Dato for udgivelse
03 Sep 2007 13:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Jun 2007 12:40
SKM-nummer
SKM2007.598.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1847-1819
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme + Ejendomsvurdering
Emneord
Genanbringelse, ejendomsavance, landbrugsjord, nyopført bygning, galleri
Resumé

Ejendomsavance ved salg af jord fra klagers landbrugsejendom kunne ikke genanbringes i anskaffelsessummen for en nyopført bygning, der af klager skulle udlejes til ægtefællens galleri.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A, stk. 1
Vurderingsloven § 33, stk. 1, og stk. 7.

Klagen skyldes, at Skattecenter X ved bindende svar har tilkendegivet, at ejendomsavance ved salg af jord fra klagerens landbrugsejendom ikke kan genanbringes i anskaffelsessummen for en på landbrugsejendommen nyopført bygning, der skal anvendes til galleri.

Landsskatterettens afgørelse

Klageren har anmodet om bindende svar, idet der er stillet følgende spørgsmål:

Klageren agter at frasælge ca. 3 ha landbrugsjord fra sin landbrugsejendom for i alt ca. 350.000 kr. Frasalget sker i 2006 eller 2007. Ejendomsavancen kan opgøres til et beløb mindre end 200.000 kr.

Ejendomsavancen ønskes genanbragt i en på landbrugsejendommen fritliggende og i 2006/2007 nyopført "galleri"-bygning, som klageren vil udleje til sin ægtefælle til benyttelse i dennes mangeårige virksomhed som selvstændig udøvende kunstner. Galleribygningen er ca. 98 kvm og vil koste ca. 575.000 kr. ekskl. moms.

Kan genanbringelse finde sted?

Skattecenteret har afgivet følgende svar: Nej

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

Klageren ejer en landbrugsejendom beliggende Y.  Ejendomsvurderingen udgjorde pr. 1. oktober 2006 3.000.000 kr., hvoraf grundværdien udgjorde 665.300 kr.

Den 5. december 2006 anmodede klageren Skattecenter X om bindende svar på, hvorvidt den ejendomsavance, som klageren vil kunne opnå ved frasalg af ca. 3 hektar landbrugsjord, vil kunne genanbringes i en fritliggende nyopført bygning på landbrugsejendommen.

Den bygning, hvori genanbringelsen ønskes, skal anvendes til galleri. Galleribygningen skal udlejes til klagerens hustru, som er kunstmaler.

Klagerens hustrus virksomhed er registreret med start den 1. november 1997. Det fremgår af virksomhedens regnskaber, at resultatet før finansielle poster har været 10.248 kr. i 2003, 121.973 kr. i 2004, 43.374 kr. i 2005 og 160.586 kr. i 2006.

Skattecenter X's afgørelse

Skattecenteret har besvaret spørgsmålet: Nej

Fortjeneste ved salg af landbrugsjorden kan ikke genanbringes i nyopført galleribygning på ejendommen. Det fremgår af ejendomsavancebeskatningslovens § 6A, stk. 1., 3. pkt., at udlejning af fast ejendom, bortset fra udlejning til landbrug, ikke anses for at være erhvervsvirksomhed.

I forbindelse med sagens behandling ved Landsskatteretten, har skattecentret anført, at det forhold, at klageren har oplyst, at bygningen er en selvstændig bygning med indvendig dør mellem den nye bygning og stuehuset, ikke ændrer skattecenterets vurdering af sagen. Videre har skattecenteret anført, at der ikke findes vurderingsoplysninger på den nye bygning, og det derfor ikke er muligt at vurdere, i hvilket omfang bygningen anvendes til galleri eller er en del af stuehuset.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har nedlagt påstand om, at svaret ændres til: Ja.

Bygningerne er opført på en ejendom, der er omfattet af vurderingslovens § 33, stk. 1 og stk. 7.

Skattecenteret har alene fokuseret på bygningens anvendelse som udlejningsbygning til brug for ægtefællens galleri.

Den oprindelige bygningsplan er ændret, idet den nye bygning nok er fritliggende og har sin egen bærende konstruktion, men er placeret så tæt på det eksisterende stuehus, at passage gennem en fælles indvendig/udvendig dør mellem de to bygninger kan finde sted.

Der er dog stadig tale om en erhvervsbygning, som i vurderingsmæssig henseende er indrettet som sådan.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Såfremt den skattepligtige erhverver en ejendom, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens regler, kan den skattepligtige i stedet for at medregne fortjeneste ved afståelse af fast ejendom til den skattepligtige indkomst, vælge at nedsætte anskaffelsessummen for den erhvervede ejendom med fortjenesten. Dette fremgår af ejendomsavancebeskatningslovens § 6A, stk. 1, 1. pkt.

Af samme bestemmelses 2. pkt., fremgår videre, at ovennævnte alene gælder for fortjeneste, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsejendom, og det er kun den del af anskaffelsessummen, der vedrører den del af den erhvervede ejendom, som skal anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, der kan nedsættes med fortjenesten.

Udlejning af anden fast ejendom end fast ejendom som nævnt i vurderingslovens § 33, stk. 1, og stk. 7, anses ikke i denne forbindelse for erhvervsvirksomhed, hvilket fremgår af ejendomsavancebeskatningslovens § 6A, stk. 1, 4. pkt.  Ejendomme, der er omfattet af vurderingslovens § 33, stk. 1 og stk. 7, er ejendomme, der helt eller delvist anvendes til blandt andet landbrug.

Det er Landsskatteretten opfattelse, at det er en forudsætning for genanbringelse, at den nyerhvervede ejendom skal anvendes i ejerens eller eventuelt i ægtefællernes fælles erhvervsvirksomhed.

I nærværende tilfælde skal ejendommen anvendes til ejerens udlejningsvirksomhed, hvilket er direkte undtaget i medfør af ejendomsavancebeskatningsloven § 6A, stk. 1, 4. pkt. og ægtefællens virksomhed drives fra lejede lokaler.

Således er forudsætningen for genanbringelse ikke til stede, og på baggrund heraf stadfæstes afgørelsen.