Dato for udgivelse
09 Nov 2007 15:26
SKM-nummer
SKM2007.795.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-171463
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat + Straf + Told
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner
Emneord
Klageadgang, sagsbehandling, personlig adfærd, faktisk forvaltningsvirksomhed
Resumé

I henhold til bemyndigelsen i skatteforvaltningslovens § 14, stk. 3, har skatteministeren ved bekendtgørelse nr. 409 af 1. maj 2007, § 1, stk. 2, bestemt, at told- og skatteforvaltningens behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser, ikke kan påklages til Skatteministeriet.

Bestemmelsen omfatter indsigelser over behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser, og som ikke har betydning for en afgørelses gyldighed. Som følge af den manglende klageadgang har SKAT ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt fastsat retningslinier, der indebærer, at indsigelser af den nævnte art kan behandles hos SKAT.

Retningslinier for behandling af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv. giver adgang til, at klager over sagsbehandling mv. kan behandles to gange i SKAT: Første gang af nærmeste overordnede chef for den enhed, eksempelvis et skattecenter eller en afdeling i Hovedcentret, hvor sagsbehandlingen er foregået, og anden gang af øverste overordnede chef for den pågældende enhed.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 14, stk. 3
Bekendtgørelse nr. 409 af 1. maj 2007 om begrænsning af adgangen til at klage over told- og skatteforvaltningen, § 1, stk. 2.

Redaktionelle noter
Ophævet ved SKM2008.782.SKAT

I henhold til bemyndigelsen i skatteforvaltningslovens § 14, stk. 3, har skatteministeren ved bekendtgørelse nr. 409 af 1. maj 2007, § 1, stk. 2, bestemt, at told- og skatteforvaltningens behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser, ikke kan påklages til Skatteministeriet.

Bestemmelsen omfatter indsigelser over behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser, og som ikke har betydning for en afgørelses gyldighed. Er der derimod tale om klager over afgørelser og sagsbehandling, der kan medføre, at en afgørelse anses for ugyldig, er kompetencen henlagt til det almindelige rekurssystem.

Bestemmelsen indebærer således, at indsigelser af den nævnte art ikke kan indbringes for Skatteministeriet eller anden administrativ myndighed.

Som følge af den manglende klageadgang har SKAT ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt fastsat retningslinier, der indebærer, at indsigelser af den nævnte art kan behandles hos SKAT.

Retningslinier

Retningslinierne gælder for indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser, og som ikke har betydning for en afgørelses gyldighed. Det gælder eksempelvis indsigelser over sagsbehandlingstid, indsigelser over mangelfuld vejledning, indsigelser over personlig adfærd og øvrige indsigelser over SKATs faktiske forvaltningsvirksomhed.  

Det bemærkes, at indsigelser over SKATs eller en medarbejders brud på tavshedspligten som alt overvejende hovedregel ikke er omfattet af disse retningslinier. Sådanne indsigelser anses for klager over afgørelser om videregivelse af oplysninger, og de er derfor omfattet af det almindelige rekurssystem. Videregivelse af fortrolige oplysninger, der klart er foretaget uden for den pågældende medarbejders myndighedsudøvelse, dvs. uden tilknytning til medarbejderens varetagelse af sit arbejde, kan dog ikke anses for en myndighedsafgørelse. Indsigelse over videregivelse i disse særlige tilfælde vil derfor være omfattet af nedenstående retningslinier.

Første behandling af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv.

For at sikre, at indsigelser over sagsbehandling mv. får en væsentlig ledelsesmæssig opmærksomhed, skal disse indsigelser behandles af den øverste daglige leder for den organisatoriske enhed, hvor sagsbehandlingen har fundet sted. Det er i den forbindelse en ubetinget forudsætning, at der ved sagsbehandling af indsigelsen ikke medvirker medarbejdere, der har deltaget i behandlingen af den oprindelige sag.

Det betyder, at indsigelser over SKATs sagsbehandling mv. behandles af:

 • Skattedirektøren, når indsigelsen vedrører et skattecenters sagsbehandling eller medarbejdere. 
 • Direktøren for afdelingen, når indsigelsen vedrører sagsbehandling eller medarbejdere i Hovedcentret eller Center for Store Selskaber. 
 • Kundechefen, når indsigelsen vedrører sagsbehandling eller medarbejdere i kundecentrene.
 • Administrationschefen, når indsigelsen vedrører sagsbehandling eller medarbejdere i Betalingscentret.

Det svar, der fremkommer som resultat af første behandling, skal forsynes med en vejledning om adgangen til en anden og endelig behandling af indsigelsen, jf. nedenstående retningslinier.

Anden behandling af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv.

Er den, der har fået behandlet en indsigelse over SKATs sagsbehandling eller medarbejdere efter ovenstående retningslinier, utilfreds med resultatet heraf, skal en sådan indsigelse behandles af:

 • Planlægningsdirektøren, når indsigelsen vedrører skattedirektørens behandling.
 • Direktøren for Kundeservice, når indsigelsen vedrører kundechefens eller administrationschefens behandling.
 • Told- og Skattedirektøren, når indsigelsen vedrører behandling foretaget af en direktør i Hovedcentret eller direktøren for Center for Store Selskaber.

I tilfælde af særskilt klage over sagsbehandling mv., der ikke er omfattet af disse retningslinier, dvs. ved klage over sagsbehandling, der kan have betydning for afgørelsens gyldighed, eller ved klage over brud på tavshedspligten, skal klager vejledes om adgangen til at klage inden for det almindelige rekurssystem, jf. oven for.   

Ovenstående retningslinier gælder tilsvarende for Spillemyndigheden, Retssikkerhedschefen, Ankecentret og ankenævnssekretariaterne  

Første behandling af indsigelser over sagsbehandling mv.

 • Afdelingschefen, når indsigelsen vedrører sagsbehandling eller medarbejdere i Spillemyndigheden.
 • Retssikkerhedschefen, når indsigelsen vedrører sagsbehandling eller medarbejdere i Retssikkerhedschefens sekretariat.
 • Ankechefen, når indsigelsen vedrører sagsbehandling eller medarbejdere i Ankechefens sekretariat.
 • Sekretariatschefen, når indsigelsen vedrører sagsbehandling eller medarbejdere i ankenævnssekretariaterne.

Anden behandling af indsigelser over sagsbehandling mv.

 • Told- og Skattedirektøren, når indsigelsen vedrører behandling foretaget af afdelingschefen for Spillemyndigheden, Retssikkerhedschefen eller Ankechefen.
 • Ankechefen, når indsigelsen vedrører en sekretariatschefs behandling.

Det bemærkes, at indsigelser omfattet af disse retningslinier kan rettes til et skattecenter, Hovedcentret eller anden enhed, og at sådanne indsigelser - uanset hvilken enhed, der modtager henvendelsen - skal videresendes til den person, der ifølge de anførte retningslinier er udpeget til at behandle den pågældende indsigelse.

Ole Kjær