører som følge af datterselskabets likvidation uden, at datterselskabets virksomhed overføres til et andet koncernforbundet selskab, følger det af ligningslovens § 33 E, stk. 3, at der højest skal medregnes et beløb i den skattepligtige indkomst, svarende til den fortjeneste, som datterselskabet ville have opnået ved ophør af virksomhed og salg til handelsværdi af aktiver, der er i behold hos selskabet ved udløbet af det sidste indkomstår under sambeskatningen med tillæg af et beløb svarende til de skattefri udbytter og aktieavancer hidrørende fra selskabet de sidste fem år af sambeskatningsperioden.

Det er af repræsentanten oplyst, at der ikke er udbetalt udbytte fra de tre selskaber de sidste fem år af sambeskatningsperioden lige såvel som det lægges til grund, at der ikke har været aktieavancer der hidrører fra selskabet i de sidste fem år. Det er endvidere oplyst, at der ikke ved likvidationen sker overdragelse af virksomhed til et andet koncernforbundet selskab.

På området for genbeskatning af underskud i forbindelse med likvidation findes 3 tidligere offentliggjorte afgørelser; SKM2002.36.LSR, SKM2002.319.LR og SKM2003.49.LSR.

I SKM2002.36.LSR fandt Landsskatteretten, at der ikke var grundlag for at antage, at der i forbindelse med likvidation af et svensk datterselskab var tale om hel eller delvis afhændelse af virksomhed til et koncernforbundet selskab. Sambeskatningen måtte anses at ophøre som følge af likvidationen. Genbeskatning af underskud fra datterselskab skulle herefter begrænses til 0, hvilket var likvidationsprovenuet, jf. ligningslovens § 33 E, stk. 3.

I SKM2002.319.LR fandt Ligningsrådet, at en likvidation af et tysk datterselskab ikke kunne medføre begrænset efterbeskatning af fratrukne underskud hos datterselskabets danske moderselskab, jf. ligningslovens § 33E, stk. 3. Ligningsrådet fandt endvidere, at eksistensen af en ny samarbejdsaftale mellem det danske moderselskab og en eller flere tyske handelsvirksomheder/grossister efter likvidationen heller ikke ville kunne medføre begrænset efterbeskatning af fratrukne underskud. Ligningsrådet lagde i den forbindelse vægt på, at likvidationen på baggrund af de faktuelle forhold måtte betragtes som en overførsel af datterselskabets virksomhed til det danske moderselskab, der fremover skulle udføre datterselskabets opgaver i Tyskland.

I SKM2003.49.LSR ønskede et dansk moderselskab at likvidere sine udenlandske datterselskaber, der alene drev salgsvirksomhed med koncernens produkter. Moderselskabet ville efter likvidationerne videreføre salgsaktiviteterne primært ved at tilknytte datterselskabernes ansatte som selvstændige handelsagenter. Landsskatteretten fandt, at forholdet måtte sidestilles med afhændelse eller overførsel af datterselskabernes virksomhed til moderselskabet, hvilket ville udløse fuld genbeskatning af underskud efter ligningslovens § 33 E, stk. 2 og 3.

Med henvisning til ovenstående praksis, må det afgørende i vurderingen af om der skal ske fuld genbeskatning efter ligningslovens § 33 E, stk. 2, eller begrænset genbeskatning efter ligningslovens § 33 E, stk. 3, herefter være om aktiviteten der tidligere har været i det likviderede selskab ophører i det land, hvor dette selskab indtil likvidationen var placeret.

Der er af repræsentanten oplyst, at A ikke har haft driftsaktivitet siden 2000, og aktiverne i selskabet blev endelig afviklet ved salg til uafhængig tredjemand i 2002. Det er endvidere oplyst, at Bs aktivitet ophørte i 2000, men der har været en huslejekontrakt fra 2003 til 31. marts 2006, der er blevet viderefaktureret gennem selskabet. Det er endeligt oplyst, at C ikke har haft aktivitet siden 2001, lige såvel som selskabets daværende aktivitet er opgivet i Sverige.    

SKAT har modtaget regnskaber fra 2006 fra de 3 selskaber. Rådgiver har ligeledes i brev af 11. september 2007 oplyst, at likvideringen ønskes opstartet inden for en kortere periode efter, at dette bindende svar foreligger.

På baggrund af de oplysninger, som SKAT er i besiddelse af, er det SKATs vurdering, at der ikke er sket hel eller delvis overførsel af virksomhed til koncernforbundne selskaber. Som sagen er oplyst er det derudover heller ikke SKATs opfattelse, at der vil ske hel eller delvis overførsel af virksomhed til koncernforbundne selskaber, idet A, B og C ikke, ifølge oplysningerne, skulle indeholde andre aktiver end likvider, hvorfor der ikke er nogen del af den oprindelige virksomhed at sælge.

SKAT skal derfor indstille, at spørgsmål 1, 2 og 3 besvares med et "ja".   

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i en periode på 5 år fra svarets afgivelse.