Dato for udgivelse
24 apr 2007 12:09
SKM-nummer
SKM2007.272.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-055123
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning
Emneord
Skattefri fusion, ophævelse, fusionsskattelovens § 3 og § 4
Resumé
SKAT har med henvisning til vedtagelsen af L 110 A oplyst, at ansøgning om tilladelse til skattefri fusion efter den daværende fusionsskattelovs § 3 og § 4 ikke længere er påkrævet, såfremt fusionen ønskes gennemført med virkning pr. 1. januar 2007 eller senere.
Reference(r)

Lov nr. 343 af 18. april 2007

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 S.D.

Rådgiver har på vegne af selskaberne A A/S og B A/S anmodet om tilladelse efter fusionsskattelovens § 4, stk. 1, til skattefri fusion.

Fusionen ønskes gennemført pr. 1. maj 2007 med tilbagevirkende kraft, således at den har virkning pr. 1. januar 2007.

Med henvisning til Lov nr. 343 af 18. april 2007 om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove (Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.) afviste SKAT ansøgningen, da der ikke er lovhjemmel til at tillade skattefri fusion.

Det fremgår således af lovændringens § 3, nr. 1, at fusionsskattelovens § 3 og § 4 ophæves med virkning for fusioner med fusionsdato den 1. januar 2007 eller senere, jf. samme lovs § 16, stk. 8.

Det betyder, at der i ingen tilfælde stilles krav om tilladelse til en skattefri fusion.

Under henvisning til fusionsskattelovens § 6 henledte SKAT opmærksomheden på, at genpart af de heri omtalte dokumenter vedrørende fusionen skal indsendes i et eksemplar til SKAT senest 1 måned efter den dag, hvor fusionen er vedtaget i de fusionerede selskaber.

Indsendes de endelige dokumenter ikke inden nævnte frist til SKAT, må en foretagen fusion anses som skattepligtig.

Endelig blev der givet klagevejledning til Landsskatteretten med henvisning til skatteforvaltningslovens kapitel 16.