Dato for udgivelse
24 Oct 2007 11:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Oct 2007 09:49
SKM-nummer
SKM2007.756.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-160678
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Arv og gaver
Emneord
Julegave, afrikanske projekter, gavekort, kontanter
Resumé

Spørger ønsker svar på, om medarbejdere er skattepligtige af en julegave bestående af et X-kort med 500 kr. til investering i afrikanske projekter via X-portalen. Det er Skatterådets opfattelse, at X-kortet har karakter af et gavekort, som medarbejderen skal beskattes af. Der er ikke hjemmel til at undlade beskatning, når julegaven består af gavekort eller kontanter

Reference(r)
-
Henvisning

Ligningsvejledningen 2007-4 A.B.1.9.21.

Spørgsmål
  1. Vil en arbejdsgiver være indeholdelsespligtig af A-skat, hvis arbejdsgiverens medarbejder modtager X-kort på 500 kr. til investering i udenlandske virksomheder via Y i julegave?
  2. Er medarbejderne skattepligtige af modtaget julegave X-kort på 500 kr. til investering i udenlandske virksomheder via Y?

Svar

  1. Ja.
  2. Ja.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Y er stiftet af Å, der bl.a. opererer indenfor fremskaffelse af nødhjælpskøretøjer til den 3. verden - specielt Afrika. Å har derfor et stærkt lokalt kendskab og et ønske om at hjælpe den 3. verden. Dette er baggrunden for, at Y har haft fokus på at finde nye områder, hvor udviklingslande kan støttes - herunder hvor den erfaring, som Å har, kan anvendes.

Y har derfor i samarbejde med Æ udviklet en investeringsportal, der kan skabe forbindelser mellem globale investorer og virksomheder i udviklingslande.

Virksomheden har udviklet et unikt koncept, hvor såvel enkeltpersoner som professionelle investorer kan investere i og låne penge til private virksomheder i Afrika ved hjælp af et auktionsprincip og omfattende community-funktionaliteter. På den måde vil Y understøtte FN's målsætninger for bl.a. udryddelse af fattigdom i udviklingslandene inden 2015. FN's 8 mål er udryddelse af ekstrem fattigdom og nød, forbedring af børns skolegang og bekæmpelse af AIDS, malaria og andre alvorlige sygdomme. Disse mål vil kunne opnås ved at hjælpe virksomheder i Afrika og dermed øge velstanden i landet.

Forventningerne til portalen er massive, og Æ har leveret et avanceret system med en kapacitet på op til en million brugere, en transaktionsvolumen på mange tusinde handler om dagen og investeringer på adskillige hundrede millioner kroner om året.

Portalen bringer således potentielle långivere (investorer) og potentielle låntagere sammen. Portalen henvender sig til alle niveauer af långivere. Med portalen vil det således være muligt for afrikanske iværksættere at opnå lån, som det ellers ikke var muligt fra de mere etablerede finansielle virksomheder lokalt.

Inspirationen til projektet er kommet fra nobelprismodtager fra 2006, Muhammed Younus, der via små lån ønskede at fremme økonomisk og social fremgang i ulande.

Portalen virker rent praktisk således, at en virksomhed i Afrika lægger sin profil på portalen og beskriver, hvilket projekt virksomheden har brug for midler til, hvilke lån og den maksimale rente som virksomheden ønsker at betale.

Herefter er det muligt for investorer (virksomheder/privat personer), der ønsker at udlåne midler, at blive connected til den pågældende virksomhed. Dette sker rent praktisk ved at investorer (långivere) indbetaler et beløb til Y (Potalen). Det vil sige, at långiver opretter en konto hos Y. Det indbetalte beløb vil blive omregnet til en syntetisk valuta opgjort på baggrund af et gennemsnit af forskellig valuta. Herefter disponerer långiver over midlerne ved at markere, hvilket projekt vedkommende ønsker at låne til, lånebeløbet til det pågældende projekt og hvilken rente, som långiver ønsker på lånet. Investorerne byder således på de afrikanske projekter.

Investering i mindre virksomheder i 3. lande er selvfølgelig forbundet med øget risiko for at tabe pengene. I investeringen vil der således også ligge et stort element af velgørenhed.

Der er kommet mere fokus og prestige i at hjælpe den 3. verden. Derfor vil der være flere private investorer, der vil have interesse i at investere i 3. lande virksomheder. Derfor er der også flere, der hellere vil have en julegave, der hjælper den 3. verden end en tingsgave.

Y vil derfor tilbyde et julegavekort "X-kort" til virksomheder, som de kan bruge som julegave til deres ansatte. Dette går ud på, at i stedet for at modtage en tingsgave på 500 kr. indbetaler arbejdsgiveren i stedet beløbet på 500 kr. på en lukket konto. Medarbejderne får som bevis herpå et X-kort. Pengene kan ikke hæves på X-kortet, før pengene har været investeret i et afrikansk projekt med deraf følgende risiko for at tabe pengene.

Virksomhederne og medarbejderne vil således opnå et større socialt ansvar og bidrage med de foretagne investeringer til meningsfyldte, bæredygtige og socialt ansvarlige projekter. Som det fremgår af vedlagte artikel, er der også virksomheder, der ønsker at bidrage til denne øgede fokus.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

I henhold til kildeskatteloven § 43 henregnes enhver form for vederlag i penge i forbindelse med personlige arbejdsforhold til A-indkomsten. Ved udbetaling af A-indkomst skal der tilbageholdes A-skat, jf. kildeskatteloven § 46.

Gaver fra arbejdsgiveren er i realiteten skattepligtig hos medarbejderen, men er at betragte som B-indkomst.

Årlige gaver i form af naturalier i anledning af jul eller nytår beskattes efter praksis normalt kun, hvis markedsværdien overstiger 500 kr. Kontanter og gavekort beskattes fuldt ud, jf. ligningsvejledningen punkt A.B.1.9.21.

Naturalie-aflønning defineres som alt andet end penge.

Når gavekort er gjort skattepligtigt på samme niveau som kontanter/penge, er det efter vores vurdering begrundet i,

  • at gavekortet kan veksles til kontanter og,
  • at gavekortet giver samme muligheder som kontanter, hvilket vil sige friheden til at vælge varer og eller forretning.

I forbindelse med Y og julekort-projektet (X-kortet) er det nærliggende at sidestille dette med et gavekort. Det vil sige, at det er skattepligtigt. X-kortet har dog ikke samme muligheder som et gavekort. X-kortet kan således kun anvendes til investering i afrikanske virksomheder. Det er først, når afrikanske projekter, der er investeret i, er afsluttet, at der opnås et eventuelt vederlag. Der er risiko for, at pengene er tabt. Hvis medarbejderne modtager de investerede penge, håbes der på, at pengene vil blive geninvesteret i andre afrikanske virksomheder.

Vi mener således ikke, at et X-kort kan sidestilles med hverken kontanter eller gavekort i den forstand, der medfører skattepligt.

Det at der - eventuelt - efterfølgende kan ske udbetaling af et kontantbeløb (når projektet er endeligt) betyder ikke, at X-kortet kan sidestilles med kontanter. Denne situation kan sidestilles med de tilfælde, hvor en tingsgave byttes. Bytning af en modtaget tingsjulegave betyder, at medarbejderen får en vare/ydelse, som vedkommende ønsker og selv skulle have købt. Tilsvarende er det også muligt at bytte en gave til kontanter via for eksempel Den Blå avis/Gul&Gratis/QXL eller andre lignende auktions- eller salgspladser.

X-kortet er ikke kun at give medarbejderne en julegave, men der ligger som nævnt også et ønske fra virksomhederne om at støtte udviklingslandene (velgørenhed). Ved X-kortet opnås et større socialt engagement, øget fokus på udviklingslandene og dermed fokus på FN's mål 2015 for såvel virksomheder som medarbejderne. For at opfylde FN's mål vil det kræve stor attention i fremtiden.

Den øgede fokus på hjælp til udviklingslande ses også i, at private personer i større omfang investerer i hjælp til udviklingslandende i form af for eksempel køb af ged, etablering af skoler, støtte til Røde Kors mv.

Vedrørende X-kortet skal det i øvrigt erindres, at pengene på X-kortet er bundet, indtil der er foretaget investeringer i det afrikanske projekt, som typisk har en tilbagebetalingsperiode på 1 år. Håbet er dog, at pengene refinansieres i andre nye projekter.

Idet X-kortet på 500 kr. reguleres i forhold til fremmed valutaer vil der efter spørgers umiddelbare vurdering givetvis være tale om fordringer i fremmed valuta, jf. kursgevinstloven § 1, stk. 2. Det betyder, at en kursgevinst vil være skattepligtig, og et tab vil være fradragsberettiget, forudsat at årets samlede gevinster overstiger 1000 kr.

Spørgsmål 1 - konklusion

Der kan derfor svares nej til spørgsmål 1, idet der ikke er tale om A-indkomst. X-kortet kan ikke sidestilles med kontanter, men er naturalie-aflønning.

Spørgsmål 2 - konklusion

Tilsvarende kan der svares nej til spørgsmål 2, idet der skal tillægges vægt, at X-kortet ikke kan sidestilles med gavekort/kontanter. Da X-kortet er under 500 kr., skal der ikke ske nogen beskatning.

Spørger har i forbindelse med høringen oplyst følgende: 

Spørger mener ikke, at X-kortet har karakter af gavekort/rede penge. X-kortet har samme egenskaber som et en gave, som der er modtaget i julegave. Denne kan også byttes til noget andet, udbetales i kontanter eller sælges på auktion/via blå avis. En Samsonite kuffert, stelton kande m.v. kan sælges dagen efter i den Blå Avis og dermed er det muligt at få kontanter. Det er nøjagtig det samme der sker med X-julekortet. Det kan være at medarbejderen efter et år modtager julegaven i form af kontanter, pengene refinansieres eller at pengene er tabt.

Da formålet med ordningen er at skabe et større engagement og forståelse for den 3. verden, håber Y selvfølgelig på at en tilbagebetaling af det der er investeret via X-kortet vil blive refinansieret i andre projekter.

At konceptet ikke blot er en økonomisk begrundet handling ses også af, at Y er endosseret af FN - United Nations, Georg Kell og DANIDA.

Spørger oplyser desuden, at Finanstilsynet har konkluderet, at Y ikke er omfattet lov om finansiel virksomhed, og det er af selskabet oplyst, at det dermed også kan konkluderes, at Finanstilsynet ikke mener, at selskabet er udsteder af elektronisk penge.

SKATs indstilling og begrundelse

Gaver fra arbejdsgiveren behandles som almindelig personlig indkomst. Årlige gaver i form af naturalier i anledning af jul eller nytår beskattes efter praksis normalt kun, hvis markedsværdien overstiger 500 kr. Kontanter og gavekort beskattes fuldt ud jf. Ligningsvejledningen 2007-3, Alm. Del afsnit A.B.1.9.21.

Hvis gaven består af kontanter (herunder gavecheck) eller gavekort, skal der betales skat af det fulde beløb. Beløbet beskattes som personlig indkomst og beløbet skal lønoplyses.

Årsagen til at gaver i form af kontanter og gavekort er skattepligtige ligesom løn skyldes, at kontanter/gavekort anses for at have samme værdi for modtageren som almindelig pengeløn. Julegaver fra arbejdsgiveren til medarbejderen skal således være en tingsgave/naturliegave, førend der er skattefrihed for medarbejderen.

I denne sag får medarbejderne et X-kort, der giver adgang til en konto, hvorpå der står 500 kr., som medarbejderen skal investere i et af de afrikanske projekter, der er tilgængelig via portalen. På portalen kan medarbejderen se, hvilke lån og den maksimale rente, som projektet ønsker at betale, og medarbejderen vælger herefter et projekt. Når pengene har været investeret i et afrikansk projekt, er det muligt at hæve pengene plus forrentning, medmindre pengene er tabt ved et fejlslagent projekt. Typisk er der en tilbagebetalingsperiode på et år. I Y's egen reklamebeskrivelse af X-kortet er det oplyst, at renten på de finansierede forretninger har varieret mellem 7,93 % og 22,38 %, og der reklameres for, at der ved årets julegave kan tjenes penge på at investere i afrikanske projekter.

Det er SKATs opfattelse, at X-kortet har karakter af et gavekort, som medarbejderen skal beskattes af, idet kortet giver ret til køb af en investering i et af de projekter, der er tilgængelige via portalen.

Herudover er det SKATs opfattelse, at julegaven får karakter af rede penge, efter kortet er anvendt og tilbagebetalingsperioden er udløbet, idet medarbejderen kan trække kontanter ud, betinget at projektet er gået godt.

Der er ikke hjemmel til at undlade beskatning, når julegaven består af gavekort eller kontanter.

SKAT indstiller, at Skatterådet svarer ja til spørgsmål 1 og ja til spørgsmål 2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.